X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15554
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sporządzony wg wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dziennik Ustaw nr 260, poz.2593 z 8 grudnia 2004)

Imię i nazwisko
nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Katarzyna Piechalak

Kwalifikacje:
• nauczyciel mianowany
• magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
(Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze)
• kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
• studia podyplomowe Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami (Uniwersytet Wrocławski)
• kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej
• kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Miejsce zatrudnienia
Zespół Szkół w Rokietnicy
Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy

Zajmowane stanowisko
nauczyciel – bibliotekarz

Czas trwania stażu
2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu
1 września 2009

Przewidywana data zakończenia stażu
31 maja 2012


§8 ust.2 pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.Prawidłowe wypełnianie procedury awansu zawodowego:
• analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego;
• dokumentowanie realizacji planu;
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju;
• złożenie wniosku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

2. Organizacja własnego warsztatu pracy:
• uczestnictwo w różnych formach kształcenia (udział w radach szkoleniowych, kursach doszkalających);
• ukończenie kursu z zakresu informatyki;
• studiowanie literatury i prasy przydatnej w pracy bibliotekarza.

3.Aktywne uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i podniesieniem jakości pracy szkoły:
• praca w zespole promującym szkołę;
• praca w zespole uaktualniającym statut szkoły;
• praca w zespole przedmiotowym nauczycieli humanistów;
• współpraca z Radą Rodziców.

4.Promowanie czytelnictwa:
• współpraca z nauczycielami polonistami i z nauczycielami klas I-III przy organizowaniu lekcji bibliotecznych;
• szkolne głosowanie na najlepszą książkę roku;
• konkurs na najciekawiej opracowany dzienniczek lektur;
• wykonywanie i rozwieszanie w budynku szkoły plakatów promujących czytanie;
• sporządzanie list nowych książek i rozpowszechnianie ich w formie ulotek bądź listów do uczniów.


§8 ust.2 pkt 2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego:
• umieszczenie planu na stronie internetowej.

2.Publikacja w Internecie ciekawszych scenariuszy zajęć lub imprez bibliotecznych:
• umieszczenie konspektów na stronie internetowej.

3.Tworzenie elektronicznych notatek z pracy biblioteki:
• umieszczenie notatek na szkolnej stronie internetowej.

4.Przesyłanie notatek i zdjęć do prasy lokalnej na adres e-mailowy redakcji pisma.

5.Przeprowadzanie zajęć z komputerem dla uczniów mających problemy z czytaniem, ortografią, brakiem koncentracji:
• zajęcia z uczniami (wyłonionymi z grupy świetlicowej) z wykorzystaniem edukacyjnych stron internetowych.

6.Zakup książek i materiałów bibliotecznych przez Internet.

7.Korzystanie z informacji, doświadczeń innych nauczycieli, pomysłów na ciekawe zajęcia i w celu wprowadzenia nowych elementów na zajęcia z dziećmi lub do życia szkoły:
• odwiedzanie stron edukacyjnych, stron przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów, włączanie się w dyskusje na forum.


§8 ust.2 pkt 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1.Udział w pracy zespołu przedmiotowego:
• pomoc w tworzeniu planu pracy;
• uczestniczenie w spotkaniach zespołu, dzielenie się własnymi spostrzeżeniami i pomysłami.

2.Koordynowanie ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna”:
• pomoc nauczycielom w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji;
• udostępnianie scenariuszy i opracowań.

3.Dzielenie się pomysłami na ciekawie przeprowadzone zajęcia:
• prowadzenie lekcji bibliotecznych otwartych dla zainteresowanych nauczycieli;
• zamieszczanie na stronach internetowych scenariuszy bądź konspektów zajęć.

4.Współpraca z nauczycielami przygotowującymi uroczystości szkolne:
• udostępnianie scenariuszy;
• wspomaganie pomysłami;
• pomoc w przygotowaniach projektów od strony technicznej;
• zamieszczenie scenariuszy na stronie internetowej.

5.Współpraca z biblioteką gimnazjalną:
• dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami;
• wspólne organizowanie akcji promujących czytelnictwo;
• wspólne organizowanie konkursów i niektórych imprez bibliotecznych.

6.Promocja osiągnięć nauczycieli:
• gromadzenie w zbiorach bibliotecznych programów scenariuszy lekcji, autorskich opracowań testów i sprawdzianów;
• cyfrowe wydanie zgromadzonych materiałów.


§8 ust.2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych lub innych(...).

1.Bezpieczne korzystanie z Internetu:
• opracowanie i wdrożenie na zajęciach bibliotecznych programu „Dziecko bezpieczne w sieci”;
• czuwanie nad uczniami korzystającymi z Internetu w bibliotece;
• stworzenie listy bezpiecznych stron (głównie edukacyjnych)- służących uczniom i nauczycielom.

2.Biblioterapia:
• opracowanie programu indywidualnego lub dla grupy dzieci z podobnymi problemami – „Leczenie książką”;
• zajęcia biblioterapeutyczne w bibliotece.

3.Poszerzenie zakresu realizacji ścieżki „ Edukacja regionalna”:
• konkurs plastyczny, fotograficzny i literacki „Cztery pory roku w Rokietnicy”;
• konkurs gwary poznańskiej.


§8 ust.2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Powołanie Koła Przyjaciół Biblioteki Szkolnej:
• ogłoszenie naboru chętnych do pracy na rzecz biblioteki szkolnej, spośród uczniów, rodziców i nauczycieli;
• stworzenie planu pracy koła;
• opracowanie zadań.

2.Organizowanie uroczystości mogących stać się tradycją szkoły:
• uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych;
• obchody miesiąca bibliotek szkolnych.
3.Udział w pracach Szkolnego Koła Caritas.
• pomoc w przygotowywaniu i udział w różnego typu akcjach Caritas.

4.Organizacja konkursów szkolnych:
• konkurs ortograficzny dla klas II – III;
• konkurs pięknego czytania dla klas II – III i IV – VI.

5.Współorganizacja corocznych Rodzinnych Jarmarków Rokietnickich:
• pozyskiwanie sponsorów;
• przygotowanie i prowadzenie loterii fantowej.


§8 ust.2 pkt 4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z Biblioteką Gminną im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy:
• przepływ informacji, korzystanie z potrzebnych doświadczeń;
• zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez bibliotekę gminną;
• okresowe wypożyczenia lektur bądź innych potrzebnych książek;
• spotkania z pracownikami biblioteki publicznej lub z ciekawymi ludźmi zapraszanymi przez bibliotekę gminną.

2.Współpraca z Caritas działającym przy parafii p.w. Chrystusa Króla w Rokietnicy:
• pomoc w realizacji działań i akcji charytatywnych na terenie parafii;
• pełnienie funkcji kronikarza Caritas.

3.Udział w przygotowaniach do finału i w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:
• udział w pracach Sztabu WOŚP; praca w Wielkim Finale WOŚP.


§8 ust.2 pkt 5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• konsultacje z pedagogiem szkolnym ;
• opracowanie sposobu działania dla konkretnego przypadku;
• prowadzenie zajęć dla uczniów z rozpoznanymi dysfunkcjami.


Dyrektor Szkoły
...........................


Nauczyciel odbywający staż
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.