X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14558
Przesłano:

Cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Katarzyna Lisecka
nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Szkoła Podstawowa nr ...
w ...


CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


„Kto uprzednio nabytą wiedzę pielęgnuje tak,
by służyła mu do ciągłego przyswajania nowej,
ten może być nauczycielem innych”.

Konfucjusz

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2013 r.
Okres stażu w Szkole Podstawowej nr ... w ...: 01.09.2010 – 31.08.2011
WSTĘP


Jestem nauczycielką pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z 4,5 letnim stażem. Studia magisterskie ukończyłam w 2006 r. W Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie pracowałam od 1 lutego 2007 r. jako nauczyciel – wychowawca kształcenia zintegrowanego. Tutaj też w 2010 r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Ze względu na zmniejszenie ilości oddziałów, nie mogłam ukończyć stażu w niniejszej szkole.
Odbywanie stażu zostało poprzedzone przeze mnie analizą odpowiednich dokumentów prawnych. Na ich podstawie oraz po zapoznaniu się z różnymi publikacjami, interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu, przygotowałam i złożyłam w dniu 31 sierpnia 2010 r. wniosek o rozpoczęcie stażu. Dyrektor szkoły pozytywnie rozpatrzył mój wniosek.
Plan rozwoju zawodowego przygotowałam w oparciu o analizę własnych umiejętności, kompetencji, a także słabych i mocnych stron. Na podstawie autodiagnozy stwierdziłam, że jestem nauczycielem rzetelnie wykonującym zadania związane z powierzonym mi stanowiskiem, chętnie uczestniczę w doskonaleniu zawodowym i wzbogacam swój warsztat pracy. W swoim planie rozwoju uwzględniłam zarówno doskonalenie warsztatu o metod pracy, jak i zadań służących podniesieniu jakości szkoły.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie cząstkowe, z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań, obejmujących rok z okresu stażu. Moja praca nad dokonaniami dydaktycznymi nie dobiegła jeszcze końca, dlatego plan rozwoju zawodowego, w przyszłym roku szkolnym ulegnie częściowym zmianom i modyfikacjom.


Wymaganie egzaminacyjne § 7 ust. 2, pkt. 1

„Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach”

