X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15355
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko: Ewelina Wróbel
Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze
Dyrektor: mgr Danuta Sitek
Opiekun stażu: mgr Karolina Białczyk
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012 r.


§6 ust 2 pkt 1 ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI I ZADAŃ FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

ZADANIA NAUCZYCIELA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN SPOSÓB DOKUMENTACJI

(Plab sporządzono w formie tabeli - dop. re.)

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego tj:
• Karta Nauczyciela –Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli
( z późniejszymi zmianami),
IX 2011
Krótkie notatki z analizy przepisów
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
1. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu,
2. Omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
3. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
IX 2011 i na bieżąco przez okres stażu
Podpisany kontrakt

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
1. Zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej
2. Opracowanie planów miesięcznych
3. Wpisy do dziennika zajęć
4. Opracowanie scenariuszy zajęć
5. Opracowanie dokumentacji wychowawcy
Cały okres stażu
Teczka wychowawcy

Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola 1. Analiza dokumentów:
• Ustawa o systemie oświaty
• Statut przedszkola,
• Roczny Plan Pracy Przedszkola
• Program Rozwoju Przedszkola
IX-V 2011
Notatki z analizy dokumentów (pytania, refleksje, wnioski)

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu
1. Analiza regulaminu BHP i p/ppoż.
IX 2011
Notatki z analizy dokumentów (pytania, refleksje, wnioski)

Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
1. Analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
2. Zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce IX 2011 Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
1. Gromadzenie dokumentacji: zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć, zdjęć
Okres stażu
Teczka stażysty

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenia go dyrektorowi przedszkola
1. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
V 2012
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
2. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
V 2012
Wniosek
Teczka nauczyciela stażysty


§6 ust 2 pkt 2 UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

Konstruowanie planów pracy
1. Opracowanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania Przedszkolnego i w Planie Rocznym Okres stażu Plany pracy zatwierdzone do realizacji

Konstruowanie scenariuszy zajęć
1. Przygotowanie i analiza scenariuszy zajęć wraz z opiekunem stażu
2. Wprowadzenie metod aktywnych do pracy dydaktyczno-wychowawczej (m.in.: kinezjologia edukacyjna, metoda sensoryczna)
3. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”
Okres stażu
Scenariusze zajęć, zdjęcia, potwierdzenia, notatki

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: WDN, warsztaty, konferencje, szkoleniowe rady pedagogiczny, kursy doskonalące (Aktywne metody nauczania)
Okres stażu
Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN

Doskonalenie umiejętności zawodowych
1. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno-pedagogicznej
2. Tworzenie własnej biblioteczki
3. Korzystanie ze stron internetowych, m.in.:
• www.men.gov.pl
• www.kuratorium.wroclaw.pl
• www.blizejprzedszkola.pl , itp.
Okres stażu
Spis literatury metodyczno-pedagogicznej

Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej i informacyjnej 1. Tworzenie i opracowanie następującej dokumentacji :
• plany pracy,
• scenariusze zajęć i uroczystości,
• sprawozdania,
• ogłoszenia i informacje dla rodziców,
• dyplomy,
• karty pracy
2. Projektowanie strony internetowej przedszkola
3. Korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego konta e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji i korespondencji z innymi nauczycielami
4. Przygotowanie dokumentacji z przebiegu stażu
z wykorzystaniem technik komputerowych
5. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
Okres stażu
Teczka stażysty
Płyta z zapisem elektronicznym
Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie

Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Jaworze
1. Przeprowadzenie zajęć przez psychologa, zabawy integracyjne, warsztaty
Okres stażu
Potwierdzenie psychologa, zdjęcia

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną (wydział muzyczny)
1. Prezentacja różnych rodzajów muzyki, organizacja spotkań w bibliotece
Okres stażu
Potwierdzenie, zdjęcia

Poszerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod wychowania 1. Czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, stron internetowych o tematyce pedagogicznej
Okres stażu
Recenzja przeczytanych książek i artykułów

Zadania związane z planem rocznym przedszkola
1. Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu:
• Dzień Drzewa,
• Andrzejki
• Mikołajki
• Spotkania opłatkowe
• Bal karnawałowy,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Dzień Matki i Ojca
• Dzień Dziecka
Okres stażu
Notatki, scenariusze, zdjęcia

Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
1. Udział wychowanków w konkursach o różnorodnej tematyce
2. Wyjścia do Pracowni Działań Twórczych przy JOK
Okres stażu
Zdjęcia, zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów

Uczestniczenie w różnych programach ekologicznych
1. Włączenie się i realizacja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
2. Przeprowadzanie zajęć o tematyce przyrodniczo-ekologicznej
Okres stażu
Scenariusze zajęć, zdjęcia


§6 ust 2 pkt 3 ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW

Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza
1. Uzupełnianie kart obserwacji
Okres stażu
Karta obserwacji dziecka
Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
1. Analiza karty informacyjnej dziecka i wyników ankiety dla rodziców
2. Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne) Okres stażu Karta informacyjna dziecka
Kwestionariusz ankiety, notatki własne

Współpraca z rodzicami
1. Zaangażowanie rodziców w przygotowania różnych uroczystości w grupie
2. Zachęcanie rodziców do brania udziału w konkursach przedszkolnych
3. Współorganizowanie Pikniku Rodzinnego
4. Przeprowadzenie warsztatów z rodzicami na temat, „Co daje dziecku codzienne czytanie? Zalety głośnego czytania”
5. Włączenie rodziców do akcji Cała Polska czyta dzieciom
6. „Kącik dla rodziców”
Okres stażu
Sprawozdanie, dokumentacja fotograficzna

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci
Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
Okres stażu
Notatki własne,
Rejestr pozycji


§6 ust 2 pkt 4 UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
1. Rozmowa z opiekunem stażu
2. Notowanie spostrzeżeń
3. Wyciąganie wniosków
IX 2011
Notatki, spostrzeżenia

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
1. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem
Okres stażu
Karta samooceny

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
1. Obserwacja zajęć, omawianie i ewaluacja
Okres stażu
Notatki i spostrzeżenia z obserwowanych zajęć

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki 1. Przygotowanie scenariuszy zajęć i przeprowadzenie ich w obecności opiekuna stażu
Okres stażu
Scenariusze zajęć

........................................ ........................................
Miejscowość, data podpis i pieczęć Dyrektora Przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.