X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15456
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

WSTĘP

W trakcie odbywania stażu zrealizowałam zadania przedstawione w planie rozwoju zawodowego. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające to rozporządzenie.


§ 7 ust. 2 pkt. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach“

W sierpniu 2009 roku zanim rozpoczęłam staż, zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego oraz dokonałam analizy własnych możliwości. Informacje dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego odnalazłam na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Przeczytałam i przeanalizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające to rozporządzenie.
W celu poprawnego zaplanowania zadań, przed skonstruowaniem planu rozwoju zawodowego, przeanalizowałam dokumentację szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania. Pomocne mi były także liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i fachowej literatury. Tworząc plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę specyfikę i potrzeby szkoły, w której pracuję, swoje mocne i słabe strony oraz wynikające z prawa oświatowego wymagania na stopień nauczyciela mianowanego. Przedstawiony przeze mnie plan rozwoju został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

We wrześniu 2009 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu p. mgr Joanną Michałek, która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego.
Ustaliłyśmy przejrzyste warunki współpracy oraz wzajemne zobowiązania które dotyczyły min. hospitowania i prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu.

Na jednym z pierwszych spotkań zawarłyśmy „kontrakt”.

W trakcie stażu uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu: nauczyciela oddziały przedszkolnego. Obserwacje tych zajęć pozwoliły mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela, dokonać analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczności w odniesieniu do tematyki zajęć. Ciekawe rozwiązania metodyczne mogłam następnie wdrażać na własnych zajęciach. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów.
Obejrzane przeze mnie zajęcia były tematem późniejszych rozmów z opiekunem stażu.

Prowadzone przez mnie zajęcia były obserwowane przez p. Joannę Michałek – opiekuna stażu, a także przez p. dyrektor Hannę Gajowniczek. To doświadczenie w znaczny sposób wpłynęło na moją dalszą pracę. Uwagi obserwatorów pozwoliły mi na dokonanie oceny swoich umiejętności dydaktycznych oraz podjęcie stosownych korekt. Dzięki temu mogłam jasno określić mocne i słabe strony własnej działalności.
W trakcie stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Spośród bogatej oferty szkoleń wybierałam te, które poszerzałyby moją wiedzę i umiejętności w obszarach mało znanych bądź te, które pomogłyby mi uatrakcyjnić realizację zajęć poprzez zastosowanie nowych form czy metod dydaktycznych.

W ciągu stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:

<w kursach doskonalących:
- „ Rola nauczyciela przedszkolnego oraz rodziców w osiąganiu gotowości szkolnej przez dziecko” – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie
- „ Planowanie pracy i konstruowanie narzędzi niezbędnych do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie
- „ Edukacja przez ruch” – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie
< w warsztatach:
- „ Warsztaty plastyczne – dekoracje wiosenne i wielkanocne” – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie.
< w kursach kwalifikacyjnych:
- „ Kierownik wycieczek szkolnych” – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie.


W czasie stażu brałam aktywny udział w pracach rady pedagogicznej.

Uczestniczyłam w szkoleniach rady pedagogicznej:
< „ Rozwiązywanie trudnych sytuacji z uczniami”
< „ Wykorzystanie tablicy interaktywnej”
< „ Kształcenie dzieci przewlekle chorych”
< „ Świadoma komunikacja w szkole – jak się komunikować, by osiągnąć cele?”
<” Ewaluacja wewnętrzna”
<” Rozwiązywanie konfliktów i mediacje szkolne”

Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach, gdyż większość zajęć odbywała się na zasadzie pracy w grupie. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.


Poszerzałam swoją wiedzę i aktualizowałam własny warsztat metodyczny poprzez studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych dotyczących zwłaszcza przedszkola, z których korzystałam w pracy dydaktyczno – wychowawczej:
< „Nauczycielka przedszkola”
<„Mały Artysta’’
<” Window color”

Na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę oraz organizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych, plansz dydaktycznych, kart pracy, a także scenariuszy zajęć, czy przedstawień.

