X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14980
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego

I.Informacje personalne:

1.Imię i nazwisko nauczyciela: Aleksandra Palenga Gos
2.Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach, Zespół Szkół nr 2 w Katowicach
3.Nauczane przedmioty: plastyka, muzyka, wiedza o kulturze
4.Kompetencje przedmiotowo- metodyczne:
a.Studia magisterskie na kierunku wychowanie plastyczne, Uniwersytet Śląski w Katowicach
b.Studia podyplomowe: Sztuka w szkole – muzyka i plastyka, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach
5.Czas stażu: 01.09 2010 – 31.05 2013

II.Zadania wynikające z rozporządzenia:

I.
§8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela
założenie teczki „Awans zawodowy”
śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym
śledzenie stron internetowych MEN
znajomość procedury awansu zawodowego
plan rozwoju zawodowego
teczka „Awans zawodowy”
znajomość przepisów prawa oświatowego
VIII, IX 2010

2.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach i warsztatach
koleżeńskie hospitacje
samodzielne studiowanie fachowej literatury
dokumentacja z posiedzeń Rad Pedagogicznych
zaświadczenia, świadectwa
scenariusze lekcji
wykaz lektur, notatki
okres stażu
3.
Współtworzenie i przeprowadzenie ewaluacji dokumentów wewnętrznych szkoły:
wewnątrzszkolnego systemu oceniania
programu rozwoju szkoły
programu wychowawczego
Promocja szkoły
w środowisku
uczestnictwo w spotkaniach
tworzenie dokumentów
wdrażanie rozwiązań
4.
współudział w organizowaniu imprez środowiskowych
oprawa plastyczna uroczystości szkolnych i środowiskowych
współudział w tworzeniu strony internetowej, zamieszczanie aktualności i osiągnięć uczniów
potwierdzenie dyrektora szkoły
protokolarz
scenariusze
zdjęcia
notatki prasowe
zgodnie z potrzebami w okresie stażu
okres stażu

5.
Realizacja zadań na rzecz poprawienia bazy materialnej szkoły
pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz szkoły
zaświadczenia dyrektora szkoły
Okres stażu


II.
§ 8 ust.2 pkt 2 rozporządzenia
wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych, przygotowaniu pomocy dydaktycznych, szyldów, ulotek
opracowanie dokumentów
przygotowanie testów i ankiet dla uczniów
przygotowanie pomocy dydaktycznych
przygotowanie elementów graficznych na dekoracje szkolne i gazetki,
opracowanie i przygotowanie dyplomów
za pomocą programów Word, Power Point, Corel Draw, Photoshop
- korzystanie ze skanera i programów do obróbki i gromadzenia zdjęć (Photoshop, Picasso)
dokumenty
materiały
zdjęcia
pomoce dydaktyczne
wykonane techniką komputerową
okres stażu

2.
Wykorzystanie komputera w pracy pedagogicznej. Wdrażanie innowacyjnych metod pracy na lekcjach.
korzystanie z Internetu jako źródła informacji (strony edukacyjne, encyklopedie multimedialne)
korzystanie z prezentacji multimedialnych
tworzenie własnych prezentacji multimedialnych dotyczących tematyki lekcji
tworzenie własnej bazy dzieł sztuki przydatnej do prezentacji na lekcjach
korzystanie na zajęciach z programów edukacyjnych
stosowanie w nauczaniu sieciowego przesyłania plików, folderów, programów
potwierdzenie dyrektora szkoły
poświadczenie nauczycieli
przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne
opis wykorzystania podczas lekcji materiałów ściągniętych przez Internet
„Muzeum” – baza dzieł sztuki
okres stażu


III
§ 8 ust.2 pkt 3 rozporządzenia
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć;

1.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
opracowanie scenariuszy lekcji
zajęcia otwarte
scenariusze zajęć
podpisy obserwatorów
rok szkolny 2010/2011

2.
Opracowanie i udostępnianie materiałów dla innych nauczycieli, własnych opracowań, referatów, wzorów ankiet
- udostępniania nauczycielom swoich opracowań, referatów, scenariuszy, konkursów
opracowane materiały
scenariusze zajęć
okres stażu

3.
Przeprowadzenie szkolenia w ramach samokształcenia Rady Pedagogicznej
przygotowanie materiałów dla nauczycieli
szkolenie
potwierdzenie dyrektora szkoły
materiały szkoleniowe
rok szkolny 2012/2013

4.
Przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla nauczycieli nauczania zintegrowanego
warsztaty plastyczne: techniki decoupagu i quillingu.
materiały szkoleniowe
potwierdzenie dyrektora szkoły
podpisy nauczycieli
rok szkolny 2012/2013

