X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14830
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego wychowawcy internatu na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Tomasza Wodeckiego
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
na nauczyciela mianowanego

Miejsce pracy: Internat I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2011
Data zakończenia stażu: 31.05.2014

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego,
- poznanie procedur awansu zawodowego,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
- rozmowy z opiekunem stażu,
Wrzesień 2011
Raz w miesiącu
Kontrakt
Plan Rozwoju Zawodowego
Notatki ze spotkań
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów, analiza,
- stosowanie aktywnych metod przy organizacji zajęć pozalekcyjnych,
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności,
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie przygotowania zajęć w internacie,
- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków,
- opracowanie pomocy dydaktycznych (gazetki, ankiety, scenariusze),
- opracowywanie scenariuszy imprez i uroczystości internackich,
- pomoc w realizacji działań związanych z promocją szkoły,
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Na bieżąco
Wg harmonogramu
Konspekty
Konspekty, opis i analiza realizacji
notatka
3. Publikowanie własnych prac
- praca nad wprowadzeniem zmian do Regulaminu Internatu i zatwierdzenie go prze Radę Wychowawców Internatu, umieszczenie regulaminu na stronie internetowej szkoły,
- publikacja scenariuszy zajęć, konspektów,
Listopad 2011r.
Cały staż
Regulamin

1. Prowadzenie dokumentacji internatu
- poprawne prowadzenie dziennika zajęć internatu, dzienników zajęć pozalekcyjnych (sekcji sportowej), dokumentacji uzupełniającej (dziennik uwag, książka wyjść wychowanków),
-przygotowanie programu zajęć dla wychowanków uczestniczących w zajęciach sportowych,
-opieka nad sekcją sportową i układającą jadłospisy,
Na bieżąco
dzienniki

7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów
- diagnozowanie środowiska uczniów,
- otoczenie opieką dzieci z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo,
- udzielenie pomocy wychowankom klas 1 w procesie adaptacji do nowych warunków (szkoła i internat),
- spotkania z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem,
- współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi celem wymiany informacji o wychowankach, ich postępach w nauce i zachowaniu,
-podejmowanie działań naprawczych,
Cały okres stażu
Wrzesień
Cały okres stażu
Cały staż
Opis i analiza realizacji
Notatki w dzienniku grupy Notatki w dzienniku grupy
1. Współpraca z Pedagogiem Szkolnym
-stałe konsultacje i współpraca z Pedagogiem Szkolnym przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów z wychowankami,
Cały okres stażu
potwierdzenia
2. Współpraca z Policją
- prelekcje dla młodzieży nt. odpowiedzialności karnej,
Wg harmonogramu
zdjęcia
3. Dostosowanie działań wychowawczych do potrzeb poszczególnych uczniów
- stwarzanie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych,
- pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej,
Wg potrzeb
notatki
4. Praca z wychowankami
- przygotowywanie uroczystości i imprez internackich,
- nadzorowanie działalności Sekcji Sportowej i Sekcji układającej jadłospisy,
- wdrażanie do samodyscypliny w zakresie nauki własnej,
Wg harmonogramu
Cały okres stażu
Notatki
Dziennik zajęć
5. Profilaktyka w internacie
- konkursy związane z profilaktyką uzależnień,
-spotkania z pracownikami poradni,
Cały okres stażu
Zdjęcia, zaświadczenia

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu
- przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową,
- wykorzystywanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego,
- sporządzanie dokumentacji internackiej przy użycie komputera (pisanie konspektów, scenariuszy, planów, sprawozdań),
Cały okres stażu
Wykaz stron www
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
- prowadzenie na stronie internetowej szkoły zakładki dotyczącej internatu,
- umieszczanie aktualnych opisów z imprez internackich oraz zdjęć na stronie internetowej,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej,
-przygotowanie dokumentacji bieżącej,
Wg potrzeb
Na bieżąco
Wykaz stron www,
prezentacja
§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki
-aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na szkoleniach,
-uczestnictwo w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych,
-korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i zbiorów internatu,
-aktywna praca nad samokształceniem,
Cały okres stażu
potwierdzenia
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
-wspólne wycieczki internackie, wyjścia do muzeum, na wystawy,
-imprezy internackie (Dzień Kobiet, otrzęsiny klas 1, Andrzejki, wieczór Wigilijny),
-wspólna opieka nad MRI,
-kształtowanie postawy prozdrowotnej, ekologicznej, wdrażanie wychowanków do dbania o czystość najbliższego otoczenia oraz odpowiedzialności za wspólne mienie,
-opieka nad wychowankami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozalekcyjnych,
-aktywne pełnienie funkcji opiekuna,
Na bieżąco
Wg harmonogramu
Zdjęcia,

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
-analiza przepisów prawa oświatowego,
-dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, Statut Internatu, Regulamin Internatu, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela,
-złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne,
-sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego,
Cały staż
Wrzesień 2011
wniosek,
plan rozwoju

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.