X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15432
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Wprowadzenie

Z dniem 1 września 2009 roku jako nauczyciel kontraktowy rozpoczęłam staż, w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w momencie rozpoczęcia stażu posiadałam odpowiednie wykształcenie, a także byłam zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie zawarłam w planie rozwoju zawodowego.
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczne,wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły.Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań.


§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Biorąc pod uwagę posiadane kwalifikacje oraz predyspozycje, podjęłam starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego. W tym celu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego. Szczególnej analizie poddałam następujące dokumenty:
-Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. z późniejszymi zmianami
-Karta Nauczyciela z dnia 26.stycznia 1982 roku
-Rozporządzenie MEN i S z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
-Znowelizowanej Karty Nauczyciela po zmianie z dnia 15 lipca 2004r.;
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
-Publikacje interpretujące zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
Poszukiwania moje koncentrowały się przede wszystkim na odwiedzaniu odpowiednich stron w Internecie, wydawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uzyskane efekty
Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na zrozumienie procedury awansu zawodowego, a tym samym ułatwiła mi przygotowanie planu rozwoju zawodowego oraz jego realizację.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem. Wspólnie ustaliliśmy zadania do realizacji. Efektem powyższych ustaleń było opracowanie kontraktu.Formułował on w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.

-Dokonałam wstępnej oceny własnych umiejętności
Przeprowadziłam analizę własnych umiejętności, kompetencji oraz swoich mocnych i słabych stron,wyznaczyłam także kierunki dalszego rozwoju. Efektem tych przemyśleń było sformułowanie planu rozwoju zawodowego, który uwzględniał działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod mojej pracy, oraz zadania służące podniesieniu jakości szkoły.

-Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna
Realizując założone w planie rozwoju cele prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Opiekun obserwował zajęcia pozalekcyjne i zajęcia w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych.

-Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja zajęć prowadzonych przez mojego opiekuna stażu. Wielokrotnie uczestniczyłam w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych w Internacie, oraz zajęciach prowadzonych w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych. Uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez opiekuna obserwowałam ich przebieg pod kątem różnych aspektów takich jak:
-umiejętność utrzymania dyscypliny w grupie,
-rodzaje pomocy dydaktycznych,
-wykorzystanie czasu na lekcji,
-indywidualizację procesu nauczania i wychowania.

-Sporządziłam sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju zawodowego. Podczas związanych z tym czynności korzystałam ze wskazówek opiekuna stażu.

Uzyskane efekty
Wszystkie działania związane ze współpracą pomiędzy mną a opiekunem stażu, w trakcie jego trwania, miały charakter silnie motywujący do dalszej pracy. Cenne uwagi i spostrzeżenia opiekuna, pozytywnie motywowały mnie do wzmożonej pracy, oraz doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych. Obserwowanie prowadzonych przez opiekuna zajęć, jak i prowadzenie ich w obecności opiekuna, posłużyło mi do określenia mocnych i słabych stron własnej działalności
Wysoko postawione wymagania znacząco podwyższyły jakość realizowanych przeze mnie zadań.

3. Doskonalenie i wzbogacanie warsztatu pracy i metod pracy.

-Stosowałam nowatorskie metody i techniki pracy.
Swój warsztat pracy starałam się także wzbogać o elementy następujących metod
-rozwijające świadomość własnego ciała: ,,Program Wprowadzający i Specjalny” M.Ch Knillów; „Dotyk i komunikacja” Ch. Knilla;
-stymulacji polisensorycznej: „Poranny krąg” Jacka Kielnia, A.Fróhlich, Snoezellen;integracji sensorycznej;
-usprawniania ruchowego: „Ruch rozwijający”, Weroniki Sherborne
-świadomego dotyku Felicji Affolter;
-rozwijające aktywność własną:, Snoezellen, Dziesięciu Palców,
-muzykoterapia, biblioterapia, relaksacja wg..Winterberga
-Eksperyment, burza mózgów

-Urządzałam i wzbogacałam salę dydaktyczną
-Dekorowałam Salę dydaktyczną zgodnie z porą roku.
-Samodzielne wykonywałam pomoce dydaktyczne:
•kula świetlna do stymulacji wzroku
•„gniotki” do stymulacji dotykowej
•płyta z odgłosami zwierząt i album ze zwierzętami do stymulacji wzroku
-Dzieliłam się swoją wiedzą i umiejętnościami.
Ważnym czynnikiem w uzyskiwaniu dobrych wyników w pracy dydaktyczno - wychowawczej jest wymiana doświadczeń. Dobra współpraca niesie wiele korzyści, a w przypadku pracy w szkole, najważniejszą rzeczą jest, aby korzyści te odnieśli uczniowie. Mając to na uwadze, podjęłam współpracę z innymi nauczycielami, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Powyższe zadanie realizowałam w następujący sposób:

