X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14437
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
UL. ST. KONARSKIEGO 4
26-900 KOZIENICE

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Mariola Kwiatkowska
Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej

Opiekun stażu: mgr Grażyna Sadura

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.20011r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012r.


CEL GŁÓWNY: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Zapoznanie z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Zapoznanie z przepisami zapewniającymi podopiecznym bezpieczne i higieniczne warunki pracy, nauki i zabawy.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
6. Wykazanie umiejętności właściwego prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• wewnątrzszkolnego;
• zewnątrzszkolnego;
• samokształcenia.
8. Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno-wychowawczych.
9. Wszechstronny rozwój wychowanków.
10. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Plan opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (DZ. U. Nr 214, poz. 1580).

Realizacja kryteriów zawartych w § 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia:

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Forma lub metoda realizacji
Dowody realizacji
Termin realizacji
Osoby wspierające

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
- Gromadzenie i analiza dokumentów (takich jak: tekst ustawy o systemie oświaty, Karta Nauczyciela).
- Znajomość przepisów prawnych oraz krótkie notatki z analizy przepisów.
IX 2011r.
Opiekun stażu,
Dyrektor

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Omówienie i ustalenie przebiegu stażu.
- Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
- Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Pisemny kontrakt zawarty pomiędzy opiekunem stażu a stażystą.
- Plan rozwoju zawodowego.
IX 2011r.
Opiekun stażu,
Dyrektor

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analiza dokumentacji obowiązującej w szkole:
- Statut Szkoły;
- Program Wychowawczy;
- Szkolny Program Profilaktyki;
- Wewnątrzszkolny System Oceniania;
- Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
- Zapoznanie ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji.
- Znajomość dokumentów i aktów prawnych.
- Notatki własne i kserokopie dokumentów.
- Wpisy do dziennika zajęć.
IX – X 2011r.
Opiekun stażu,
Dyrektor

4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz propagowanie bezpiecznego, zdrowego i higienicznego trybu życia.
- Analiza ustaw i rozporządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP dotyczących uczniów i nauczycieli.
- Udział w szkoleniach.
- Spotkania z pielęgniarką szkolną.
- Notatki z analizowanych dokumentów.
- Wpisy do dziennika zajęć.
- Wdrażanie zasad BHP, higieny osobistej.
Cały okres stażu
Opiekun stażu,
Pielęgniarka,

5. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego.
- Zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze zajęć, notatki, itp. Cały okres stażu Opiekun stażu


Realizacja kryteriów zawartych w § 6 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia:

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Zapoznanie się z programem nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej.
- Analiza i realizacja obowiązującego programu nauczania.
- Opracowanie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- Wpisy w dzienniku zajęć.
- Konspekty z zajęć, arkusze hospitacji.
Cały okres stażu
Opiekun stażu,
Dyrektor

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego uczestnictwa w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
- Uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych organizowanych
w ramach WDN oraz różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
- Zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty z ukończonych kursów, warsztatów, szkoleń.
Cały okres stażu
Opiekun stażu,
Metodyk,
Dyrektor

3. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez samodzielne poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Studiowanie czasopism i literatury pedagogiczno – psychologicznej.
- Wyszukiwanie informacji w mediach i Internecie mogących pomóc w zdobywaniu wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów.
- Poszukiwanie nowych form pracy pedagogicznej (w zależności od potrzeb uczniów).
- Dokumentacja efektów własnej pracy (notatki, scenariusze zajęć).
Cały okres stażu
Opiekun stażu
- Kursy metodyczne, warsztaty, szkolenia; aktywny udział we wszystkich dostępnych formach dokształcania.
- Zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty.
Cały okres stażu
Opiekun stażu,
Metodyk,
Dyrektor

4. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych nauczyciela zgodnie z możliwościami ucznia.

- Przygotowywanie indywidualnych kart pracy przy realizacji tematów odwołujących się do zainteresowań uczniów.
- Sporządzanie bieżącej dokumentacji.
Cały okres stażu
Opiekun stażu

5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
- Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym oraz podczas przygotowywania zajęć i pomocy dydaktycznych dla uczniów.
- Bogacenie bazy dydaktycznej.
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
- Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
- Teczka stażysty, CD z zapisem elektronicznym.
- Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Cały okres stażu
Opiekun stażu


Realizacja kryteriów zawartych w § 6 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia:

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem podopiecznych.

1. Poznanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów.
- Konsultacje z wychowawcą klasy, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz wychowawcami podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej „PANDA” w Kozienicach.
- Obserwacja uczniów podczas zajęć dydaktycznych oraz zajęć z logopedą, psychologiem, pedagogiem w celu poznania sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje oraz trudności w nauce; rozmowy z uczniem.
- Wyznaczenie kierunku podejmowanych zadań w pracy z dziećmi.
- Wnioski z obserwacji uczniów.
- Notatki własne.
- Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
X 2011r.-
VI 2011r.
Opiekun stażu

2. Asertywna i systematyczna współpraca z wychowawcą klasy.
- Współudział w integrowaniu klasy.
- Pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych z udziałem środowiska rodzinnego dzieci oraz imprez szkolnych.
- Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wspomagającego.
- Notatki, scenariusze zajęć otwartych, uroczystości klasowych i imprez szkolnych.
Cały okres
stażu
Opiekun stażu,
Dyrektor

3. Współpraca z rodzicami i opiekunami.
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniom wykazującym trudności w nauce.
- Informowanie na bieżąco o postępach edukacyjnych i zachowaniu dziecka (rozmowy indywidualne z rodzicami i opiekunami).
- Zajęcia otwarte dla rodziców i opiekunów.
- Grafik zebrań, listy obecności, notatki ze spotkań.
Cały okres stażu
Opiekun stażu

4. Współpraca z instytucją pomagającą w sprawach wychowawczych
- Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Palcówką Socjalizacyjną „PANDA” oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- Spis niezbędnych telefonów i adresów.
- Notatki ze spotkań.
Cały okres stażu
Opiekun stażu, Psycholog, Pedagog

5. Pogłębianie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dziecka.
- Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
- Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach.
- Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- Bibliografia przeczytanych pozycji.
- Zaświadczenia z ukończonych szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji.
Praca ciągła
Opiekun stażu,

6. Bezpośredni nadzór i opieka nad uczniami w czasie:
a. zajęć
b. po zajęciach
- Udzielanie wsparcia podczas zajęć, otaczanie szczególną opieką i uwagą uczniów wymagających pomocy.
- Opieka w czasie uroczystości klasowych i szkolnych, zawodów sportowych, wycieczek itp.
- Dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.
- Współorganizowanie wycieczek i wypraw terenowych.
- Wpisy w dzienniku zajęć.
- Cały okres stażu
- Zgodnie z grafikiem dyżurów w roku szkolnym 2011/2012
Opiekun stażu,
Nauczyciele

7. Działalność w „Małym Kole Teatralnym”.
- Opracowanie i realizacja planu pracy „Małego Koła Teatralnego” na rok szkolny 2011/2012. - Prezentacja przestawień realizowanych w ramach „Małego Koła Teatralnego” dla społeczności szkolnej.
- Wpisy w dzienniku.
- Cały okres stażu
Opiekun stażu,
Nauczyciele


Realizacja kryteriów zawartych w § 6 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia:

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
- Hospitacje zajęć wg wcześniej opracowanego harmonogramu.
- Omawianie zajęć z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
- Arkusze hospitacji.
- Wnioski z obserwacji i hospitacji.
- Notatki własne.
Na bieżąco
Opiekun stażu,
Dyrektor, Nauczyciele

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.

- Opracowanie scenariuszy zajęć (konspektów).
- Omawianie zajęć, konsultacje.
- Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Na bieżąco Opiekun stażu,
Dyrektor,

3. Udział w wybranych zajęciach dydaktycznych prowadzonych:
a. w przedszkolu integracyjnym;
b. w klasie integracyjnej, w innej szkole na terenie Kozienic.
- Aktywna obserwacja.
- Wykorzystanie zdobytych doświadczeń pracy z dziećmi.
- Wymiana doświadczeń.
- Dziennik pracy pedagoga specjalnego.
- Notatki własne.
Raz w semestrze
Opiekun stażu,
Nauczyciele,

4. Wymiana doświadczeń. - Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami i opiekunami.

- Aktywny udział w imprezach okolicznościowych i integracyjnych wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.
- Notatki własne.
- Scenariusze zajęć.
Cały okres stażu
Opiekun stażu,
Nauczyciele

5. Ocena własnych umiejętności.
- Autorefleksja.
- Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
- Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych scenariuszy zajęć, ankiet itp.
Na bieżąco
Opiekun stażu

6. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
- Wnioski do dalszej pracy, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
- Teczka stażysty.
- Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
Po zakończeniu stażu
Opiekun stażu,
Dyrektor


........................................
(nauczyciel stażysta)


........................................
Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.