X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15379
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Natalia Maksymiuk

Stanowisko: nauczyciel wychowawca w Bursie Szkolnej

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne

Miejsce odbywania stażu: Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie – Bursa Szkolna im. J. Korczaka

Okres stażu: 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2011 r.

Planowana data zakończenia stażu: 31 V 2012 r.

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Dorota Korzeniewska


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania bursy:
a) poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem bursy;
b) poznanie dokumentacji obowiązującej w bursie i sposobów jej prowadzenia;
c) poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki i wypoczynku.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez:
a) uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie ich z prowadzącym zajęcia;
b) prowadzenie zajęć z podopiecznymi w obecności opiekuna stażu lub dyrektora bursy oraz omawianie ich z osobą, w obecności której przeprowadzone zostały zajęcia.
3. Podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych kompetencji przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. Poznanie środowiska podopiecznych oraz współpraca z nimi.


Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 XII 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


PROGRAM DZIAŁANIA

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO

Zadanie:
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego

Formy/ metody realizacji:
*analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Rozporządzenie MENiS z dn. 01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty
*śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie

Osoby wspierające:
*opiekun stażu
*kierownik bursy
*dyrektor bursy

Efekty:
*znajomość przepisów prawnych

Sposób dokumentowania:
*wydruki aktów prawnych
*notatki własne z analizy przepisów

Termin:
IX 2011
na bieżąco

2.Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu

Formy/ metody realizacji:
*rozmowa
*ustalenie zasad współpracy
*skonstruowanie planu rozwoju zawodowego

Osoby wspierające:
*opiekun stażu

Efekty:
*opracowane zasady współpracy
*poprawnie napisany plan rozwoju zawodowego

Sposób dokumentowania:
*kontrakt zawodowy
*plan rozwoju zawodowego

Termin:
IX 2011

3.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych

Formy/ metody realizacji:
*opracowanie zakresu i tematyki zajęć

Osoby wspierające:
*opiekun stażu

Efekty:
*ustalenie harmonogramu spotkań i obserwacji zajęć

Sposób dokumentowania:
*scenariusze zajęć zatwierdzone przez opiekuna
*zrealizowany plan hospitacji

Termin:
IX-X 2011
na bieżąco

4.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi bursy

Formy/ metody realizacji:
*opis kolejnych etapów realizacji planu z uwzględnieniem jego zmian i modyfikacji
*autorefleksja, analiza własnych osiągnięć oraz braków

Osoby wspierające:
*opiekun stażu
*dyrektor
*kierownik bursy

Efekty:
*podsumowanie i ocena całorocznej pracy

Sposób dokumentowania:
*sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Termin:
V 2012

5.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Formy/ metody realizacji:
*sporządzenie wniosku
*przygotowanie dokumentacji z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego

Osoby wspierające:
*dyrektor

Efekty:
*sformułowanie i złożenie wniosku
*dołączenie do wniosku dokumentacji, będącej zapisem realizacji zadań przewidzianych w planie rozwoju zawodowego

Sposób dokumentowania:
*wniosek wraz z dokumentacją formalną

Termin:
VI 2012


§ 6 ust.2 pkt.1.
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

Zadanie:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

Formy/ metody realizacji:
*zapoznanie się z dokumentacją regulującą pracę bursy:
- Regulamin Pracy ZWiPPP – Bursy
- Regulamin Wewnętrzny ZWiPPP – Bursy
- Plan nadzoru pedagogicznego ZWiPPP Nr 2 w Chełmie – Bursy Szkolnej im. J. Korczaka
- Konwencja o Prawach Dziecka
- Procedura załatwiania spraw dotyczących łamania praw ucznia w szkołach i placówkach oświatowych w Kuratorium Oświaty w Lublinie
*udział w Radach Pedagogicznych

Osoby wspierające:
*opiekun stażu
*kierownik bursy
*dyrektor
*inni nauczyciele

Efekty:
*dobra znajomość prawa regulującego pracę bursy
*realizowanie wytycznych zawartych w dokumentacji we własnej pracy

Sposób dokumentowania:
*oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami regulującymi pracę bursy
*lista obecności na Radach Pedagogicznych

Termin
IX 2011
na bieżąco

2. Zapoznanie się z procedurami postępowania w sytuacji szczególnych zagrożeń

Formy/ metody realizacji:
*analiza dokumentów dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy:
- Pierwsza pomoc. Obowiązkowa instrukcja postępowania podczas wypadków i w sytuacjach kryzysowych

Osoby wspierające:
*opiekun stażu
*kierownik bursy
*inni nauczyciele

Efekty:
*znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy

Sposób dokumentowania:
*oświadczenie o znajomości procedur

Termin:
IX 2011
na bieżąco

3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w bursie oraz przepisami przeciwpożarowymi

