X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15224
Przesłano:

Sprawozdanie za 2 rok stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

Aleksandra Górecka

Realizacja planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego,
wrzesień 2010 rok – styczeń 2011 rok.


WRZESIEŃ 2010r.

1. Diagnoza rozwoju dziecka:
- zapoznanie się z zasadami, metodami i narzędziami diagnozowania rozwoju dziecka,
- przygotowanie i wypełnienie,, Arkusza obserwacji cech rozwojowych dzieci” – obserwacja I.

Uzyskane efekty:
Uczeń:
-czuł wsparcie nauczyciela i poczucie bezpieczeństwa, - swobodne wyrażenie siebie, przejaw własnej twórczości, niekonwencjonalnego myślenia i działania.
Doskonalenie własnej pracy:
- stwarzałam zaplecze motywacyjne dla odbywającego się procesu cech rozwoju dziecka,
- umiejętnie wspierałam uczniów
- stwarzałam dziecku warunki umożliwiające indywidualne tempo rozwoju.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- stwarzanie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju,
- dbałość o podnoszenie efektów kształcenia poprzez opracowanie i wdrażanie własnych przedsięwzięć.

2. ,, Ratujmy i uczmy ratować” – z okazji światowego dnia pierwszej pomocy przeprowadzenie szkolenia wg programu WOŚP w grupie przedszkolnej oraz konkursu na plakat o powyższej tematyce w klasach IV-VI.

Uzyskane efekty:
Uczeń:
- uwrażliwianie na potrzeby innych, zwłaszcza chorych,
- zwiększanie świadomości,
- pożyteczne spędzanie wolnego czasu.
Doskonalenie własnej pracy:
- możliwość poznania uczniów poza środowiskiem szkolnym,
- poszerzanie i zacieśnianie kontaktów z rodzicami.
Jakość pracy szkoły:
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

3.Spotkanie z rodzicami:
- przedstawienie rodzicom form współpracy,
- opracowanie kontraktu współpracy rodziców z nauczycielem,
- ankieta dla rodziców ,,Czy znam swoje dziecko?”,
- podanie przez rodziców tematów związanych z wychowaniem dziecka, które będą realizowane na kolejnych spotkaniach z rodzicami jako pedagogizacja rodziców.

Uzyskane efekty:
Rodzice:
- uświadomienie sobie własnych błędów wychowawczych,
- poznanie sposobów zachęcania dziecka do współpracy.
Doskonalenie własnej pracy:
- nabyłam nowe doświadczenie w wypełnianiu zadań wychowawcy jako doradcy rodziców,
- pozyskałam umiejętność pracy z grupą dorosłych.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za wychowanie dziecka,
- pozyskanie rodziców jako sojuszników i partnerów w procesie wychowania.

4.Organizacja spotkania ,,Bezpieczeństwo dziecka” z miejscowymi policjantami.

Uzyskane efekty:
Uczeń:
- zwiększenie świadomości w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i prawidłowym zachowaniu się w sytuacjach trudnych.
Doskonalenie własnej pracy:
- zacieśnienie kontaktów ze stróżami prawa,
- przekonanie o celowości spotkania i wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- wspieranie zadań szkoły w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym,
- współpraca z okolicznymi instytucjami.


PAŹDZIERNIK 2010r.

1. Ukończenie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli ,, Klucz do uczenia się – moduły matematyczne”.

Uzyskane efekty:
Doskonalenie własnej pracy:
- umiejętność dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem,
- poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru właściwych pomocy na uatrakcyjnienie zajęć,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- systematyczne doskonalenie własnej pracy,
- dbałość o podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli.

2. Przystąpienie do konkursu plastycznego Centrum Edukacji Komunikacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ... na projekt maskotki przez uczniów klasy IV uczęszczających na koło plastyczne oraz oddziału ,,0”

Uzyskane efekty:
Uczeń:
- kształtuje inwencję twórczą,
- pogłębia wiedzę w danej dziedzinie,
- korzysta z różnych źródeł informacji,
- konfrontuje i porównuje się ze współuczestnikami konkursu,
- nabywa umiejętności zdrowej rywalizacji.
Doskonalenie własnej pracy:
- podwyższenie efektywności nauczania,
- stworzenie i wdrożenie działań edukacyjno-wychowawczych pozwalających na wszechstronną aktywność uczniów,
- satysfakcja z osiągnięć uczniów.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- wspieranie działalności szkoły w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym.