Pierwszym zaplanowanym przeze mnie zadaniem było podniesienie jakości własnej pracy, a także ewaluacja tych działań.
Organizację i doskonalenie swojego warsztatu pracy rozpoczęłam od zdefiniowania potrzeb w ramach własnego rozwoju zawodowego – po analizie wybranych tekstów prawa oświatowego oraz niezbędnych dokumentów, opracowałam plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrekcję. Często korzystałam również ze wskazówek dotyczących awansu nauczyciela zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych oraz z doświadczeń koleżanek i kolegów.
Kolejnym krokiem było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Po zawarciu kontraktu, omówieniu zasad współpracy i przygotowaniu planu rozwoju zawodowego został ustalony harmonogram spotkań z opiekunem oraz terminy hospitacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Obserwując zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli nabywałam nowych doświadczeń, a także doskonaliłam swój warsztat. Po zajęciach wspólnie dokonywałyśmy analizy i oceny. Rozwiązania zaobserwowane na tych zajęciach starałam się zastosować w tworzeniu konspektów lekcji i wykorzystaniu ich w codziennej pracy. Pozwalały one urozmaicić tok lekcji. Przeprowadzałam także zajęcia w obecności opiekuna stażu-pani wicedyrektor, zorganizowałam lekcję otwartą dla przedszkolaków i ich rodziców.
Przez cały okres stażu starałam się na bieżąco analizować swoje działania, a także oceniać ich skuteczność, dokonując niezbędnych korekt i modyfikacji. Często kontaktowałam się i wymieniałam poglądy oraz doświadczenia z innymi nauczycielami, z dyrektorem oraz wicedyrektorem szkoły. Konsultowałam się ze swoim opiekunem stażu, dzieliłam spostrzeżeniami i przyjmowałam ewentualne uwagi.
Od 1 września 2010 r. prowadziłam szkolne koło zainteresowań „Mały odkrywca”. Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła mogli rozwijać swoje zainteresowania, w innych warunkach niż na lekcji. Wiele zjawisk, znanych z codziennego życia zostało potraktowane jako dobry eksperyment służący ich naukowemu wyjaśnieniu. Obowiązywały tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzały ich pasję poznawczą. Działalność koła doświadczeń przyniosła oczekiwane efekty. Członkowie koła w ciekawy sposób, aktywnym uczestnictwem pogłębili swą wiedzę.
W tym samym czasie wprowadziłam również innowację pedagogiczną: „Gimnastyka Mózgu” metodą Paula Dennisona. Zajęcia tą metodą były prowadzone zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak i w ramach zajęć dodatkowych. Ćwiczenia proponowane dzieciom są bardzo proste i bezpieczne. Wykonywane w odpowiedni sposób pod okiem nauczyciela prowadzą do lepszej współpracy obu półkul, czego efektem może być między innymi płynne czytanie lub ładne, wyraźne pismo. Metoda Dennisona pomaga również dzieciom nadpobudliwym, nerwowym, mającym problemy emocjonalne w szkole. Zwiększa umiejętność uczenia się, rozwija zablokowane możliwości fizyczne, psychiczne, intelektualne.
Kolejnym ciekawym rozwiązaniem edukacyjnym, z którego skorzystałam w swojej pracy było wprowadzanie liter metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. W jej założeniach leży więc usprawnienie i koordynacja, czyli integrowanie funkcji wzrokowo-słuchowo-ruchowych, a także harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych.