Przez cały okres stażu prowadziłam wpisy w dzienniku zajęć.
Swój warsztat pracy starałam się także wzbogacić dzięki systematycznemu poszerzaniu wiedzy na temat metod nauczania, zwłaszcza o te aktywizujące. Starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia poprzez samodzielną obserwację lub analizowanie opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz rozmowy z rodzicami. Pomagałam dzieciom, którym sprawiały trudności stawiane zadania wynikające z podstawy programowej dla etapu edukacji przedszkolnej, poświęcając im więcej czasu i uwagi. W oparciu o opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, jak również własne obserwacje indywidualizowałam proces wychowawczo - dydaktyczny, nie tylko w przypadku dzieci z trudnościami, ale też szczególnie uzdolnionych. Na swoich zajęciach pokazywałam dzieciom, że nauka w przedszkolu nie musi być nudna i trudna, ale nauka może być zabawą, która sprawia radość. Często stosowałam zagadki, zabawy dramowe, scenki sytuacyjne, zabawy ruchowo-muzyczne, piosenki, zabawy organizacyjno - porządkowe, tematyczne, manipulacyjne.
W czasie stażu utrzymywałam stały kontakt i współpracę z rodzicami. Podczas zebrań gościłam psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z Garwolina p. Annę Kuźbidę która w 2010 r. przedstawiła rodzicom prelekcję na temat zachowań trudnych, spotykanych u dzieci w wieku przedszkolnym, do których można zaliczyć: zachowania agresywne, kłamstwo czy niedostosowanie. Podczas zebrania w 2011 roku rodzice wysłuchali referatu na temat: „ Karać czy nagradzać swoje dziecko”.

Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, konspektów zajęć realizowanych w trakcie działalności dydaktycznej, zapisów w dokumentacji szkolnej.
Na koniec stażu opracowałam i przygotowałam pisemne sprawozdanie , oraz dokonałam samooceny mojej pracy za okres stażu.


§ 7 ust.2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

Aktywnie włączałam się w organizację imprez klasowych i szkolnych, takich jak:
• festyny rodzinne „ Dzień Rodziny” – czerwiec 2010, 2011
• Wigilia klasowa – 2010, 2011,
• zabawa karnawałowa – styczeń 2010, 2011, luty 2012
• przygotowanie dekoracji na spotkanie z policjantem dotyczące bezpiecznej drogi do i ze szkoły – październik 2011
• Jasełka Bożonarodzeniowe dla rodziców – grudzień 2010
• Przedstawienie kukiełkowe dla rodziców i klas I – „ Na straganie” J. Brzechwy – październik 2010
• Dzień Babci i Dziadka – luty 2012
• klasowy ,,Wieczór z wróżbami- andrzejki ” – listopad 2010
• organizacja wycieczek klasowych
< wycieczki integracyjne do Huty Garwolińskiej – październik 2009, 2011
< wycieczki do teatru do Garwolina – październik 2011, marzec 2012

Dbałam także o salę i jej estetyczny wygląd. Dlatego też starałam się na miarę moich możliwości, aby pomieszczenie to było ładne i przyjazne, a dzieci tam uczęszczające czuły się swobodnie. Duże wyzwanie stanowiła dekoracja pomieszczenia w okresach świątecznych, aktualizacja gazetek ściennych zgodnych z tematyką okolicznościową lub wynikająca z planu zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Większość dekoracji przygotowywałam samodzielnie.

W ciągu stażu starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym. Obserwowałam dzieci na zajęciach lekcyjnych, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych. W poznaniu środowiska uczniów pomagały mi rozmowy z samymi uczniami i ich rodzicami. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi. Starałam się bieżące nieporozumienia klasowe rozwiązywać samodzielnie. Ewentualne problemy zgłaszałam dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz pedagogowi i psychologowi szkolnemu. Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Jako wychowawca starałam się kształtować w uczniach postawy proekologiczne, prozdrowotne, uczyć ich tolerancji i asertywności.

