X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14387
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za I półrocze

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty za I półrocze w roku szkolnym 2011/2012

Mój staż jako nauczyciel stażysta rozpoczęłam dnia pierwszego września 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 7 w Mikołowie – Mokrem. W trakcie jego trwania od września do końca stycznia (I półrocze) realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego.
Zgodnie z przyjętym planem udało mi się w tym czasie pięciu miesięcy zrealizować następujące cele i zadania:

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(§6 ust. 2 pkt 1)

Na samym początku pracy w szkole stworzyłam plan rozwoju zawodowego oraz poznałam procedury osiągania awansu zawodowego, w szczególności na stopień nauczyciela kontraktowego. Plan został utworzony pod nadzorem opiekuna stażu i zaakceptowany przez dyrekcję szkoły nr 7 w Mikołowie – Mokrem. W trakcie rozmowy wstępnej z opiekunem zostały ustalone zasady dalszej współpracy, harmonogram konsultacji, obserwacji zajęć prowadzonych i obserwowanych (wraz z tematyką zajęć) oraz niedługo potem zawarty został kontrakt. Po każdych zajęciach przeprowadzona była konsultacja, co do przebiegu.
W tym czasie poznałam dokumentację obowiązującą w placówce, jaką jest szkoła podstawowa. Miałam możliwość zanalizowania i zrobienia własnych notatek, które pozwolą mi w przyszłości samodzielnie tworzyć i uzupełniać niezbędną dokumentację obowiązkową dla nauczyciela. Do poznanych dokumentów można zaliczyć: Kartę Nauczyciela, Ustawę
o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN, lecz również sprawozdania z realizacji podstawy programowej i godzin kartowych, uzupełnianie dziennika lekcyjnego, dziennika zawierającego zajęcia realizowanie w ramach godzin z Karty Nauczyciela, dokumentację dotyczącą wyjazdów (wycieczki), Księgę Protokołów Rady Pedagogicznej, zastępstw, sprawozdania ze szkolenia, przeprowadzona diagnoza na początku klasy I oraz inne przepisy (BHP, przeciwpożarowe) niezbędne do prawidłowego przebiegu nauczania. Poznałam też: statut szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, szkolny program profilaktyki, program wychowawczy, Regulamin Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz podstawę programową. W oparciu o te publikacje mogłam dobrze zaplanować i w pełni realizować program nauczania zgodny z rozporządzeniami, przepisami prawnymi i ustawami obowiązującymi w polskim szkolnictwie. Gromadziłam wszelkiego rodzaju notatki z wybranych dokumentów. Zapoznałam się z podręcznikami, z którymi pracowałam przez cały ten miniony okres nauki. Dodatkowo udało mi się wspólnie z opiekunem mojego stażu stworzyć kartę oceny opisowej na koniec pierwszego półrocza w klasie I. Poznałam również plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych klas I – VI odbywających się w szkole oraz plan dyżurów.
Ważnym elementem, w planie mojego rozwoju zawodowego jako nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole, był udział w szkoleniu BHP oraz lektura obowiązujących aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa. Zapoznałam się też z planem ewakuacyjnym, procedurą ewakuacji z budynku uczniów i pracowników na wypadek pożaru lub innego zagrożenia oraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Potwierdzeniem tego jest stosowanie poznanych zasad w pracy w szkole oraz poza nią w codziennej praktyce.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(§6 ust. 2 pkt 2)

W ciągu tych kilku miesięcy regularnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu (klasa IA) (1 raz w miesiącu) oraz wychowawczynię klasy II (również 1 raz w miesiącu). Przebieg, wnioski i przydatne informacje dotyczące prowadzenia zajęć zostały zawarte w arkuszu obserwacji. Po każdym spotkaniu odbywała się krótka konsultacja dotycząca wybranych obszarów z lekcji – przebiegu lub tematyki. Także samodzielne prowadzenie zajęć w obecności opiekuna (1 raz w miesiącu) lub dyrektora (2 obserwacje) pozwoliły mi na ocenę własnych umiejętności oraz analizę mocnych i słabych stron własnej działalności, dotyczącej dyscyplinowania uczniów, wykorzystania czasu i pomocy dydaktycznych oraz stosowania różnych form nagradzania i karania.
Do zdobywania i poszerzania wiedzy pomocne okazały się również wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia, które odbyłam w Szkole Podstawowej w Kamionce, Paniowach,
w ośrodku METiS w Katowicach oraz WOM w Rybniku. Wiele przydatnych informacji wykorzystywałam w swojej codziennej pracy. Jednocześnie na bieżąco staram się śledzić różne nowości dotyczące polskiego systemu oświaty oraz szukać na stronach internetowych, w czasopismach, książkach i innych publikacjach z zakresu pedagogiki interesujących pomysłów do prowadzenia zajęć. Wszelkiego rodzaju zaświadczenia, certyfikaty, zaświadczenia z udziału w kursach oraz konspekty z zajęć obserwowanych i prowadzonych w obecności opiekuna stażu są na bieżąco zbierane do teczki awansu. Wszelkiego rodzaju pytania dotyczące awansu oraz spraw bieżących były regularnie konsultowane z opiekunem stażu (m.in. rozkładu materiału oraz analizy podstawy programowej).
Uczniowie klasy I b chętnie brali udział w konkursach plastycznych organizowanych w szkole i poza nią. Jednocześnie zdobywali na nich wysokie pozycje oraz nagrody, m. in. I miejsce ucznia w konkursie symboli i tradycji bożonarodzeniowych (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie) oraz II miejsce w konkursie powiatowym Pt. „Jestem bezpieczny i rozważny”. Potwierdzeniem jest również sporządzona dokumentacja fotograficzna obejmująca zdjęcia wykonanych przez uczniów prac, momentu wręczenia nagród oraz ksera dyplomów..
W czasie dotychczasowego stażu miałam możliwość wykorzystania elementów multimedialnych w pracy z dziećmi (Internet i komputer, rzutnik – wyświetlanie filmu w ramach zajęć o prehistorycznych gadach oraz bajki związanej ze sportami zimowymi, magnetofon – słuchanie wybranych piosenek, wierszy oraz nagranych bajek dla urozmaicenia zajęć oraz sprzęt video – obejrzenie filmu dotyczącego bezpieczeństwa dzieci w różnych niebezpiecznych sytuacjach). W tym okresie opublikowałam również plan awansu zawodowego oraz wybrane konspekty na stronie internetowej (www.edux.pl). Również inne strony o tematyce edukacyjnej pomogły mi przygotować materiały na zajęcia. Przydatne portale internetowe (jak również uzupełniana na bieżąco lista czasopism i ksiązki) stanowią bibliografię, z której korzystam jako cenne źródło wiedzy.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
(§6 ust. 2 pkt 3)