Na bieżąco starałam się zdobywać i gromadzić środki dydaktyczne (mapę Polski, globus, ilustracje, zdjęcia, gry dydaktyczne, okazy naturalne) i inne, niezbędne w pracy urządzenia i pomoce (komputer, drukarka, skaner, tablice ścienne, elementy wystroju wnętrz). Uzupełniałam także biblioteczkę własną o nowe programy nauczania, podręczniki i pomoce, zeszyty ćwiczeń, poradniki, książki dla nauczycieli, konspekty i czasopisma pedagogiczne.
W trakcie pracy systematycznie wykonywałam gazetki ścienne.
Aby podnieść jakość pracy zmodernizowałam salę lekcyjną. Dzięki pozyskaniu sponsorów udało mi się wspólnie z rodzicami przeprowadzić remont sali lekcyjnej- odświeżenie ścian, zmodernizowanie kącika czystości (nowy zlew, bateria, półki). Ponadto został zakupiony regał z półeczkami dla każdego ucznia. Udało mi się znaleźć sponsora na zakup nowych ławeczek i krzesełek. Dzięki temu podniósł się komfort pracy, zabawy i wypoczynku.
Umożliwiając uczniom prezentację własnych zainteresowań, uzdolnień i osiągnięć, byłam organizatorem i współorganizatorem ogólnoszkolnych imprez, uroczystości i apeli. Tworzyłam i współtworzyłam oprawę artystyczną imprez okolicznościowych, akademii i uroczystości szkolnych, takich jak: Dzień Nauczyciela, Dzień Ziemi oraz licznych, wynikających z harmonogramu pracy szkoły, planu pracy wychowawcy klasowego imprez klasowych (Dzień Chłopca, Andrzejki, Wigilia klasowa, Walentynki, Dzień Kobiet, Śniadanie wielkanocne, Dzień Mamy i Taty, Dzień Rodziny.
W trakcie pracy oprócz korzystania z gotowych materiałów wspomagających proces uczenia, samodzielnie konstruowałam różnorodne testy, sprawdziany, karty pracy i inne narzędzia pomiaru dydaktycznego. W ten sposób udało mi się podsumować i zebrać informacje o postępach uczniów w celu sporządzenia oceny opisowej uczniów kończących I klasę. Pozwoliło mi to również na dogłębną analizę skuteczności własnej pracy.
Najważniejszym z zadań nauczyciela jest ciągłe podnoszenie jakości pracy i poszerzanie swojej wiedzy. W celu wzbogacania własnych kompetencji do prowadzenia zajęć dydaktycznych, uczestniczyłam warsztatach Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego Metis w Katowicach:
-Edukacja przyrodnicza w nauczaniu wczesnoszkolnym
- Metody aktywizujące w klasie integracyjnej - jak rozmawiać o niepełnosprawności?
Aktywnie brałam udział również we wszystkich formach doskonalenia zawodowego w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Były to szkolenia, m. in.:
- Emisja i higiena głosu nauczyciela,
- Strategia w radzeniu sobie z trudnym zachowaniem dzieci i młodzieży,
- Szkolny program wychowania i profilaktyki w kontekście nowej podstawy programowej,
- Nauczycielu – rozszyfruj „mowę ciała” ucznia, rodzica, kolegi, dyrektora... czyli jak
odczytywać myśli innych ludzi z gestów,
- Dokumentacja pracy szkoły, nauczyciela, wychowawcy klasy,
- Wykorzystanie technik komputerowych w procesie kontroli frekwencji i postępów w nauce,
- Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Kolejnym, zaplanowanym przeze mnie działaniem było uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej zadań i innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Systematycznie i aktywnie brałam udział w pracach zespołu kształcenia zintegrowanego oraz w zespole do spraw klas integracyjnych.
Brałam udział we współtworzeniu dokumentacji i opracowań związanych
z realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły:
- zmodyfikowanie arkusza oceny opisowej dla kl. I - dostosowanie go do nowej podstawy programowej,
-współtworzenie planu pracy zespołu kształcenia zintegrowanego na rok szkolny 2010/2011.


