X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15027
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Projekt PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu

mgr Monika Mazur - Wdowska

STATUS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - nauczyciel kontraktowy
ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2009r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2012r.

(Plan sporządzono w tabeli składającej się z 4 kolumn)

I. ZADANIA wg.Rozp. MENiS z dn. 01.12.2004 z późniejszymi zmianami: I, II, III...
II. FORMA REALIZACJI: 1,2,3...
III. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: 1a, 2a, 3a ...
IV. WYMAGANIA wg. Rozp. MENiS z dn.01.12.2004 z późniejszymi zmianami 1b,2b,3b...

I. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły (§7 ust.1 pkt 1)

1. Współpraca ze specjalistami; logopedą i psychologiem w celu przeprowadzania bieżących konsultacji oraz opracowywanie IPET-ów.
a)Dzienniki zajęć, IPET
b)§ 7 ust. 2 pkt 1

2. Dokonanie diagnozy umiejętności dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tworzenie IPET. Ewaluacja programów, modyfikacja arkuszy i narzędzi diagnostycznych.
a)Arkusze diagnostyczne, IPET
b)§ 7 ust. 2 pkt 1

3. Stosowanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej wybranych metod aktywizujących i wspomagających rozwój dziecka, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Rozwijanie samodzielnych działań dziecka, umożliwianie mu dokonywania wyboru.
a)Dziennik zajęć
b)§ 7 ust. 2 pkt 1

4. Prowadzenie systematycznej diagnozy ukierunkowanej na badanie rozwoju wychowanków. Opracowanie arkuszy obserwacji rozwoju dziecka dla poszczególnych grup wiekowych.
a)Arkusze obserwacji rozwoju dziecka
b)§ 7 ust. 2 pkt 1

5. Realizacja programów profilaktycznych „Magiczne kryształy" oraz „Cukierki".
a)Dziennik zajęć, scenariusze zajęć
b)§ 7 ust. 2 pkt 1

6. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spartakiad na terenie placówki i poza nią.
a)Zdjęcia, dyplomy zaświadczenia, podziękowania
b)§ 7 ust. 2 pkt 2

7. Udział w akcjach o tematyce przyrodniczo-ekologicznej: „Sprzątanie Świata”, „Europejskie Dni Ptaków”, „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”
a)Dziennik zajęć, zdjęcia, karty obserwacji, gazetka informacyjna, certyfikaty
b)§ 7 ust. 2 pkt 2

8. Propagowanie ekologicznego stylu życia poprzez uczestnictwo w akcji segregacji odpadów i wykorzystywanie materiałów wtórnych do zajęć plastycznych. Współudział w zagospodarowaniu ogródka przedszkolnego - założenie skalniaka, sadzenie drzewek i krzewów.
a)Dziennik zajęć, scenariusze zajęć, zdjęcia
b)§ 7 ust. 2 pkt 2

9. Współorganizowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnych na rzecz dzieci z Domu Dziecka i Ośrodka Wychowawczego w Zabrzu- zbiórka zabawek i słodyczy w okresie przedświątecznym.
a)Zdjęcia, podziękowania
b)§ 7 ust. 2 pkt 2

10. Przeprowadzenie akcji informacyjnej dla dzieci i rodziców podejmującej tematykę bezpieczeństwa. Cykliczne spotkania z policjantem, strażnikiem miejskim, strażakiem, lekarzem, higienistką.
a) Scenariusze spotkań, gazetki informacyjne, ulotki i ankiety, zdjęcia, filmiki
b)§ 7 ust. 2 pkt 2

11. Przedstawienie aktualnego materiału edukacyjnego z Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla rodziców na temat grypy sezonowej i grypy A/H1N1 w formie gazetki informacyjnej.
a) Gazetka informacyjna, ulotki
b)§ 7 ust. 2 pkt 2

12. Opracowywanie protokołów z narad pedagogicznych w postaci plików komputerowych
a) Pliki komputerowe
b)§ 7 ust. 2 pkt 3

II. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (§7 ust.1 pkt 2)

13. Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych oraz koleżeńskich.
a) Scenariusze, zdjęcia,
b)§ 7 ust. 2 pkt 1

14. Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, m.in. kursy, warsztaty, szkolenia, konferencje metodyczne.
a) Zaświadczenia o ukończeniu, potwierdzenia o uczestnictwie
b)§ 7 ust. 2 pkt 1

15. Wykorzystanie umiejętności obsługi komputera do przygotowania dokumentacji przedszkolnej, opracowywania pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć.
a) Wydruki przygotowanych materiałów – pomoce, sprawozdania, scenariusze zajęć np. sporządzenie planu rozwoju zawodowego, planów pracy, sprawozdań i innych dokumentów, kart pracy i ilustracji do zajęć
b) § 7 ust. 2 pkt 3

16. Wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy: ciekawych artykułów, scenariuszy itp. Zamieszczenie planu na stronie internetowej www. edux.pl
a) Wydruki pozyskanych materiałów
b) § 7 ust. 2 pkt 3

17. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej. Wymiana doświadczeń i informacji w ramach spotkań WDN.
a) Spis literatury wykorzystanej w pracy
b) § 7 ust. 2 pkt 4

18. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
a) Wpisy w dzienniku,
b) § 7 ust. 2 pkt 4

III. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż (§7 ust.1 pkt 3)

19. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, portale internetowe).
a) Wykaz
b) § 7 ust. 2 pkt 5

20. Zapoznanie z przepisami prawa oświatowego poprzez śledzenie najnowszych informacji zawartych w portalach i publikacjach prawnych oraz na WDN.
a) Akty prawne
b) § 7 ust. 2 pkt 5

Poniższą informację zawarłam pod tabelką

Plan rozwoju zawodowego został skonstruowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.