Formy/ metody realizacji:
*udział w szkoleniu BHP
*zapoznanie się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego

Osoby wspierające:
*opiekun stażu
*dyrektor
*kierownik bursy

Efekty:
*znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie ich w codziennej pracy

Sposób dokumentowania:
*zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP
*oświadczenie o znajomości przepisów bezpieczeństwa pożarowego

Termin:
IX 2011
na bieżąco

4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w bursie, dyżurami, zasadami pracy podczas ciszy nocnej

Formy/ metody realizacji:
*obserwacja
*rozmowy z innymi nauczycielami i kierownikiem bursy

Osoby wspierające:
*opiekun stażu
*kierownik bursy
*inni nauczyciele

Efekty:
*znajomość tygodniowego rozkładu zajęć w bursie
*pełnienie wyznaczonych dyżurów
*znajomość zasad pracy podczas ciszy nocnej

Sposób dokumentowania:
*notatki własne

Termin:
IX 2011
na bieżąco

5. Poznanie zasad prowadzenia obowiązującej w bursie dokumentacji

Formy/ metody realizacji:
*analiza dokumentacji:
- dziennik zajęć
- dokumentacja grupowa

Osoby wspierające:
*opiekun stażu
*inni nauczyciele

Efekty:
*nabycie umiejętności prowadzenia dzienników zajęć i dokumentacji grupowej

Sposób dokumentowania:
*wpisy w dziennikach
*poprawnie prowadzona dokumentacja grupowa

Termin:
IX 2011
na bieżąco


§ 6 ust. 2 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PLACÓWKI, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

Zadanie:
1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

Formy/ metody realizacji:
*rozmowa przed – i pohospitacyjna
*obserwacja i omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

Osoby wspierające:
*opiekun stażu
*inni nauczyciele

Efekty:
*umiejętność wyciągania wniosków z przeprowadzonych zajęć; zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy i wykorzystanie ich podczas prowadzenia własnych zajęć

Sposób dokumentowania:
*arkusze obserwacji
*konspekty obserwowanych zajęć

Termin:
na bieżąco(dwa razy w miesiącu)

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, innych nauczycieli kierownika bursy lub dyrektora

Formy/ metody realizacji:
*opracowanie scenariusza zajęć
*konsultacje z opiekunem stażu, omówienie przeprowadzonych zajęć

Osoby wspierające:
*opiekun stażu
*inni nauczyciele
*kierownik bursy
*dyrektor

Efekty:
*przygotowanie się do przeprowadzanych zajęć
*wyciąganie wniosków z zajęć
*wykorzystywanie wskazówek osoby omawiającej przeprowadzone zajęcia w dalszej pracy

Sposób dokumentowania:
*konspekty z zajęć
*arkusz obserwacji zajęć
*wnioski i uwagi do realizacji

Termin:
na bieżąco(raz w miesiącu)

3. Ocena własnych umiejętności

Formy/ metody realizacji:
*autorefleksja
*analiza mocnych i słabych stron swojej pracy

Osoby wspierające:
*opiekun stażu

Efekty:
*świadomość mocnych i słabych stron swojej pracy oraz chęć ciągłego doskonalenia swojego warsztatu zawodowego

Sposób dokumentowania:
*notatki własne

Termin:
na bieżąco

4. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego

Formy/ metody realizacji:
*kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
*udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
*prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych
*aktywny udział w warsztatach i szkoleniach
*lektura wybranych czasopism i książek pedagogiczno-psychologicznych
*współpraca z nauczycielami w celu poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej
*współtworzenie Programu Profilaktycznego bursy

Osoby wspierające:
*opiekun stażu
*inni nauczyciele

Efekty:
*podniesienie kwalifikacji zawodowych

Sposób dokumentowania:
*zaświadczenie o ukończeniu danej formy doskonalenia zawodowego
*notatki własne
*zapis przeprowadzonej szkoleniowej Rady Pedagogicznej na płycie CD

Termin:
IX 2011 - VI 2012
na bieżąco

5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy

Formy/ metody realizacji:
*przygotowanie na zajęcia materiałów z wykorzystaniem komputera: programy edukacyjne, encyklopedie multimedialne
*przygotowanie dokumentacji z przebiegu stażu
*przygotowanie prezentacji multimedialnych na prowadzone zajęcia

Osoby wspierające:
*opiekun stażu

Efekty:
*podniesienie kwalifikacji zawodowych

Sposób dokumentowania:
*przykładowe materiały i pomoce dydaktyczne wykonane przy użyciu komputera
*adresy stron internetowych
*prezentacje multimedialne na płycie CD

Termin:
na bieżąco


§ 6 ust. 2 pkt. 3
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA WYCHOWANKÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM WYCHOWANKÓW