Na bieżąco kontaktowałam się z rodzicami uczniów. Kontakty te miały
charakter rozmów indywidualnych. Informowałam rodziców o problemach w zachowaniu ich dziecka oraz o zauważonych niepokojących sygnałach, jak również o pozytywnych zachowaniach lub postępach i poprawie w zachowaniu dziecka.

Przez cały okres stażu byłam w ciągłym kontakcie z psychologiem, pedagogiem i logopedą szkolnym.

W trakcie odbywania stażu przygotowywałam lub zachęcałam dzieci do wzięcia udziału w konkursach organizowanych na terenie szkoły:
< Święto pluszowego misia
< Żyj zdrowo i radośnie
< Bezpieczeństwa i zagrożenia w mojej miejscowości
< Konkurs recytatorski
Dzieci wzięły także udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Powiatowa Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Garwolinie pod hasłem: „ O zdrowie dbam ja i inni dbać powinni”.

Brałam także udział w pracach komisji turnieju szachowego organizowanego przez nauczycieli świetlicy szkolnej.

Wdrażałam dzieci do wszelkich akcji społecznych na terenie placówki:
< zbiórka pieniędzy na ogólnopolska akcję „Góra grosza”
< zbiórka plastikowych nakrętek od butelek na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych


§ 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Okres stażu to czas, w którym systematycznie korzystałam z technologii informacyjnej i komputerowej. Internet i komputerowe programy edukacyjne pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji. Internet to nieograniczone źródło wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela.

Wykorzystywałam Internet do pracy dydaktyczno – wychowawczej, poprzez wyszukiwanie informacji na różne tematy. Internet był dużą pomocą przy organizacji wycieczek klasowych, pozwalał mi także w szybki sposób zdobyć informacje na temat spotkań dokształcających, konkursów. Wielokrotnie odwiedzałam portale edukacyjne bowiem można w nich znaleźć niemalże wszystko związane z edukacją na każdym poziomie nauczania.

Odwiedzałam następujące strony internetowe: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.awans.net, www.oswiata.org.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net.pl.

Technologię komputerową wykorzystywałam do przygotowywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć, elementów gazetek ściennych, referatów, wycieczek, informacji dla rodziców i uczniów, rozkładów materiału, opracowywania testów, scenariuszy lekcji, kart pracy.
Samodzielnie przygotowywałam prezentacje multimedialne dotyczące wybranych ośrodków dziennych, które w znaczny sposób uatrakcyjniają zajęcia, zwiększają poziom zainteresowania uczniów lekcją, zarówno tych z preferencjami słuchowymi jak i wzrokowymi. Wpływają na trwałość wiedzy, którą uczniowie zdobywają, co wpływa na podniesienie efektów kształcenia. Dzieliłam się także nimi z innymi nauczycielami.

Na portalu edukacyjnym www.edux.pl i www.publikacje.edu.pl opublikowałam własny projekt planu rozwoju zawodowego, jak również sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Portale te były i pozostaną dla mnie bogatym źródłem informacji z różnych dziedzin, a także na temat awansu zawodowego.


§ 7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

Wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystuję na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podczas spotkań z rodzicami. Systematycznie czytam fachową literaturę oraz korzystałam ze zbiorów Internetu. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie udziału w wewnątrzszkolnych i zewnętrznym doskonaleniu, służą wzbogaceniu warsztatu pracy oraz zaspokajaniu potrzeb wychowawczych uczniów.

