X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1491
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

mgr Justyna Sikorska - nauczyciel kształcenia zintegrowanego i oligofrenopedagogiki w Szkole Podstawowej w Sitniku
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007 r.
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2008 r.
Opiekun stażu:
Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.


Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a.wewnątrzszkolnych
b.samokształcenia.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1).


1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia.
Wrzesień 2007 r.
Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

2.Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Wrzesień 2007 r.- Maj 2008 r.
Organizacja zajęć własnych (przygotowanie programu artystycznego na rozpoczęcie roku szkolnego).

3.Przygotowanie programów pracy na prowadzone przez siebie zajęcia.
- Program pracy z uczniem zdolnym realizowany na zajęciach dodatkowych dla kl. 1-3 SP.
- Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klas 1-3 kształcenia zintegrowanego,
- Program realizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- Program pracy na zajęciach dodatkowych „Gry i zabawy ruchowe”.
Wrzesień 2007r.
(Kserokopie programów pracy).

4.Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem.
Wrzesień 2007 r.
Omówienie zasad współpracy.
Kontrakt zawodowy.

5.Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia opiekunowi stażu i dyrektorowi szkoły.
Wrzesień 2007 r.

6.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym i Opiekuńczym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Systemem klasyfikowania, Szkolnym Programem Profilaktycznym, praca biblioteki szkolnej.
Wrzesień, Październik 2007r.
Notatki własne.

7.Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, Arkusze ocen, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Wrzesień 2007- Maj 2008 r.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

8.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
Wrzesień 2007- Maj 2008 r.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

9.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego w formie pisemnej, poprzez zbieranie zaświadczeń, zdjęcia.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć.
Wrzesień 2007- Maj 2008 r.
(Teczka stażysty).

10.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Maj 2008 r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.

10.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
Maj 2008 r.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2).


1.Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania.
Analiza podstawy programowej.
Wrzesień 2007 r.
Notatki własne.

2.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.
Udział w posiedzeniach szkoleniowych, Rad Pedagogicznych.
Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno –psychologicznej.
Wrzesień 2007 r. - Maj 2008 r.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Zaświadczenie o udziale w spotkaniach. Sprawozdania. Notatki własne.

3.Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Publikacja w Internecie Planu Rozwoju.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wrzesień 2007 r. - Maj 2008 r.
Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym.

4.Przygotowanie uczniów do uroczystości szkolnych.
- początek roku szkolnego,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- udziel w akcji „Sprzątanie świata”.
Wrzesień 2007 r.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

5.Aktualizacja gazetek.
Wrzesień 2007 r. - Maj 2008 r.
Potwierdzenie opiekuna stażu. Notatki własne.


Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)

1.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, , nauczycielami zajęć praktycznych, wychowawcami klas.
Wrzesień 2007 r. - Maj 2008r.
Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy.

2.Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
Lektura pedagogiczna i psychologiczna.
Wrzesień 2007 r. - Maj 2008 r.
Streszczenia literatury psychologicznej i pedagogicznej.

3.Współpraca z Samorządem Szkolnym.
Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego.
Wrzesień 2007 r. - Maj 2008 r.
Notatki własne.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)

1.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie tematów, zakresu i terminów.
Wrzesień 2007 r.
Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu

2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
1 raz w miesiącu.
Wrzesień 2007 r. – Maj 2008 r.
Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji.

3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.1 raz w miesiącu.
Wrzesień 2007 r. – Maj 2008 r.
Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi do realizacji.

4.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Wrzesień 2007 r. - Maj 2008 r.
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.

5.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena.
Maj 2008 r.
Teczka stażysty.


*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. Zm.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.