X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15519
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: mgr Dorota Pryjda
Pełniona funkcja: nauczyciel Podkarpackiego Ośrodka Przedszkolnego w Mołodyczu
Posiadane kwalifikacje: Studia magisterskie z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej
Data rozpoczęcia stażu:01.09.2011r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2012r.
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan działania:

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp
Zadanie
Formy realizacji
Termin

1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
IX’ 11r.
2 Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu . Bezpośrednia rozmowa .
Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem.
IX’ 11r.
3 Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie zakresu i tematów zajęć. IX’ 11r.-
V’ 12r.
4 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, protokołów, zdjęć, wytworów dzieci.
IX’ 11r.-
V’ 12r.
5 Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
VI’12r.

Poznanie organizacji , zadań i zasad funkcjonowania szkoły, ośrodka
przedszkolnego

1 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, ośrodka przedszkolnego. Zapoznanie się z ustawą o systemie oświaty , podstawą programową, zasadami i rodzajami przyznawania pomocy społecznej, Konwencją Praw Dziecka, Kartą Nauczyciela, z projektem organizacji pracy punktu przedszkolnego.
IX’11r.-
V’ 12r.
2 Poznanie sposobu prowadzenia w szkole i ośrodku przedszkolnym dokumentacji. Analiza dokumentacji szkoły i ośrodka przedszkolnego: statutu, regulaminów, planu rozwoju szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, dokumentami związanymi z zajęciami dydaktycznymi.
Analiza programu ,,Dobry start przedszkolaka’’.
Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w POP: dziennik zajęć, karta ewidencji czasu pracy, sprawozdanie comiesięczne, protokoły odbioru pomocy dydaktycznych, portfolia, dokumentacja rekrutacyjna: deklaracje uczestnictwa dziecka w projekcie, oświadczenia uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, karty zgłoszenia dzieci do ośrodków przedszkolnych oraz upoważnienia do odbierania dzieci, umowy o współpracy z rodzicami.
Spotkania superwizyjne z ekspertem Fundacji Komeńskiego.
Udział w konferencji z zespołem zarządzającym projektem.
X’ 11r.-
X’ 11r.
3 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, ośrodku przedszkolnym

Lektura obowiązujących aktów prawnych. Poznanie przepisów bezpieczeństwa podczas wycieczek, wyjścia poza teren ośrodka, na placu zabaw.
IX’11r.
-
XI’11r.

Rozwijanie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości , umiejętności analizy i wyciągania wniosków

1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela Obserwacja zajęć, omówienie hospitowanych zajęć z prowadzącym.
Raz w miesiącu
IX’11r.
V’12r.
2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, prowadzenie dokumentacji. Omówienie przebiegu prowadzonych zajęć. Raz w miesiącu
IX’11r.
V’12r.
3 Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działania autorefleksyjne . Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem.
Na bieżąco
4 Podnoszenie własnych kwalifikacji. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym:
- wewnątrz przedszkola,
- samokształceniu.
Lektura czasopism oraz książek o tematyce pedagogicznej, logopedycznej i psychologicznej.
Tworzenie własnego warsztatu pracy-siatka projektów badawczych , pomoce dydaktyczne.
Studiowanie portali edukacyjnych.
W ciągu trwania stażu
5 Wymiana doświadczeń. Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami(notatki, zajęcia otwarte dla rodziców)
Wyszukiwanie interesujących informacji w mediach, szczególnie w Internecie.
Opracowanie i udostępnianie scenariuszy inscenizacji przedszkolnych.
W ciągu trwania stażu
6 Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych - Wycieczki przedszkolne.
-Współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych.
- Udział w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom’’ W miarę potrzeb
Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych
Cały rok szkolny
7 Doskonalenie multimedialnych technik pracy Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Przygotowywanie materiałów na stronę internetową POP.
W ciągu trwania stażu

Pogłębianie wiedzy z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz wiedzy o indywidualnej sytuacji dydaktyczno- wychowawczej ucznia

1 Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Analiza podstawy programowej i programu przedszkola Cały okres stażu
2 Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków -Spotkania z rodzicami.
-Rozmowy indywidualne.
-Wywiady. Cały okres stażu
3 Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza i obserwacja. Praca z komputerowym ,,Programem do diagnozowania i obserwacji dzieci w przedszkolu’’ Cały okres stażu
4 Tworzenie kroniki prowadzonej grupy. Wykonywanie zdjęć uwieczniających ważne momenty z życia przedszkolnego dzieci.
Cały okres stażu
5 Współpraca z psychologiem, logopedą, nauczycielem rytmiki. Spotkania rodziców z psychologiem, logopedą, nauczycielem rytmiki, rozmowy na temat rozwoju dziecka. Cały rok szkolny
6 Prowadzenie współpracy z rodzicami. Zainteresowanie rodziców uroczystościami w przedszkolu
( Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny).
Udział w szkoleniach dla rodziców prowadzonych przez trenerów Fundacji Komeńskiego.
Organizowanie zebrań z rodzicami, wybranie rady rodziców.
W ciągu trwania stażu
7 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena V’12r.

Opracowała : Dorota Pryjda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.