3. Przygotowanie scenariusza inscenizacji i współudział w uroczystości Pasowania na starszaka oraz Dnia Nauczyciela ( mini-publikacja w bibliotece szkolnej)

Uzyskane efekty:
Chcąc podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas szkoleń i pracą z dziećmi, udostępniam scenariusze zajęć i imprez szkolnych, zamieszczam także problematykę metodyczną i wychowawczą. Trudno mi jednak określić rzeczywiste efekty związane z wykorzystaniem tych materiałów przez nauczycieli.

4. Wykład dla rodziców oddziału przedszkolnego ,,Zabawy z moim dzieckiem, które przygotowują do czytania i pisania oraz wzbogacania słownictwa i uważnego słuchania jako kluczowego elementu w koncentracji”.


LISTOPAD 2010r.

1. Przygotowanie scenariusza inscenizacji oraz organizacja uroczystości dla klas 0 - III ,, Urodzin Kubusia Puchatka” jako propagowania idei głośnego czytania dzieciom – udział w akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom ‘’

Uzyskane efekty:
Uczeń:
- kształtuje nawyk czytania,
- rozwija myślenie, pamięć, koncentrację, uwagę,
- pożytecznie spędza wolny czas.
Doskonalenie własnej pracy:

- wzbogaciłam warsztat pracy o dziecięcą literaturę, pomoce dydaktyczne, rekwizyty i stroje do inscenizacji,
- nawiązanie satysfakcjonującej współpracy z rodzicami jako sponsorami tortu urodzinowego czy nagród.
Jakość pracy szkoły:
- dbałość o wszechstronny rozwój ucznia,
- poszerzenie zakresu działań szkoły.

2. Przystąpienie do konkursu plastycznego ,, Zapobiegajmy pożarom” przez uczniów klasy IV uczęszczającym na koło plastyczne oraz dzieci z oddziału ,,0”

Uzyskane efekty:
Uczeń:
- kształtuje inwencję twórczą,
- pogłębia wiedzę w danej dziedzinie,
- korzysta z różnych źródeł informacji.
Doskonalenie własnej pracy:
- podwyższenie efektywności nauczania,
- stworzenie i wdrożenie działań edukacyjno-wychowawczych pozwalających na wszechstronną aktywność uczniów.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- promowanie szkoły.

3. Udział w wykładzie p. ... pt: ,,Konieczne kompetencje dzieci kończących przedszkole i rozpoczynających naukę w szkole w świetle nowej podstawy programowej”.

Uzyskane efekty:
Doskonalenie własnej pracy:
- umiejętność dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem,
- poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru właściwych pomocy na uatrakcyjnienie lekcji,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- systematyczne doskonalenie własnej pracy,
- dbałość o podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli.


GRUDZIEŃ 2010r.

1. Organizacja 9-ej akcji zbiórki zabawek dla Domu Dziecka w ... przez SP ... klas 0-VI przy współpracy z redakcją gazety lokalnej ,,... ” w .....

Uzyskane efekty:

Uczeń:
- jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi,
- integruje się z dziećmi z domu dziecka,
- przełamuje własne bariery i zahamowania,
- nabył umiejętność właściwego reagowania na apele.
Doskonalenie własnej pracy:
- satysfakcja i przekonanie o celowości moich działań, dzięki którym ukazałam dzieciom
czym mają się kierować, żeby godnie żyć,
- doskonalenie umiejętności organizatorskich,
- poszerzanie i zacieśnianie kontaktów z wychowawcami z domu dziecka, rodzicami uczniów naszej szkoły oraz redakcją gazety lokalnej ,, ...”.
Jakość pracy szkoły:
- integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym,
- promocja szkoły w środowisku lokalnym,
- tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły wśród rodziców, mieszkańców wsi i okolic oraz pracowników domu dziecka,
- współpraca z okolicznymi instytucjami.

