X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14982
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego z języka niemieckiego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Hanna Krzyżańska
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2009
Planowany termin zakończenia stażu: 31.maj 2012
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie

Organizacja pracy związanej z awansem zawodowym.

Zadania do realizacji
1. Poznawanie procedury awansu zawodowego. Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, rozporządzenie MENiS z dnia 01grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Formy realizacji: Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Udział w seminarium „Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego”.
Termin wykonania: wrzesień 2009 ,październik 2009
Dowody realizacji: wniosek złożony u Dyrektora szkoły, plan rozwoju zawodowego. Zaświadczenie z odbytego seminarium.

2. Gromadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju.
Formy realizacji: Zbieranie świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń, programy, pisanie sprawozdań, refleksje i uwagi na temat przeczytanej literatury, analiza.
Termin wykonania: cały okres stażu.
Dowody realizacji: świadectwa, zaświadczenia, sprawozdania, programy, analiza.


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją (§8 ust.2 pkt. 1)

Zadania do realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy. Formy i sposoby realizacji: udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli: w warsztatach, szkoleniach, kursach, konferencjach, radach szkoleniowych.
Termin wykonania: w ciągu stażu.
Dowody realizacji: zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

2. Samodzielne studiowanie literatury i czasopism.
Formy i sposoby realizacji: lektura i analiza literatury fachowej w poszukiwaniu nowych metod aktywizujących uczniów na lekcjach j. niemieckiego.
Termin wykonania: wciągu stażu. Dowody realizacji: wykaz przeczytanych lektur, analiza, refleksje, uwagi.

3. Praca z uczniem zdolnym w ramach kółka języka niemieckiego.
Formy i sposoby realizacji: Opracowanie i wdrożenie programu kółka języka niemieckiego. Przygotowywanie uczniów do konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego.
Termin wykonania: sierpień 2010
Dowody realizacji: plan pracy, materiały leksykalno- gramatyczne przygotowujące do konkursu.

4. Praca z uczniem słabym lub wymagającym indywidualnego toku nauczania (dziecko niedosłyszące).
Formy i sposoby realizacji: indywidualne spotkania z dziećmi lub grupą.
Termin wykonania: wrzesień 09 , czerwiec 09 (dziecko niedosłyszące)
Dowody realizacji: dziennik , sprawozdania.

5. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań uczniów, twórczej działalności oraz umiejętności językowej uczniów.
Formy i sposoby realizacji: angażowanie uczniów w tworzenie gazetki tematycznej przy sali języka niemieckiego. Udział w ogólnopolskiej olimpiadzie z języka niemieckiego „Olimpus”. Przygotowanie szkolnego konkursu języka nienieckiego dla kl. IV. Przygotowanie dnia języków obcych w szkole. Zaprojektowanie i dbałość o pracownię językową. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu, literatury, płyt CD, słowników, plansz. Pozyskiwanie materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji języka niemieckiego.
Termin realizacji: W ciągu stażu . Dowody realizacji: zdjęcia, protokoły, książki, zaświadczenia,
materiały dydaktyczne, zdjęcia klasy.


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust.2 pkt.2)

Zadania do realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej.
Formy i sposoby realizacji: wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji. Wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów np. na konkurs języka niemieckiego, pomocy dydaktycznych, testów, sprawozdań, wykonywanie materiałów do pracy własnej, kwestionariuszy, ankiet i innych pism.
Termin wykonania: w ciągu stażu.
Dowody: spis wykorzystywanych programów, wykonane dokumenty, materiały dydaktyczne.

2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
Formy i sposoby realizacji: umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Termin: październik 2009
Dowody: strona www.

3. Współpraca z nauczycielem informatyki.
Formy i sposoby realizacji: nauka i komunikacja za pomocą poczty nauczyciela. Termin: w ciągu stażu.
Dowody: adres poczty w internecie, przykładowe testy.

4. Lekcje języka niemieckiego z wykorzystaniem komputera.
Formy i sposoby realizacji: cykl zajęć z zastosowaniem metod aktywizujących komputera. Praca z płytą „Deutsch ganz Einfach”- Westermann Lernspielverlag GmbH.
Termin: rok szkolny 2009, 2010, 2011, 2012.
Dowody: scenariusze zajęć.

5. Udział w kursie. „Cywilizacyjne wyzwania dla edukacji językowej – wykorzystanie nowoczesnych mediów w dydaktyce języka obcego“. W ciągu stażu. Zaświadczenie.


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lun innych zajęć. (§8 ust.2 pkt.3)

Zadania do realizacji
1. Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych.
Formy i sposoby realizacji: opracowanie konspektu lekcji, przeprowadzenie zajęć otwartych oraz omówienie ich w gronie zainteresowanych nauczycieli.
W ciągu stażu. Konspekty, scenariusze lekcji.

