X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15454
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Joanna Zakrzewicz
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole
Nauczany przedmiot: kształcenie zintegrowane
Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie na kierunku: pedagogika


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2012 r.

§7 ust.2,ppk 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania- kierunki działania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności nauczyciela.
2.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli i sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
3.Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

1.Autorefleksja, wnioski i przemyślenia.

1.Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- Znowelizowana Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN

1. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
3.Analiza i ocena działań.

1. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
2. Udział w kursach tematycznych, kwalifikacyjnych, warsztatach, konferencjach .
4. Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny: plany wynikowe, plan pracy wychowawczej.
5. Opracowanie programu zajęć Koła artystycznego: plastyczno-muzycznego.
6.Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III

1. Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
2.Samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
3. Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

1. Prowadzenie dziennika lekcyjnego i pozalekcyjnego..
2.Protokoły zebrań z rodzicami.
3. Wpisy w zeszycie spostrzeżeń wychowawcy.

IX/X 2009
IX/X 2009
IX 2009
okres stażu
okres stażu
okres stażu
IX 2009
IX 2009
okres stażu
okres stażu
okres stażu

Arkusz samooceny
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, przedłożenie planu rozwoju zawodowego.
Notatki ze spotkań z opiekunem stażu.
Arkusze obserwacji zajęć otwartych.
Scenariusze zajęć.
Potwierdzenia i notatki własne.
Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia.
Plany wynikowe, plan pracy wychowawczej
Program zajęć Koła
Zbiór materiałów
Spis pomocy i środków dydaktycznych.
Potwierdzenia dyrektora.


§7 ust.2,ppk 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1.Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej.
2. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów.
3. Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę.
4. Praca w szkolnych komisjach powoływanych przez dyrektora i organizatorów konkursów.

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami.
2.Bieżące kontakty z rodzicami uczniów.
3.Pedagogizacja rodziców.
4.Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery)
5.Indywidualne kontakty z dzieckiem.

1.Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
2.Organizacja imprez ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego od nauki.
3. Organizacja wycieczek.
4.Prowadzenie z uczniami zajęć pozalekcyjnych- Koła artystycznego.
5.Organizacja konkursów.

1.Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Kole.
2. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Kole.

1.Praca w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych. okres stażu

według harmonogramu
okres stażu
według potrzeb
okres stażu

Potwierdzenie pedagoga szkolnego, nauczycieli o podejmowanej współpracy.
Rozmowy z rodzicami, referaty
Dyplomy, potwierdzenia udziału
Harmonogram wycieczek
Program zajęć pozalekcyjnych
Potwierdzenia i protokoły
Zaświadczenia i podziękowania za współpracę
Potwierdzenie dyrektora szkoły i organizatorów konkursów


§7 ust.2,ppk 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera oraz opracowywanie dokumentacji scenariuszy, kart pracy przy pomocy techniki komputerowej.
2. Wykorzystanie internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
3.Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.

1.Korzystanie z własnego komputera przy opracowywaniu pomocy dydaktycznych.

1.Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego przez internet (portale poświęcone awansowi).
2.Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
3. Prowadzenie dziennika elektronicznego.

1.Przygotowanie artykułów do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych.

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

Plan rozwoju zawodowego. Scenariusze, testy sprawdzające, karty pracy, materiały pomocnicze
Spis portali, teksty
Strony www


§7 ust.2,ppk 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.

1.Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.
2. Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.
3. Bogacenie własnej biblioteczki.

1. Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca ze szkolnym pedagogiem.
2.Bieżące rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
3.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną- rozpoznawanie trudności szkolnych, kierowanie uczniów na badania, realizacja zaleceń poradni.
4. Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych.
5. Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców: pedagogizacja rodziców, pogadanki.
6. Współpraca z rodzicami- udział rodziców w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych, wycieczek.

okres stażu
okres stażu
według potrzeb
według potrzeb
według potrzeb
według potrzeb
okres stażu

Potwierdzenia udziału
Wykaz bibliograficzny przeczytanej literatury, notatki własne. Katalog zakupionych pozycji.
Dokumentacja podjętych działań
Dokumentacja podjętych działań
Ankiety
Referaty
Sprawozdania z imprez klasowych, szkolnych


§7 ust.2,ppk 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
2.Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
3.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

1. Udział w warsztatach, szkoleniach.
2. Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.
3. Analiza dokumentów: Statutu Szkoły, Planu wychowawczego szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, regulaminów i przepisów bhp właściwych dla szkoły.

1. Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS
2. Gromadzenie własnych zasobów tekstów

w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej.

1.Udział w Radach Pedagogicznych, konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych.
2.Przygotowanie i odczyt referatów w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
3.Udział w pracach komisji egzaminacyjnych i konkursowych.
4.Organizacja wycieczek szkolnych, klasowych.

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
według potrzeb
okres stażu

Zaświadczenia.
Sprawozdania.
Notatki.
Wypisy z obowiązujących aktów prawnych.
Zapisy w protokołach.
Referaty.
Potwierdzenia Dyrektora, protokoły
Harmonogram wycieczek.


Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.