2. Diagnoza rozwoju dziecka;
- wypełnienie ,, Arkusza obserwacji cech rozwojowych dzieci” – obserwacja II:

Uzyskane efekty:
Uczeń:
-czuł wsparcie nauczyciela i poczucie bezpieczeństwa, - swobodne wyrażenie siebie, przejaw własnej twórczości, niekonwencjonalnego myślenia i działania.
Doskonalenie własnej pracy:
- stwarzałam zaplecze motywacyjne dla odbywającego się procesu cech rozwoju dziecka,
- umiejętnie wspierałam uczniów
- stwarzałam dziecku warunki umożliwiające indywidualne tempo rozwoju.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- stwarzanie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju,
- dbałość o podnoszenie efektów kształcenia poprzez opracowanie i wdrażanie własnych przedsięwzięć.


STYCZEŃ 2011r.

1. Zajęcia otwarte - z okazji Dni Babci i Dziadka przeprowadzenie zajęć o tematyce ,,Poznajmy się we wspólnej zabawie i pracy”.

Uzyskane efekty:
Uczeń:
- wykonywał zadania i ćwiczenia na miarę swoich możliwości,
- pożyteczne spędzanie czasu z bliskimi w formie zabawy,
- nabył umiejętności pracy w grupie.
Doskonalenie własnej pracy:
- wdrażanie działań służących rozwojowi potęcjału dzieci,
- efektywne wykorzystanie wiedzy i umiejętności pozyskiwanych w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Jakość pracy szkoły:
- dbałość o wszechstronny rozwój dziecka,
- podejmowanie działań mających na celu zwiększenie efektywności kształcenia.

2. Pedagogizacja rodziców oddziału przedszkolnego:
-,, Rola dorosłych w rozwoju dziecka”- referat

Uzyskane efekty:
Rodzice:
- uświadomienie sobie własnych błędów wychowawczych,
- poznanie sposobów zachęcania dziecka do współpracy.
Doskonalenie własnej pracy:
- nabyłam nowe doświadczenie w wypełnianiu zadań wychowawcy jako doradcy rodziców,
- pozyskałam umiejętność pracy z grupą dorosłych.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za wychowanie dziecka,
pozyskanie rodziców jako sojuszników i partnerów w procesie wychowania.

3. WOŚP w naszej szkole – przygotowanie z kołem plastycznym plakatów z harmonogramem w dniu 19 finału

Uzyskane efekty:
Uczeń:
- uwrażliwianie na potrzeby innych, zwłaszcza chorych,
- zwiększanie świadomości,
- pożyteczne spędzanie wolnego czasu.
Doskonalenie własnej pracy:
- możliwość poznania uczniów poza środowiskiem szkolnym,
- poszerzanie i zacieśnianie kontaktów z rodzicami.
Jakość pracy szkoły:
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

W I semestrze roku szkolnego 2010/2011 :

1. W ramach współpracy z rodzicami dzieci oddziału przedszkolnego ujętej w planie wychowawczym na rok szkolny 2010/2011 organizowane są cykle ,, Spotkanie z ... ciekawym człowiekiem”:
- wrzesień 2010r.- państwo ..... – Hodowla ptaków egzotycznych,
- październik 2010r. – pani ..... – Fryzjerstwo,
- listopad 2010r. – pan ..... – Straż Pożarna.

Uzyskane efekty:
Rodzice:
- poznanie sposobów zachęcenia dziecka do współpracy,
- dbałość o wszechstronny rozwój dziecka,
- przełamanie stereotypów we współpracy ze szkołą i nauczycielem – wdrażanie nowej formy spotkań.
Uczeń:
- pogłębianie wiedzy w danej dziedzinie,
- korzystanie z różnych źródeł informacji.
Doskonalenie własnej pracy:
- podwyższenie efektywności nauczania,
- nawiązanie satysfakcjonującej współpracy z rodzicami uczniów.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- pozyskanie rodziców jako sojuszników i partnerów w procesie wychowania,
- urozmaicenia przebiegu procesu nauczania-uczenia się.