-Wygłaszałam referaty,
•„Przyczyny zachowań agresywnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną”
•„Rola manipulacji dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim”
-Omawiałam ukończone przeze mnie szkolenia
-Demonstrowałam metody pracy
• „Jak stosować metodę Felicji Affolter podczas zajęć terapeutycznych osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”?
-Prowadziłam zajęcia otwarte
• „Moje ręce – zabawy manipulacyjne z elementami stymulacji polisensorycznej”
• „Kontrast czuciowo – dotykowy z uwzględnieniem powierzchni i temperatury”
-Udostępniałam materiały:
• własne autorskie programy
• scenariusze zajęć i imprez, w wersji elektronicznej i tradycyjnej
własne publikacje na stronach internetowych
-Organizowałam konkursy i zawody sportowe
Warsztat pracy wzbogacałam o wprowadzanie aktywnych metod zdobywania umiejętności. Przy pomocy koleżanek i kolegów zorganizowałam następujące konkursy:
•„Zimowy konkurs integracyjny „Najweselszy bałwan”
•Konkurs „Krok i rytm”
•„I Integracyjny Tor Przeszkód”
•„II Integracyjny Tor Przeszkód”
Przygotowałam scenariusze konkursów, materiały potrzebne do ich przeprowadzenia, oraz dyplomy. Nagrody pozyskałam przy pomocy Pani Dyrektor. Czynności organizacyjne przebiegły sprawnie. Przed rozpoczęciem każdego konkursu zapoznałam uczestników z obowiązującym regulaminem i określiłam zadania do wykonania. Zdjęcia i notatki z przebiegu imprez zostały zamieszczone na stronie DPS.

Uzyskane efekty
Udział w konkursach i zawodach zintegrował wszystkich uczestników był interesującą formą spędzania czasu wolnego. Uczestnicy rywalizując ze sobą poznali swoje możliwości i umiejętności, kształtowali wyobraźnię przestrzenną, wytrwałość, oraz realizowali własne marzenia.
Powyższe działania udoskonaliły mój warsztat pracy, umiejętności organizatorskie co w znacznym stopniu wpłynęło na podniesienie jakości szkoły.

4.Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań.

Podnoszeniu jakości mojego warsztatu służyło również doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć. W ramach powyższego zadania podejmowałam następujące czynności.

-Brałam aktywny udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów
>Modyfikowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych poprzez zastosowanie nowego narzędzia diagnostycznego – PPAC
>Tworzeniu Arkusza Diagnostyczno - Obserwacyjnego
>Modyfikowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych w celu dostosowania ich do wymogów rozporządzenia MEN i S z dnia 17 listopada 2010r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
-Systematycznie prowadziłam dokumentację uczniów
>Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne
>Zeszyty obserwacji
>Arkusze Diagnostyczno – Obserwacyjne
-Napisałam i wdrożyłam do realizacji autorskie programy zajęć pozalekcyjnych dla wychowanków internatu i uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych:
>Program zajęć metodą „Ruchu rozwijającego” Weroniki Sherborne
>Program zajęć „Muzyczno – rytmicznych”
>Program zajęć „Klubu Młodych Odkrywców”
>Program „Usprawniania ruchowego”

Uzyskane efekty
Najważniejszym efektem podjętych w tym zakresie działań, jest mój własny rozwój zawodowy.
Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwoliły mi wzbogacić metody i techniki pracy z uczniami, oraz uatrakcyjnić prowadzone zajęcia. Doskonaląc własny warsztat pracy samodzielnie wyszukiwałam literaturę pedagogiczno - psychologiczną, aby w ten sposób przygotować teoretyczne podstawy do realizacji swoich zadań.
Prowadzenie zajęć w obecności innych nauczycieli, stworzyło mi okazję do wartościowania swoich działań oraz samodoskonalenia. Wszystkie opisane w tym punkcie przedsięwzięcia wzbogaciły mój warsztat pracy i wpłynęły na jakość pracy Placówki.
Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły, wzbogaciło mnie o umiejętności modyfikowania i ulepszania dokumentów, tworzenia narzędzi obserwacyjnych, oraz tworzenia i wdrażania autorskich programów zajęć.

5.Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

W trakcie stażu sukcesywnie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania, świadectwa. Zaświadczenia, jakie uzyskałam były potwierdzeniem moich działań. Opracowałam wiele przydatnych konspektów zajęć, scenariuszy imprez, oraz programów, które stopniowo wdrażałam do swojej pracy.

6.Dokonywanie oceny skuteczności podejmowanych działań.

Przy pomocy następujących form i narzędzi badawczych dokonywałam oceny skuteczności własnych działań opiekuńczych i dydaktyczno - wychowawczych, a także określałam preferencje i zainteresowania uczniów.

-Arkusz Diagnostyczno – Obserwacyjny.
Na podstawie analizy dokumentu określałam umiejętności uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych już wykształcone, oraz te umiejętności nad którymi powinnam nadal pracować.

