X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15535
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Nauczyciel - wychowawca świetlicy
mgr Katarzyna Staśkiewicz

Celem realizacji planu jest uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

§ 6 ust. 2 pkt 1

Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.

1.
Zapoznanie się z Kartą Nauczyciela i Ustawą o Systemie Oświaty oraz utrwalenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Analiza i przyswajanie treści wymienionych przepisów.

2.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.

Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2010
Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

3.
Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.

Bezpośrednia rozmowa z opiekunem; ustalenie z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie tematów zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Wrzesień 2010
Potwierdzenie opiekuna stażu

4.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentów:
- Statut Szkoły
- Plan Pracy Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- inne regulaminy wewnętrzne szkoły

5.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

Współpraca z pedagogiem, psychologiem, samorządem szkolnym, Radą Szkoły, biblioteką szkolną.

Realizacja planu wychowawczego.

Organizacja własnych zajęć

6.
Samodzielne poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania placówki oraz obowiązującej dokumentacji.

Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, zastępstwami, dyżurami.

Dokonywanie wpisów w dziennikach, pomoc w opracowaniu planu pracy świetlicy szkolnej, rozmowy z opiekunem stażu.

Wpisy w dziennikach Plan pracy świetlicy szkolnej

§ 6 ust. 2 pkt 2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1.
Organizacja warsztatu pracy.
Wykonywanie własnych pomocy dydaktycznych, dekoracji.

2.
Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy dydaktycznej.
Udział w kursie z zakresu oligofrenopedagogiki.

Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.

Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna według wcześniej opracowanych narzędzi. Omówienie i zapisanie jej wyników.
Raz w miesiącu
Wnioski z obserwacji i hospitacji

4.
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze pokazowe.
Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu.

Pomoc w przygotowaniu i wystawieniu przedstawienia profilaktycznego.
Raz w ciągu miesiąca przez cały okres stażu

5.
Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych.
Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne.

6.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
Wykorzystanie uzyskanej wiedzy w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych.

7.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

Publikacja w Internecie Planu Rozwoju, scenariuszy zajęć świetlicowych. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Pomoc w aktualizacji strony internetowej szkoły.

§ 6 ust. 2 pkt 3

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów.

1.
Rozpoznanie oraz rozwiązywanie problemów opiekuńczo – wychowawczych wychowanków świetlicy.

Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

2.
Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, w celu większej skuteczności oddziaływań opiekuńczo - wychowawczych oraz współpracy ze środowiskiem.

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, poszukiwanie rozwiązań.
Okres stażu

3.
Rozwój aktywności dzieci, pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności i talentów uczniów.
Współpraca z rodzicami i wychowawcami klas w celu promowania zdolnych uczniów w szkole i środowisku przez udział w konkursach.

Prowadzenie zajęć według zainteresowań uczniów; zajęcia: plastyczne, taneczne, literackie.

Organizowanie konkursów dla dzieci zapisanych na świetlicę szkolną.
Okres stażu

4.
Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami.

Spotkanie z policjantem.

Spotkanie z członkami klubu literackiego „Wers”.

§ 6 ust. 2 pkt 4

Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć.

1.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Ustalenie zasad współpracy, harmonogramu spotkań, kierunku rozwoju zawodowego.

2.
Korzystanie z dorobku innych nauczycieli.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, udział w apelach okolicznościowych organizowanych przez innych nauczycieli.

3.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy.

Autorefleksja, analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych.
Korzystanie z porad opiekuna stażu, innych nauczycieli i dyrekcji szkoły.

4.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena.
Konsultacja z dyrektorem szkoły.
Zakończenie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.