Wymaganie egzaminacyjne § 7 ust. 2, pkt. 2

„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

Praca z dziećmi na pierwszym szczeblu edukacji jest bardzo odpowiedzialna, a jednocześnie przynosi dużo satysfakcji i radości. Zadaniem nauczyciela jest kształtowanie małego człowieka na osobę twórczą, wrażliwą i otwartą na potrzeby własne i innych.
Starałam się zawsze tak organizować pracę dydaktyczną, aby maksymalnie rozwinąć tkwiący w dzieciach potencjał twórczy. Zachęcałam ich do udziału w różnych przedsięwzięciach, gdzie mogły wykazać się swoimi umiejętnościami. Starałam się na bieżąco pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb rozwojowych uczniów.
Analizowałam na bieżąco działania wpływające na doskonalenie własnego warsztatu pracy, jak też podnoszenie jakości pracy szkoły. W celu dokonania obiektywnej oceny własnych działań nieodzownym warunkiem jest obserwacja i analiza możliwości ucznia oraz jego postępów. Dlatego też przeprowadziłam diagnozę uczniów wstępujących do klasy pierwszej. Wykorzystałam w tym celu opracowaną przez wydawnictwo WSiP „ Diagnozę wstępną”.
Szczególną uwagę podczas zajęć z dziećmi poświęcałam uczniom mającym trudności w nauce i zachowaniu i pomagałam w ich przezwyciężaniu. Opracowałam program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, uwzględniający indywidualne potrzeby oraz metody i techniki wspomagające przezwyciężanie trudności szkolnych, prowadziłam te zajęcia w mojej klasie. Jako wychowawca klasy przeprowadziłam również mnóstwo rozmów
z rodzicami dotyczących sposobów pomocy uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu.
W swej pracy starałam się rozpoznawać indywidualne potrzeby dzieci poprzez własną obserwację i analizę orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a następnie wdrażać rozwiązania adekwatne do danego problemu edukacyjnego. Stosowałam na zajęciach różnorodne metody i techniki poznane podczas kursów i warsztatów oraz z literatury pedagogicznej.
Na bieżąco współpracowałam i korzystałam z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli, brałam udział w lekcjach pokazowych dla nauczycieli. W razie potrzeby konsultowałam własne spostrzeżenia z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie. Współpracowałam również z pielęgniarką szkolną, w sprawach dotyczących uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi. W ramach działalności profilaktycznej brałam udział w akcji „Szkoła bez przemocy” oraz w kampanii „Mamo, tato – nie bij mnie”. W trakcie całej mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej na bieżąco prowadziłam liczne pogadanki i pomagałam w rozwiązywaniu różnorodnych problemów wychowawczych i społecznych uczniów, związanych z życiem we współczesnym społeczeństwie, ale uwzględniających aktualne, specyficzne problemy środowiska lokalnego.
Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze wynikające z planu rozwoju zawodowego.
Systematycznie współpracowałam z rodzicami prowadząc zebrania szkolne i liczne rozmowy indywidualne. Dzięki nim zrozumiałam i głębiej poznałam specyfikę problemów rodzinnych i wychowawczych niektórych wychowanków. Często udzielałam rad i proponowałam nowe rozwiązania oparte na doświadczeniu własnym lub zaczerpniętez literatury pedagogicznej. Ściśle współpracowałam również z innymi nauczycielami. Swoje spostrzeżenia i ewentualne uwagi konsultowałam z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz logopedą, w razie potrzeby zasięgałam opinii dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
Byłam współorganizatorem środowiskowej imprezy lokalnej „Mikołaj 2010 r”. Wraz ze swoją klasą aktywnie brałam udział w imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Braliśmy tam udział w akcji Całe Jaworzno Czyta Dzieciom, a także w Paradzie Postaci Bajkowych. Współpracowałam również z Miejską Biblioteką Publiczną Filia Podłęże, gdzie uczestniczyliśmy we wspólnej Wigilii, w warsztatach z zakresu Ikebany - japońskiej sztuki układania kwiatów, świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia, a także Tydzień Bibliotek, pod hasłem „Miłością żyć”.
Raz w tygodniu moja klasa brała udział w lekcjach czytelniczych. Ich głównym celem było rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów. Otwarcie na literaturę, pokochanie książek jest bowiem najlepszą drogą do poznawania świata. Te pierwsze lata edukacji są najważniejsze dla pozytywnego nastawienia młodych czytelników do czytania. Działania w tym kierunku obejmowały przede wszystkim wspólne czytanie i zabawy z książką.
Moja praca nie ograniczała się wyłącznie do realizacji zadań wyznaczonych w programach zadań dydaktycznych i wychowawczych. Każdy nauczyciel, który właściwie rozumie swoją misję stara się poszerzać zakres swoich działań zarówno w sferze dydaktycznej, wychowawczej jak i opiekuńczej.
Ważnym elementem poszerzenia zakresu tych działań jest przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach. Moi uczniowie we wszystkich konkursach tematycznych i artystycznych organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Jedna z moich uczennic zajęła I miejsce w konkursie „Bezpieczna droga do szkoły” orgaznizowanym przez Urząd Miasta Jaworzna oraz Komendę Miejską Policji.
W celu urozmaicenia zajęć i podniesienia jakości pracy dydaktycznej organizowałam spotkania z ciekawymi ludźmi (policjant, strażak, pielęgniarka szkolna). Dzięki temu uczniowie mogli lepiej poznać i zrozumieć specyfikę pracy zawodowej różnych ludzi, samodzielnie zadawać im pytania, zasięgać rad i opinii. Nauczyli się także, że każda praca jest wartością, a ludziom, którzy ją wykonują należy się szacunek.
W procesie dydaktyczno – wychowawczym realizowałam programy edukacyjne, profilaktyczne i wychowawcze, m.in.: „Szkoła bez przemocy”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”. Byłam organizatorem akcji „Wkręć się w pomaganie” - zbiórki plastikowych nakrętek. Brałam udział w innych akcjach szkolnych, takich jak: zbiórka makulatury, puszek aluminiowych, słodyczy dla najuboższych wychowanków szkoły. Ponadto brałam udział w kampaniach lokalnych „Mamo, tato nie bij mnie”, „Zbiórka dla Burka”, III Kampania Lokalna „Mamo, tato, pokaż jak chronić się przed cyberprzemocą”.
Jako nauczyciel starałam się kierować własnymi zasadami i doświadczeniami, nie tylko tymi z pracy pedagogicznej, ale również życiowymi. Swoimi zainteresowaniami, pasją i wiedzą starałam się przyciągnąć uwagę uczniów nowymi elementami, które wprowadzałam w czasie lekcji. Z dokładnością realizowałam plan edukacji ucząc mądrze i sprawiedliwie. Nikogo nie wywyższałam, wszyscy traktowani byli na równi. Jako wychowawca wpajałam uczniom odpowiednie postawy oraz uznawane powszechnie wartości.
Starałam się ciągle poszerzać swoją wiedzę poprzez śledzenie najnowszych trendów w pedagogice. Czytałam wszelkie dostępne nowinki i ciekawostki z zakresu pedagogiki
i dydaktyki, chętnie rozbudowywałam własną bibliotekę o nowe pozycje książkowe i czasopisma. Bardzo często korzystałam z portali internetowych dla nauczycieli, starałam się być na bieżąco, śledzić problemy współczesnego świata.