Zadanie:
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o wychowanku

Formy/ metody realizacji:
*rozmowa z opiekunem stażu
*analiza dokumentacji

Osoby wspierające:
*opiekun stażu
*inni nauczyciele

Efekty:
*znajomość sposobów gromadzenia informacji o wychowankach

Sposób dokumentowania:
*notatki własne

Termin:
IX 2011
na bieżąco

2. Poznanie sytuacji rodzinnej i szkolnej wychowanków

Formy/ metody realizacji:
*indywidualne rozmowy z wychowankami
*wywiady w środowisku koleżeńskim
*kontakt i współpraca z wychowawcami klas i rodzicami

Osoby wspierające:
*opiekun stażu
*inni nauczyciele

Efekty:
*wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z wychowankami

Sposób dokumentowania:
*adnotacje w dzienniku
*notatki własne

Termin:
IX 2011
na bieżąco

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków

Formy/ metody realizacji:
*stała obserwacja wychowanka
*lektura wybranych książek pedagogicznych i psychologicznych

Osoby wspierające:
*opiekun stażu
*inni nauczyciele

Efekty:
*wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy

Sposób dokumentowania:
*notatki własne

Termin:
na bieżąco

4. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy

Formy/ metody realizacji:
*prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy
*indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb wychowanków
*rozmowy z podopiecznymi
*wspomaganie aktywności wychowanków
*gromadzenie literatury dotyczącej tworzenia planów pracy z grupą wychowawczą
*zapewnienie opieki wychowankom, służenie pomocą w każdej sytuacji
*zabezpieczenie powodzenia szkolnego:
-stworzenie odpowiednich warunków do nauki
-organizowanie pomocy w nauce
-kontakty z nauczycielami w szkole
-analiza osiągnięć szkolnych wychowanków
*dążenie do integracji grupy wychowawczej
*przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez uczenie aktywnego spędzania czasu, kształtowanie zainteresowań, wyrabianie wrażliwości artystycznej
*kształtowanie właściwych postaw wychowanków

Osoby wspierające:
*opiekun stażu
*inni nauczyciele
*kierownik bursy

Efekty:
*poznanie wychowanków, ich zainteresowań, planów na przyszłość, mocnych i słabych stron
*wykorzystanie zdobytej wiedzy w dalszej pracy
*umiejętność dostosowania form i metod pracy do potrzeb i możliwości wychowanków

Sposób dokumentowania:
*zapisy w dzienniku
*scenariusze zajęć
*notatki własne
*arkusze ocen i frekwencji

Termin:
na bieżąco

5. Współpraca z Samorządem Bursy

Formy/ metody realizacji:
* współorganizowanie i udział w uroczystościach, imprezach okolicznościowych

Osoby wspierające:
*opiekunowie Samorządu Bursy

Efekty:
*włączenie się do organizacji imprez
*poznanie wychowanków poprzez wspólne działania związane z organizacją imprez i uroczystości

Sposób dokumentowania:
*notatki własne
*dokumentacja uroczystości i imprez

Termin:
X 2011
na bieżąco


§ 6 ust. 2 pkt. 4
UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ

Zadanie:
1. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

Formy/ metody realizacji:
*obecność na zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
*omawianie obserwowanych zajęć
*zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy

Osoby wspierające:
*opiekun stażu
*inni nauczyciele
*kierownik bursy
*dyrektor

Efekty:
*sformułowanie wniosków
*wykorzystanie zdobytych informacji i wskazówek podczas samodzielnie prowadzonych zajęć

Sposób dokumentowania:
*konspekty obserwowanych zajęć
*arkusze obserwacji zajęć
*notatki własne

Termin:
na bieżąco(dwa razy w miesiącu)

2. Analiza zajęć prowadzonych samodzielnie w obecności opiekuna stażu lub kierownika placówki

Formy/ metody realizacji:
*opracowanie konspektów zajęć
*omawianie przeprowadzonych zajęć

Osoby wspierające:
*opiekun stażu
*inni nauczyciele
*kierownik bursy
*dyrektor

Efekty:
*wyciąganie wniosków do dalszej pracy

Sposób dokumentowania:
*konspekty z przeprowadzonych zajęć
*arkusze obserwacji zajęć
*opinia osoby hospitującej zajęcia

Termin:
na bieżąco(raz w miesiącu)

3. Analiza i samoocena swojej pracy, określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego

Formy/ metody realizacji:
*analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych

Osoby wspierające:
*opiekun stażu

Efekty:
*świadomość mocnych i słabych stron własnej działalności
*wnioski do dalszej pracy

Sposób dokumentowania:
*sprawozdanie z własnej działalności w okresie stażu

Termin:
w trakcie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.