X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14494
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Barbara Tarka
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2010
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2013
Szkoła: Szkoła Podstawowa im.M. Konopnickiej w Rogowie Sobóckim

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu
szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
(§ 7. ust 1, pkt 1)

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
- w okresie stażu
- potwierdzenie obecności

2. Przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej na temat: „Sposoby walki ze stresem”
I, II rok stażu
- opracowanie wykonane w programie PowerPoint

3.Współpraca z nauczycielami:
• czynny udział w pracy Komisji Promującej Zdrowie
• współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych
- w okresie stażu
- potwierdzenia, notatki własne
- protokoły dokumentujące pracę komisji

3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
- w okresie stażu według potrzeb
- notatki własne
- autoprezentacja

4. Praca w komisji wychowawczej – modernizacja WSO
- wrzesień/październik 2010
- zapis w statucie szkoły

5. Praca w komisji wychowawczej - opracowanie obszaru drugiego: Procesy Zachodzące w Szkole lub Placówce
- wrzesień/październik 2010
- raport z ewaluacji

6. Współpraca z samorządem uczniowskim:
Organizacja imprez, dyskotek szkolnych
- w okresie stażu
- potwierdzenia

7. Sprawowanie opieki nad
• uczniami w czasie przerw szkolnych, wyjść poza szkolnych.
- w okresie stażu
- potwierdzenia

8. Organizacja oraz współorganizacja wycieczek
- w okresie stażu
- karty wycieczek, zdjęcia

9. Współpraca z rodzicami:
• organizacja zebrań
• konsultacje indywidualne
• rozmowy telefoniczne
- w okresie stażu
- zapisy w dzienniku
- sprawozdanie


Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez
udział w różnych
formach doskonalenia zawodowego.
(§ 7. ust 1, pkt 2)

1. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego. - w okresie stażu
- zaświadczenia

2. Udział w pracach komisji:
• wychowawczej
• profilaktyczno – zdrowotnej
• kształcenia humanistycznego
• do przeprowadzania sprawdzianów i diagnoz
• inwentaryzacyjnej
- w okresie stażu
- sprawozdania
- protokoły ze spotkań

3. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
• konferencjach metodycznych
• konsultacjach
- w okresie stażu
- zaświadczenia, certyfikaty

4. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa
- w okresie stażu
- spis zebranych pozycji,
testy, krzyżówki, czasopisma

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
• budowanie bazy materiałów dydaktycznych
• stworzenia bazy pomocnych stron WWW
- w okresie stażu
- baza

6. Ukończenie kursu projektowania stron WWW.
- w okresie stażu
- zaświadczenie

7. Ukończenie kursu „Jestem nauczycielem mianowanym”
- pierwszy rok stażu
- zaświadczenie

8. Ukończenie kursu posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel
- pierwszy rok stażu
- certyfikat


Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
(§ 7. ust 1, pkt 3)

1. Analiza dokumentacji.
Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. ze zmianami (DU nr 214, poz. 1580 z 2007r.) w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
- w okresie stażu
- zbiór przeanalizowanych dokumentów
- własne notatki
- wypracowanie dokumentu
- opracowanie strony
- dokonanie analizy ustawy, rozporządzenia

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
- systematycznie


Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji
własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych
działaniach
(§ 7. ust 2, pkt 1)

1. Współpraca z opiekunem stażu:
• zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy
• przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• prowadzenie zajęć w obecności dyrektora zgodnie z harmonogramem
• określenie mocnych i słabych stron swojej działalności
- wrzesień 2010
- wrzesień 2010
- raz w miesiącu
- w czasie całego roku szkolnego
- w okresie stażu
- kontrakt
- plan rozwoju zawodowego
- grafik spotkań
- konspekty
- arkusze pohospitacyjne
- harmonogram hospitacji

