X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14901
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i Nazwisko: KAMILA JABŁOŃSKA

Stanowisko: NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Szkoła: VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W GDAŃSKU

Opiekun: MGR AGNIESZKA JUŹWIAK

Dyrektor Szkoły: MGR BARBARA KACZOROWSKA

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2008

Czas trwania stażu: 2 LATA 9 MIESIĘCY


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Formy realizacji

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współorganizacja imprez i akademii szkolnych, konkursów, przedstawień itp.
• Uczestnictwo w różnych formach kultury i rekreacji: organizowanie wyjazdów szkolnych, wyjść do muzeum, kina, teatru itp.

3. Współpraca z Radą Rodziców.
• Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Rodziców dotyczących współpracy ze szkołą i niesienia jej pomocy w sprawach wychowawczych• Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne.

4. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, gronem pedagogicznym i Pedagogiem Szkolnym.

5. Praca w różnego rodzaju komisjach egzaminacyjnych, rekrutacyjnych itp.

6. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
• Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców
• Organizowanie klasowych imprez
• Realizowanie programu wychowawczego w ramach godzin wychowawczych.
Dowody realizacji
• Potwierdzenie obecności na zebraniach Rady Pedagogicznej
• Potwierdzenia, zaświadczenia
• Zatwierdzony plan pracy wychowawczej,
• Scenariusze lekcji godziny wychowawczej


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Formy realizacji
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
• Udział w pracach zespołu językowego.
• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

2. Udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
• Uczestnictwo w konferencjach szkoleniowych, wykładach, szkoleniach
• Uczestnictwo w warsztatach metodycznych dotyczących nauczania języka niemieckiego.

3. Ukończenie szkolenia na egzaminatora.

4. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, ćwiczeń, zbiór czasopism itp.
• Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi.

Dowody realizacji
• Potwierdzenie obecności na radach szkoleniowych
• Zaświadczenia,
• Potwierdzenia
• Spis zebranych pozycji
• Testy, krzyżówki, ćwiczenia,
• czasopisma,
• baza łączy


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.1 pkt.3
poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.

Formy realizacji
1. Analiza dokumentacji:
• Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa
oświatowego.

Dowody realizacji
• Potwierdzenia
• Notatki


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Formy realizacji

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy itp.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikacja scenariuszy lekcji.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych, arkuszy ocen.

Dowody realizacji
• Kontrakt
• Plan rozwoju zawodowego
• Scenariusze lekcji
• Notatki
• Testy, krzyżówki, ćwiczenia, teksty piosenek niemieckich
• Notatka
• Potwierdzenie


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Formy realizacji
1. Przygotowanie uroczystości szkolnych.

2. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.

3. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

4. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego – praca z uczniem zdolnym.

5. Kontakty z Pedagogiem Szkolnym.

6. Rozmowy z rodzicami w ramach „dni otwartych szkoły”.

7. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących
Dowody realizacji
• Potwierdzenia
• Scenariusze


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Formy realizacji

1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.

2. Prowadzenie klasowego dziennika internetowego

3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.

4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i internetu.

5. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

6. Dowody realizacji
• Potwierdzenia,
• zaświadczenia,
• scenariusze lekcji, testy, ćwiczenia
• Plan rozwoju zawodowego


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Formy realizacji

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
• Poznawanie aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
2. Aktywna praca nad samokształceniem.

3. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

4. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich takimi jak: MOPS, Policja, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna itp.

Dowody realizacji
• Notatki


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Formy realizacji
1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP.

2. Analiza przepisów prawa oświatowego.

3. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statut Szkoły, Plan dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy szkoły, Plan rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów.
Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.

4. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

Dowody realizacji
• Potwierdzenia
• Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.