X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14981
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
Anny Janiak
Nauczycielki religii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
im. Emilii Plater w Bogatyni
ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2011r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014r.


§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
Wrzesień 2011

Doskonalenie warsztatu pracy
Systematyczny udział w doskonaleniu umiejętności dydaktyczno-wychowawczych w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach
W trakcie stażu

Samokształcenie
- Studiowanie czasopism i literatury fachowej
- Poszukiwanie nowych metod przydatnych do pracy z uczniem
W trakcie stażu
W trakcie stażu

Analiza efektywności pracy dydaktycznej -Hospitacje zajęć przez dyrektora
- Ewaluacja i samoocena prowadzonych zajęć
-Analiza własnych osiągnięć
W trakcie stażu
W trakcie stażu

Formacja duchowa katechety
- Udział w diecezjalnych dniach skupienia dla katechetów
-Udział w rekolekcjach dla katechetów
W trakcie stażu
W trakcie stażu

Praca w zespole samokształceniowym klas IV-VI
- Udział w spotkaniach zespołu
- Realizacja przydzielonych zadań
W trakcie stażu
W trakcie stażu


§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii
komputerowej i informatycznej
- Opracowanie dokumentacji, pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, scenariuszy, dyplomów
- Korzystanie z programów komputerowych w pracy z uczniem (programy edukacyjne, multimedialne)
- Korzystanie z tablicy interaktywnej na zajęciach
- Publikowanie prac, scenariuszy zajęć i uroczystości w internecie
W trakcie stażu
W trakcie stażu
W trakcie stażu
W trakcie stażu


§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- Prowadzenie lekcji otwartych
- Udział w zajęciach otwartych innych nauczycieli i w omawianiu obserwowanych zajęć
-Publikowanie w Internecie własnych materiałów i opracowań
W trakcie stażu
W trakcie stażu
W trakcie stażu


§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie programu przygotowania do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej Skonstruowanie programu spotkań parafialnych dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii i Spowiedzi Świętej
W trakcie stażu

Opracowanie turnieju biblijnego dla klas IV-VI
Opracowanie regulaminu i zestawu zadań
W trakcie stażu


§8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnego Koła PCK
- Opracowanie planu pracy koła
-Prowadzenie spotkań formacyjnych
-Tworzenie gazetki SK PCK
-Praca w oparciu o programy zdrowotne
W trakcie stażu
W trakcie stażu
W trakcie stażu
W trakcie stażu

Udział w projektach podjętych do realizacji przez szkołę -Udział w projekcie międzynarodowym „Pobawmy się razem”
W trakcie stażu

Podejmowanie dodatkowych działań w celu rozwijania zainteresowań uczniów oraz kształtowania ich postawy chrześcijańskiej
- Przygotowanie Jasełek
-Przygotowanie nabożeństw różańcowych prowadzonych przez uczniów
- Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w nabożeństwach adwentowych (roratach)
- Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych
- Przygotowanie nabożeństw drogi krzyżowej prowadzonej przez uczniów
- Przygotowanie uczniów do czynnego udziału w niedzielnych Mszach Świętych dla dzieci (czytania mszalne, procesja z darami)
-Angażowanie uczniów do czynnego udziału w procesji Bożego Ciała
W trakcie stażu
W trakcie stażu
W trakcie stażu
W trakcie stażu
W trakcie stażu
W trakcie stażu
W trakcie stażu
W trakcie stażu

Uczestniczenie w dniach otwartych (w pierwsze poniedziałki każdego miesiąca) organizowanych przez dyrekcje szkoły.
Rozmowy z zainteresowanymi rodzicami (rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych)
W trakcie stażu


§8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Podejmowanie różnorodnych form współpracy z innymi instytucjami -Współpraca z parafiami w dekanacie Bogatynia (zgodnie z potrzebami katechetycznymi)
- Współpraca z PSPiA „Klanza”
- Współpraca z pedagogiem szkolnym
- Współpraca z Papieskim Wydziałem Teologicznym w ramach pełnienia funkcji opiekuna praktyk studenckich
W trakcie stażu
W trakcie stażu
W trakcie stażu
W trakcie stażu


§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
Opis i analiza przypadku dydaktyczno - wychowawczego mającego na celu rozpoznanie i rozwiązanie problemu.
W trakcie stażu


Zatwierdzam do realizacji


........................................ ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.