X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1438
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Zespół Szkół w Wiatrowcu
Plan rozwoju zawodowego
Doroty Narkun
Ubiegającej się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Czas stażu: od 1 IX 2005 do 31 V 2008

§ 8 ust.1pkt.1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
- korzystanie z Internetu, komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych jako źródła wiedzy
- tworzenie pomocy dydaktycznych, narzędzi badawczych, dyplomów, zaproszeń oraz innych materiałów związanych z pracą szkoły
- śledzenie na bieżąco stron internetowych MEN
- ukończenie kursu komputerowego
2.Określenie własnych zadań związanych z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy
- zaprojektowanie rocznego planu pracy z wychowawcą wraz z harmonogramem imprez i wycieczek klasowych
3.Diagnoza uczniów oraz działania zmierzające do rozpoznania środowiska rodzinnego
- przeprowadzenie ankiety wśród rodziców celem zebrania informacji o uczniu i jego sytuacji rodzinnej
- stałe, indywidualne rozmowy z rodzicami w celu poznania sytuacji rodzinnej i potrzeb wychowanków
- pedagogizacja rodziców
- wykorzystanie technik socjometrycznych do określenia pozycji ucznia w klasie
- sporządzenie opisu rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego i wychowawczego
4.Badanie umiejętności i wiadomości uczniów
- ukończenie kursu – pomiar dydaktyczny
- opracowanie narzędzi badawczych – testów sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów
- prezentacja analizy testu na szkoleniu WDN

§ 8 ust.1 pkt.2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
1.Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji
- stała współpraca z MGOPS, MGOK, Komendą Policji, Strażą Graniczną, PP-P, przedstawicielem służby zdrowia
- współpraca z zakładami pracy: pocztą, strażą pożarną, nadleśnictwem
- współorganizacja akcji charytatywnych
- współudział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
2.Działania wobec uczniów zdolnych
- organizacja konkursów wewnątrzszkolnych i gminnych
- udział uczniów kl. III w konkursach matematycznych
- promowanie uczniów poprzez uczestnictwo w różnych konkursach /w miarę pojawiania się ofert/
- prowadzenia kółka matematycznego w kl.III (wolontariat)
3.Pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi
- prowadzenie zajęć z uczniami, którzy mają trudności w nauce (wolontariat)
- przygotowanie materiałów pomocniczych dla rodziców do pracy z dzieckiem domu
4.Podejmowanie działań na rzecz środowiska
- promowanie szkoły w lokalnej prasie
- przygotowanie Dnia Seniora (Gdy myślę o babci)
dla mieszkańców Wiatrowca i okolic
- udział w organizacji festynu rodzinnego
- społeczne prowadzenie zajęć w czasie ferii zimowych
5.Współpraca z rodzicami
- wykonywanie wspólnie z dziećmi i rodzicami ozdób świątecznych i ich sprzedaż w celu pozyskiwania funduszu klasowego
- zorganizowanie loterii fantowej i aukcji prac dziecięcych-pozyskanie środków na zakup pomocy naukowych
- współudział rodziców w tworzeniu wizerunku klasy, /prace remontowe, pozyskiwanie funduszy/
- organizacja wycieczek i uroczystości klasowych z pomocą i udziałem rodziców
6.Wykonywanie zadań dodatkowych
- pozyskiwanie sponsorów
- protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej

§ 8 ust. 1 pkt.3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
- prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli
- prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla rodziców
- pokaz ćwiczeń korekcyjnych, które można stosować na zajęciach motoryczno-ruchowych bez względu na typ wady postawy-dla nauczycieli klas 0-III
- opracowanie indywidualnych zestawów ćwiczeń domowych dla danej wady postawy
- szkolenie Rady Pedagogicznej- przygotowanie referatu
- opracowanie scenariuszy zajęć, konkursów i przekazanie do biblioteki szkolnej
2.Pełnienie funkcji opiekuna stażu
- wypełnianie obowiązków opiekuna stażu nauczyciela lub opiekuna praktyk studenckich
3.Tworzenie programów i dokumentów szkolnych
- współtworzenie programu profilaktycznego szkoły
- praca w komisji statutowej szkoły
4.Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych i wychowawczych
- opracowanie i wdrożenie programu:
a/ kółka matematycznego dla uczniów klasy III
b/ współpracy z rodzicami
c/ zajęć gimnastyki korekcyjnej
5.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
- udział w pracach zespołu nauczycieli nauczania zintegrowanego w ramach WDN
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego wewnętrznych i zewnętrznych wg potrzeb własnych i szkoły
- wymiana doświadczeń i korzystanie z dorobku innych nauczycieli

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.