2. Opracowanie pomocy dydaktycznych na lekcje zastępcze i udostępnienie ich w bibliotece szkolnej.
Formy i sposoby realizacji: opracowanie materiałów z języka niemieckiego na lekcje zastępcze. Listopad 2009. Kserokopie materiałów.

3. Rada szkoleniowa.
Formy i sposoby realizacji: żebranie materiału i podzielenie się zdobytą wiedzą z Radą Pedagogiczną- tematy w ramach potrzeb szkoły. W ciągu stażu. Sprawozdanie, materiały do danego tematu.

4. Opieka nad nauczycielem (stażystą, kontraktowym, praktykantem). Formy i sposoby realizacji: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem stażystą, kontraktowym, praktykantem. Pomoc w rozwoju i wzbogacaniu dorobku zawodowego. W ciągu stażu. Sprawozdania.

5. Współpraca z innymi nauczycielami.
Formy i sposoby realizacji: w zależności od potrzeb. W ciągu stażu. Sprawozdania.


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. (§8 ust. 2 pkt. 4a)

Zadania do realizacji
1. Program kółka języka niemieckiego. Formy i sposoby realizacji: opracowanie i wdrożenie programu kółka języka niemieckiego. Sierpień 2010 Program kółka języka niemieckiego.

2. Program „Landeskunde im Deutschunterricht” (krajoznawstwo na lekcji języka niemieckiego). Formy i sposoby realizacji : opracowanie i wdrożenie programu „Landeskunde im Deutschunterricht” (krajoznawstwo na lekcji języka niemieckiego). Sierpień 2010 Program „Landeskunde im Deutschunterricht”

3. Opracowanie planu działań wychowawczych klasy na bazie programu wychowawczego szkoły z uwzględnieniem specyfiki klasy, możliwości i potrzeb.
Formy i sposoby realizacji: realizacja planu wychowawczego w klasie IV – VI. Rok szkolny 2009,2010,
2011,2012 Plan wychowawczy w poszczególnej klasie.


Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej. (§8 ust. 2 pkt.4b)

Zadania do realizacji
1. Zdobycie uprawnień egzaminatora. Wykorzystanie zdobytych uprawnień do sprawdzania prac uczniów.
Formy i sposoby realizacji: sprawdzanie prac uczniów- sprawdzian z języka niemieckiego w gimnazjum. Analiza wyników nauczania. Po odbytym kursie w czasie trwania stażu. Potwierdzenie wykonania prac z OKE.


Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. (§8 ust.2 pkt.4c)

Zadania do realizacji
1. Integracja zespołu klasowego.
Formy i sposoby realizacji: organizowanie imprez klasowych, wycieczek, spotkań. Okres stażu. Sprawozdania, zdjęcia.

2. Współpraca z rodzicami.
Formy i sposoby realizacji: opracowanie harmonogramu spotkań z rodzicami, pedagogizacja rodziców. (- Profilaktyka grypy sezonowej i nowej grypy A(H1N1)v.
- Znaczenie i waga zdobytej przez uczniów wiedzy na etapie szkoły podstawowej.
-Rola efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego z dzieckiem.
- Znaczenie i poszanowanie autorytetów w otaczającym świecie.
- Jak efektywnie uczyć się poszczególnych przedmiotów). Angażowanie rodziców w organizowanie imprez klasowych, wycieczek i uroczystości o charakterze integrującym zespół klasowy. Okres stażu. Sprawozdania, zdjęcia.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§8 ust. 2 pkt. 4e)

Zadania do realizacji
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Formy i sposoby realizacji: stały kontakt z pedagogiem szkolnym, rozwiązywanie problemów wychowawczych i emocjonalnych dzieci, organizowanie spotkań dzieci z pedagogiem szkolnym- pogadanki. W ciągu stażu. Sprawozdania

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Formy i sposoby realizacji: nawiązanie kontaktu z pracownikami poradni (pedagog, psycholog, logopeda) w celu niesienia pomocy dzieciom mającym problemy wychowawczo dydaktyczne i inne. W ciągu stażu. Sprawozdania

3. Współpraca z policją.
Formy i sposoby realizacji: spotkania i pogadanki z policją na temat: „Ostrożność w kontaktach z obcymi”, „Karalność młodzieży”, „Profilaktyka uzależnień”. W ciągu stażu. Sprawozdania


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.( §8 ust. 2 pkt.5)

Zadania do realizacji
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Formy i sposoby realizacji: opis i analiza 2 przypadków. Przypadek edukacyjny i przypadek wychowawczy dziecko z ADHD. Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych i wychowawczych. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
Podsumowanie i wnioski. W ciągu stażu. Opracowany opis i analiza 2 przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.