-Kwestionariusz ankiety dla wychowanków Internatu.
Pod koniec roku szkolnego, w pierwszym roku stażu, poprowadziłam dla wychowanków Internatu pokazowe zajęcia . Wspólnie wykonywaliśmy proste doświadczenia . Po zrealizowanych zajęciach posłużyłam się kwestionariuszem ankiety, aby uzyskać informacje o potrzebie zorganizowania podobnych zajęć w przyszłym roku szkolnym.

-Kwestionariusz ankiety dla uczestników Klubu Młodych Odkrywców
Powyższe narzędzie diagnostyczne umożliwiło mi uzyskać informacje dotyczące preferencji i zainteresowań uczestników zajęć KMO,konkretnymi blokami tematycznymi. Dzięki uzyskanym informacjom w kolejnym roku szkolnym wprowadziłam więcej doświadczeń z preferowanych bloków tematycznych.

-Konkurs „Krok i rytm” dla uczestników zajęć Muzyczno – rytmicznych.
Za pomocą zorganizowanego konkursu zdobyłam wiedzę o realizacji autorskiego „Programu Muzyczno – rytmicznego”

-Test wg „Programów aktywności” M.i Ch. Knillów
Na podstawie analizy dokumentu, określałam u uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych przyrost umiejętności w wykonywaniu aktywności, według „Programów M.i Ch. Knillów” ,

-Kwestionariusz ankiety dla pracowników Domu pomocy Społecznej
Uzyskane odpowiedzi pracowników Domu Pomocy Społecznej, na postawione pytania ankietowe określały stopień realizacji moich działań opiekuńczych i wychowawczych w stosunku do uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Uzyskane efekty:
Monitorowanie własnych działań i realizacji zadań, pozwalało mi na modyfikowanie, ulepszanie oraz planowanie zadań służących podnoszeniu jakości własnej pracy opiekuńczo – wychowawczej.


§ 7 ust.1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1.Realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych

-Sprawowałam opiekę nad uczniami i wychowankami internatu podczas wycieczek i imprez integracyjnych
>Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie
>Integracyjny Konkurs Latawcowy w Mieni
>Jesienne Biegi Przełajowe w Ignacowie
>Mikołajki Integracyjne w GiLO w Mińsku Mazowieckim
>Bal choinkowy w SOSzW w Mińsku Mazowieckim
>Piknik Integracyjny w Gospodarstwie agroturystycznym w Dzielniku
>Powitanie lata w DPS w Mieni
>Wycieczki do parku, lasu , wsi Kąty

-Współorganizowałam wycieczki i uroczystości
>Święto Mikołaja w DPS w Katach
>Bal Karnawałowy
>Urodziny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
>Topienie Marzanny

-Organizowałam wycieczki i wyjazdy na imprezy integracyjne
>Wycieczka do lasu – Grzybobranie
>Wycieczka do gospodarstwa wiejskiego - poznawanie zwierząt hodowlanych
>Wycieczki do Centrum Edukacji i Zabawy ,,Trale Morele „ w Mińsku Mazowieckim
>Wycieczka do Teatru Guliwer w Warszawie ,,Stoi na stacji lokomotywa”
>Wycieczka do ZOO w Warszawie
>Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
>Wyjazd na Przegląd piosenki dzieci i młodzieży w Łosicach
>Wyjazd na Powiatowe Spotkania Integracyjne w Siennicy

-Organizowałam Przedstawienia teatralne
Dwukrotnie zorganizowałam dla mieszkańców DPS i jednocześnie uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, przedstawienia teatralne. W organizacji wymienionych przedsięwzięć aktywnie pomagali mi koledzy i koleżanki z Zespołów.

>Przedstawienie teatralne „Czerwony kapturek”
• przygotowałam scenariusz, dekorację, stroje (samodzielne uszycie stroju Leśniczego),
>Przedstawienie teatralne „Smurfy”
• przygotowałam scenariusz, dekorację, niektóre stroje (samodzielnie uszyłam strój Klakiera i Gargamela), przy pomocy programów komputerowych ułożyłam choreografię, aranżację muzyczną, oraz monitorowałam przebieg prób.

Uzyskane efekty
Wspólna praca zaowocowała wyśmienitą zabawą zarówno dla widzów, jak również dla występujących. Pozytywnie wpłynęła na umiejętności komunikacyjne, a przede wszystkim zaktywizowała widzów. Zastosowanie stymulacji polisensorycznej, czyli bodźców wzrokowych, słuchowych, smakowych i powonienia, posiada doskonałe walory rozwijające procesy poznawcze naszych uczniów.Podejmowane w tym zakresie działania wpłynęły niewątpliwie na wzrost funkcjonowania społecznego podopiecznych.

2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, lub innych wynikających ze statutu szkoły.

