X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15207
Przesłano:

Sprawdzian z przemian fazowych

Przemiany fazowe Grupa I


Zad. 1-9 za 1pkt, 10-11 za 3pkt.

Zad. 1
Na wykresie przedstawiono zależność temperatury dwóch różnych ciał o jednakowych masach, od czasu ogrzewania, przy zachowaniu warunków niezbędnych dla pobierania przez oba ciała jednakowych ilości ciepła w tych samych odstępach czasu.
Ciepło topnienia substancji K jest:
A) dwukrotnie mniejsze od ciepła topnienia substancji L
B) w przybliżeniu równe ciepłu topnienia substancji L
C) trzykrotnie mniejsze od ciepła topnienia substancji L
D) trzykrotnie większe od ciepła topnienia substancji L

Zad 2.
Wykres przedstawiony na rysunku dotyczy topnienia 2 kg substancji. Ciepło topnienia tej substancji wynosi:
A) 0.5*105 J/kg
B) 1*105 J/kg
C) 1.5*105 J/kg
D) 3*105 J/kg

Zad 3.
Do wody o masie m1 = l kg i temperaturze t1 = 50°C dolano wody o masie m2 = 0,5 kg. Jeśli temperatura końcowa wody była zawarta w przedziale 40°C < tk < 50°C, to temperatura dolanej wody wynosiła:
A) 10°C< t2 <40°C
B) 0° C < t2 < 20°C
C) 20°C< t2 <40°C
D) 20°C < t2 < 50°C

Zad 4.
Para parzy bardziej niż woda o tej samej temperaturze (np. para z wrzącej wody parzy dotkliwiej niż wrząca woda). Jest to wynikiem tego, że:
A) para bardziej utrudnia parowanie potu z organizmu
B) para skrapla się oddając organizmowi ciepło wydzielające się przy skraplaniu
C) organizm traci wodę w wyniku parowania skóry
D) cząsteczki pary wykonują swobodniejsze ruchy i w zderzeniach sprężystych z organizmem przekazują mu więcej energii

Zad 5.
Wiadomo, że temperatura topnienia ciał zależy od ciśnienia, jakiemu poddane są te ciała. Zwiększenie ciśnienia powinno spowodować wzrost temperatury topnienia:
A) lodu i metali
B) tych substancji, których objętość podczas topnienia rośnie
C) tych substancji, których objętość podczas topnienia maleje
D) wszystkich substancji z wyjątkiem lodu

Zad 6.
W naczyniu zamkniętym znajduje się w stanie równowagi ciecz i para. Doprowadzenie do tego naczynia pewnej ilości ciepła spowoduje:
A) zwiększenie ciśnienia proporcjonalnie do przyrostu temperatury
B) zwiększenie ciśnienia spowodowane wzrostem energii cząsteczek pary oraz wyparowaniem dodatkowych cząsteczek
C) zwiększenie drogi swobodnej cząsteczek pary oraz wzrost ciśnienia spowodowany
wyparowaniem dodatkowych cząsteczek
D) zwiększenie ciśnienia spowodowane wyparowaniem dodatkowych cząsteczek bez zmiany temperatury układu

Zad 7.
Jeżeli w wodzie pływa kostka lodu, to po jej stopieniu poziom cieczy w naczyniu:
A) obniży się
B) podnosi się
C) obniży się jeżeli w kostce znajdują się pęcherzyki powietrza
D) obniży się jeżeli w kostce znajduje się kulka z ołowiu

Zad 8.
Woda wrze w warunkach normalnych w temperaturze 373K. Po podwyższeniu ciśnienia temperatura wrzenia:
A) nie zmieni się
B) wzrośnie
C) zmaleje
D) zależy od ilości wody

Zad 9.
Wilgotność względna powietrza może zwiększyć się mimo zmniejszenia wilgotności bezwzględnej w wyniku:
A) podwyższenia temperatury
B) podwyższenia ciśnienia
C) obniżenia temperatury
D) obniżenia ciśnienia

Zad 10.
Do wody o masie m1=0,4kg i temperaturze t1=50oC wrzucono kostkę lodu o masie m2=0,1kg i temperaturze t=0oC. Oblicz temperaturę końcową mieszaniny. Ciepło właściwe wody cw=4190J/kg*K a ciepło topnienia lodu ct=355*103J/kg

Zad 11.
Z wysokości h=4m, spada na płytkę miedzianą, młot o masie m=10kg. Po uderzeniu młot odskakuje na wysokość h1=0,2m. Oblicz, o ile stopni ogrzeje się płytka, jeśli wytworzone ciepło przekazane jest całkowicie płytce. Masa płytki m1=0,3kg, a ciepło właściwe miedzi c1=385J/kg*K

Punktacja: od 6pkt - dop, od 9pkt - dst, od 12pkt - db, od 14pkt - bdb.


