X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14532
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Magdalena Pater
Zespół Szkół nr 1 w Sopocie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań. Staż rozpoczęłam 1 września 2010 roku. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż (§6 ust.2 pkt.1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w czasie stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunką stażu, co znalazło wyraz w umowie o współpracę. Wspólnie z opiekunką stażu, Panią mgr Krystyną Bieniewską uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, zasady i normy współpracy oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji. Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły. Na początku stażu dokładnie przeanalizowałam statut szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania, organizację nadzoru pedagogicznego. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowania. Dowiedziałam się jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje obowiązki i prawa. Zapoznałam się również z regulaminem i sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w czasie trwania stażu zaznajomiłam się również z regulaminem funkcjonowania dziennika elektronicznego. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć i dyżurów. We współpracy z zespołem językowym opracowałam przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego, francuskiego i łaciny, samodzielnie opracowałam rozkłady materiałów dla poszczególnych klas oraz rozkłady materiału dla uczniów z nauczania indywidualnego. Zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi pracy w szkole i poza nią.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt.2)

W ramach tego zadania zapoznałam się z obowiązującym programem nauczania oraz przeanalizowałam podstawę programową. Na bieżąco przygotowywałam pomoce dydaktyczne. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a także w zebraniach zespołu językowego. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza nią.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
25.08.2011r. – szkoleniowa Rada Pedagogiczna - Pomoc Psychologiczno–Pedagogiczna w przedszkolu, szkole placówce
Pozaszkolne formy doskonalenia:
24.11.2011 r. – szkolenie pt. Alkohol, narkotyki, dopalacze
Internetowe kursy dla nauczycieli
Luty 2012 - Podstawy psychologii pamięci dla nauczycieli

W celu zwiększenia efektywności mojej pracy zorganizowałam I międzyklasowy konkurs sentencji łacińskich – 1.12.2011 r.
Prowadziłam zajęcia dodatkowe z języka łacińskiego w ramach programu GLOBTROTER TO TY.
Przez okres stażu prowadziłam również zajęcia dla uczniów o niskich możliwościach edukacyjnych (art. 42).
Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla młodzieży jak i dla mnie.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania, jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
•www.publikacje.edux.pl
•www.awans.net
•www.pwn.com.pl
•www.interklasa.pl
•www.wsip.com.pl
Pogłębiałam również swoją wiedzę studiując literaturę fachową, m.in.:
•Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole
•H. P. Nolting, Jak zachować porządek w klasie

Przygotowując lekcje korzystałam również z programów multimedialnych, wykorzystywałam komputer do przygotowywania scenariuszy, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy dydaktycznych. Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenie Dyrektora, opiekunki stażu, co pomogło mi w podnoszeniu mojej wiedzy i umiejętności w pracy z młodzieżą. Moje doświadczenia wzbogacali również inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się swoimi wątpliwościami.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt. 3)

Przez cały okres stażu starałam się poznać moich uczniów, ich indywidualne zdolności, zainteresowania oraz trudności. Było to niezbędne w planowaniu pracy z całą grupą oraz w organizacji zajęć. Starałam się być otwarta na problemy i oczekiwania młodzieży. W miarę swoich możliwości próbowałam pomagać i wspierać uczniów, służyłam radą i pomocą. Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole i korzystałam z ich doświadczenia. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce. W sprawach uczniów indywidualnych byłam w stałym kontakcie z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Zdaję sobie sprawę, jak ważna jest indywidualizacja w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niezbędne jest zgromadzenie wiedzy o uczniu, o jego predyspozycjach, możliwościach jak i trudnościach. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z wychowawcą uczniów indywidualnych. Podczas zajęć starałam się, aby przebiegały one w miłej atmosferze, tak, aby uczniowie nie obawiali się pytać o tematy, których nie rozumieją.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust. 2 pkt. 4)

Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy było obserwowanie i prowadzenie działań edukacyjnych. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania lekcji. Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekunkę stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób przekazywania treści, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami, sposób wykorzystywania czasu lekcji oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekunki stażu. Miały one dać dobre świadectwo mojej pracy dydaktycznej.Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów, metod oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekunki stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Po każdej lekcji omawiałam z opiekunką stażu przygotowany scenariusz

PODSUMOWANIE:
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego, podczas mojego stażu korzystałam z pomocy dyrekcji, opiekuna stażu oraz koleżanek i kolegów, co pomogło mi w podnoszeniu wiedzy i umiejętności w pracy z młodzieżą. Sądzę, że większość z zaplanowanych przeze mnie działań została zrealizowana. Nabyte umiejętności stanowią korzyść i tworzą bazę mojego rozwoju zawodowego. Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była umiejętność angażowania całej grupy uczniów do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę zawodową, a także łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami, wzbudzanie ich zaufania, zaangażowanie w pracę z uczniem oraz konsekwencja w działaniu. Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze daje konsekwentne i stanowcze przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Będę się także starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania młodzieży do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Większość moich przedsięwzięć zaplanowałam na dalsze lata, więc myślę, że nic nie przeszkodzi mi w ich realizacji. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Myślę również o większej aktywności w życiu szkoły, w którą mogłabym się zaangażować.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.