3. Jako koordynator Fundacji ABC XXI wieku organizacja ,,Poranków z książką”- wdrażanie hasła akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom”- czytanie głośne literatury dziecięcej dla uczniów klas 0 – III:

Uzyskane efekty:
Uczeń:
- kształtuje nawyk czytania,
- rozwija myślenie, pamięć, koncentrację, uwagę,
- uczy się rozróżniać dobro od zła,
- buduje więzi z dorosłymi,
- pożytecznie spędza wolny czas.
Doskonalenie własnej pracy:
- wzbogaciłam warsztat pracy o literaturę dziecięcą,
- nawiązanie satysfakcjonującej współpracy z innymi nauczycielami.
Podnoszenie jakości pracy szkoły:
- poszerzenie zakresu działań szkoły,
- dbałość o wszechstronny rozwój ucznia.

4. Wykorzystywanie technologii komputerowej jako środka pomocnego w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych ( materiały do zajęć, scenariusze, karty pracy ucznia, referaty dla rodziców itp. ):

Uzyskane efekty:
Praca dydaktyczno- wychowawcza:
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
- uaktualnienie wiedzy psychologiczno- pedagogicznej.
Jakość pracy szkoły:
- docieranie do szerszego kręgu osób ( uczniów, rodziców),
- systematyczne doskonalenie pracy własnej.

5. Koło plastyczne w klasie IV:

Uzyskane efekty:
Uczeń:
- kształtuje inwencję twórczą,
- pogłębia wiedzę w danej dziedzinie,
- korzysta z różnych źródeł informacji,
- konfrontuje i porównuje się ze współuczestnikami konkursu,
- nabywa umiejętności zdrowej rywalizacji.
Doskonalenie własnej pracy:
- podwyższenie efektywności nauczania,
- stworzenie i wdrożenie działań edukacyjno-wychowawczych pozwalających na wszechstronną aktywność uczniów,
- satysfakcja z osiągnięć uczniów.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- wspieranie działalności szkoły w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym.


Realizacja planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego,
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego,
luty 2011r. - czerwiec 2011r.

1. W ramach współpracy z rodzicami dzieci oddziału przedszkolnego ujętej w planie wychowawczym na rok szkolny 2010/2011 organizowane są cykle ,, Spotkanie z ... ciekawym człowiekiem”:
- luty 2011r.- państwo ..... – Co wiemy o pszczołach?,
- marzec 2011r. – pan ...... – Co wiemy o królikach i kuropatwach?,
- maj 2011r. – pani ....... – Krawiectwo,
- czerwiec 2011r. – pani ........-W mojej zagrodzie. Piknik.

Uzyskane efekty:
Rodzice:
- poznanie sposobów zachęcenia dziecka do współpracy,
- dbałość o wszechstronny rozwój dziecka,
- przełamanie stereotypów we współpracy ze szkołą i nauczycielem – wdrażanie nowej formy spotkań.
Uczeń:
- pogłębianie wiedzy w danej dziedzinie,
- korzystanie z różnych źródeł informacji.
Doskonalenie własnej pracy:
- podwyższenie efektywności nauczania,
- nawiązanie satysfakcjonującej współpracy z rodzicami uczniów.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- pozyskanie rodziców jako sojuszników i partnerów w procesie wychowania,
- urozmaicenia przebiegu procesu nauczania-uczenia się.

2. Udział w konferencjach przedmiotowo-metodycznych:
- ,,Bajkoterapia- rola tekstu literackiego w rozwijaniu osobowości i kształtowaniu postaw u dzieci,
- zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej, wygodna i efektywna nauka nowego przedmiotu- ,,Nauczanie hybrydowe”,
- konsultacja zespołowa: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowego rozporządzenia. Tematyka spotkania: tworzenie i zadania zespołów, zakładanie i prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb, Planu Działań Wspierających oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego”.

Uzyskane efekty:
Doskonalenie własnej pracy:
- umiejętność dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem,
- poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru właściwych pomocy na uatrakcyjnienie lekcji,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- systematyczne doskonalenie własnej pracy,
- dbałość o podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli.

