X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14625
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Barbara Brodnicka
Stanowisko i
miejsce zatrudnienia:
Przedszkole nr 59 w Bydgoszczy
Okres stażu: 1.09.2010r-28.02.2011r.
Opiekun stażu: Joanna Stypa


Wstęp

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 59 w Bydgoszczy.
W 2007roku ukończyłam studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku : Pedagogika o specjalności: Edukacja przedszkolna i nauczanie języka niemieckiego.
W latach 2007-2010 kontynuowałam naukę na studiach licencjackich w Niepublicznym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy , na kierunku: Filologia niemiecka ,specjalność nauczycielska.
W 2008 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego,po odbyciu stażu w Zespole Szkół Nr 18 w Bydgoszczy.
Po dwuletnim okresie przerwy,w dniu 1.09.2010r złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego w Przedszkolu nr 59 w Bydgoszczy.
Po zapoznaniu się z przepisami i wstępnym rozpoznaniu potrzeb Przedszkola nr 59, stworzyłam plan rozwoju zawodowego.
Został on zatwierdzony przez dyrektora-p.Elżbietę Jagodzińską.
Podpisałam także kontrakt z opiekunem stażu p.Joanną Stypą, w którym zawarłyśmy zasady naszej współpracy.
W okresie stażu starałam się zrealizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w Rozporządzeniu MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły.
(§ 7. ust1. Pkt1.)

*Brałam udział w pracach rad pedagogicznych.
*Uczestniczyłam w przygotowaniu Jasełek dla Rodziców i dla personelu Przedszkola.
*Podjęłam współpracę z gronem pedagogicznym przy organizacji Festynu Rodzinnego (jesień 2010r)
*Zorganizowałam Pasowanie na Starszaka przy współpracy z Rodzicami.
*Podejmowałam regularną współpracę z Rodzicami ,zgodnie z założeniami planów miesięcznych ( rozmowy,konsultacje indywidualne,pomoc w organizowaniu zajęć i imprez przedszkolnych).

2.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
( § 7. ust 1. pkt 2. )

*Ukończyłam studia licencjackie z zakresu:filologia niemiecka, specjalność nauczycielska.
(wrzesień 2010r).
*Brałam udział w konferencji metodycznej w CEN,prowadzonej przez p.K.Karpińską ,nt:”Diagnoza gotowości szkolnej dziecka”-21.09.2010r.
*Systematycznie przygotowywałam materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych i dekoracji sali.

3.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
( § 7. ust 1. pkt 3. )

*Zapoznałam się z Rozporządzeniami i aktami prawnymi,dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli oraz Kartą Nauczyciela w tym zakresie.

4.Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
(§ 7. ust 2. pkt 1. )

*Nawiązałam kontakt z opiekunem stażu,sporządziłam plan rozwoju zawodowego,zawarłam kontrakt.
*Hospitowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna i stażu i innych n-li.
*Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora placówki.
*Prowadziłam zajęcia otwarte dla Rodziców (spotkanie andrzejkowe),a także hospitacje koleżeńskie.
*Regularnie prowadziłam dokumentację przedszkolną i dziennik zajęć.

5.Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2. pkt 2. )

*Współorganizowałam wycieczki do:Ogrodu Botanicznego,do Filharmonii, do Fabryki Ozdób Choinkowych.
*Pełniłam funkcję :Obiektowego Koordynatora d/s Bezpieczeństwa w placówce i uczestniczyłam w szkoleniu w tym zakresie:18-20.10.2010r.

6.Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły. (§ 7. ust 2. pkt 3. )

*Prowadziłam zajęcia z kółka teatralnego.
Zorganizowałam Święto Pluszowego Misia (25.11) oraz przedstawienie teatralne.
*Prowadziłam zajęcia z języka niemieckiego w grupie.

7.Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. (§ 7. ust 2. pkt 4. )

* Opracowywałam dokumenty, scenariusze hospitacji, plany miesięczne korzystając z komputera.
*Regularnie prowadziłam blog grupy przedszkolnej.

8.Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela. (§ 7. ust 2. pkt 5. )

*Starałam się zapoznawać z nowościami wydawniczymi z zakresu psychologii i pedagogiki.

9.Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami. (§ 7. ust 2. pkt 6. )

* Aktualizowałam wiedzę poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.