X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14461
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Monika Marchwińska - Różańska
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 318 im. J. Ch. Andersena
ul. L. Teligi 3 02-777 Warszawa

Cele odbywania stażu:
· podwyższenie jakości pracy,
· uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2012
Sfery rozwoju zawodowego:
· § 7 ust 2 pkt 1 - umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

· § 7 ust 2 pkt 2 - umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

· § 7 ust 2 pkt 3 - umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

· § 7 ust 2 pkt 4 - umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

· § 7 ust 2 pkt 5 - Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust 2 pkt 1 )

(Tabela - dop. red.)

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Współpraca z opiekunem stażu:
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- ustalenie zasad współpracy z opiekunem,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora, opiekuna stażu,
- omawianie obserwowanych i prowadzonych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji lekcji,
- opracowanie konspektów zajęć i ich analiza.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- współpraca w opracowaniu i realizacji programu wychowawczego klasy,
- tworzenie indywidualnych programów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- wdrażanie różnych metod nauczania i wychowawczych, ewaluacja ich skuteczności,
- opracowanie pomocy dydaktycznych dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
3. Publikowanie własnych prac:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych,
- publikacja scenariuszy zajęć.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne.

wrzesień 2009
wrzesień 2009
wrzesień 2009
2 razy w roku szkolnym
2 razy w roku szkolnym, wg harmonogramu hospitacji
systematycznie
systematycznie
w okresie stażu
wrzesień 2009, 2010, 2011
systematycznie
w okresie stażu
j. w.
w okresie stażu
j. w.

wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego
scenariusze zajęć
scenariusze zajęć
własne notatki
scenariusze zajęć
rozkłady
programy terapeutyczne
scenariusze zajęć
wykonane pomoce dydaktyczne
publikacje w internecie
zapisy w dzienniku


Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust 2 pkt 2 )

1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych.
2. Poznanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, w celu udzielenia pomocy potrzebującym uczniom.
3. Diagnozowanie problemów indywidualnych uczniów i próby pomocy.
4. Wymiana spostrzeżeń z nauczycielami uczącymi w klasie ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć i problemów uczniów z orzeczeniami.
5. Organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
6. Współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
7. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym – festyny rodzinne, sprzątanie świata itp.

w okresie stażu
j. w.
j. w.
systematycznie
j. w.
w okresie stażu
j. w.

notatki
notatki
j. w.
j. w.
plan spotkań, notatki scenariusze uroczystości
j. w.


Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. (§ 7 ust 2 pkt 3)

1. Wykonywanie środków dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych.
2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy lekcji, indywidualnych programów terapeutycznych, programów zajęć pozalekcyjnych itp. korzystając z komputera.
3. Wykorzystanie materiałów internetowych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
4. Dokumentowanie przebiegu stażu.
5. Wykorzystanie technologii komputerowej przez uczniów na lekcjach rewalidacji indywidualnej.
6. Publikowanie własnych prac na stronach internetowych.

w okresie stażu
j. w.
j. w.
j. w.
wg potrzeb
w okresie stażu

przygotowane materiały
j. w.
j. w.
j. w.
scenariusz lekcji
strony www


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7 ust 2 pkt 4)

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
2. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej poprzez aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
3. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
4. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma poruszające kwestie wychowawcze i dydaktyczne).
5. Pedagogizacja rodziców.
6. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
7. Wykorzystanie opinii i zaleceń PPP w pracy z uczniami z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.
8. Zastosowanie zdobytej wiedzy w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów:
- omawianie z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, psychologiem problemów edukacyjnych oraz wychowawczych uczniów i proponowanie środków naprawczych,
- diagnoza konkretnej potrzeby edukacyjnej i zastosowanie (dzięki zdobytej wiedzy) właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjne
j. w
okresie stażu
j. w.
j. w.
j. w.
j. w.
j. w.
j. w.
j. w.

notatki
j. w.
j. w.
j. w.
referaty, scenariusze spotkań
opinie z poradni, notatki
notatki ze spotkań, konspekty,


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7 ust 2 pkt 5)

1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2. Poznawanie przepisów prawa oświatowego:
- Karta Nauczyciela,
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
- ustawa o systemie oświaty
- dokumenty prawa wewnątrzszkolnego.
3. Aktualizacja wiedzy dotyczącej obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego.
4. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego (w czynnościach związanych z odbywaniem stażu, udział w pracach różnych komisji, prowadzenie dokumentacji szkolnej).
w okresie stażu
j. w.
j. w.
j. w.

strony www


Opracowała: Monika Marchwińska - Różańska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.