Przygotowując się do zajęć bardzo często poszukiwałam nowych rozwiązań mających na celu urozmaicenie zajęć oraz usprawnienie ich przebiegu. Zgromadzenie własnej biblioteki znacznie przyspieszyło ten proces.
W okresie stażu zapoznałam się z następującymi pozycjami:
- „ Ja i mój uczeń pracujemy efektywnie” E. Brudnik , A. Moszyńska, B. Owczarska.
Ksiązka ta to zbiór metod aktywizujących przydatnych do pracy z dziećmi w szkole. Zaczerpnęłam z niej wiele pomysłów do pracy z małymi dziećmi i z powodzeniem stosowałam zawarte w książce metody:
#Bazgroły – ich wariant – malowanie do muzyki
# Inscenizacja
# Barometr nastroju
- „ Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody – edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowej” H. Nilken
Książka była dla mnie bankiem pomysłów ukierunkowanych na bezpośrednie, świadome poznanie otoczenia: żywiołów( wody, ognia, powietrza, ziemi) a także zjawisk naturalnych( słonce, gwiazdy, księżyc, kamienie, las). Z powodzeniem stosowałam wiele zawartych w niej zabaw, ćwiczeń, wierszy czy opowiadań.
- „ W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka” M. Bogdanowicz.
Książka powstała z myślą o najmłodszych dwu - , trzylatkach i pozostałych przedszkolakach. Proponowane w niej zabawy integracyjne ułatwiły mi nawiązanie kontaktu z dziećmi w pierwszych dniach pracy i uczyniły zajęcia atrakcyjniejsze. Proponowane zabawy są podzielone na trzy grupy:
1 – Piosenki i zabawy – Ja wśród innych
2 – Piosenki i zabawy – Ciało i przestrzeń3 – Zabawy ruchowe z opowieścią
- „ Zabawy z chustą” A. Wasilak.
Książka jest zbiorem różnorodnych pomysłów na wykorzystywanie chusty animacyjnej w zabawach przybierających różnorodne formy, odbywających się w dowolnym miejscu ( w Sali, na powietrzu). Chętnie do niej powracam aby dobierać zabawy najlepiej pasujące do aktualnie prezentowanej tematyki.

W celu poszerzania własnej wiedzy i umiejętności zawodowych, korzystałam z następujących kursów:
<” Rola nauczyciela przedszkolnego i rodziców w osiąganiu gotowości szkolnej przez dziecko” – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie
Poznałam:
#prawidłowości rozwojowe i potrzeby dziecka 5 i 6 – letniego
#czynniki stymulujące i zaburzające rozwój dzieci
# znaczenie rodziny i wychowania przedszkolnego w osiąganiu prawidłowego przygotowania dziecka do szkoły
# diagnoza jako podstawa do prawidłowej stymulacji dziecka
# obserwacja i wywiad jako cenne metody informacji o dziecku
# psychoedukacja – metoda podnosząca wiedzę rodziców o dziecku
# konieczność współpracy nauczycieli przedszkola oraz rodziców w przygotowaniu pójścia dziecka do szkoły

<” Planowanie pracy i konstruowanie narządzi niezbędnych do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie
Poznałam:
# podstawy prawne warunkujące organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
# planowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym;
# wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
# konstruowanie Karty Indywidualnych Potrzeb ucznia oraz Planu działań Wspierających;
# konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

<”Warsztaty plastyczne – dekoracje wiosenne i wielkanocne” – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie.
Poznałam:
# wykonywanie dekoracji wiosennych i wielkanocnych.

<”Edukacja przez ruch” – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie.
Poznałam:
# założenia holistycznego systemu kształcenia i terapii – edukacja przez ruch:
^ poznanie różnorodnych ćwiczeń stosowanych w systemie;
^ poznanie narzędzi stosowanych w systemie;
^ poznanie koła holizmu koło zintegrowanego ruchu;
^ ćwiczenia systemowe;
# kinezjologiczne zabawy dydaktyczne.

Jako wychowawca opracowywałam co roku plan wychowawczy klasy z uwzględnieniem propozycji rodziców. W planie tym zawarty był harmonogram imprez klasowych, uroczystości szkolnych i wycieczek. Imprezy klasowe pomogły w stworzeniu przyjaznej atmosfery i integracji zespołu klasowego. Poprzez imprezy klasowe starałam się w uczniach wzbudzić poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości. Do wielu imprez klasowych jak i szkolnych włączali się również rodzice.

