X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15308
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Aldona Chudak
Nauczyciel religii
Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej
DATA ROZPOCZĘCIA: 1.09.2011 r.
CZAS TRWANIA STAŻU: 9 miesięcy


1. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ ( § 6 ust. 2 pkt 1)*

I ZADANIA
1. Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji zadań placówki
2. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z współpracownikami
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
4. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej
5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi

II FORMY REALIZACJI
1. Analiza dokumentacji szkoły:
- Regulamin
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Statut
- Program Wychowawczy
- Program Profilaktyczny
2. - Prowadzenie zajęć zgodnie z planem
- Pełnienie dyżurów szkolnych
3. Sporządzenie kontraktu
4. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
5. - Udział w szkoleniu
- Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie
- Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych, pozalekcyjnych i dyżurów

III TERMIN REALIZACJI
Okres stażu

IV DOWODY REALIZACJI
Notatki z analizy dokumentów
Wpisy w dzienniku lekcyjnym
Pełnienie dyżurów szkolnych
Kontrakt
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
Zaświadczenie
Notatki własne


2. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ ( § 6 ust. 2 pkt 2)*

I ZADANIA
1. Podnoszenie własnych kwalifikacji – uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym pozaszkolnym, wewnątrzszkolnym i samokształceniu
2. Wykorzystanie Internetu w celach samokształcenia
3. Wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań, studiowanie literatury pedagogicznej
4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy

II FORMY REALIZACJI
1. - Udział w szkoleniach ŚCDN i SODMiDN
- Konferencja Duchowo-Metodyczna w Skorzeszycach
- Udział w zebraniach zespołu samokształceniowego
- Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych
2. - Poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych
- Nawiązanie współpracy z nauczycielami informatyki
3. Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych
4. - Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
- Publikacja scenariuszy zajęć
- Przygotowanie prezentacji multimedialnej

III TERMIN REALIZACJI
Okres stażu

IV DOWODY REALIZACJI
Zaświadczenia
Notatki własne
Wykorzystanie nowych wiadomości w pracy
Notatki bibliograficzne
Płyta z prezentacją
Zaświadczenie o publikacji


3. ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW ( § 6 ust. 2 pkt 3)*

I ZADANIA
1. Poznanie sytuacji rodzinnej ucznia
2. Realizacja programu wychowawczego szkoły
3. Poznanie środowiska uczniów
4. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w liturgii
5. Pozalekcyjna praca z uczniami szczególnie uzdolnionymi

II FORMY REALIZACJI
1. Współpraca z wychowawcami poszczególnych klas, rozmowy rodzicami, proboszczem
2. Współpraca z wychowawcami poszczególnych klas, sprawowanie opieki nad uczniami w czasie wycieczek, pielgrzymek i rekolekcji, współorganizowanie apeli
3. Uczestniczenie w wywiadzie środowiskowym, poznawanie instytucji wspomagających pracę szkoły, podejmowanie kontaktów z rodzicami ucznia i rozmowy indywidualne, zebrania rodziców
4. Współpraca z Parafią Wniebowzięcia NMP w Strawczynie we wspólnym organizowaniu rekolekcji, obchodów uroczystości religijnych i patriotycznych, celebracja Eucharystii na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, udziału uczniów w rekolekcjach wielkopostnych.
5. Przygotowanie uczniów do udziału w Konkursie Biblijnym

III TERMIN REALIZACJI
Okres stażu
IV DOWODY REALIZACJI
Notatki


4. UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ ( § 6 ust. 2 pkt 4)*

I ZADANIA
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego

II FORMY REALIZACJI
1. - Ustalenie z opiekunem stażu terminów obserwowanych zajęć
- Omówienie obserwowanych zajęć, analiza mocnych i słabych stron
2. - Opracowanie harmonogramu prowadzonych zajęć
- Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
- Omówienie prowadzonych zajęć
3. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
4. Samoocena

III TERMIN REALIZACJI
Okres stażu

IV DOWODY REALIZACJI
Konspekty z obserwowanych zajęć
Arkusz hospitacyjny
Scenariusze lekcji
Wnioski i uwagi do realizacji zgłoszone przez obserwatora zajęć
Notatki własne – wnioski
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć
Teczka stażysty
* Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.