X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15391
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

P L A N
R O Z W O J U
Z A W O D O W E G O

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx – wychowawca

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w xxxxxxxxxxxxx
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Czas trwania stażu: 01.09.2011 r. – 31.05.2012 r. Opiekun stażu:
POZNANIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO.
(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 6 ust.1 pkt 1).

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Podejmowane w tym zakresie działania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela.

1. Analiza znowelizowanej Karty Nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem rozdz. dot.
Awansu zawodowego nauczyciela.

2. Analiza rozporządzeń MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli.

IX 2011 r.

Kserokopie aktów prawnych.

2.Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.

1. Zawarcie kontraktu pomiędzy statystą a opiekunem stażu:
- określenie zakresu obowiązków stażysty,
- określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu,
- określenie zasad komunikowania się i współpracy w ramach realizacji zadań podjętych

w okresie stażu.

IX 2011 r.

Poprawnie skonstruowany plan rozwoju zawodowego. Zeszyt spotkań z opiekunem.

3.Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania Ośrodka.

1. Analiza dokumentacji:
- Statutu Ośrodka,- programu wychowawczego,
- programu profilaktyki, systemu wychowania,
- regulaminu oceniania wychowanek
- Zapoznanie się z rozporządzeniami MENiS dotyczącymi funkcjonowania MOW

Cały okres stażu

Potwierdzenie opiekuna stażu.


4.Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

1. Gromadzenie dokumentów, tj.:
- scenariusze wybranych zajęć
- opis, ocena hospitowanych zajęć
- zaświadczenia, protokoły
2. Sporządzenie sprawozdania z realizacji złożonego planu rozwoju.

Cały okres stażu

VI 2012 r.

Konspekty, zaświadczenia, protokoły.
Sprawozdanie.

5.Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

Udział w szkoleniu podstawowym BHP, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Praktyczne stosowanie zasad BHP w trakcie codziennej realizacji zajęć praktycznych.

Zapoznanie się z rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

IX 2011 r

Cały okres stażu

Zaświadczenie inspektora BHP
Kserokopie aktów prawnych.

6.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi Ośrodka.

Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg, oraz stopień realizacji przyjętych w planie rozwoju zadań, uwzględnienie zmian i modyfikacja planu rozwoju.

V 2012 r.

Sprawozdanie.

7.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.

Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.

V 2012 r.

Wniosek.

8.Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji w szkole
Zapoznanie się z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 maja 2003 r. w spawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

IX 2011 r.

Kserokopie aktów prawnych.


UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY ORAZ OMAWIANIE PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ

(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 6 ust.1 pkt 2).

1.Obserwacja zajęć według wcześniej określonych zasad.

Udział przynajmniej raz w miesiącu w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, bądź innych wychowawców.

Cały okres stażu

Arkusz hospitacji, Konspekty.

2.Z wrócenie uwagi na dobór metod i form pracy

Analiza zajęć obserwowanych.

Prowadzenie przynajmniej raz w miesiącu zajęć wg wcześniej opracowanych konspektów.

Cały okres stażu

Notatki.
Konspekty, Wnioski.

(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 6 ust.1 pkt 3).

1.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron prowadzenie procesu wychowawczo- dydaktycznego.
Omówienie wraz z opiekunem przeprowadzonych zajęć, analizowanie i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Cały okres stażu
Notatki i uwagi do realizacji.

2.Rozwój twórczy wychowanków poprzez organizację i udział w turniejach i imprezach dla wychowanków oraz uczestnictwo w wycieczkach kulturalno- rekreacyjne.

1. Włączenie się do organizacji imprez odbywających się na terenie Ośrodka.
2. Wspomaganie aktywności twórczej wychowanek:
- współudział przy tworzeniu gazetki w gr VII
- uczestnictwo w turnieju: piłki siatkowej

Cały okres stażu

Zdjęcia, notatki z uroczystości , Artykuły w prasie.
Potwierdzenie dyrektora i opiekuna stażu, zdjęcia.


DOSKONALENIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY
(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 6 ust.1 pkt 4).

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych.

1. Uczestnictwo w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, w doskonaleniu nauczycieli i wychowawców w ramach ODN, oraz w szkoleniach, warsztatach, kursach
2. Ukończenie studiów wyższych (magisterskich).

Cały okres stażu

VII 2012 r.

Zaświadczenia.
Zaświadczenie.

2.Samodoskonalenie- samodzielne studiowanie literatury.

1. Prowadzenie spisu lektur:
-lektura czasopism pedagogicznych,
- książki o tematyce pedagogiczno- psychologicznej, czytanie czasopism pedagogicznych,
- efektywne poszukiwanie, poznawanie i wykorzystywanie innowacyjnych metod pracy grupą,
- poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki wychowawczej i pracy dydaktycznej.

Cały okres stażu

Bibliografia poznanej literatury, Recenzje lektury i czasopism.

3.Poszukiwanie rozwiązań zaistniałych problemów.
Współpraca z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem i psychologiem – prowadzenie wspólnych obserwacji wychowanek w celu optymalnego ujednolicenia podejmowanych oddziaływań.

na bieżąco

4.Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

1. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
2. Opracowanie dokumentów z wykorzystaniem techniki komputerowej:
- plany pracy grupy
-kodeks grupy
- plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu ;
- Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
- opinie dla sądu;
- materiały dla uczniów ;

dyplomy; podziękowania;
ogłoszenia; plakaty;

3. Korzystanie podczas prowadzenia zajęć z programów i pomocy edukacyjnych w formie multimedialnej i elektronicznej oraz materiałów internetowych

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Zaświadczenie.
Teczka stażysty, pomoce
dydaktyczne, prace komputerowe, dyplomy, podziękowania, ankiety.

5.Korzystanie z poczty elektronicznej

Prowadzenie systematycznego kontaktu z opiekunem stażu poprzez pocztę elektroniczną.

Cały okres stażu

Potwierdzenie od opiekuna.


ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM
(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 6 ust.2 pkt 3).

1.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o wychowankach

Rozmowy wychowawcą, nauczycielami, psychologiem, dyrektorem Ośrodka

Cały okres stażu

Notatki

2.Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów

1. Analiza akt osobowych uczniów (orzeczenia PPP, wywiady środowiskowe)
2. Współpraca z wychowawcą klasy, pedagogiem
3. Kontakty z rodzicami uczniów:
- rozmowy indywidualne
- rozmowy telefoniczne
4. Współpraca z PCPR, MOPS

Cały okres stażu

Notatki, wywiady
Potwierdzenie pedagoga
Potwierdzenie pedagoga lub wychowawcy

3.Praca ze środowiskiem wychowanki. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych i dydaktycznych wychowanek.

1. Realizowanie założeń indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wychowanek.
- indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości wychowanka.
2. Stała obserwacja
3. Współpraca ze środowiskiem wychowanki: rodziną
4. Współpraca z nauczycielami i sądem.
Indywidualne rozmowy terapeutyczne z wychowankami

Cały okres stażu

Zapis w dzienniku, scenariusze zajęć, zapisy w zeszycie przekazów.


PODPIS STAŻYSTY PODPIS DYREKTORA OŚRODKA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.