X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15275
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Momoty Górne, 01.09.2009r.
Urszula Mierzwa
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Momotach Górnych


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009r.
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2012r.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Czynności organizacyjne

Lp.
Podejmowane działania
Forma realizacji
Termin

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela (Karta Nauczyciela, Rozp. MENiS)
Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2009r.
Na bieżąco
Wrzesień 2009r.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Gromadzenie materiałów i dokumentów
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Na bieżąco, okres stażu
Maj 2012r.

3. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, analiza, opis realizacji planu zawodowego
Maj 2012r.

4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Prawidłowe wypełnienie wniosku
Czerwiec 2012r.


Realizacja poszczególnych punktów rozporządzenia dotyczących awansu zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

1. Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym Współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym m. in. OSP Momoty, Nadleśnictwo Janów Lub., Parafia Momoty
Okres stażu
Realizacja programu:- „5 razy warzywa i owoce”- „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
V 2009-2012
IX-XII 2009
Współorganizowanie Dni Otwartych Szkoły
Okres stażu
Organizowanie wystaw prac uczniów na terenie szkoły
Okres stażu

2. Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
Okres stażu
Udział w kursach, konferencjach i warsztatach metodycznych
Okres stażu
Aktywne i twórcze uczestnictwo w pracach zespołu wychowawców
Okres stażu
Systematyczne monitorowanie ofert wydawniczych
Okres stażu
Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
Okres stażu

3. Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
Opracowanie regulaminów konkursów
Okres stażu
Przygotowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych
Okres stażu
Przygotowanie uczniów do konkursów
Okres stażu

4. Współpraca z wychowawcami klas
Przekazywanie wychowawcom własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce oraz zachowania uczniów
Na bieżąco

5. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu
Studiowanie literatury fachowej
Okres stażu
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami kształcenia zintegrowanego matematyki

6. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące
Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym
Okres stażu

7. Organizowanie zaplecza dydaktycznego
Samodzielne opracowanie zestawu pomocy dydaktycznych (krzyżówki, karty do gier i zabaw edukacyjnych, itp.)
Okres stażu

Opracowanie scenariuszy lekcji, testów sprawdzających, , sprawdzianów diagnostycznych
Okres stażu

8. Dokonywanie analizy własnej pracy
Obserwacje prowadzonych zajęć przez Dyrektora Szkoły
Okres stażu, według kalendarza hospitacji
Analiza własnych osiągnięć

9. Przypomnienie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Analiza dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, WSO, program nauczania języka niemieckiego, plan wychowawczy szkoły itd.
Wrzesień 2009r.
10 Zagospodarowanie Sali lekcyjnej
Pozyskiwanie sponsoringu: kwiaty, wyposażenie, pomoce dydaktyczne Według potrzeb

11. Opieka nad Samorządem Uczniowskim
Opracowanie planu pracy; realizacja; sprawozdanie z realizacji planu
Na bieżąco


§ 8 ust. 2 pkt. 2Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w obsłudze komputera, Internetu i tworzenia stron WWW
Ukończenie kursu komputerowego
Na bieżąco

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły
Okres stażu
Opracowanie różnych materiałów dydaktycznych (scenariusze, testy, sprawdziany, konkursy)
Okres stażu

3. Stosowanie Internetu w życiu codziennym i zawodowym
Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach
Okres stażu
Prowadzenie dziennika elektronicznego
Okres staż
Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla nauczycieli
Okres staż
Śledzenie aktualności z dziedziny kształcenia zintegrowanego i matematyki na stronach internetowych
Okres stażu

4. Wykorzystywanie komputera oraz Internetu jako pomocy w kształceniu zintegrowanym
Przeprowadzenie przynajmniej dwóch lekcji z wykorzystaniem pracowni informatycznej w każdym roku szkolnym
Okres stażu
Zadawanie prac domowych do wykonania z wykorzystaniem materiałów zawartych w komputerowych bazach danych
Okres stażu