3. Organizacja szkolnego konkursu czytelniczego ,,Kubuś i jego przyjaciele” dla klas II-III SP

Uzyskane efekty:
Uczeń:
- poznał książki wybitnego pisarza dla dzieci,
- pozbył się tremy i pokonywał własne słabości,
- pożytecznie wykorzystał czas wolny,
- integrował się z innymi uczniami.
Doskonalenie własnej pracy:
- sukcesy uczniów są także moimi sukcesami,
- sprawdziłam się jako organizator konkursu,
- pozyskiwałam sponsorów na nagrody,
- promowałam swoja szkołę w środowisku lokalnym.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,
- promowanie działań szkoły na terenie gminy.

4. Ukończenie kursu komputerowego ,,Komputer w dydaktyce-podstawy obsługi”.

Uzyskane efekty:
Doskonalenie własnej pracy:
- umiejętność dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem,
- poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru właściwych pomocy na uatrakcyjnienie zajęć,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- systematyczne doskonalenie własnej pracy,
- dbałość o podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli.

5. Opracowanie diagnozy gotowości szkolnej, rok szkolny 2010/2011, w grupie dzieci 5, 6-letnich.

Uzyskane efekty:
Uczeń:
-czuł wsparcie nauczyciela i poczucie bezpieczeństwa, - swobodne wyrażenie siebie, przejaw własnej twórczości, niekonwencjonalnego myślenia i działania.
Doskonalenie własnej pracy:
- stwarzałam zaplecze motywacyjne dla odbywającego się procesu cech rozwoju dziecka,
- umiejętnie wspierałam uczniów
- stwarzałam dziecku warunki umożliwiające indywidualne tempo rozwoju.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- stwarzanie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju,
- dbałość o podnoszenie efektów kształcenia poprzez opracowanie i wdrażanie własnych przedsięwzięć.

6. Pedagogizacja rodziców:
- ,, Czym skorupka za młodu nasiąknie”- referat i literatura

Uzyskane efekty:
Rodzice:
- uświadomienie sobie własnych błędów wychowawczych,
- poznanie sposobów zachęcania dziecka do współpracy.
Doskonalenie własnej pracy:
- nabyłam nowe doświadczenie w wypełnianiu zadań wychowawcy jako doradcy rodziców,
- pozyskałam umiejętność pracy z grupą dorosłych.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za wychowanie dziecka,
pozyskanie rodziców jako sojuszników i partnerów w procesie wychowania.

7. Organizacja X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom i I Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom w SP.

Uzyskane efekty:
Uczeń:
- kształtuje nawyk czytania,
- rozwija myślenie, pamięć, koncentrację, uwagę,
- uczy się rozróżniać dobro od zła,
- buduje więź z dorosłymi,
- pożytecznie spędza wolny czas.
Doskonalenie własnej pracy:
- wzbogaciłam warsztat pracy o dziecięcą literaturę,
- nawiązanie satysfakcjonującej współpracy z innymi nauczycielami.
Podnoszenie jakości pracy szkoły:
- poszerzenie zakresu działań szkoły,
- dbałość o wszechstronny rozwój ucznia.

8. Współorganizacja wycieczki szkolnej dla klas 0,II i V.

Uzyskane efekty:
Uczeń:
- atrakcyjnie spędzi czas wolny,
- odczuł, że wycieczka to źródło wiedzy i radości,
- poznaje tradycje swojego kraju,
- rozwinął umiejętności swobodnego nawiązywania kontaktów.
Doskonalenie własnej pracy:
- urozmaiciłam edukację środowiskową,
- wykorzystałam efektywnie wiedzę i umiejętności pozyskane w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- systematyczna dbałość o jakość kształcenia poprzez wykorzystanie różnorodnych okazji edukacyjnych- wycieczka,
- umożliwianie uczniom bezpośredniego poznawania środowiska społecznego i przyrodniczego,
- rozwijanie postaw patriotycznych zawartych w Planie Wychowawczym Szkoły.