Wymaganie egzaminacyjne § 7 ust. 2, pkt. 3

„Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Istotne rolą w mojej pracy jest doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komputerową, co związane jest z możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostępu do najświeższych informacji.
Wykorzystaniu w mojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej służyły następujące, podejmowane przeze mnie czynności:
1) Korzystanie z poczty elektronicznej w celu porozumiewania się z rodzicami i innymi nauczycielami;
2) Korzystanie z portali edukacyjnych, a także przeglądanie i udzielanie się na forach dyskusyjnych (www.forumdlanauczycieli.pl, www.awansnet.republika.pl, www.menis.pl, www.men.waw.pl/oswiata/awans, www.awans.oświata.org.pl, www.interedu.republika.pl, www.literka.pl, www.eduseek.pl, www.eduforum.pl, www.profesor.pl, www.eduinfo.pl )
Dzięki nim mam stały dostęp do ciekawych publikacji, nowinek, mogę kontaktować się z innymi pracownikami pedagogicznymi, wymieniać doświadczenia, rozmawiać na tematy zawodowe. Mam szybki dostęp do informacji zarówno merytorycznych, jak i metodycznych. Mogę śledzić na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego, przeglądać oferty szkoleń i kursów dla nauczycieli.
3) Wdrażanie uczniów do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów Internetu.
4) Korzystanie z zasobów Internetu poprzez różne wyszukiwarki ( do przeglądania stron internetowych służyły mi różne przeglądarki Google, Opera, Mozilla, Internet Explorer). Poszukiwałam tam publikacji z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki w celu zastosowania tej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych; śledziłam na bieżąco informacje na stronach Kuratorium Oświaty , ODN czy OKE, analizowałam przepisy i akty prawa oświatowego.
5) Opracowywanie technikami komputerowymi materiałów na zajęcia dydaktyczne i inne zajęcia szkolne
- tworzenie kart pracy dla dzieci, krzyżówek, testów, sprawdzianów,
- pisanie sprawozdań z działalności klasy integracyjnej oraz kółka zainteresowań „Mały Odkrywca”,
- pisanie Programu Wychowawcy Klasowego na rok szkolny 2010/2011
- opracowywanie konspektów i scenariuszy zajęć, a także scenariuszy imprez szkolnych, klasowych i apeli,
- opracowywanie i projektowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń,
- sporządzania materiałów dla rodziców: (m.in.: informacje o postępach dzieci w nauce, semestralnych i końcoworocznych karty wyników nauczania, informacje o sprawach wychowawczych, akcjach, konkursach i wycieczkach, wykonywanie materiałów na potrzeby szkolne np. ogłoszenia, plakaty, komunikaty, tworzenie gazetek ściennych z okazji świąt państwowych, ważnych rocznic i uroczystości szkolnych).
6) Urozmaicanie zajęć poprzez wykorzystanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych:
- encyklopedii: „Encyklopedia multimedialna dla dzieci”, podzielona jest ona na sześć działów: kulturę, przyrodę, historię, naukę, geografię i atlas, z których każdy pozwala na wycieczkę w określoną dziedzinę wiedzy.
- słowników :„Multimedialny Słownik Ortograficzny dla Dzieci”, który zawiera ponad 2000 najtrudniejszych wyrazów, wierszyki ortograficzne, rebusy, zadania, krzyżówki, piosenki i muzykę.
-programów edukacyjnych: „2+2”- to program wspomagający naukę dzieci z zakresu podstawowych zagadnień matematycznych takich jak liczenie, dodawanie, odejmowanie, porównywanie liczb, mnożenie oraz dzielenie. 2+2 może być wykorzystywany do zajęć indywidualnych jak i nauki w szkole. Ciekawe ćwiczenia, intuicyjna obsługa, wspaniała muzyka, atrakcyjna grafika oraz sympatyczna narracja sprawiają, że dziecko samo chętnie wraca do nauki matematyki, „Szkoła Koziołka Matołka” to program edukacyjny, w którym mały użytkownik poznaje niesamowitą szkołę, do której uczęszcza Koziołek Matołek wraz z przyjaciółmi. Przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Program obejmuje zakres materiału z języka polskiego, angielskiego, matematyki oraz przyrody, „Literki-uczymy się pisać”-to program, dzięki któremu można wydrukować szablony do nauki pisania literek, „Zagadki dla dzieci-zwierzęta i rośliny”-to program, który zawiera 106 sympatycznych zagadek przyrodniczych bardzo przydatnych podczas zajęć z edukacji przyrodniczej.
7) Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
Komputer był mi niezwykle pomocny, między innymi w celu przygotowania dokumentacji załączonej do wniosku - napisania dokumentów związanych ze stażem: planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu.
8) Prowadzenie elektronicznego dziennika dla ucznia oraz wykorzystanie programu komputerowego do pisania świadectw.
Umiejętność posługiwania się technologią komputerową okazała się niezwykle przydatna przede wszystkim w systematycznym korzystaniu z Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce „LIBRUS”, czyli prowadzeniu (od 1 października 2009 r.) elektronicznego dziennika, wprowadzonego w szkole, w której pracowałam. Program „LIBRUS” wykorzystałam również do napisania śródrocznej oceny oraz arkuszy ocen i świadectw.