4. Opracowanie prezentacji multimedialnych
Wykorzystanie samodzielnie i przez uczniów przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcjach matematyki
Według potrzeb

5. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu Systematyczne gromadzenie kaset audio i video, płyt CD, programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć z matematyki i kształcenia zintegrowanego
Okres stażu

6. Publikacje scenariuszy zajęć na stronach internetowych Opracowanie scenariuszy zajęć z matematyki i kształcenia zintegrowanego i zamieszczanie ich na stronach internetowych portali dla nauczycieli Okres stażu

7. Opracowanie strony WWW klasy
Zamieszczanie ciekawych artykułów oraz zdjęć
Na bieżąco


§ 8 ust. 2 pkt. 3Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
Przygotowywanie materiałów i przeprowadzenie zajęć
Okres stażu

2. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji
Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej
Okres stażu

3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
Rok szkolny 2009/2010
Dzielenie się doświadczeniem oraz spostrzeżeniami z innymi nauczycielami, wymiana poglądów
Okres stażu
4. Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
Wygłoszenie referatów Według potrzeb


§ 8ust. 2pkt. 4 REALIZACJA CO NAJMNIEJ TRZECH Z SZEŚCIU ZADAѧ 8ust. 2 pkt. 4aOpracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą

1. Opracowanie i wdrożenie planu zajęć (modyfikacja programu) Przygotowanie planu zajęć
Okres stażu
Realizacja zajęć

2. Opracowanie, wdrożenie i modyfikowanie Przedmiotowego Systemu Oceniana kształcenia zintegrowanego i matematyki
Opracowanie i przedstawienie uczniom Przedmiotowego Systemu Oceniania Co roku we wrześniu w trakcie odbywania stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4cPoszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Udział w realizacji programu profilaktyki prozdrowotnej
Omawianie i promowanie podczas lekcji celów i zadań programu profilaktyki
Na bieżąco

2. Udział w programie „Profilaktyka zdrowia zębów”
Cykl pogadanek dla uczniów i rodziców, współpraca z higienistką szkolną
Okres stażu

3. Organizowanie akcji charytatywnych we współpracy z Samorządem Uczniowskim
Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych: „Góra Grosza”, „Pomóż i Ty”
Okres stażu

4. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły Opracowanie regulaminu konkursu.
Powołanie zespołu koordynującego przebieg konkursu.
Zorganizowanie nagród.
Przeprowadzenie konkursu.
Podsumowanie.
Według harmonogramu konkursów

5. Organizowanie wycieczek klasowych i szkolnych
Opracowanie planu wycieczki.
Zorganizowanie wyjazdu.Podsumowanie wycieczki.
Na bieżąco

6. Wyjścia do lokalnych placówek kulturalnych sportowych
Wystawy, Muzea, Kino, Basen
Na bieżąco


§ 8 ust. 2 pkt. 4eWykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Pełnienie funkcji Ławnika Sądu Rejonowego w Janowie Lub.
Czynny udział w posiedzeniach sądu
Według potrzeb

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Janowie Lub. Cykliczne konsultacje i kierowanie dzieci na terapie do poradni
Na bieżąco

3. Współpraca ze szkolną higienistką
Cykl pogadanek na temat :czystość i zdrowy styl życia”
Na bieżąco

4. Udział w akcjach charytatywnych społecznych Prowadzenie i współuczestniczenie w akcjach: ”Góra Grosza”, „Sprzątanie Świata”, „Pomóż i Ty”.
Współuczestnictwo z Samorządem Szkolnym w obchodach rocznicy Płk. Zieleniewskiego
Na bieżąco

5. Współpraca z nauczycielami szkoły Korelacja działań i zadań dydaktyczno-wychowawczych
Na bieżąco


§ 8 ust. 2 pkt. 5Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych.
Ustalenie metod pracy z dziećmii oddziaływań wychowawczych
Okres stażu
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu Okres stażu


Opracowała: Urszula Mierzwa

Klauzula: W okresie stażu plan rozwoju może ulec modyfikacjom.

Zatwierdzam do realizacji: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.