2. Doskonalenia warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
• wybór programów nauczania w oparciu o ich merytoryczne wartości
• opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego
• stosowanie aktywizujących metod nauczania
• przygotowanie pomocy dydaktycznych
- testy, gazetki, dodatkowe zadania, testy.
• dobór różnorodnych metod oceniania i narzedzi w procesie oceniania - w okresie stażu
- w ciągu całego roku szkolnego
- w okresie stażu
- zapisy w dzienniku
- notatki własne
- PSO
- programy nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów
- zdjęcia

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, Karty Nauczyciela.
- w okresie stażu

4. Popularyzacja języka angielskiego w szkole poprzez:
• umożliwienie uczniom udziału w olimpiadach językowych
• organizowanie wewnątrszkolnych konkursów językowych
• tworzenie gazetki językowej
- w okresie stażu
- potwierdzenia, notatki

5. Opublikowanie własnego planu rozwoju na stronie WWW.
- październik 2010
- potwierdzenie

6. Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów
- w okresie stażu, pod koniec pierwszego oraz drugiego semestru
- notatki, testy, zapisy w dzienniku


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2, pkt 2)

1. Współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych.
-wg harmonogramu
- notatki

2. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką lub sprawiających trudności wychowawcze
- w okresie stażu
- zapisy w dzienniku

3. Zastosowanie podczas zajęć wychowawczych elementów kinezjologii
dr Dennisona.
- w ciągu roku szkolnego
- Scenariusze lekcji

4. Prowadzenie zajęć rozwijających z uczniem zdolnym oraz wyrównawczych z uczniami słabszymi.
- w ciągu roku szkolnego
- Zapisy w dzienniku

5. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego w oddziale 0. - w ciągu roku szkolnego
- zapisy w dzienniku, ankiety

6. Kontakty z Pedagogiem Szkolnym.
- w okresie stażu
- notatki

7. Podejmowanie działań naprawczo – korygujących
- w ciągu roku szkolnego
- zapisy w dzienniku, scenariusze zajęć

8. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną:
• udzielanie pomocy rodzicom
• spotkanie dzieci z psychologiem
- w ciągu roku szkolnego
- Zapisy w dzienniku


Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7, ust. 2, pkt 3)

1. Wykorzystywanie technologii informacyjnej w procesie tworzenia bazy dydaktycznej.
-w okresie stażu
- adresy stron WWW
- opracowanie testów przy pomocy programu Word

2. Korzystanie z portali przeznaczonych dla nauczycieli.
- według potrzeb
- notatki
- publikacje

3. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz utworzonych materiałów dydaktycznych na stronie WWW.
- w okresie stażu
- notatki

4. Prowadzenie zajęć multimedialnych z wykorzystaniem płyt CD oraz Internetu.
- w ciągu całego roku szkolnego
- zapisy w dzienniku

5. Tworzenie oraz uaktualnianie strony WWW szkoły.
- w okresie stażu - sprawozdania


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7, ust. 2, pkt 4)

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.
-w okresie stażu
- notatki własne

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej.
-w okresie stażu
- potwierdzenia

3. Uwzględnianie w codziennej pracy wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej dziecka.
- na bieżąco

4. Pedagogizacja rodziców.
- w ciągu roku szkolnego
- karty informacyjne z zebrań
- scenariusze przeprowadzonych selekcji


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7, ust.2, pkt 5)

1. Udzielanie rodzicom pomocy w nawiązaniu kontaku z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
- na bieżąco
- notatki

2. Analiza przepisów prawa oświatowego:
• Karta Nauczyciela
• rozporządzenia MEN
-w okresie stażu
-notatki

3. Tworzenie planów wynikowych, przedmiotowych systemów oceniania oraz innych dokumentów nauczania.
- w okresie stażu
- dokumenty
- przedmiotowe systemy oceniania
- plany wynikowe zawierające międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne

4. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych oraz dotyczących różnorodnych konkursów
- w okresie stażu
- potwierdzenia

5. Organizowanie wycieczek szkolnych.
- w ciągu roku szkolnego
- karty wycieczek
- zdjęcia

........................................
opracowała

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.