Wymaganie egzaminacyjne § 7 ust. 2, pkt. 4

„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

Szkoła i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Właściwa, pełna współpraca szkoły z rodzicami powinna prowadzić do zintegrowania działań dydaktyczno – wychowawczych.
Obecnie nie można sobie wyobrazić szkoły, które realizując zadania dydaktyczno – wychowawcze czynią to bez porozumienia z rodzicami. Jako nauczyciel dostrzegałam w rodzicach współpartnerów we współdziałaniu w procesie wychowawczym i dydaktycznym.
Moja współpraca z rodzicami była niezbędnym warunkiem powodzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej i osiągnięcia sukcesu. Starałam się aby, od chwili przekroczenia przez dziecko progu szkoły – cel pracy pedagogicznej szkoły i cel rodziny był wspólny. Uważam, że z wychowawczego punktu widzenia jest pożądane, aby te dwa najważniejsze ogniwa działały wspólnie, wzajemnie się uzupełniając. Tylko wtedy istnieje szansa uformowania dobrego, mądrego i wrażliwego, młodego człowieka.
Moja współpraca z rodzicami wynikała z konieczności niesienia pomocy rodzinie w sprawowaniu funkcji wychowawczych oraz z potrzeby ujednolicenia kierunku wpływów szkoły i domu.
Jako wychowawca klasy organizowałam spotkania z rodzicami, postanowiłam rozeznać potrzeby rodziców, ich stosunek do niektórych spraw oraz ich oczekiwania w stosunku do mnie. Aby współpraca na płaszczyźnie dom - szkoła układała się dobrze, wyjaśniłam rodzicom, czego ja, jako wychowawca ich dzieci, od nich oczekuję. Jestem przekonana, że bardzo ważną rzeczą jest budowanie relacji z rodzicami w oparciu o jasne i sprecyzowane zasady.
Od początku mojej pracy w szkole starałam się nawiązać intensywną współpracę z rodzicami w celu rozpoznania i diagnozy środowiska rodzinnego. Odbyłam mnóstwo rozmów z rodzicami, przy czym były to kontakty osobiste i telefoniczne, konsultacje indywidualne oraz spotkania z grupami rodziców podyktowane potrzebą rozwiązywania wspólnych problemów uczniowskich (np. konfliktu dotyczącego kilku uczniów). Kontakty z rodzicami były inicjowane zarówno przeze mnie jak i rodziców z powodu niepowodzeń szkolnych dziecka, zaburzeń w jego zachowaniu lub innych trudności wychowawczych. Udzielałam porad związanych nie tylko z funkcjonowaniem dziecka w szkole, ale także dotyczących różnych problemów życia rodzinnego. Były także rozmowy o charakterze informacyjnym lub interwencyjnym.
Starałam się, aby wszystkie moje spotkania z przebiegały w atmosferze życzliwości i wzajemnego zaufania. Szczególnie rozmowy trudne z rodzicami przejawiającymi wrogi stosunek do szkoły i nauczycieli wymagały ode mnie dużego taktu pedagogicznego i przemyślanego postępowania.
Mnogość i różnorodność problemów związanych z wychowaniem dzieci we współczesnym świecie wymaga od nauczyciela ustawicznej pracy nad doskonaleniem swego warsztatu i pogłębianiem wiedzy i umiejętności w sferze wychowania i nauczania. Dlatego też stale poszerzam własną bibliotekę, którą tworzą pozycje z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, a także poradniki dla rodziców i nauczycieli. Na bieżąco także analizuję aktualne przepisy prawa oświatowego.


