X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14819
Przesłano:

Rejestr zadań wynikających z dokumentów szkolnych

Strzałkowo, dnia 27.09.2007r.

Bardzo ważnym zadaniem wynikającym z mojego Planu Rozwoju Zawodowego jest zapoznanie się z dokumentacją szkoły i przedstawienie rejestru zadań wynikających z Planu Rozwoju Szkoły, Planu Wychowawczego Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zapoznałem się z dokumentami placówki. Za najważniejszy uznałem:
Rejestr zadań wynikających z :
Programu Wychowawczego Szkoły, a w tym:
- wszechstronny rozwój wszystkich uczniów,
- kształtowanie poczucia własnej wartości i godności,
- kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku i radzenia sobie z nimi,
- wdrażanie do stosowani zdobytej wiedzy,
- kształcenie otwartości,
- kształtowanie potrzeb i nawyków czytelniczych,
- rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej,
- kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia i zdrowego odżywiania,
- rozumienie potrzeby dbałości o środowisko,
- rozwijanie wrażliwości moralnej,
- rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego i społecznego,
- rozwijanie współdziałania w grupie.
Zadania Programu Wychowawczego Szkoły będę realizował poprzez:
- organizowanie spotkań z rodzicami,
- pogadanki podczas lekcji,
- opiekę podczas wycieczek,
- organizowanie uroczystości szkolnych,
- organizowanie wycieczek,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Rejestr zadań wynikających z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, a w tym:
- doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
- motywowanie ucznia do dalszej pracy,
- informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie,
- dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów,
- diagnozowanie osiągnięć uczniów poprzez korzystanie z różnorodnych metod edukacji.
Zadania wynikające z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania będę realizował poprzez:
- zapoznanie się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
- udział w tworzeniu Przedmiotowego Systemu Oceniania,
- rozmowy z rodzicami,
- udział w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
Rejestr zadań wynikajacych z Programu Rozwoju Szkoły w tym:
Kształcenie:
- praca nad poprawnością wypowiedzi uczniów na co dzień,
- praca z uczniem zdolnym,
Opieka i wychowanie:
- otaczanie opieka uczniów szczególnie z rodzin ubogich,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.
Organizacja pracy szkoły:
- praca nad warsztatem pracy.
- praca nad poprawnym wypowiadaniem się podczas zajęć obejmujących język angielski.
Zadania wynikające z Planu Rozwoju Szkoły będę realizował poprzez:
- utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami uczniów,
- unowocześnienie metod nauczania,
- poznawanie środowiska uczniowskiego,
- stosowanie indywidualizacji na zajęciach,
- zachęcanie uczniów do brania udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych,
Dzięki dokładnemu zapoznaniu się z dokumentami placówki będę w jeszcze większym stopniu dostrzegał potrzeby uczniów. Będę starał się przygotowywać zajęcia stosując różnorodne metody nauczania. Będę dbał o bezpieczeństwo uczniów. Zwrócę większą uwagę na poprawność wypowiedzi uczniów na co dzień. Uczniowie, z którymi prowadzę zajęcia z języka angielskiego zapoznali się z Przedmiotowym Systemem Oceniania, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.