X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1549
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007
Data zakończenia stażu:

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: MAŁGORZATA SKRZYPCZAK
Nazwa i adres szkoły……………………………………………………………………
Opiekun stażu: ……………


TERMINARZ:

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2004r.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: ................
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: ................
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: ................
Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej: ................
Termin nadania stopnia nauczyciela kontraktowego: ................
Data zakończenia stażu: ................

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. samokształcenia.


Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż* ( § 6 ust. 2 pkt 1)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego:a)analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2004 w sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli

2.Zgromadzenie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i zaświadczenia o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu

3.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:a)Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju.b) Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem

4.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły:a) Zapoznanie się ze statutem szkoły, programem wychowawczym,wewnątrzszkolnym systemem oceniania b) Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami (obserwacja, udział w radach pedagogicznych)c)Zaznajomienie się ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji ( np. dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zarządzeń itp. )

5. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi a)udział w szkoleniu b)lektura obowiązujących przepisów w tym zakresiec)praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych

6.Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły

7.Dokumentowanie realizacji planu zawodowego: gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zajęć

8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż* ( § 6 ust. 2 pkt 2)

1.Zapoznanie z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania a)analiza podstawy programowej „ Ja i moja szkoła”

2.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli (arkusze obserwowanych zajęć)

3.Samodzielne prowadzenie zajęć w klasie pierwszej

4.Utworzenie własnego warsztatu pracy: teczki pracami dzieci dla rodziców, tablice, na których dzieci prezentują swoje prace, tworzenie gazetki klasowej, dekorowanie sali zajęć

5. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnyma) lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno –psychologicznej b)udział w szkoleniach metodycznych w ramach WDN oraz zewnątrszkolnego doskonalenia

6.Doskonalenie multimedialnych technik pracy:a)wykorzystywanie technik multimedialnych w prowadzeniu zajęć b)publikacja planu rozwoju i wybranych scenariuszy zajęć w Internecie

7.Przygotowanie uczniów do imprez szkolnych i pozaszkolnych: Ślubowanie, Dzień Seniora, Rady na odpady, Majówka,

8.Przygotowanie uczniów do konkursów

Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów*(§6 ust.2 pkt 3)

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów:a)Rozmowa z nauczycielką przedszkola na temat dojrzałości szkolnej dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej b)Rozmowa z opiekunem stażu, nauczycielami, wychowawcami

2.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków: spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne)

3.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych: literatura psychologiczna i pedagogiczna

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)

1.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. a)Opracowanie tematów, zakresu, terminów

2. Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć: a) Rozmowa z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń, wyciąganie wniosków

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.a) Zajęcia ruchowe prowadzone różnymi metodami, np.: metodą Weroniki Sherborneb) Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.

4.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena.

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)
Zatwierdzam do realizacji


Miejscowość, data


Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.