5.
Opublikowanie na portalu internetowym przygotowanych przez siebie materiałów
- przygotowanie i przesłanie na strony internetowe „Planu rozwoju zawodowego”
- publikacja w Internecie
X. 2010


IV
§ 8 ust. 2 pkt 4 a rozporządzenia
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych;

1.
Opracowanie programu nauczania zajęć artystycznych
w gimnazjum
analiza podstawy programowej zajęć artystycznych
studiowanie fachowej literatury
analiza programów nauczania
stworzenie autorskiego programu nauczania
- opracowany program nauczania
IX/X 2010
V


§ 8 ust.2.pkt 4 c
poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

1.
Organizowanie uczestnictwa uczniów
w różnych formach kultury
uczestnictwo uczniów w warsztatach organizowanych w BWA w Katowicach
wyjazdy do muzeum, wyjścia do galerii
organizowanie wycieczek
udział uczniów w pikniku malarskim
zaświadczenia
dokumentacja wycieczek
okres stażu

2.
Wdrażanie uczniów i rodziców do prac na rzecz szkoły oraz pozyskiwanie funduszy
- zorganizowanie kiermaszu świątecznego
potwierdzenie dyrektora szkoły
zdjęcia z imprezy
XII 2010

3.
Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych
opracowanie regulaminów konkursów
przeprowadzenie konkursów w szkole
- przygotowanie nagród i dyplomów dla uczniów
regulaminy konkursów
sprawozdanie z przebiegu konkursów
zdjęcia z wystaw pokonkursowych
potwierdzenie dyrektora szkoły
okres stażu

4.
Udział uczniów w konkursach międzyszkolnych
przygotowanie uczniów i udział w konkursie „Sielskie klimaty”
wyszukiwanie propozycji różnych instytucji dotyczących pozaszkolnych konkursów plastycznych i przygotowanie uczniów do udziału w nich
potwierdzenia udziału uczniów w konkursach
dyplomy
zdjęcia
okres stażu

5.
Organizowanie wystaw prac plastycznych uczniów
przygotowanie i oprawa prac
przygotowanie plakatów i ulotek informujących o wystawie
- prezentacja prac uczniów w szkole i poza szkołą
potwierdzenie dyrektora szkoły
zdjęcia z wystawy
okres stażu

6.
Oprawa uroczystości szkolnych
wykonanie projektów i elementów dekoracji szkolnych
wykonanie scenografii dla teatru Bambuko
montaż dekoracji
współpraca z nauczycielami odpowiedzialnymi za organizacje imprez i uroczystości szkolnych
potwierdzenie dyrektora szkoły
potwierdzenia nauczycieli
zdjęcia
okres stażu

7.
Dbanie o estetyczny wygląd szkoły
przygotowanie dekoracji świątecznych szkoły
zaprojektowanie gabloty „Ciekawa praca”
przygotowanie gazetek ściennych
prezentacja prac uczniów
potwierdzenie dyrektora szkoły
zdjęcia
okres stażu

8.
Działania profilaktyczne
organizowanie konkursów plastycznych i akcji związanych
z programem profilaktycznym szkoły
regulaminy konkursów
scenariusze akcji
zdjęcia
okres stażu
VI.


§ 8 ust.2 pkt 4e rozporządzenia
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

1.
Współpraca z MDK „Południe”
- przygotowanie wystawy plakatów na temat szkodliwości palenia tytoniu
zdjęcia z wystawy
potwierdzenie kierownika MDK
do uzgodnienia z MDK

2.
Współpraca z pedagogiem szkolnym
- spotkania, konsultacje
- zaświadczenia pedagoga szkolnego
okres stażu

3.
Współpraca ze służbą zdrowia, Sanepidem
promocja zdrowia poprzez organizowanie wystaw i akcji plastycznych. udział w konkursach
propagowanie zdrowego stylu życia
- potwierdzenia
okres stażu

4.
Czynny udział w organizowaniu akcji
Współpraca z Policją i Strażą Pożarną
współorganizowanie akcji:
Sprzątanie Świata
Dzień Ziemi
Dzień Dziecka i inne
zapraszanie przedstawicieli policji i straży pożarnej
wykonanie prac pamiątkowych
potwierdzenia dyrektora szkoły
zdjęcia
szyldy, ulotki
notatki
sprawozdania
zaświadczenia
okres stażu
okres stażu


VII
§ 8 ust.2 pkt 5 rozporządzenia
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony

1.
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych
zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych
identyfikacja i określenie problemu
opisanie
prognoza
propozycje rozwiązania problemu
wdrażanie oddziaływań
ewaluacja
- opis i analiza przypadku
na bieżąco w okresie stażu


Plan w trakcie realizacji może podlegać modyfikacji


........................................ ........................................
miejscowość / data podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.