X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15524
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr inż. Marta Słupczyńska
nauczycielka przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie, przy ul. Grochowej 19

Cel podjęcia stażu:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2009
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2012
Opiekun stażu: mgr Ewa Wolińska
Szkoła: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie
Dyrektor szkoły: mgr Agata Czech


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r.

§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

- Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym

- Współpraca z Samorządem Uczniowskim - współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez

- Współpraca z Radą Rodziców, spotkania z członkami Rady Rodziców

§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

- Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli oraz w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• Konferencje szkoleniowe
• Warsztaty metodyczne dotyczące nauczania przedmiotów ekonomicznych
• Rady szkoleniowe

- Udział w pracach zespołu przedmiotowego
• Udział w ustaleniu tematyki spotkań
• Udział w wyborze podręczników do nauki przedmiotów ekonomicznych
• Wymiana uwag na temat problemów w realizacji programu nauczania przedmiotów ekonomicznych oraz poszukiwanie skutecznych metod ich rozwiązywania

- Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa

§ 7 ust.1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

- Analiza dokumentacji:
• Rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karty Nauczyciela
• Rozporządzenia MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
• Ustawy o systemie oświaty
• Obowiązujących przepisów prawa oświatowego

- Zapoznanie się publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet)

- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego


§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
- Współpraca z opiekunem stażu
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Szkoły
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

- Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z podstaw przedsiębiorczości
• Stosowanie aktywnych metod nauczania
• Opracowanie pomocy dydaktycznych
• Przygotowanie rozkładów materiałów z nauczanych przedmiotów dla poszczególnych rodzajów szkół

- Publikowanie własnych prac
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW

- Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
- Przygotowanie uroczystości szkolnych

- Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego
• analiza dokumentacji uczniów,
• współpraca z psychologiem i pedagogiem,
• współpraca z wychowawcami z internatu,
• stałe kontakty z Rodzicami

- Przygotowanie uczniów do Zewnętrznego Egzaminu Zawodowego, pomoc w rozwiązywaniu testów egzaminacyjnych

- Przygotowanie uczniów do konkursów z zakresu ekonomii

- Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej, zapoznanie z przepisami prawa pracy

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową

- Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego (testów, sprawdzianów) oraz dokumentacji szkolnej, dyplomów

- Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu, korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych

- Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o rozpoczęcie stażu


§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
- Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki; korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej

- Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, analiza kwestionariuszy i wywiadów środowiskowych uczniów, kwalifikowanie uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej do pedagoga szkolnego, kwalifikowanie uczniów do dodatkowych zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych

- Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami
• Kontakt osobisty (wywiadówki, sprawy bieżące)
• Kontakt telefoniczny

- Obserwacja i analiza możliwości oraz potrzeb uczniów
• Analiza dokumentacji uczniów
• Rozmowy z rodzicami, wychowawcami w internacie, nauczycielami uczącymi w szkole, szkolnym pedagogiem i psychologiem
• Zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi (np. ankiety)
• Przygotowanie opinii pedagogicznych

- Zaspokajanie potrzeb wychowawczych uczniów
• Pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych uczniów poprzez współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz z wychowawcami w internacie
• Pomoc uczniom w załatwianiu spraw indywidualnych na terenie szkoły i odpowiednich urzędów


§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły
- Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego
• Udział w konferencjach; warsztatach na temat prawa oświatowego
• Indywidualne analizowanie prawa oświatowego

- Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych, sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych

- Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych

- Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w szkole, analiza dokumentacji szkoły, statutu, obowiązujących regulaminów i innych dokumentów.

Opracowała
Marta Słupczyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.