-Brałam czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej i w pracach Zespołu wychowawczego

-Informowałam o sytuacji edukacyjno – wychowawczej uczniów z Zespołów rewalidacyjno – wychowawczych
-Formułowałam wnioski
-Zapoznawałam się z sytuacją dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą uczniów SOSzW

-Skrupulatnie wypełniałam obowiązki przewodniczącej WDN
>prezentowałam aktywny udział w pracach WDN,
>sporządzałam dokumentację WDN na rok szkolny
>czuwałam nad prawidłową realizacja planu,
>gromadziłam i porządkowałam dokumentacji,
>propagowałam interesujące formy doskonalenia zawodowego

-Pełniłam obowiązki wiceprzewodniczącej Szkolnego ZNP

-Pełniłam obowiązki członka zespołu ewaluacyjnego.
Podczas prac komisji ds. ewaluacji wewnętrznej aktywnie uczestniczyłam w opracowaniu raportów: formułowałam cele główne, współtworzyłam narzędzia badawcze, wykonywałam wykresy, sumowałam wyniki i formułowałam wnioski.
Uzyskane efekty
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej SOSW umożliwił mi poznanie aktualnej sytuacji dydaktyczno – wychowawczej Szkoły i Internatu, planowanych działań oraz bieżących problemów. Miałam również możliwość wymieniać doświadczenia z ludźmi tworzącymi Zespół.
Praca w zespole do spraw ewaluacji wzbogaciła mój warsztat pracy o umiejętność wykonywania wykresów, pracy w zespole, oraz globalnego spojrzenia na działania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w Placówce.

3. Podejmowanie działań na rzecz promocji Placówki w środowisku lokalnym.

-Brałam aktywny udział w Majówkach organizowanych przy Zespole Szkół Budowlanych.

-Zorganizowałam zajęcia pt. „Młodzi odkrywcy „ na Powiatowych Spotkaniach Integracyjnych w Siennicy.

-Drogą e mail wysłałam do Redaktora Naczelnego „Co słychać” fotoreportaż, z przebiegu zorganizowanej przeze mnie wycieczki. Uczestnikami wycieczki był Klub Młodych Odkrywców Sami Swoi który został zaproszony, do Centrum nauki Kopernik na ogólnopolskie spotkanie Klubów z George Zamka – światowej sławy astronautą polskiego pochodzenia.
Reportaż wraz ze zdjęciem został opublikowany.
-Wspólnie z gronem pedagogicznym zaprezentowaliśmy przedstawienie teatralne „Smurfy” w okolicznych szkołach i Domach Pomocy Społecznej, ukazując tym samym pozytywną działalność dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli Ośrodka .

Uzyskane efekty:
Ukazanie się zdjęć i artykułów w prasie lokalnej, na stronach internetowych innych placówek przyczyniło się do promocji SOSzW w środowisku lokalnym.


§ 7 ust. 1 pkt 2
Samodzielne lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe.

1.Pogłębianie wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli.
W trakcie stażu doskonaliłam własny rozwój i warsztat pracy, biorąc udział w następujących zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:

-Uczestniczyłam w następujących kursach doskonalących, szkoleniach
>„Ruch i taniec w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością ruchową” *.
>„Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi”.
>„Pozyskiwanie środków UE na projekty edukacyjne zorientowane na wyrównywanie szans edukacyjnych” .
>„Obowiązki dyrektora w świetle reformy pomocy psychologiczno – pedagogicznej”.
>Wykorzystanie zastawu „Pudełko z klimatem”
>„Kompetencje wychowawcze nauczyciela”
>„Wspomaganie dziecka z trudnościami w koncentracji uwagi”
>„Nauczyciel jako skuteczny ewaluator”
>„Innowacyjność i kreatywność w nauczaniu”
>Realizuję kurs podstawowy w zakresie nauki Języka angielskiego

-Uczestniczyłam w następujących warsztatach
>„Projekt Klubów Młodych Odkrywców”
>„Dziecko wiotkie – praca z dzieckiem z zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowego”
>„Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”

-Uczestniczyłam w następujących Konferencjach
>Ogólnopolska konferencja „Pokazać – Przekazać”
>Sympozjum naukowe „Myśl pedagogiczna dziś i w przeszłości”

Uzyskane efekty
Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Wybierając oferty szkoleniowe koncentrowałam się na tych, które sprostałyby oczekiwaniom uczniów,a jednocześnie byłyby zgodne z moimi zainteresowaniami. Pogłębiałam więc wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu, diagnozy dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością, z zaburzeniami zachowania co niewątpliwie pozwoliło mi zintensyfikować działania związane z diagnozowaniem i terapią uczniów.
Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości uczniów. Wszystkie opisane w tym punkcie przedsięwzięcia wzbogaciły mój warsztat pracy i wpłynęły na jakość pracy szkoły.