Wymaganie egzaminacyjne § 7 ust. 2, pkt. 5

„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

W trakcie odbywania stażu i całej pracy, posługiwałam się podstawowymi aktami prawnymi związanymi z moją pracą – nauczyciela kształcenia zintegrowanego. W związku z tym zapoznałam się ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Szkolnym Planem Profilaktyki oraz Programem Wychowawczym Szkoły na lata 2010 – 2013,
Na bieżąco uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego kształcenia zintegrowanego, a także w zespole do spraw klas integracyjnych gdzie współtworzyłam, modyfikowałam i opiniowałam różne dokumenty szkolne (zmodyfikowanie arkusza oceny opisowej dla kl. I - dostosowanie go do nowej podstawy programowej, współtworzenie planu pracy zespołu kształcenia zintegrowanego na rok szkolny 2010/2011).
Odbyłam szkolenie i zapoznałam się zasadami BHP. Poznane przepisy pozwoliły mi organizować bezpieczne wyjazdy i wycieczki szkolne dla dzieci, ale także ukierunkowały moje działania w sytuacjach trudnych i nagłych wypadkach.
Wziełam udział w szkoleniu w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, związanych z przepisami i organizacją szkoły: Szkolny program wychowania i profilaktyki w kontekście nowej podstawy .
Klasyfikowałam i promowałam uczniów zgodnie z obowiązującymi w naszej szkole zasadami i przepisami regulującymi tę kwestię.
Uczniów stwarzających problemy wychowawcze lub dydaktyczne kierowałam na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Pisałam odpowiednie opinie o dzieciach.
Rodzicom, którzy poinformowali mnie o trudnej materialnej udzielałam informacji dotyczących możliwości starania się o dofinansowanie przy zakupie podręczników szkolnych lub korzystania z możliwości ubezpieczenia dziecka z budżetu szkoły. Często sięgałam do stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, gdzie mogłam na bieżąco zapoznawać się ze zmianami zachodzącymi w prawie oświatowym.


Podsumowanie

Częściowy - roczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
Poszerzałam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia.
Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
Czas mojego stażu nie dobiegł jeszcze końca. Zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje.
Mam nadzieję, że kolejny rok pracy w nowej placówce, przyniesie nie tylko oczywiste wyzwania związane z nowym miejscem pracy, ale przede wszystkim pozwoli mi na dalszy rozwój zawodowy i nabywanie nowych, doświadczeń tak bardzo niezbędnych w pracy nauczyciela.

Opracowała:
Katarzyna Lisecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.