Od początku września miałam możliwość nie tylko zapoznania się z programem wychowawczym szkoły, ale przede wszystkim poznania, obserwacji klasy oraz wspólnej pracy. W październiku 2011 roku konsultowałam się ze szkolnym pedagogiem. Rozmowa dotyczyła trudności jednego z uczniów. Wnioski ze spotkania są realizowane podczas zajęć
i poza nimi. Pod koniec roku nawiązałam współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Dużą rolę odegrały kontakty z rodzicami – indywidualne konsultacje, wywiadówki oraz wspólny mail. Dla szybszego i łatwiejszego kontaktu założyłam wspólny dla wszystkich rodziców adres (zintegrowanasp7@op.pl) do informowania, dzielenia się osiągnięciami uczniów oraz przesyłania zdjęć z wycieczek lub uroczystości szkolnych. Poprzez bezpośrednie i pośrednie kontakty z opiekunami mogłam lepie poznać dzieci i ich sytuację rodzinną. Rodzice chętnie pomagali i angażowali się w życie klasy (przygotowywanie ozdób bożonarodzeniowych na kiermasz, wystrój klasy). Brali udział w Pasowaniu na Ucznia. Podczas zebrania podsumowującego pierwszy etap nauki w klasie I wypełnili przygotowaną przeze mnie ankietę dotyczącą spraw klasowych, abym mogła wykorzystać wnioski i zdobytą w ten sposób wiedzę o zainteresowaniach dzieci, zaspokajaniu ich potrzeb, rozwijaniu zdolności do dalszej pracy oraz poznać oczekiwania rodziców względem mojej osoby.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
(§6 ust. 2 pkt 4)

Zajęcia, które obserwowałam oraz te, które samodzielnie prowadziłam, pozwoliły mi lepiej poznać swoje możliwości jako nauczyciela. Mogłam coraz lepiej organizować czas przebiegu wykonywanych przez dzieci zadań w ramach lekcji, różnicować ćwiczenia dla uczniów zdolnych oraz słabszych w nauce oraz poprawnie sporządzać dokumentację (konspekty, uzupełnianie dziennika) pod okiem opiekuna. Konsultowałam się z opiekunem, jak i z innymi nauczycielami w szkole w sprawach bieżących oraz chętnie korzystałam z cennych rad i pomysłów bardziej doświadczonych nauczycieli. Te najciekawsze zapisywałam na arkuszu obserwacyjnym i wykorzystywałam w ramach własnych zajęć.
Jednocześnie starałam się urozmaicać dzieciom zadania do wykonania oraz zmieniać te, które były mało zrozumiałe lub zbyt łatwe dla uczniów. Brałam pod uwagę sugestie innych nauczycieli i wprowadzałam własne innowacje (m.in. wewnątrzklasowe konkursy wiedzy – rywalizacja drużyn, system oceniania zachowania oraz nagradzania za odpowiednią postawę – kropki i żetony). Wyciągałam również wnioski ze skuteczności stosowanych praktyk w formie własnych notatek z obserwacji oraz modyfikowałam poszczególne działania, jeśli nie spełniały założonych celów do zrealizowania.

Wnioski

Pierwsza część stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela kontraktowego przebiega według planu rozwoju zatwierdzonego we wrześniu 2011 roku.
Do tej pory jest on realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jednocześnie warte podkreślenia jest, że udało się zrealizować kilka dodatkowych rzeczy, które początkowo nie zostały ujęte w harmonogramie (m.in. pomoc przy opracowywaniu kroniki szkolnej, udział w akcji „Góra grosza”, pedagogizacja rodziców podczas wywiadówek dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia uczniów, pomoc przy organizacji zabawy andrzejkowej dla klas I – III, wykonywanie ozdób świątecznych na bożonarodzeniowy kiermasz oraz pomoc przy wykonaniu dekoracji na jasełka i Pasowania na Ucznia)..
Zbieranie dokumentacji do teczki awansu zawodowego odbywa się na bieżąco i bez większych trudności. Z pewnością w dalszym ciągu podczas odbywania stażu (jak i dalszej pracy jako nauczyciela) będę doskonaliła swoje umiejętności oraz poszerzała swoją wiedzę.


........................................

Mikołów – Mokre, 27.01.2012 r. .................................
Aleksandra Domin

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.