X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15455
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Imię i nazwisko dyrektora szkoły:
Długość stażu:
Data rozpoczęcia stażu:
Przewidywana data zakończenia stażu:

§7ust 2 pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Rozporządzenie MENiS z dnia 01 grudnia 2004r, Karta Nauczyciela - ustawa z dnia 26 stycznia 1982r, oraz inne dostępne materiały.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Rozmowa, ustalienie zasad współpracy
- Podpisanie kontraktu z opiekunem stażu
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
- Konferencje, warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych
4. Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej, przygotowanie referatu na naradę szkoleniową
5 Tworzenie własnego warsztatu pracy
- Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
6. Prowadzenie dokumentacji
- Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka
- Tygodniowe plany pracy
7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas stażu dokumentów, materiałów, pomocy.
- Podsumowanie całości pracy pisemnym sprawozdaniem
- Dokonanie samooceny za okres stażu

§7ust 2 pkt 2. Umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Organizowanie i przygotowanie imprez i uroczystości
- Opracowanie scenariusz, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi
- przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce
2. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
- Rozmowy z dziećmi, obserwacja dzieci, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania i potrzeb rodziców, zebrania z rodzicami
3. Współpraca z pedagogiem , psychologiem i logopedą szkolnym
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy w celu rozwiązywania problemów
4. Organizowanie konkursów
- Przygotowanie regulaminów, konkursów, dyplomów, wybieranie jury.
5. Wdrażanie wszelkich akcji społecznych na terenie placówki

§7 ust 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Pozyskiwanie z internetu informacji na temat awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego
- Wyszukiwanie i wydrukowanie potrzebnych informacji
2. Wykorzystanie umiejętności obsługi komputera do przygotowania scenariuszy zajęć
- Przygotowanie scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
3. Dzielenie się w internecie swoja wiedzą i umiejętnościami
- Zamieszczenie w internecie scenariuszy zajęć, planu rozwoju zawodowego.

§7usl. 2 pkt 4.umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, oraz z ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Czytanie literatury psychologiczno - pedagogicznej
- Recenzje przeczytanych lektur
2. Poszerzenie wiedzy z pedagogiki, psychologi i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
- Udział w warsztatach, konferencjach, szkoleniach, kursach.
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania problemów
- Integrowanie grupy, rozwiązywanie sporów, konfliktów, wprowadzenie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej, w celu zapobiegania agresji
4. Wykorzystaniezdobytej wiedzy w pracy z dziećmi i wspólpracy z rodzicami
- Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań dążących do ich rozwiązania
- Pedagogizacja rodziców

§7ust 2 pkt 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż,

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty
- Analiza podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach
2. Zapoznanie się z podstawowwymi aktami prawnymi obowiązującymi w szkole
- Analiza dokumentacji szkolnej, statutu szkoły, obowiązującego regulaminu i innych dokumentów.


Sporządziła mgr Katarzyna Przybysz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.