X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14451
Przesłano:

Powstanie i organizacja pierwszych państw słowiańskich. Konspekt lekcji historii

KONSPEKT LEKCJI HISTORII
Nauczyciel: Wioletta Pszuk
klasa: I LO
Temat: Powstanie i organizacja pierwszych państw słowiańskich.

I. ZAŁOŻENIA METODYCZNE
1.Cele lekcji:

Poziom I Wiadomości:
Kategoria A: Uczeń pamięta:
- pojęcia: wspólnota rodowa, opole, wiec, głagolica, car, monarchia feudalna;
- postacie: Samo, Mojmir, Rościsław, Świętopełk, Cyryl, Metody, Borzyboj, Borys-Michał, Ruryk, Włodzimierz, Jarosław Mądry;
Kategoria B: Uczeń rozumie:
Poziom II Umiejętności:
- pojęcia i terminy: wspólnota rodowa, opole, wiec, głagolica, car, monarchia feudalna;
- rolę chrześcijaństwa dla pierwszych państw słowiańskich,

Kategoria C: Uczeń potrafi:
- wymienić nazwy plemion słowiańskich, które osiedliły się w Europie,
- określić przynależność poszczególnych plemion słowiańskich, do danej grupy (słowianie wchodzi, zachodni, południowi),
- wymienić we właściwej kolejności państwa słowiańskie, powstałe między VII a IX wiekiem,
- wykazywać okoliczności polityczne powstania pierwszych państw słowiańskich,
- przedstawić cechy charakterystyczne ustroju państw słowiańskich,
- określić rolę chrześcijaństwa dla pierwszych państw słowiańskich.

2.Metody:
- wykład,
- pogadanka,
- zespołowa praca pod kierunkiem,

3.Środki dydaktyczne:
- podręcznik: B. Burda, B. Halczak, R. Józefiak, M. Szymczak, Historia 1 Średniowiecze, część II, wydawnictwo Operon, Gdynia 2006.
- prezentacja: Słowianie i początki państwa polskiego.
4.Forma pracy:
Indywidualna i zbiorowa.
5.Zasady nauczania:
Aktywny i świadomy udział uczniów w lekcji.II. TOK LEKCJI

OGNIWA LEKCJI
1. Część organizacyjno – porządkowa 2 min Nauczyciel wita klasę. Następnie sprawdza listę obecności. Uczniowie przygotowują się do lekcji.
2. Rekapitulacja wtórna 7 min
Nauczyciel odpytuje uczniów z ostatniej lekcji (Wielka wędrówka Słowian)
Jakie jest pochodzenie Słowian?
Kiedy przybyli do Europy?
Gdzie się osiedlili Słowian?
Słowianie dzielą się na trzy grupy, jakie ?
Kiedy powstał ten podział ?
Następnie zapoznaje uczniów z celem lekcji:
Poznanie procesu powstania i organizacji pierwszych państw słowiańskich.
Nauczyciel prosi by uczniowie zapisali temat do zeszytu.

Temat: Powstanie i organizacja pierwszych państw słowiańskich.
Uczniowie udzielają odpowiedzi:

Lud Indoeuropejski
Przybył w II tys.p.n.e.
Osiedlili się na terytorium Europy po rzekę Łabę.
Słowian Wschodnich, Południowych i Zachodnich
Podział nastąpił w IX wieku.

3. Czynności właściwe 25min
Nauczyciel przedstawia uczniom prezentację obrazującą położenie Słowian oraz ich podział na trzy grupy.
Następnie nauczyciel przedstawia kolejny fragment prezentacji i prosi uczniów by na jej podstawie wypełnili częściowo tabelę dotyczącą państw słowiańskich: Samona, Wielkomorawskiego, Czeskiego oraz Rusi Kijowskiej.

Następnie nauczyciel prosi by wybrani uczniowie przedstawili efekty swojej pracy.

Nauczyciel prosi by uczniowie teraz na podstawie podręcznika dokończyli wypełniać tabelę odnośnie państw południowej słowiańszczyzny: państw Bułgarów, Chorwatów i Serbów.
Uczniowie prezentują efekty.

Następnie nauczyciel omawia ustrój państw słowiańskich oraz proces przyjmowania przez nie chrześcijaństwa.
Podczas przedstawiania nauczyciel podaje daty przyjęcia chrześcijaństwa przez państwa słowiańskie do tabeli.

4. Rekapitulacja
pierwotna 9min Nauczyciel prosi uczniów aby na podstawie zdobytej na lekcji wiedzy wypełnili kartę z zadaniami związanymi z tematem.

Nauczyciel wstawia punkty za każdą prawidłową odpowiedz ucznia.
Na podstawie zdobytej wiedzy na lekcji odpowiedź na następujące pytania:

I. Dokończ następujące zdania:
1. Państwa słowiańszczyzny zachodniej to: ........................................
2. Pierwszym państwem słowiańskim było państwo ........................................
3. