X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15575
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Monika Anna Szczęch
Publiczne Gimnazjum w Woli Ocieckiej
39-104 Ocieka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela stażysty języka angielskiego
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Termin zakończenia stażu: 31.05.2012

NAZWA I ADRES SZKOŁY: Publiczne Gimnazjum w Woli Ocieckiej, Wola Ociecka 114, 39-104 Ocieka
DYREKTOR SZKOŁY: mgr Lucjan Mieszkowski
OPIEKUN STAŻU: mgr Urszula Łącała
NAUCZYCIEL STAŻYSTA: Monika Anna Szczęch
Posiadane kwalifikacje
licencjat z filologii angielskiej o specjalizacji nauczycielskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim (data uzyskania: 21.06.2010);
w trakcie studiów magisterskich z filologii angielskiej o specjalizacji nauczycielskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim (planowany termin zakończenia: czerwiec 2012).
NAUCZANY PRZEDMIOT: język angielski
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 września 2011
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maja 2012
CZAS TRWANIA STAŻU: 9 miesięcy
CEL NADRZĘDNY: PODNIESIENIE POZIOMU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
CEL PODRZĘDNY: UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole ponadpodstawowej.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącymi.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły – omawianie zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
8. Poznanie środowiska uczniów i ich problemów oraz zdobycie umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów.

ZADANIA ORGANIZACYJNE

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Przeglądanie stron internetowych.

Zapoznanie się z broszurą „Awans zawodowy nauczycieli” i innymi publikacjami dotyczącymi awansu zawodowego.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Zestawienie bibliograficzne.

Zestawienie bibliograficzne.

Plan rozwoju zawodowego.

IX/X 2011

IX/X 2011

IX 2011

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie opracowanych dokumentów i materiałów.
Konkretne dokumenty.
Cały okres trwania stażu.
Przygotowanie projektu sprawozdania.
Dokonywanie autorefleksji, analizy, opisu realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
V 2012


§ 6 ust. 2 pkt 1
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie współpracy z opiekunem stażu
- Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu;
- Konsultacje
- Opiekun Stażu
- Kontrakt z opiekunem stażu;
- Harmonogram spotkań;
- Harmonogram hospitacji
IX 2011
Na bieżąco
Zapoznanie się oraz analiza podstawowych aktów prawnych regulujących pracę szkoły.
Analiza następujących dokumentów:
- Statut Szkolny;
- Wewnątrzszkolny System Oceniania;
- Regulamin Pracy;
- Regulamin wycieczek;
- Program Wychowawczy;
- Program profilaktyczny.
Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
- Opiekun Stażu
- Karta sprawozdawcza opiekuna stażu
- IX 2011
- Przez cały okres stażu

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 3a Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczyciela.
- Opiekun Stażu;
- Dyrektor Szkoły.
- Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego;
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły;
- Karta sprawozdawcza opiekuna stażu
- IX 2011
Dokumentowanie Planu Rozwoju Zawodowego
- Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy.
- Opiekun Stażu
- Poszczególne dokumenty zgromadzone w teczce stażysty
- Przez cały okres stażu
Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu oraz złożenie go u Dyrektora szkoły
- Autoanaliza;
- Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego.
- Opiekun Stażu
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
- V 2012
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
- Przygotowanie wniosku oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
- Opiekun Stażu
- Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;
- Dokumentacja z realizacji stażu;
- Projekt oceny opiekuna stażu
VI 2012
Poznanie funkcjonowania Rady Pedagogicznej.
- Udział w Radach Pedagogicznych.
- Opiekun Stażu;
- Dyrektor Szkoły;
- Nauczyciele.
- Listy obecności
- Przez cały okres stażu
Zaznajomienie się z zasadami prowadzenia dokumentacji
- Zaznajomienie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej tj.:
- dziennik lekcyjny;
- arkusze ocen;
- dziennik zajęć pozalekcyjnych.
- Opiekun Stażu;
- Dyrektor Szkoły;
- Nauczyciele.
- Zapisy
w dziennikach szkolnych i innych dokumentach
- Przez cały okres stażu
Zaznajomienie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz z przepisami przeciwpożarowymi
- Poznanie, przyswojenie i stosowanie przepisów BHP.
- Dyrektor.
- Zaświadczenie o szkoleniu BHP
- Przez cały okres stażu
Analiza tygodniowego planu zajęć w szkole, dyżurów, zastępstw
- Prowadzenie zajęć zgodnie z planem;
- Pełnienie dyżurów szkolnych.
- Opiekun Stażu;
- Dyrektor Szkoły;
- Nauczyciele.
- Potwierdzenie Opiekuna Stażu
- Przez cały okres stażu
Udział w działaniach wewnątrzszkolnych
- Współpraca z innymi nauczycielami;
- Udział w Radach Pedagogicznych.
- Opiekun Stażu;
- Dyrektor Szkoły;
- Nauczyciele.
- Obecność na zebraniach, radach, spotkaniach.
- Przez cały okres stażu
Zaangażowanie się w zajęcia dodatkowe prowadzone w szkole
- Pomoc w przygotowaniach uroczystości szkolnych;
- Opiekun Stażu
- Dokumentacja z przeprowadzonych imprez szkolnych (zdjęcia, ksero kroniki szkolnej itp.);
- Zaświadczenie opiekuna stażu.
- Przez cały okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI

Ustalenie tematyki
i terminów poszczególnych zajęć
- Analiza podstawy programowej;
- Opracowanie planów dydaktycznych dla poszczególnych klas;

- Przygotowanie konspektów;
- Opiekun stażu;
- Dyrektor Szkoły;
- Nauczyciele.
- Plany dydaktyczne;
- Zapisy w dziennikach.
- IX 2011
- Przez cały okres stażu.
Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania
- Opracowanie i wdrażanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego;
- Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego do możliwości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o trudnościach w nauce.
- Opiekun stażu;
- Dyrektor Szkoły;
- Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla poszczególnych klas;
- IX 2011
- Przez cały okres stażu.
Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji.
- Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów na temat poziomu i atrakcyjności prowadzonych zajęć.
- Opiekun stażu
- Ankiety przeprowadzone wśród uczniów i ich analiza.
- Przez cały okres stażu.
Uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym
- Nauka na studiach uzupełniających magisterskich na kierunku filologia angielska (specjalizacja nauczycielska);
- Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach metodycznych i innych dostępnych formach dokształcania nauczycieli zarówno przed, jak i w trakcie trwania stażu;
- Studiowanie literatury metodycznej
- Opiekun stażu;
- Dyrektor Szkoły;
- Zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki na studiach magisterskich;
- Spis przeczytanej literatury;
- Zaświadczenia i certyfikaty poświadczające udział w szkoleniach i konferencjach dla nauczycieli.

- Przez cały okres stażu.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
- Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie;
- Przygotowywanie materiałów do wykorzystania w czasie zajęć z języka angielskiego na komputerze;
- Opracowanie testów, sprawdzianów oraz scenariuszy uroczystości szkolnych za pomocą komputera.
- Opiekun stażu.
- Plan Rozwoju Zawodowego z formie elektronicznej;
- Testy, sprawdziany i scenariusze uroczystości szkolnych przygotowane za pomocą komputera.
- Przez cały okres stażu.
Współpraca z innymi nauczycielami, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
- Rozmowy z innymi nauczycielami uczącymi w danej szkole – dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
- Opiekun stażu;
- Nauczyciele.
- Zaświadczenie od opiekuna stażu.
- Przez cały okres stażu.


§ 6 ust. 2 pkt 3
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJETNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI

Zaznajomienie się z sytuacją rodzinną uczniów
- Zbieranie informacji na temat uczniów poprzez rozmowy z nimi samymi, z ich wychowawcami, pedagogiem oraz ich rodzicami;
- Wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z poszczególnymi uczniami.
- Dyrektor Szkoły;
- Opiekun stażu;
- Nauczyciele;
- Pedagog szkolny.
- Zaświadczenie od pedagoga szkolnego.
- Przez cały okres stażu.
Zdobywanie wiedzy dotyczącej potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów.
- Lektura literatury psychologicznej i pedagogicznej;
- Konsultacje z pedagogiem szkolnym.
- Opiekun stażu;
- Pedagog szkolny;
- Bibliotekarz.
- Spis przeczytanej literatury;
- Zaświadczenie od pedagoga szkolnego.
- Przez cały okres stażu.
Udział w życiu kulturalnym szkoły.
- Udział w apelach, dyskotekach i wycieczkach szkolnych;
- Zorganizowanie Dnia Kultury Brytyjskiej;
- Przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych;
- Dyrektor Szkoły;
- Opiekun stażu;
- Pozostali nauczyciele.
- Dokumentacja szkolna (zdjęcia, ksero kroniki szkolnej i dyplomów uczniów).
- Przez cały okres stażu.
Poszerzanie wiedzy na temat motywacji uczniów do nauki języka angielskiego.
- Lektura literatury dotyczącej sposobu motywacji uczniów do nauki języka angielskiego.
- Bibliotekarz.
- Bibliografia przeczytanych pozycji.
- Przez cały okres stażu.


§ 6 ust. 2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ

Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych.
- Opracowanie terminów z opiekunem stażu.
- Opiekun stażu.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
IX 2011
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć i zapisanie ich wyników.
- Opiekun stażu;
- Dyrektor Szkoły;
- Nauczyciele.
- Notatki na temat hospitowanych zajęć;
- Arkusze hospitacji lekcji.
- Przez cały okres stażu (1 raz w miesiącu).
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
- Opracowanie scenariuszy zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli;
- Konsultacje, analizy i ewaluacje przeprowadzonych zajęć;
- Rozmowa z opiekunem stażu lub nauczycielem obserwującym zajęcia przed ich rozpoczęciem.
- Opiekun stażu;
- Dyrektor Szkoły;
- Nauczyciele.
- Konspekty z zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli;
- Wnioski i uwagi do realizacji zgłoszone przez obserwatora zajęć;
- Potwierdzenie opiekuna stażu.
- Przez cały okres stażu (1 raz w miesiącu).
Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji.
- Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów na temat poziomu i atrakcyjności prowadzonych zajęć.
- Opiekun stażu
- Ankiety przeprowadzone wśród uczniów i ich analiza.
- Przez cały okres stażu.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
- Samoocena
- Opiekun stażu
Dokumentacja stażysty.
- V 2012


Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Podpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela stażysty
..................................... ........................................
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzam: Podpis dyrektora szkoły

........................................ ........................................
(Data)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.