X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14850
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Rafał Wiśniewski
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2014
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Jonik
Szkoła: Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie
Dyrektor Szkoły: mgr Anna Krzyżowska

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop, red.)

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.
Formy realizacji
Termin
Potwierdzenie realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym. W okresie trwania stażu.
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rad Pedagogicznych.
Potwierdzenia
2. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych. W okresie trwania stażu. Karty wycieczki, potwierdzenia
3. Udział w Przedmiotowej Komisji Kształcenia w zawodzie Technik Ortopeda-przewodniczący komisji. W okresie trwania stażu. Sprawozdania z posiedzeń Komisji, harmonogram prac Komisji, potwierdzenia
4. Zorganizowanie dla szkoły bezpłatnej wersji programu do projektowania ProgrCAD. Początek każdego roku szkolnego.
Licencja, potwierdzenie
5. Aktywny udział w promowaniu szkoły (w szczególności marketingu na rzecz rekrutacji nowych słuchaczy). W okresie trwania stażu, ze szczególnym wzmożeniem działań pod koniec drugiego semestru każdego roku szkolnego.
Potwierdzenie
6. Wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego. W okresie trwania stażu. Potwierdzenie

§ 7 ust.1 pkt.2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
W okresie trwania stażu. Zaświadczenia z ukończonych szkoleń i certyfikaty. Potwierdzenia.
2. Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach metodycznych. W okresie trwania stażu.
Zaświadczenia z ukończonych szkoleń i certyfikaty. Potwierdzenia.
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych. W okresie trwania stażu.
Zbiór materiałów dydaktycznych, notatki.


§ 7 ust.1 pkt.3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
a. Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
b. Karta Nauczyciela.
c. Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
d. Ustawa o systemie oświaty.
e. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
W okresie trwania stażu.
Potwierdzenie
Notatki
Wykaz przeanalizowanych publikacji
Wykaz stron internetowych
2. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. W okresie trwania stażu. Wykaz przeanalizowa-nych dokumentów, potwierdzenie


§ 7 ust.2 pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Współpraca z opiekunem stażu.
a. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
b. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
c. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
d. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
e. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
f. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
g. Określenie mocnych i słabych stron swojej działalności.
Wrzesień 2011
W okresie trwania stażu (2 razy w roku szkolnym)
W okresie trwania stażu (2 razy w roku szkolnym)
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Grafik spotkań
Scenariusze lekcji
Konspekty
Arkusze i karty hospitacji
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
a. Analiza i wybór programów nauczania w oparciu
o jego merytoryczne wartości.
b. Stosowanie aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy ze słuchaczami.
c. Opracowanie pomocy dydaktycznych – karty pracy, sprawdziany, testy diagnozujące i kompetencji.
d. Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
W okresie trwania stażu.
Notatki
Opracowane materiały
Wykonane pomoce dydaktyczne
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej; dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych. W okresie trwania stażu. Potwierdzenie.
Dzienniki lekcyjne. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
4. Stosowanie nowatorskich metod w pracy w oparciu o literaturę i zdobyte doświadczenie. W okresie trwania stażu. Opracowane materiały,
notatki,
wykaz literatury
5. Publikacje własnych prac na stronach www.
W okresie trwania stażu. Adresy stron internetowych


§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Organizowanie i współorganizowanie wyjść pozaszkolnych, wycieczek.
W okresie trwania stażu.
Karty wycieczki, potwierdzenia
2. Opracowanie, zorganizowanie i udział w realizacji projektu dydaktycznego „Survival Lubelski”. Drugi i trzeci rok trwania stażu. Projekt,
prezentacje multimedialne, zdjęcia, filmy
3. Prowadzenie kółka szachowego i brydża sportowego. W okresie trwania stażu. Dokumentacja – dziennik zajęć pozalekcyjnych, potwierdzenie
4. Eksponowanie prac słuchaczy, wykonywanych na zajęciach. W okresie trwania stażu. Potwierdzenia, zdjęcia ekspozycji
5. Wykonywanie gazetek ściennych o tematyce ortopedycznej oraz innej uwzględniającej problematykę bieżących spraw społecznych.
W okresie trwania stażu. Potwierdzenie, zdjęcia


§ 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informatycznej do przesyłania prac i dokumentów drogą internetową. W okresie trwania stażu. Potwierdzenie
2. Wykorzystywanie w ramach zajęć licznych prezentacji multimedialnych oraz filmów instruktarzowych. W okresie trwania stażu. Prezentacje
Filmy
3. Korzystanie z informacji znajdujących się na portalach edukacyjnych. W okresie trwania stażu.
Spis portali internetowych

4. Udział w internetowych forach dyskusyjnych. W okresie trwania stażu.
Spis portali internetowych
5. Publikacje materiałów dydaktycznych na stronach internetowych. W okresie trwania stażu. Adresy stron internetowych
6. Zamieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej. Październik 2011 Adres strony internetowej
7. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych materiałów dydaktycznych. W okresie trwania stażu. Materiały dydaktyczne
8. Opracowywanie dokumentacji szkolnej korzystając z komputera. W okresie trwania stażu. Potwierdzenie


§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań przez nauczyciela.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego - praktyczne wykorzystanie wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań.
W okresie trwania stażu.
Zaświadczenia z ukończonych szkoleń i certyfikaty
Potwierdzenia
Notatki
2. Aktywna praca nad samokształceniem – korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej- zapoznawanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin. W okresie trwania stażu. Potwierdzenie
Wykaz literatury
3. Pomoc słuchaczom w kształtowaniu własnego charakteru. W okresie trwania stażu. Potwierdzenie


§ 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
W okresie trwania stażu.
Notatki
2. Udział w konferencjach o systemie oświaty. W okresie trwania stażu. Potwierdzenia
3. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych podejmujących w/w temat. W okresie trwania stażu. Zaświadczenia z ukończonych szkoleń i certyfikaty. Potwierdzenia.
4. Współpraca z różnymi instytucjami organizującymi pomoc społeczną. W okresie trwania stażu. Potwierdzenia
Zaświadczenia
5. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.
W okresie trwania stażu. Potwierdzenia


Opracował: mgr Rafał Wiśniewski


podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.