X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15052
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej

Rozdział I – Cele edukacyjne

1. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.
2. Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą.
3. Dbałość o to, aby dziecko rozróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.
4. Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach uraz do kontynuowania nauki w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej

WYKAZ CELÓW DLA KLAS I – III

Klasa I
• wprowadzenie i utrwalenie liter, początkowa nauka czytania i pisania,
• rozwijanie zainteresowań czytaniem i książkami,
• liczenie w zakresie 30,
• orientacja w najbliższym otoczeniu przyrodniczo – społecznym z wykorzystaniem doświadczenia i obserwacji,
• rozbudzanie zainteresowań kulturą i sztuką,
• rozwijanie poczucia estetyki, umuzykalnienie, edukacja motoryczno – zdrowotna,
• wdrażanie do funkcjonowania w zespole uczniowskim.

Klasa II
• doskonalenie techniki czytania i pisania,
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
• rozszerzenie zakresu liczbowego, liczenie z wykorzystaniem czterech podstawowych działań matematycznych, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych,
• poszerzanie wiedzy przyrodniczo – społecznej z elementami kulturowymi,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
• rozwijanie wrażliwości na sztukę poprzez kontakt z literaturą, muzyką, malarstwem. rzeźbą, architekturą,
• rozwijanie sprawności motorycznej i edukacja zdrowotna,
• motywowanie do pracy w zespole.

Klasa III
• czytanie ze zrozumieniem, stosowanie różnorodnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych,
• znajomość zasad gramatycznych, ortograficznych i kaligraficznych oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
• pogłębianie zainteresowań czytelniczych,
• doskonalenie liczenia w zakresie 100, analiza treści zadań złożonych, wdrażanie do logicznego myślenia,
• pogłębianie znajomości środowiska społeczno – przyrodniczego wybranych regionów Polski, Europy i świata,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
• pogłębianie zainteresowań muzycznych, plastycznych, artystycznych dzieci oraz wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
• edukacja motoryczna, kształtowanie zdrowego, aktywnego stylu życia,
• przygotowanie do samodzielnej pracy i nauki.


Rozdział II – Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.

1. Edukacja polonistyczna

Lp. / Metody i formy sprawdzania / Minimalna liczba ocen w semestrze
1. Ciche i głośne czytanie 5
2. Przepisywanie – graficzna strona pisma 3
3. Pisanie ze słuchu i z pamięci 3
4. Wypowiedzi ustne – poprawność pod względem merytorycznym i gramatycznym 4
5. Wypowiedzi pisemne 4
6. Recytacja 2
7. Prowadzenie zeszytu i ćwiczeń 4
8. Samodzielne zdobywanie wiadomości 2
9. Aktywność na zajęciach 5
10. Praca domowa 4
11. Sprawdziany
Kartkówki
Zintegrowany test obejmujący treści z edukacji polonistycznej, matematycznej i środowiskowej po klasie II i III. 2
4

Pisanie z pamięci i ze słuchu oceniane jest następujące ( błędy I stopnia):

• celujący (6) – 0 błędów
• bardzo dobry minus( 5-): 1 błąd
• dobry plus (4+): 2 błędy
• dobry (4): 3 błędy
• dobry minus (4-): 4 błędy
• dostateczny plus (3+): 5 błędów
• dostateczny (3): 6 błędów
• dostateczny minus (3-): 7 błędów
• dopuszczający (2): 8 błędów - więcej

2. Edukacja matematyczna

Lp. / Metody i formy sprawdzania / Minimalna liczba ocen w semestrze
1. Liczenie pamięciowe 4
2. Wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych 5
3. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią 4
4. Przeprowadzanie pomiarów 3
5. Aktywność na zajęciach 4
6. Praca domowa 4
7. Prowadzenie zeszytu i ćwiczeń 4
8. Sprawdziany
Kartkówki 2
4

3. Edukacja przyrodnicza

Lp. Metody i formy sprawdzania Minimalna liczba ocen w semestrze
1. Dostrzeganie zjawisk przyrodniczych 5
2. Wiadomości z zakresu wiedzy o środowisku 5
3. Praca w zespole 4
4. Aktywność na lekcji 4

4. Edukacja plastyczno – techniczna

Lp. / Metody i formy sprawdzania / Minimalna liczba ocen w semestrze
1. Stosowanie technik plastycznych i technicznych 5
2. Dbałość i estetyka wykonania 4
3. Wiedza o sztuce 4
4. Praca w zespole 3
5. Prace plastyczne 8
6. Prace techniczne 5

5. Edukacja muzyczna

Lp. / Metody i formy sprawdzania / Minimalna liczba ocen w semestrze
1. Śpiewanie piosenek 5
2. Gra na instrumentach 3
3. Czytanie i zapisywanie nut 3
4. Rozpoznawanie utworów muzycznych 4
5. Wiadomości z zakresu muzyki 4
6. Aktywność na zajęciach 4
7. Praca w zespole 4