Przez cały okres stażu analizowałam dokumentację z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dokumentacja dotyczyła specyficznych trudności w nauce, które występowały u moich uczniów. W związku z tym starałam się dostosować metody nauczania do zaleceń zawartych w powyższych opiniach.
Podczas pracy z dziećmi mogłam przekonać się o trudnościach z jakimi przyszło mi się zmierzyć w codziennym obcowaniu z nimi. Najczęstszym sposobem diagnozowania tych trudności była zwyczajna obserwacja dzieci w czasie zajęć. Mogłam bliżej poznać dzieci w sytuacji wykonywania prac i zadań, wykazywania aktywności lub bierności, w sposobach nawiązywania kontaktów z kolegami, reagowania na prośby i polecenia wychowawcy, zachowania wobec kolegów, przestrzegania zasad gier, reagowania na przegraną, stosunek do zabawek i sprzętu oraz utrzymywania porządku, jak również przez stwarzanie okazji do rozmówi indywidualnych lub zajęć grupowych.
W codziennej praktyce stawałam, więc często przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Począwszy od rozwiązywania konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, lub odwrotnie z postawą wycofania, strachu, braku aktywności, odizolowania, czy też brakiem posłuszeństwa, nadpobudliwością, starałam się radzić najlepiej jak umiałam.
Na pomoc w rozwiązywaniu tych problemów mogłam zawsze liczyć ze strony opiekuna stażu, czy dyrekcji

Poza tym brałam udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas rad pedagogicznych, korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nauczycieli.

Byłam w stałym kontakcie z rodzicami, podejmując wspólne działania względem dzieci sprawiających trudności. Organizowałam spotkania z rodzicami w ramach zebrań, rozmów indywidualnych oraz wymieniałam spostrzeżenia na temat postępów w nauce i zachowania dzieci.
W ramach pedagogizacji opracowałam i przedstawiłam na zebraniach referaty na temat:
# Znaczenie rodziny w życiu dziecka
# Dojrzałość szkolna dziecka 6 - letniego
# Karać czy nagradzać swoje dziecko


§ 7 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

W trakcie odbywania stażu na bieżąco zapoznawałam się z podstawowymi przepisami regulującymi system oświaty: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenie MENiS dot. programów nauczania, Rozporządzenie MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencja o Prawach Dziecka, Rozporządzenie w sprawie BHP itp.
Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych
z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Pilawie stał się dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa, ponieważ dzięki niemu dowiedziałam się nie tylko o przysługujących – nauczycielom i uczniom – prawach, ale także obowiązkach. Dokument ten okazał się także niezwykle pomocny we wszystkich sytuacjach spornych.

W czasie mojego stażu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji:
• dzienników lekcyjnych
• dzienników zajęć pozalekcyjnych
• księgi zastępstw
• wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawa organizacji pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag.


PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż również aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki. W szkole jako instytucji pracuję od 01.09 2006 roku i każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania, nowe doświadczenia i odkrywał przede mną nowe możliwości rozwiązywania problemów spotykających nauczyciela w jego pracy zawodowej. Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Chciałam, aby ten czas pokazał mi jakim jestem nauczycielem czy wychowawcą, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy jak i całej instytucji. W trakcie trwania stażu starałam się stosować aktywne metody pracy, aby zachęcić uczniów do nauki, osiągania przez nich dobrych wyników w nauce i rozwijania własnych zainteresowań. W swojej pracy kieruję się zawsze dobrem ucznia i szkoły nie zapominając jednak o osobistym rozwoju zawodowym.
Ogromną satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynienia moje są zauważane przez Dyrektora Szkoły, czego dowodem jest otrzymanie NAGRODY DYREKTORA w październiku 2009 r. za rzetelną pracę oraz wkład wniesiony w rozwój szkoły.
Dzień, w którym zakończyłam staż będący jednym z etapów uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, nie jest dniem w którym zakończyłam swoją aktywność zawodową. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić swój warsztat pracy tak, aby systematycznie poprawiać jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.