X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15452
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (& 7 ust. 2, pkt 1);

· Poznanie procedury awansu zawodowego:

- Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
-Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego

IX 2011r., IV 2014r., Wnioski, Plan rozwoju zawodowego

· Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

- Ustalenie terminów spotkań, tematyki zajęć
- Współpraca, rozmowy , konsultacje
- Obserwacje przeprowadzone przez opiekuna stażu, dyrektora szkoły

IX 2011 r., Cały okres stażu, Harmonogram spotkań, Karty obserwacji zajęć

· Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego

- Gromadzenie dokumentacji o realizacji zadań

Cały okres stażu, -na bieżąco, IV 2014 r., Świadectwa, prace uczniowskie, Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

· Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

- Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, konferencjach
- Udział w pracach zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- Analiza badań osiągnięć uczniów
- Opracowywanie programów terapeutycznych, konspektów zajęć

Cały okres stażu, Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniach, kursach, warsztatach
Konspekty, opinie, program edukacyjno-terapeutyczny (upośledzenie umysłowe)


II. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (& 7 ust. 2 pkt 2).

· Poznanie środowiska uczniowskiego i sytuacji rodzinnej uczniów

- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
- Kontakty z rodzicami
- Konsultacje z innymi nauczycielami
- Indywidualne rozmowy z uczniami

Cały okres stażu, Adnotacje w dzienniku

· Uwzględnienie w swojej pracy problemów społecznych i cywilizacyjnych

- Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie z programem wychowawczym i programem profilaktyki
udział akcjach profilaktycznych
- Praca z uczniami z opiniami i orzeczeniami
-Kontakt z poradniami: psychologiczno-pedagogiczną, neurologiczną, rehabilitacyjną, uzależnień

Cały okres stażu, Zapisy tematów w dzienniku

· Dzielenie się wiedzą

- Współpraca ze nauczycielem rewalidacji indywidualnej w gimnazjum w Pszowie, świetlicą środowiskową w Poszwie „Gniazdo” oraz gimnazjum w Rydułtowach klasą rewalidacyjną

Cały okres stażu, Notatki, Zdjęcia, Adnotacje w dzienniku

III. Umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (& ust. 2, pkt 3)

· Wykorzystywanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela

- Przygotowywanie potrzebnych dokumentów np. planów, wniosków, sprawozdań, konspektów zajęć
- Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji, poszukiwanie ciekawych materiałów, poznawanie przepisów prawa
- Opublikowanie w portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego

Cały okres stażu, Materiały pomocnicze i prace, Adres strony internetowej


IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (& 7, ust. 2, pkt 4)

· Studiowanie fachowej literatury

- Korzystanie z bibliotek, księgarni, prasy oraz z nabytej wiedzy pracując społecznie jako Ławnik Sądowy w sprawach rodzinnych
- Śledzenie publikacji edukacyjnych w Internecie
- Udział w szkoleniach poszerzających wiedzę i umiejętności (przeciwdziałanie uzależnieniom, metody relaksacyjne)
Cały okres stażu, Podanie literatury, Kopia legitymacji, Np. „Literka”- inne, Potwierdzenia udziału

· Realizowanie zadań wychowawczych i terapeutycznych w pracy z uczniami zgodnie z programem szkolnym.

- Indywidualna pomoc wychowankom, instruktaże dla rodziców
- Objęcie szczególną troską uczniów słabych, zestresowanych, dyslektyków, poruszających się na wózku inwalidzkim
- Motywowanie do pracy, udział w konkursie dla dyslektyków (indywidualne przygotowanie uczniów), zorganizowanie konkurs np.„Bajbajka” ( współpraca z nauczycielami polonistami)
- Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej wśród uczniów-pogadanki z położną (dla dziewczyn), z psychologiem
- opieka nad uczniami w czasie wyjazdów szkolnych i w ramach akcji wakacyjnych

W ciągu stażu, Zapisy tematów w dzienniku, Wytwory działalności uczniów

· Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki

- Uwzględnienie metod aktywizujących w pracy terapeutycznej, technik relaksacyjnych
- Indywidualny dobór metod dla ucznia z orzeczeniem, opinią

Cały okres stażu, Zapis w dzienniku


V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (& 7 ust.2, pkt 5)

· Analiza przepisów prawa oświatowego

- Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły – statut
- Śledzenie stron internetowych MEN
- Posługiwanie się przepisami o ocenianiu ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniem ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu
- Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie zajęć lekcyjnych, organizacji wyjść, wyjazdów
- Analiza dokumentacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Cały okres stażu, Ocena opisowa, Karty: KIPU IPET

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.