2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
W trakcie stażu doskonaliłam własny rozwój i swój warsztat pracy, biorąc udział w następujących wewnątrzszkolnych formach doskonalenia:

-Uczestniczyłam w Radach szkoleniowych
>„Budowanie koncepcji szkoły” - warsztaty metodyczne
>„Procesy zachodzące w szkole” ” - warsztaty metodyczne

-Obserwowałam lekcje koleżeńskie
>„Pielęgnacja ciętych kwiatów”
>Metoda Porannego kręgu w pracy z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”

-Wysłuchałam referaty, obserwowałam demonstrację metod
>„Elementy metody Montessori w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi”
>„Wykorzystanie refleksologii w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie”
>„Zastosowanie biblioterapii w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie”
>„Lęk, stres, agresja i autoagresja – objawy i niektóre metody terapii”
>„Rola muzyki w wychowaniu i terapii osób głębiej upośledzonych”

-W ramach WDN uczestniczyłam w warsztatach
>„Tworzenie Arkusza Diagnostyczno – Obserwacyjnego dla uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych”
>„Zastosowanie nowego narzędzia diagnostycznego do oceny umiejętności uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. tj. Inwentarza PPAC H.C Gunzburga.”
>„Modyfikacja i ujednolicenie Programów Edukacyjno – Terapeutycznych”

Uzyskane efekty
Możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez koleżanki i kolegów była dla mnie doskonałą okazją do nauczenia się, jak planować oraz prowadzić własną działalność dydaktyczną i wychowawczą. Mogłam również poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną na temat możliwych oddziaływań dydaktycznych, opiekuńczych, rewalidacyjno - wychowawczych. Poznane metody i techniki staram się wykorzystywać bezpośrednio w mojej pracy.

3.Studiowanie fachowej literatury z zakresu psychologii, pedagogiki oligofrenopedagogiki, oraz metodyki nauczania.
W okresie stażu samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez czytanie literatury i
czasopism pedagogicznych. Systematycznie gromadziłam materiały służące własnemu rozwojowi. Korzystałam z zasobów biblioteki pedagogicznej. Wiadomości na temat nowości wydawniczych wyszukiwałam w Internecie. Dobierając i czytając literaturę starałam się szukać w niej podpowiedzi na prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zajęć, oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Poniżej prezentuję tytuły tych książek, z którymi zapoznałam się podczas trwania stażu:

M. Kwiatkowska: „Dziecko głęboko niezrozumiane”.
Praca zbiorowa pod red. M. Piszczek: „Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli”.
„Ratowanie dzieci z uszkodzeniem mózgu”. Keith Pennock.1994.
„Terapia i zabawa przez sztukę” CMPPP, Warszawa 1997 Piszczek M.
J. Kielin „ Rozwój daje radość”
H. Olechnowicz: „Wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych”.
M. Piszczek: „Dziecko, którego rozwój emocjonalno - poznawczy nie przekracza pierwszego roku życia.
M. Kwiatkowska: „Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski”.
H. Olechnowicz: „Metody aktywizowania głębiej upośledzonych umysłowo”.
Maria Borkowska „ABC Rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce”
dr Svetlana Masgutowa „Integracja odruchów dynamicznych i postularnych z układem ruchowym”
Czasopismo „Rewalidacja”.

Uzyskane efekty:
Zdobyte wiadomości wykorzystywałam w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć, diagnozowaniu trudności wychowawczych, percepcyjno – motorycznych, oraz innych trudności związanych z uszkodzeniem CUN. Znacznie podniosła mój poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej oraz kompetencji zawodowych.

4.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
W październiku 2009 roku ukończyłam 3 semestralne studia podyplomowe w zakresie Szkolnego Wychowania Fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Uzyskane efekty
Ukończone studia podniosły moje kwalifikacje zawodowe, zwiększyły poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela, prowadzącego zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Pomogły w organizacji warsztatu pracy oraz znacznie wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem.
Znajomość anatomii ciała i rozwoju motorycznego uczniów umożliwiła mi napisanie i wdrożenie autorskiego programu „Usprawniania ruchowego”, a także prawidłowe zorganizowanie Integracyjnego Toru Przeszkód.


§ 7 ust.2 pkt. 2.
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

1.Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów i ich problemów społeczno cywilizacyjnych

-Wnikliwe analizowałam dokumentację uczniów i wychowanków
>Opinię psychologiczno – pedagogiczna
>Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej
>Indywidualny Plan Wsparcia mieszkańca Domu pomocy Społecznej

-Sporządzałam notatki z rozmów i sformułowałam wnioski
-Prowadziłam rozmowy z pracownikiem socjalnym
-Prowadziłam rozmowy z opiekunem prawnym, rodzicami

2. Podejmowanie działań profilaktycznych
-Propagowałam zdrowy styl życia
>Organizowałam spacery dla uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych podczas zmiennych warunków atmosferycznych
>Organizowałam zabawy ruchowe i wykonywanie czynności porządkowych na świeżym powietrzu (udział w konkursie na „Najweselszego bałwana”. Odśnieżanie,zagrabianie liści itp.)

Uzyskane efekty
Podczas spacerów uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych poznawali środowisko naturalne. Zmienne warunki atmosferyczne: wiatr, deszcz, śnieg, słońce, czy mróz, zwielokrotniły i zintensyfikowały doznania, a dodatkowo były czynnikiem hartującym.
Zimowy konkurs był także stymulatorem oraz doskonałym sposobem na korzystanie z różnych form aktywności ruchowej.