9. Jako koordynator Fundacji ABC XXI wieku organizacja ,,Poranków z książką”- wdrażanie hasła akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom”- czytanie głośne literatury dziecięcej dla uczniów klas 0 – III:

Uzyskane efekty:
Uczeń:
- kształtuje nawyk czytania,
- rozwija myślenie, pamięć, koncentrację, uwagę,
- uczy się rozróżniać dobro od zła,
- buduje więzi z dorosłymi,
- pożytecznie spędza wolny czas.
Doskonalenie własnej pracy:
- wzbogaciłam warsztat pracy o literaturę dziecięcą,
- nawiązanie satysfakcjonującej współpracy z innymi nauczycielami.
Podnoszenie jakości pracy szkoły:
- poszerzenie zakresu działań szkoły,
- dbałość o wszechstronny rozwój ucznia.

10. Wykorzystywanie technologii komputerowej jako środka pomocnego w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych ( materiały do zajęć, scenariusze, karty pracy ucznia, referaty dla rodziców itp. ):

Uzyskane efekty:
Praca dydaktyczno- wychowawcza:
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
- uaktualnienie wiedzy psychologiczno- pedagogicznej.
Jakość pracy szkoły:
- docieranie do szerszego kręgu osób ( uczniów, rodziców),
- systematyczne doskonalenie pracy własnej.

11. Koło plastyczne w klasie IV:

Uzyskane efekty:
Uczeń:
- kształtuje inwencję twórczą,
- pogłębia wiedzę w danej dziedzinie,
- korzysta z różnych źródeł informacji,
- konfrontuje i porównuje się ze współuczestnikami konkursu,
- nabywa umiejętności zdrowej rywalizacji.
Doskonalenie własnej pracy:
- podwyższenie efektywności nauczania,
- stworzenie i wdrożenie działań edukacyjno-wychowawczych pozwalających na wszechstronną aktywność uczniów,
- satysfakcja z osiągnięć uczniów.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- wspieranie działalności szkoły w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym.

12. Przygotowanie dzieci z oddziału zerowego do gminnego przeglądu poezji ,,Złote Usta” ..... 2011, gminnego konkursu piosenki ludowej pt: ,,W zielonym gaju” organizowanego przez Przedszkole Samorządowe w .....oraz konkursach plastycznych organizowanych na terenie szkoły(,, Zachowaj się bezpiecznie zawsze i wszędzie”):

Uzyskane efekty:
Uczeń:
- kształtuje inwencję twórczą,
- pogłębia wiedzę w danej dziedzinie,
- konfrontuje i porównuje się ze współuczestnikami konkursu,
- nabywa umiejętności zdrowej rywalizacji.
Doskonalenie własnej pracy:
- podwyższenie efektywności nauczania,
- stworzenie i wdrożenie działań edukacyjno-wychowawczych pozwalających na wszechstronną aktywność uczniów,
- satysfakcja z osiągnięć uczniów.
Podniesienie jakości pracy szkoły:
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- wspieranie działalności szkoły w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym.

13. Spotkanie rodzicami dzieci rozpoczynających edukację w szkole- ,,Dni otwarte”: przeprowadzenie zajęć otwartych, przygotowanie dla rodziców wyprawki ucznia kl.1 oraz ,,Listu do Rodziców”od wychowawcy - jak emocjonalnie przygotować dziecko do szkoły?.

Uzyskane efekty:
Rodzice:
- poznanie bazy dydaktycznej szkoły i nauczycieli,
- współodpowiedzialność za karierę szkolną swojego dziecka,
- poczuli się współgospodarzami szkoły.
Doskonalenie własnej pracy:
- poznanie przyszłych uczniów i ich rodziców,
- prezentowanie własnego warsztatu pracy.
Podnoszenie jakości pracy szkoły:
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- zacieśnienie współpracy rodziców ze szkołą.

14. Przygotowanie scenariusza inscenizacji i współudział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2010/2011

Uzyskane efekty:
Uczeń:
- rozwija myślenie, pamięć, koncentrację, uwagę,
Doskonalenie własnej pracy:
- wzbogaciłam warsztat pracy o dziecięcą literaturę, pomoce dydaktyczne, rekwizyty i stroje do inscenizacji,
- nawiązanie satysfakcjonującej współpracy z rodzicami.
Jakość pracy szkoły:
- dbałość o wszechstronny rozwój ucznia,
- poszerzenie zakresu działań szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.