X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1463
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Anna Piwowarczyk
Nauczyciel matematyki
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dobrej - Szkoła Podstawowa
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2007 rok
Czas trwania stażu: do 31.05.2008 roku – 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Grażyna Nika
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Posiadane kwalifikacje: wyższe studia magisterskie – matematyka

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu.


I.CELE SZCZEGÓŁOWE:


1.Poznanie organizacji, zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obsewację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć
z prowadzącymi oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrzszkolnych
b) pozaszkolnych
c) samokształcenia

Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z Rozporządzeniami MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopnii awansu zawodowego przez nauczycieli/ Dz.U.z dnia 8.12.2004r. Nr.260, uwzględniając specyfikę i potrzeby szkoły.

II.PLAN DZIAŁANIA

ZADANIE
FORMA REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
OSOBA WSPIERAJĄCA
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§3ust.1pkt1)

Poznanie procedury awansu zawodowego.
Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego tj. ustawy, rozporządzenia

IX.2007r

Opiekun stażu


Plan rozwoju zawodowego
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, planem zastępstw, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami.
Udział w spotkaniach, obserwacja
Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
Organizacja zajęć własnych

IX.2007r-V.2008r

Dyrektor
Opiekun stażu

Udział w spotkaniach zespołu
Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.
Bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem stażu
IX.2007r


Opracowanie zasad współpracy
Współpraca z opiekunem stażu.
Konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu

Na bieżącoOpracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

do 15.IX.2007r


Opiekun stażu


Plan rozwoju zawodowego.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania.

IX-X.2007r

Opiekun stażu

Notatki własne.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny i dzienniki zajęć pozalekcyjnych, zeszyt wychowawcy klasy, protokolant Rady Pedagogicznej.
IX.2007r-V 2008r
Opiekun stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Lektura obowiązkowych aktów prawnych w tym zakresie
Realizacja zadań ujętych w Programie Profilaktycznym

IX.2007r-V.2008r


Dyrektor
Opiekun stażu


Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy lekcji
IX-V.2008r
Opiekun stażu
Teczka stażysty


Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.

Autoreflekcja, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju


V.2008r
Opiekun stażu

Sprawozdanie z realizacji stażu
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.

Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.

V.2008r

Opiekun stażu

Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły(§3ust.2pkt1)
Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania.
Analiza podstawy programowej.

IX.2007r

Opiekun stażu

Notatki własne.

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
Zbieranie i gromadzenie informacji
lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych

IX-V.2008r

Samodzielna praca


Notatki
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w
wewnątrz i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach
IX-V.20

Zaświadczenia, potwierdzenia udziału przez opiekuna stażu. Sprawozdania. Własne notatki.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi pracownikami szkoły.
Przygotowanie materiału do lekcji otwartych
Rozmowy z nauczycielami
Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli kontraktowych

W miarę możliwości

Opiekun stażu


Scenariusze lekcji, potwierdzenie obecności nauczycieli
Opracowanie publikacji, referatów i innych materiałów związanych z wykonywaną pracą. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja scenariuszy lekcji, referatów
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego

IX-V.2008r
Opiekun stażu

Scenariusze lekcji, opracowane referaty
Opieka nad klasopracownią matematyczną
Wykonywanie plansz i pomocy do nauczania matematyki
Wyeksponowanie plansz i pomocy dydaktycznych


Cały rok
Samodzielna praca
Wykonane plansze, pomoce

Posiadanie wiedzy z zakresu problemów środowiska uczniów i wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem (§3ust.2pkt1) środowiskiem (§3ust.2pkt1)
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami, analiza opinii i orzeczeń PPP, rozmowy z wychowawcami klas.
IX-V.2008r.
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy.
Poznanie środowiska i sytuacji rodzinnej uczniów
Rozmowy z uczniami

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
Lektura pedagogiczna i psychologiczna.

IX-V.2008r

Opiekun stażu

Streszczenia literatury psychologicznej i pedagogicznej.


Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
Spotkania z rodzicami, przekazywanie informacji o efektach nauczania i zachowaniu się uczniów
Indywidualne rozmowy z uczniami
Kontakty z Pedagogiem Szkolnym


Cały rok

Opiekun stażu

Notatki


Działania prowadzące do zintegrowania klasy.
Dbanie o poprawne stosunki uczniów względem siebie
Wspólne rozwiązywanie problemów klasowych

Cały rok

Opiekun stażu

Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć (§3ust.2pkt3)

Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie zakresu i tematu zajęć

IX.2007r-V.2008r

Opiekun stażu

Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela i omawianie ich z osobą w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
Uczestniczenie w lekcjach matematyki i omawianie tych zajęć

2 x w miesiącu
IX.2007r-V.2008r

Wnioski z obserwacji
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub Dyrektora szkoły
Opracowanie scenariuszy zajęć, konspektów, konsultacja, analiza

1 x w miesiącu
IX.2007r-V.2008r

Opiekun stażu

Samoocena lekcji, wnioski
z obserwacji
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz
Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.

IX-V.2008r

Samodzielna praca

Opiekun stażu


Autoreflekcja, autoanaliza

Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

Samoocena.

V.2008r

Teczka stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.