3.Poszerzenie oferty szkoły o zajęcia pozalekcyjne.
Przez okres stażu prowadziłam następujące zajęcia pozalekcyjne:
-Zajęcia Muzyczno – rytmiczne
-Zajęcia realizowane metodą „Ruchu rozwijającego” Weroniki Sherborne
-Klub Młodych odkrywców
-Zajęcia usprawniające aparat ruchowy

Uzyskane efekty
Powyższe działania angażowały uczniów w życie szkoły, tworząc pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, umożliwiły rozwijanie zainteresowań i kompensowanie braków edukacyjnych uczniów.

4.Podejmowanie działań integrujących szkołę ze środowiskiem rodzinnym.

Dużą rolę w prawidłowym i skutecznym funkcjonowaniu Placówki odgrywa współpraca z rodzicami uczniów i wychowanków. Na poprawność procesu wychowawczego mają wpływ spójne działania szkoły i rodziców. Podjęłam następujące działania integrujące uczniów ze środowiskiem rodzinnym:
- Podczas „Pikniku rodzinnego” i Uroczystego Zakończenia roku szkolnego zorganizowałam zajęcia pokazowe „Badam i doświadczam” z udziałem uczestników Klubu Młodych Odkrywców. Młodzi Odkrywcy na forum szkoły i rodziców wykonywali eksperymenty.

Uzyskane efekty
Podjęte działania przyczyniły się do podtrzymywania i pielęgnowania tradycji, umożliwiły integrację ze środowiskiem środowisko rodzinnym (rodzice chętniej uczestniczą gdy ich dziecko występuje), a przede wszystkim stworzyły uczniom możliwości prezentacji swoich umiejętności i zdolności, zdobywania nowych doświadczeń, oraz pokonywania nieśmiałości.
Powyższe działania angażujące uczniów w życie szkoły, tworzą pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

3.Współpraca z instytucjami wspierającymi uczniów

-Współpracując z Sądem wyraziłam zgodę na pełnienie obowiązków opiekuna prawnego dla dwóch mieszkańców domu Pomocy Społecznej. Z tego tytułu realizowałam następujące zadania:
>Prowadziłam rozmowy z Kuratorem.
>Jeden raz w roku zdawałam sprawozdanie z zarządzania majątkiem.
>Wyrażałam zgodę na zabiegi medyczne.
>Monitorowałam realizację działań opiekuńczo – wychowawczych.
>Określałam potrzeby socjalno – bytowe.

-Współpracując z Pracownikiem socjalnym wyraziłam zgodę na pełnienie obowiązków Pracownika pierwszego kontaktu dla pięciu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Objęcie tego stanowiska wiązało się z realizowaniem następujących zadań:
>Współtworzyłam Plan wsparcia dla moich podopiecznych.
>Monitorowałam realizację i przebieg zadań zawartych w Planie wsparcia.
>Regularnie uczestniczyłam w posiedzeniach Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego.
>Redagowałam protokoły z posiedzeń Zespołu
>Wspólnie z członkami Zespołu określałam sposoby i formy podejmowanych działań terapeutycznych.

-Współpracując z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej ustalałam terminy zorganizowanych przeze mnie uroczystości, imprez, czy wyjazdów na wycieczki.

-Współpracując z psychologiem prowadziłam rozmowy dotyczące trudności dydaktyczno – wychowawczych, sposobów radzenia sobie z nimi.

-Współpracując ze Stowarzyszeniem Koniczynka podejmowałam następujące działania w ramach projektu „Razem z wami”.
>Sprawowałam opiekę nad uczestnikami wycieczek do Teatru Lalka i na Lekcje muzealną do Muzeum Narodowego w Warszawie.
>Sprawowałam opiekę nad uczniami Internatu podczas zajęć na basenie w Mińsku Mazowieckim.


§ 7 ust.2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Technologia informacyjna odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę. Jest zarówno osobistą pasją,
jak również możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy. Od lat staram się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co ma znaczący wpływ na podniesienie poziomu mojej pracy, a także podwyższaniu jakości pracy szkoły.
Poniżej przedstawiam przykłady wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w mojej praktyce pedagogicznej:

1.Korzystanie z programów komputerowych.
W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam programy komputerowe do przygotowywania dokumentacji szkolnej, oraz wzbogacania pracy pedagogicznej.
-Microsoft Word wykorzystywałam do tworzenia i opracowania:
>Planu rozwoju zawodowego i sprawozdań z planu
>Indywidualnych Planów Edukacyjno – Terapeutycznych i sprawozdań
>Planów i sprawozdań z wycieczek, imprez,WDN
>Scenariuszy zajęć i imprez
>Zaproszeń, podziękowań
>Dyplomów
>Protokołów z zebrań

- Microsoft Office Excel to arkusz kalkulacyjny. Program ten wykorzystywałam do:
>Opracowywania analizy i wyników badań własnych i ogólnoszkolnych w formie wykresów.

