X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15450
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2010r.

Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2013r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593 z późniejszymi zmianami


Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego:
• Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
VIII – IX 2010r.
- przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego

2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Rozmowa, zawarcie kontraktu.
• Spotkania, konsultacje, rozmowy
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu IX 2010r.
Cały okres trwania stażu
- kontrakt
- konspekty
- arkusze obserwacji lekcji - wpisy w dzienniku

3. Planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej, profilaktycznej i dydaktycznej pedagoga szkolnego.
• Opracowywanie planów pracy pedagoga szkolnego
• Współudział w aktualizacji Szkolnego Programu Profilaktyki, Planu Opiekuńczo – Wychowawczego oraz Rocznego Planu Pracy Szkoły
Cały okres trwania stażu
- plany pracy pedagoga szkolnego
- Szkolny Program Profilaktyki
- Plan Opiekuńczo – Wychowawczy
- Roczny Plan Pracy Szkoły

4. Planowanie pracy samorządu szkolnego.
• Współudział w opracowywaniu planów pracy samorządu szkolnego,
• Współudział w planowaniu różnych imprez szkolnych wynikających z działalności samorządu szkolnego
Cały okres trwania stażu
- plany pracy samorządu szkolnego
- dokumentacja znajdująca się w teczce samorządu szkolnego

5. Doskonalenie warsztatu pracy.
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
• Wymiana doświadczeń z opiekunem stażu i nauczycielami
Cały okres trwania stażu
- zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy, notatek, itp.
Cały okres trwania stażu
- zgromadzone dokumenty

7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
VI 2013r.
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

8. Dokonywanie oceny i ewaluacji własnych działań zawodowych.
• Określenie słabych i mocnych stron metod pracy
• Omawianie metod pracy z uczniami podczas lekcji z opiekunem stażu
• Modyfikacja planów i metod pracy
• Formułowanie wniosków do dalszej pracy
Cały okres trwania stażu
- wnioski z obserwacji zajęć
- korekty planów pracy
- ocena pracy sporządzona przez opiekuna stażu.

9. Działalność związana z realizacją projektu „Aktywni po godzinach” współfinansowanego przez UE ze środków EFS.
• Wykonywanie obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem pracy – specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości
• Prowadzenie zajęć edukacyjno – zawodowych dla uczniów klas III
1 IX 2010r. – 31 XII 2011r.
- ankiety
- raporty ewaluacyjne
- inna dokumentacja związana z realizacją projektu


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
• Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
• Poznanie uczniów poprzez rozmowy
• Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• Kontakty z rodzicami (indywidualne, podczas zebrań klasowych, współpraca z Radą Rodziców )
• Wywiady środowiskowe
• Konsultacje z nauczycielami i wychowawcami klas
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
• Indywidualne rozmowy z uczniami
• Konsultacje z psychologiem szkolnym Cały okres trwania stażu
- bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach pedagoga szkolnego, notatki służbowe)

2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły oraz fundacjami i organizacjami.
• Udział w akcjach, uroczystościach organizowanych przez szkołę oraz środowisko lokalne
• Szerzenie idei wolontariatu poprzez prowadzenie Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami organizującymi akcje charytatywne
• Współpraca z Sądem Rejonowym, Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską, kuratorami sądowymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Profilaktyki i Integracji Społecznej i innymi instytucjami
Cały okres trwania stażu
- bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach pedagoga szkolnego, notatki służbowe)

3. Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Organizowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, zachowań agresywnych, niedostosowania społecznego itp.
• Wspieranie uczniów zdolnych
• Organizowanie zajęć profilaktycznych dotyczących zagrożeń współczesnego świata (realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki oraz planu Opiekuńczo – Wychowawczego przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi)
• Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej (przy współpracy z różnymi instytucjami)
• Organizowanie zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych
• Organizowanie cyklu zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas trzecich
• Prowadzenie grup socjoterapeutycznych Cały okres trwania stażu
- bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach pedagoga szkolnego, notatki służbowe)
- scenariusze zajęć
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych
- adnotacje w dziennikach lekcyjnych


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
• Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, planów pracy pedagoga szkolnego, samorządu szkolnego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, testów itd.
• Przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
• Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami różnych instytucji
• Tworzenie prezentacji multimedialnych
• Wykorzystywanie Internetu jako źródła wiedzy
• Redagowanie ogłoszeń na stronie internetowej szkoły
• Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych ( komputer, DVD, telewizja)
• Prowadzenie zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego z wykorzystaniem multimedialnych programów komputerowych
• Tworzenie raportów ewaluacyjnych na potrzeby projektu „Aktywni po godzinach”
Cały okres trwania stażu
1 IX 2010r. – 31 XII 2011r.
- konspekty zajęć
- dyplomy
- testy
- plany pracy
- dokumentacja związana z procedurą awansu zawodowego
- prezentacje multimedialne
- raporty ewaluacyjne
- bieżące dokumenty

2. Publikacje w Internecie.
Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego
Rok szkolny 2011/2012
strona internetowa (wydruki)

3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• Korzystanie ze stron MENiS, kuratorium oświaty, portali internetowych dla nauczycieli, takich jak: www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.profesor.pl i innych
Cały okres trwania stażu
wydruki


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe
i czasopisma)
• Aktywna praca nad samokształceniem Cały okres trwania stażu
- potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych.
• Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
• Organizowanie i prowadzenie rożnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
• Podejmowanie działań wychowawczych
i profilaktycznych wynikających z Planu Opiekuńczo – Wychowawczego
oraz Szkolnego Programu Profilaktyki.
• Pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, interpersonalnych, rodzinnych
• Przeprowadzanie interwencji, korygowanie nieprawidłowych postaw, motywowanie do pozytywnych zachowań
• Organizowanie pomocy uczniom klas pierwszych w adaptacji do nowych warunków szkolnych
• Przeciwdziałanie agresji, przemocy i uzależnieniom poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, pogadanek wśród uczniów, indywidualnych rozmów z uczniami
• Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej
• Zapewnianie, w miarę potrzeby, badań diagnostycznych w celu określenia poziomu rozwoju psychicznego młodzieży, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
• Wykorzystywanie metod pracy socjoterapeutycznej na warsztatach pozalekcyjnych
• Pedagogizacja rodziców
• Wspieranie nauczycieli i wychowawców w realizacji działań opiekuńczo – wychowawczych
Cały okres trwania stażu
- dokumentacja pedagoga szkolnego
- opinie o uczniach,
- opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- konspekty zajęć socjoterapeutycznych

3. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• Wdrażanie nowych metod pracy zaczerpniętych z literatury fachowej
Cały okres trwania stażu
- notatki (ksero) z literatury


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
• Analiza aktów prawnych dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich:
- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z dnia 12 listopada 1982 r.)
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114,)
- Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55, z1997 r. Nr 88, poz.554, Nr 121, poz.770,z 1999 r. Nr 96, poz.1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274)
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231)
- Ustawa o przeciwdziałania narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.
- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
• Analiza i praca nad zmianami w dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
- Statutu Szkoły
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
- Szkolnego Programu Profilaktyki
- Planu Opiekuńczo – Wychowawczego
- Rocznego Planu Pracy Szkoły
Cały okres trwania stażu
- potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
- znajomość przepisów
- dokumentacja szkolna

2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych
• Praca w komisjach powoływanych w szkole
• Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych Cały okres trwania stażu
- listy obecności
- potwierdzenia
- sprawozdania


Zatwierdzam do realizacji:

.................................... .......................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.