X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15281
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - awans na nauczyciela dyplomowanego

mgr Maria Targosz
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Kostomłotach
ul. Wrocławska 10

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela dyplomowanego

zatwierdzony w dniu....................
przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Kostomłotach.

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2009 r.
Data ukończenia stażu: 31. 05. 2012 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
Uczestnictwo w pracach związanych z podnoszeniem efektywności procesu kształcenia szkoły.
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego na zajęcia koła matematycznego dla uczniów klas I-III.

Udział w badaniu jakości pracy szkoły.
Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych.
Udział w konkursach międzyszkolnych
Wdrożenie programu „Sprawny Dolnoślązaczek”

-Analiza przepisów prawa oświatowego,
dotycząca awansu zawodowego
-Analiza dokumentacji: statutu, programu rozwoju szkoły, wewnątrz szkolnego sposobu oceniania
-Uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego

-Zebranie materiałów
-Opracowanie programu
-Realizacja programu
-Dokonanie ewaluacji programu

-Praca w zespole samokształceniowym

-Opracowanie testów, sprawdzianów
-Przygotowanie uczniów do konkursów
-Realizacja projektu Sierpień 2009

Wrzesień 2009
Według potrzeb
Wrzesień 2010
Według potrzeb
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Protokół ze spotkań
Program na zajęcia koła matematycznego klas I-III
Protokół ze spotkań
Testy, sprawdziany
Wyróżnienia, dyplomy,
Zdjęcia, dyplomy, sprawozdania


Zorganizowanie konkursu matematycznego dla klas I-III na szczeblu gminnym
Ukończenie kursów, warsztatów i szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe
Udział w radach szkoleniowych

-Opracowanie regulaminu konkursu
-Opracowanie zadań konkursowych
-Wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców

-Systematyczny udział w doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno-wychowawczych w kursach, warsztatach i szkoleniach
-Udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
-Udział w otwartych lekcjach innych nauczycieli

-Wymiana doświadczeń
-Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Dokumentacja konkursowa
Certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy
Protokoły, sprawozdania


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych, materiałów dla uczniów i rodziców.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w obsłudze komputera, Internetu,
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej

Prezentacje multimedialne
Wykonywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia
Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej
Opracowywanie dyplomów, zaproszeń oraz materiałów informacyjnych dla rodziców

-Śledzenie publikacji w Internecie
-Ukończenie kursu komputerowego
-Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek
-Wykorzystanie programów komputerowych do wypisywania świadectw
-Wykorzystanie przygotowanych prezentacji podczas zajęć
-Wykorzystanie encyklopedii multimedialnych
-Opracowanie kart pracy, krzyżówek rebusów
-Zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet
-Opracowywanie zaproszeń na uroczystości szkolne
-Opracowywanie dyplomów za udział w konkursach
-Przygotowywanie materiałów na zebrania z rodzicami Okres stażu

Na bieżąco
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Poświadczenie dyrektora szkoły
Dyplom
Materiały na gazetki
Scenariusze lekcji
Karty pracy, rebusy, krzyżówki.
Adresy stron internetowych z pomocami dydaktycznymi
Poświadczenie dyrektora, przykładowe wzory dokumentów


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli z małym stażem zawodowym
Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej.
Współuczestniczenie w zespołach samokształceniowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Dzielenie się doświadczeniem poprzez sieć internetową.
Udział w radach samokształceniowych nauczycieli klas I-III
Prowadzenie zajęć dla studentki

-Prowadzenie lekcji otwartych
-Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji
-Udostępnianie innym nauczycielom zgromadzonych pomocy dydaktycznych
-Opracowanie narzędzi badawczych dla uczniów klas I-III
-Planowanie zadań, tworzenie scenariuszy imprez, konkursów
-Umieszczenie własnych publikacji na stronach portalu edukacyjnego
-Czynny udział w szkoleniach, wygłaszanie
referatów
-Opracowanie planu pracy
-prowadzenie zajęć wykorzystując metody aktywizujące

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Wrzesień 2010r

Scenariusze zajęć
Poświadczenia innych nauczycieli
Scenariusze,
protokół spotkań
Zaświadczenie
Protokół
Zaświadczenie


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

Opracowanie i realizowanie autorskiego programu

-Działania zmierzające do opracowania programu
-Opracowanie i wdrożenie programu
-Coroczne podsumowanie i opracowanie ewaluacji do dalszych działań

2010
2010/2011

Program
Sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Przeprowadzenie konkursu matematycznego dla klas I-III na szczeblu gminnym
Motywowanie uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności
Organizowanie imprez i uroczystości klasowych oraz szkolnych
Organizacja wycieczek klasowych
Wyjazdy do placówek kulturalnych.
Działania na rzecz uczniów będących w trudnej sytuacji
Prowadzenie koła matematycznego -Opracowanie regulaminu

-Ułożenie zestawu zadań konkursowych
-Przeprowadzenie konkursu
-Wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców
-Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i zewnątrzszkolnych
-Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
-Andrzejki
-Mikołajki
-Zabawa Karnawałowa
-Dzień babci i Dziadka
-Powitanie wiosny
-Święto Patrona Szkoły
-Organizacja Zielonej Szkoły
-Organizacja wycieczek krajoznawczych
-Teatr
- Opera
- Muzeum
- Kino
-Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównujących braki edukacyjne

Okres stażu
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco
Okres stażu

Sprawozdanie, zdjęcia
Zdjęcia, dyplomy
Sprawozdanie, zdjęcia
Sprawozdanie, zdjęcia
Sprawozdania, zdjęcia
Potwierdzenie dyrektora szkoły


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z pielęgniarka szkolną
Udział w akcjach społecznych
Współpraca ze świetlicą środowiskową
Organizacja wolnego czasu podczas ferii zimowych

-Cykl pogadanek na temat zdrowego stylu życia
-Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
-Uczestnictwo w akcjach:
• Sprzątanie Świata
• Góra grosza
• Zbiórka makulatury
-Organizacja czasu wolnego dzieci
- Organizacja wyjazdów

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie dyrektora
Sprawozdanie, zdjęcia


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami
-Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego
-Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu
-Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem, w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności
-Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych

Okres stażu

Opis i analiza dwóch przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.