-Audacity jest edytorem plików dźwiękowych. Umożliwia edycję ścieżek dźwiękowych z wykorzystaniem wycinania, kopiowania i wklejania, miksowania ścieżek oraz dodawanie efektów.Przy jego pomocy przygotowałam:
>ścieżki dźwiękowe do przedstawienia teatralnego : „Smurfy,”
>ścieżki dźwiękowe do występu nauczycieli na przeglądzie piosenki,
>ścieżki dźwiękowe do występu podczas spotkania integracyjnego z nauczycielami z Estonii.

- Photo shop jest programem graficznym, przeznaczonym jest do tworzenia grafiki oraz obróbki fotografii cyfrowej. Przy jego pomocy przygotowałam album ze zwierzętami do stymulacji wzroku.

- Format Factory jest programem przeznaczonym do konwertowania plików audio i wideo. Przy jego pomocy konwertowałam wszystkie pliki muzyczne po obróbce programem Audicity, oraz te pliki muzyczne, które potrzebowałam zmienić do formatu mp3

2.Korzystanie z Internetu w praktyce szkolnej.
Przy pomocy Internetu:

- Zgłębiałam wiedzę na temat awansu zawodowego
- Poznawałam przepisy i akty prawa oświatowego
- Korzystałam z internetowych publikacji
- Pozyskiwałam wiedzę o szkoleniach
- Publikowałam własne materiały
- Tworzyłam biblioteczkę interesujących mnie tekstów, scenariuszy i artykułów publikowanych na stronach www z zakresu: dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki itp.
- Komunikowałam się drogą e mail

Uzyskane efekty.
Na stronach internetowych www.profesor.pl www.profesor.pl opublikowałam swój Plan Rozwoju Zawodowego, oraz semestralne sprawozdania z realizacji planu, a także scenariusze Integracyjnego toru przeszkód. Zarejestrowałam Klub Młodych Odkrywców na stronie www.kmo.org.pl
Dzięki technologii komputerowej moja dokumentacja nauczyciela prowadzona jest przejrzyście, czytelnie, a warsztat pracy jest uporządkowany. Korespondencja elektroniczna z nauczycielami pozwoliła mi na wymianę doświadczeń, oraz materiałów metodycznych . Korzystając z zasobów Internetu pogłębiałam swoją wiedzę i udoskonalałam warsztat pracy. W znacznym stopniu ułatwiło mi to realizację zadań w czasie stażu. Do tego celu wykorzystuje strony: www.cmppp.edu.pl
www.profesor.pl , www.publikacje.edu.pl . Dzięki stronom internetowym: www.men.gov.pl www.szkolnictwo.pl na bieżąco zapoznaję się z przepisami prawa oświatowego.
Za swoje wielkie osiągnięcie uważam zdobycie przeze mnie umiejętności korzystania z powyższych programów komputerowych. Zamierzam nadal doskonalić i pogłębiać swoje umiejętności.


§ 7 ust.2 pkt. 4.
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

1. Rozwijanie kompetencji pedagogicznych.

- Diagnozowałam zaobserwowane trudności i nieprawidłowych zachowań o fachową literaturę
- Udział w doskonaleniu zawodowym.

Uzyskane efekty
Znajomość emocjonalnych i społecznych uwarunkowań jest mi niezbędna w codziennej pracy pedagogicznej umożliwiła mi w znaczący sposób, umiejętne diagnozowanie zaobserwowanych nieprawidłowości, a zdobyta wiedza i umiejętności znacznie ułatwiały mi identyfikację występujących problemów.

2. Rozwijanie kompetencji osobowościowych

- Nawiązywałam pozytywny kontakt z uczniami i wychowankami Internatu, tworząc atmosferę życzliwości i wsparcia
- Doskonaliłam umiejętność pracy w zespole
- Rzetelnie wypełniałam powierzone obowiązki
- Pogłębiałam wiedzę i doskonaliłam swoje umiejętności wychowawcze podczas kursu doskonalącego „Kompetencje wychowawcze nauczyciela”

Uzyskane efekty
Uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej to osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim, z tego względu posiadają również poważne trudności w komunikowaniu się. Przez płynące z ich ciała sygnały: mimikę, wyraz oczu, gest, ruch czy napięcie mięśni, obserwuję wielokrotnie dążenie do kontaktu ze mną.
Ci którzy potrafią chodzić podchodzą, czasem nawet podbiegają, ci którzy nie osiągnęli umiejętności przemieszczania się a prezentują wystarczające umiejętności społeczne, uśmiechają się lub nawiązują kontakt werbalny.
Uczniowie SOSzW, którzy ukończyli edukację nawiązali ze mną kontakt drogą e mail. Który trwa do dnia dzisiejszego.

