X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15363
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i Nazwisko
Nauczyciel geografii oraz geografii turystycznej w ........................................

Plan rozwoju zawodowego opracowany na podstawie:

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. Nr 214 poz. 1580),
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2010 r. Nr 253 poz. 1543).

Dane stażysty:
1. Imię i nazwisko:
2. Nazwa i adres szkoły:
3. Okres trwania stażu: 9 miesięcy
4. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
5. Data zakończenia stażu: 31.05.2012 r.
6. Opiekun stażu:
7. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.


ZADANIA
Zaznajomienie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
Kontakt z opiekunem stażu.
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wstępna ocena własnych umiejętności.
Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego.
Zapoznanie się z dostępną literaturą pedagogiczną.
Samodzielne studiowanie literatury i innych źródeł.
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
Współpraca, kontakt z innymi nauczycielami w celu realizacji ścieżek między przedmiotowych.

FORMY REALIZACJI ZADAŃ
Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (ustawa), bieżąca analiza informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
Rozmowa z opiekunem dotycząca kontaktów w trakcie odbywania stażu.
Opracowanie zakresu i tematu zajęć.
Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły – analiza następujących dokumentów:
- Statut szkoły,
- Wewnątrzszkolny system oceniania.
Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dziennika lekcyjnego i innych dokumentów.
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski.
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego dla potrzeb własnych i szkoły.
Analiza literatury pedagogicznej (książki, czasopisma).
Współpraca z innymi nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
Odpowiedni dobór i kolejność tematów.

DOWODY REALIZACJI
Napisanie niniejszego planu rozwoju, rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole.
W współpraca z opiekunem stażu.
Plan hospitacji.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowaniu szkoły.
Prawidłowe prowadzenie dziennika lekcyjnego.
Znajomość i przestrzeganie przepisów bhp,
Teczka stażysty.
„Sprawozdanie z realizacji stażu”.
Wdrażanie wniosków do planu rozwoju.
Potwierdzenie udziału w konferencjach metodycznych, w Radach Pedagogicznych z potwierdzeniem opiekuna stażu.
Notatki, dziennik lektur.
Kontakty z gronem pedagogicznym i uczniami.
Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.