Przemiany fazowe
Grupa II

Zad. 1-9 za 1pkt, 10-11 za 3pkt.

Zad. 1
Na wykresie przedstawiono zależność temperatury dwóch różnych ciał o jednakowych masach, od czasu ogrzewania, przy zachowaniu warunków niezbędnych dla pobierania przez oba ciała jednakowych ilości ciepła w tych samych odstępach czasu.
Porównując wykresy możemy stwierdzić, że:
A) ciała te mają jednakowe ciepła właściwe
B) ciała te mają jednakowe temperatury topnienia
C) ciała te wyparowały
D) ciała te zostały doprowadzone do wrzenia

Zad 2.
Na rysunku przedstawiono zależność przyrostu temperatury pewnego ciała o masie 0,5kg od dostarczonego ciepła. Na podstawie wykresu możemy wnioskować, że ciepło właściwe ciała wynosi:
A) 400 J/kg
B) 400 J/kg*K
C) 300 J/kg
D) 300 J/kg*K
E) odpowiedzi C i D

Zad 3.
Dwa ciała których stosunek mas wynosi m1 : m2 = 4 : 3, ogrzano tak, że stosunek przyrostów temperatury wynosił Δt1: Δt2 = 3:5. Jeśli ciepła właściwe tych ciał spełniają warunek c1 : c2 = l : 2, to ilości ciepła Q1 dostarczonego pierwszemu ciału i Q2 - dostarczonego drugiemu ciału spełniają równanie:
A) 5Q1 = 8Q2
B) 3Q1 = 5Q2
C) 5Q1= 2Q2
D) 20Q1 = 3Q2

Zad 4.
Ze wzrostem ciśnienia temperatura topnienia maleje:
A) dla ciał, które zmniejszają objętość w procesie topnienia
B) dla ciał, które zwiększają objętość w procesie topnienia
C) dla wszystkich ciał
D) jedynie dla wody

Zad 5.
W zamkniętym naczyniu znajdują się woda i para wodna w warunkach określonych współrzędnymi punktu A na wykresie stanu (rys.). Pobranie ciepła z układu spowoduje proces opisany linią:
A) 1
B) 2
C) 3
D) 2 lub 3 w zależności od ilości pobranego ciepła

Zad 6.
Zmiana temperatury topnienia o l K wymaga bardzo wielkiej zmiany ciśnienia, natomiast zmiana temperatury wrzenia o l K wymaga znacznie mniejszego wzrostu ciśnienia, ponieważ:
A) przy zamianie cieczy w stan pary następuje bardzo duża zmiana objętości, a przy zamianie ciała stałego w ciecz mała
B) w czasie wrzenia cząsteczki mają dużo większą energię aniżeli w czasie topnienia
C) zamiana cieczy w stan pary zachodzi w każdej temperaturze, a zmiana dala stałego w ciecz w ściśle określonej temperaturze
D) w czasie topnienia niektóre ciała zwiększają, a inne zmniejszają swoją objętość

Zad 7.
W naczyniu znajduje się woda z pływającym w niej lodem w stanie równowagi. Po stopieniu się lodu przy zachowaniu temperatury 0°C poziom wody:
A) podniesie się
B) obniży się
C) nie zmieni się
D) będzie zależał od kształtu naczynia

Zad 8.
Ciśnienie pary nasyconej zależy od:
A) rodzaju cieczy i objętości naczynia
B) objętości naczynia i temperatury
C) ilości cieczy w naczyniu zamkniętym i temperatury
D) rodzaju cieczy i temperatury

Zad 9.
Mimo wzrostu temperatury powietrza jego wilgotność względna pozostała niezmieniona. Oznacza to, że:
A) ciśnienie pary wodnej nie uległo zmianie
B) część masy pary uległa skropleniu
C) wzrosła gęstość pary wodnej
D) w nowej temperaturze para osiągnęła stan nasycenia

Zad 10.
Oblicz masę lodu, który należy wrzucić do wody o masie m1=2kg i temperaturze t1=60oC, aby ją oziębić do temperatury t2=20oC. Temperatura lodu wynosi t=0oC, a jego ciepło topnienia ct=355*103J/kg. Ciepło właściwe wody cw=4190J/kg*K.

Zad 11.
W rurce szklanej zatopionej na obu końcach znajduje się kropla rteci. Długość rurki l=0.5m. Oblicz, ile razy należy obrócić rurkę o 180o, aby rtęć ogrzała się o Δt=2oC. Ciepło właściwe rtęci c=139J/kg*K


Punktacja: od 6pkt - dop, od 9pkt - dst, od 12pkt - db, od 14pkt - bdb.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.