X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15008
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego
w roku szkolnym 2006/2007.

Zadania zamierzone w Planie Rozwoju Zawodowego
Samoocena stopnia realizacji
Wykaz dokumentów

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

Zapoznanie się z Kartą Nauczyciela, a w szczególności z rozporządzeniami dotyczącymi awansu zawodowego

Płytka z Kartą Nauczyciela

2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu

Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu oraz zapoznanie się z obowiązkami nauczyciela stażysty i opiekuna stażu

Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu

3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych

Ustalenie harmonogramu hospitacji

Harmonogram hospitacji zajęć

4. Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną

Zapoznanie się z literaturą dotyczącą pracy w świetlicy szkolnej

Bibliografia, recenzje

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Zbieranie dokumentów potwierdzające realizację zadań

Konspekty prowadzonych zajęć, arkusze hospitacyjne, zaświadczenia o ukończonych kursach


6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Niniejsze sprawozdanie

Zna organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły


1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

Analiza dokumentacji szkolnej.
Udział w radach pedagogicznych

Płytka z dokumentacją szkolną.
Podpis na listach obecności na radach

2. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami

Spisanie tygodniowego planu zajęć dla klas I-III wraz z nazwiskami wychowawców.
Monitorowanie na bieżąco ogłoszeń w pokoju nauczycielskim

Notatki własne

3. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole

Zapoznałam się z dokumentacją obowiązującą w szkole zwłaszcza ze:
- statutem szkoły,
- programem wychowawczy szkoły,
- programem profilaktycznym

Płyta z dokumentacją obowiązującą w szkole

4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

Udział w szkoleniach

Podpis na listach obecności. Potwierdzenie ukończenia szkolenia

5. Określenie roli wychowawcy świetlicy szkolnej

Rozmowa z dyrektorem.
Zapoznanie się z zakresem obowiązków.
Zapoznanie się z literaturą na temat

Zakres obowiązków.
Artykuł na temat roli wychowawcy świetlicy szkolnej
Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego

Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu

Arkusze hospitowanych zajęć

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora

Przeprowadzenie w okresie stażu dziesięciu zajęć hospitowanych

Harmonogram hospitowanych zajęć

3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności

Doskonaliłam umiejętności określania słabych i mocnych stron prowadzonych przez siebie zajęć

Samoocena

4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu

Udział w radach szkoleniowych placówki.
Ukończenie kursu informatycznego

Lista obecności.
Potwierdzenie ukończenia szkoleń. Zaświadczenie
Posiada wiedzę z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz umie poszukać źródeł informacji o uczniu

1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły, opracowanie propozycji tygodniowych cykli tematycznych

Sporządzenie planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz Programu wychowawczego świetlicy szkolnej w oparciu o program wychowawczy szkoły

Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetlicy szkolnej na rok szkolny 2006/2007,
Program wychowawczy świetlicy szkolnej

2. Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków

Zapoznanie się z kartą zgłoszenia dziecka. Rozmowa z rodzicem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem

Charakterystyka grupy

3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków

Zapoznanie się z literaturą specjalistyczną. Rozmowa z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem

Bibliografia

4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego

Dokonanie samooceny

Samoocena

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.