3. Podejmowanie działań rewalidacyjnych.

-Umiejętne dostosowywałam formy i metody pracy do rozpoznanych problemów edukacyjno – wychowawczych
-Aktywizowałam uczniów wycofujących się z kontaktu, izolujących się
-Stosowałam techniki relaksacyjne w stosunku do uczniów nadpobudliwych, z trudnościami w koncentrowaniu uwagi, opanowywaniu impulsywnych zachowań
-Podczas realizacji Programu Usprawniania ruchowego prowadziłam działania kompensacyjne z zakresie aparatu ruchowego u dwóch uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
-Wdrażałam do swojej pracy pedagogicznej, elementy programu profilaktycznego Ośrodka
„Stop agresji”
„Bezpieczeństwo w domu i na ulicy”

Uzyskane efekty
Stała i systematyczna obserwacja uczniów i ich umiejętności, diagnozowanie rozwoju, oraz dobór
odpowiednich metod i form do występujących zaburzeń, umożliwiły mi pozwoliły opracowanie efektywnych sposobów oddziaływań dydaktycznych – wychowawczych.


§ 7 ust.2 pkt. 5.
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

1.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Domu Pomocy Społecznej.
Zapoznałam się z zasadami funkcjonowania i organizacji Ośrodka i Domu Pomocy Społecznej,
poprzez analizę następujących dokumentów programowych :

-Statut Ośrodka
-Program Wychowawczy i Profilaktyczny Ośrodka
-Plan dydaktyczno – wychowawczy
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
-Regulamin Internatu
-Regulamin Domu Pomocy Społecznej

Uzyskane efekty
Poznałam przepisy związane z funkcjonowaniem powyższych placówek zarówno od strony prawnej, jak i wewnętrznego funkcjonowania. Poznałam cele i zasady oceniania, wymagania edukacyjne, co z pewnością ułatwiło mi pracę w Szkole, Internacie i w miejscu wykonywania pracy.

3.Poznanie i analizowanie przepisów o systemie oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.
Na bieżąco poznawałam i analizowałam akty prawne, akty wykonawcze do tych ustaw oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Wykorzystując zasoby Internetu gromadziłam pozyskane dokumenty w formie biblioteczki multimedialnej.

-Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z dnia 26 stycznia 1982 r.,

-Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela z dnia 19 listopada 2009r.

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1991r. – System Oświaty

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593 )

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 114, poz. 1580) –

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

-Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. z dnia 19 sierpnia 1994 r (Dz. U. Nr. 111 poz. 535)

-Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z dnia 13 sierpnia 1997 r.)
-Ustawa z dnia 23 lipca,o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego(Dz.U.z dnia 10 października 2008 r.)

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r.w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr. 14, poz. 76).

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

-Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o zmianie ustawy o pomocy społecznej

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.(Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.)

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich z dnia 18-05-2001 r. (Dz. U. Nr 56 z 2001 r.)

-Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 29 lipca 2011 r.

Uzyskane efekty
Analizując powyższe dokumenty zapoznałam się z prawnymi podstawami mojej pracy.
Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia, oraz sposób postępowania w tych trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

3.Zastosowywanie znajomości przepisów o systemie oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich do realizacji zadań.
Stosowałam przepisy prawa do prawidłowego podejmowania następujących działań:

-Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
-Prowadzenia dokumentacji Planu Rozwoju Zawodowego
-Prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
-Prowadzenia dokumentacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
-Prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
-Organizowania wycieczek i wyjazdów dla uczniów i wychowanków Internatu
-Prowadzenia czynności związanych z ewaluacja wewnętrzną Placówki
-Sprawowania opieki prawnej nad mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej

Uzyskane efekty
Bliższa znajomość prawa umożliwiła mi właściwą realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków, prawidłowego planowania wypoczynku, organizowania procesu nauczania czy prowadzenia dokumentacji.
Dzięki temu podejmowane przeze mnie działania, zyskały większą pewność siebie.


Podsumowanie

W okresie od 1 września 2009 roku do 30 maja 2012 roku , starałam się sumienie i z właściwym zaangażowaniem realizować zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego. Uważam, że okres mojego stażu, został wypełniony realizacją zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego i prawidłowo wykorzystany. Mogłam również liczyć na pomoc i informację zwrotną na dotyczącą podejmowanych przeze mnie działań. Współpracę z Opiekunem stażu oceniam pozytywnie.

Spośród wielu zadań postawionych do realizacji we wrześniu 2009 roku, nie wszystko udało mi się zrealizować .Ze względu na przeciwwskazania zdrowotne nie mogłam wziąć udziału w kursie kwalifikacyjnym – Instruktor Rekreacji Ruchowej o specjalności Fitness.

W swojej pracy kieruję się zawsze dobrem ucznia nie zapominając o osobistym rozwoju zawodowym. Jestem przekonana, że to, co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy, a tym samym lepszego funkcjonowania Ośrodka. Jestem zadowolona, że udało mi się zrealizować prawie wszystkie wytyczone przez siebie zadania, dodatkowo podejmując się pozostałych działań.
Moja otwartość na problemy innych, służenie radą i niesienie pomocy jest dla mnie źródłem satysfakcji.
Zakończenie stażu nie oznacza dla mnie końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić jakość swojej pracy doskonaląc swoje kwalifikacje, by lepiej realizować zadania Ośrodka.


Sprawozdanie opracowała
Izabella Polkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.