X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15361
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
mgr Aleksandry Rogiewicz

nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.,
ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego


§ 7 ust.2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- zawarcie pisemnego kontraktu, omówienie zasad współpracy,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu- konsultacja, opracowywanie konspektów zajęć, analiza.

2. Doskonalenie warsztatu pracy. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
- udział w szkoleniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- udział w konferencjach metodycznych i kursach doskonalących,
(m.in. kurs Awans zawodowy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, kursy o tematyce związanej z rozwijaniem zdolności teatralnych u dzieci oraz przezwyciężaniem trudności szkolnych)
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- opracowywanie pomocy dydaktycznych- gazetki, postery, testy.

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
- prowadzenie zajęć w obecności innych nauczycieli, w tym opiekuna stażu,
- przygotowywanie prelekcji, prezentacji multimedialnych na spotkania zespołu kształcenia zintegrowanego.

4. Monitoring i ewaluacja własnej pracy.
- prezentacja działań klasy i dzieci z kółka teatralnego na forum szkolnym i pozaszkolnym,
- okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
- opracowywanie testów, sprawdzianów,
- zorganizowanie świątecznego kiermaszu mającego na celu zgromadzenie środków pieniężnych na zakup nowego sztandaru szkolnego.


§ 7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów.
- współpraca z pedagogiem szkolnym,
- indywidualne rozmowy z rodzicami.

2. Poznawanie i uwzględnianie potrzeb rozwojowych dzieci.
- wykorzystywanie podczas zajęć aktywnych metod i form pracy z uczniami uwzględniających indywidualne możliwości dzieci (dostosowywanie wymagań),
- realizowanie zaleceń PPP zawartych w opiniach niektórych uczniów.

3. Pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności szkolnych.
- współpraca z psychologiem szkolnym, z rodzicami,
- prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych.

4. Rozwijanie uzdolnień dzieci.
- prowadzenie koła teatralnego dla dzieci klas I-III,
-przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
- pomoc w przygotowywaniu i organizacji międzyszkolnego konkursu matematycznego ,,Lubię matematykę”,
- organizowanie konkursów szkolnych o tematyce teatralnej.

5. Współpraca z rodzicami.
- prowadzenie zebrań z rodzicami,
- prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem,
- prowadzenie prelekcji na różne tematy w ramach pedagogizacji rodziców, zgodnie z wytycznymi planu działań profilaktycznych,
- angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły poprzez pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych,

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów,
- organizowanie wycieczek w celu zapoznania uczniów z regionem,
- współpraca z Biblioteką Miejską, udział dzieci w spotkaniach organizowanych przez bibliotekę,
- udział uczniów w konkursach organizowanych przez różne instytucje oświatowe i kultury.


§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
- udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera , tworzenia własnych stron internetowych,
- opracowywanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej,
- przygotowywanie scenariuszy zajęć, konspektów przy użyciu komputera i Internetu,
- umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy przeprowadzonych zajęć,

2. Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w praktyce.
- wykorzystywanie encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych w procesie dydaktycznym,
- przygotowywanie dyplomów, zaproszeń, prezentacji multimedialnych przy wykorzystaniu programu Power Point.

§ 7 ust. 2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
- udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy,
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i Biblioteki Pedagogicznej.

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- prowadzenie prelekcji na różne tematy podczas pedagogizacji rodziców,
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu dzieci do PPP.

3. Aktywna praca w zespole przedmiotowym i zadaniowym.
- aktywne uczestniczenie w spotkaniach zespołu edukacji wczesnoszkolnej.


§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- analiza rozporządzeń dotyczących uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
- analiza rozporządzeń dotyczących pracy nauczyciela i funkcjonowania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.