6. Zajęcia komputerowe

Lp. / Metody i formy sprawdzania / Minimalna liczba ocen w semestrze
1. Wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi komputera 5
2. Znajomość zagrożeń wynikających z korzystania z komputera 3
3. Przestrzeganie zasad korzystania z pracowni komputerowej 3
4. Wyszukiwanie i korzystanie z informacji 4
5. Praca w zespole 4
6. Aktywność na zajęciach 3

7. Wychowanie fizyczne

Lp. / Metody i formy sprawdzania / Minimalna liczba ocen w semestrze
1. Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych 4
2. Przygotowanie do zajęć ( strój) 2
3. Praca w zespole – przestrzeganie zasad i reguł obowiązujących w grupie 4
4. Aktywność na zajęciach 4
5. Testy sprawności fizycznej po I semestrze i na koniec roku szkolnego:
- szybkość
- skoczność
- siła ramion
- gibkość (4)
1
1
1
1


Rozdział III – Ocenianie zachowania uczniów

1. Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania z zachowania;

A – uczeń zachowuje się wzorowo
B – uczeń zachowuje się bardzo dobrze
C- uczeń zachowuje się poprawnie
D – uczeń musi popracować nad zmianą swojego zachowania

2. Kryteria oceny bieżącej z zachowania:

A – Uczeń zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński, nigdy nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Nigdy nie spóźnia się na zajęcia. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

B – Uczeń najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie bierze udziału w bójkach, kłótniach, sporach. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść i uroczystości szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

C – Uczeń – zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, sporach i kłótniach. Często spóźnia się na zajęcia. nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

D – Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do osób dorosłych i rówieśników. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w bójkach, kłótniach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

3. Bieżące ocenianie uczniów z zachowania obejmuje:

Lp. / Co podlega ocenianiu? / Symbolika oceniania
1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia A,B,C,D
2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej A,B,C,D
3. Dbałość o honor i tradycje szkoły A,B,C,D
4. Dbałość o piękno mowy ojczystej A,B,C,D
5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób A.B,C,D
6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią A,B,C,D
7. Okazywanie szacunku innym osobom A,B.C,D


Rozdział IV – Organizacja procesu kształcenia

1. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna końcoworoczna jest oceną opisową i ujmuje:

* osiągnięcia wychowawcze:

a) wywiązywanie się z obowiązku ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom.

• umiejętność wypowiadania się,
• technikę czytania i pisania,
• podstawy ortografii i gramatyki,
• liczenie w zależności od poziomu nauczania,
• rozwiązywanie zadań tekstowych,
• ogólna wiedza o otaczającym świecie,
• zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym,
• osobiste osiągnięcia uczniów,
• potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz rozwijaniem uzdolnień. (Rozporządzenie MEN z 28 sierpnia 2010 roku).

2. W klasach I – III oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali: 2 – 6.

- stopień 6, gdy osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom przewidzianych osiągnięć edukacyjnych,
- stopień 5, gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności,
- stopień 4, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze opanowywanie treści,
- stopień 3, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści,
- stopień 2, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze kształcenie.

3. Dopuszcza się stosowanie w dziennikach lekcyjnych następujących znaków:

• „bz” – brak zadania
• „bp” – brak pomocy, zeszytu
• „nb” lub „0” – nieobecność dziecka podczas zajęć ocenianych z np. edukacji plastycznej, technicznej

4. Wyniki testu kompetencji klasy III zostają przekazane rodzicom oraz wychowawcom klas IV i stanowią diagnozę wstępną uczniów w klasie czwartej.

5. Prace sprawdzające ( dyktanda, sprawdziany, testy) będą oceniane wg obowiązującej skali ocen, wynik wpisany do dziennika w wydzielonym miejscu, wyniki omówione z uczniami, gromadzone w segregatorze i udostępniane rodzicom na zebraniu.

6. Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je dzieci chętne. Za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.

7. Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy wychowania fizycznego nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie.


Rozdział V – Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o indywidualnych osiągnięciach.

1. Wymagania edukacyjne i PSO przedstawiane są uczniom na jednych z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym.

2. Wymagania edukacyjne i PSO przedstawiane są rodzicom na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowywany w dzienniku zajęć lekcyjnych.

3.Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i rodzice otrzymują do wglądu, zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba.

4. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do zajęć - rodzice informowani będą podczas organizowania indywidualnych spotkań z nauczycielem.

5. Po zakończeniu I etapu edukacyjnego uczeń może zostać nagrodzony:
- listem gratulacyjnym
- dyplomem
- nagrodą książkową.


Rozdział VI – Roczne podsumowanie pracy uczniów

1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

2. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.

3. Roczna ocena z religii i języka obcego jest oceną cyfrową.

Zasady oceniania testów

Przy ocenianiu testów stosujemy stałą skalę we wszystkich klasach I – III SP

Poziom:
bardzo wysoki 100% + zadanie dodatkowe
wysoki 100% - 95%
dobry 94% - 75%
przeciętny 74% - 50%
niski 49% - 40%
bardzo niski 39% - 20%
niezadowalający 19% - 0%

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.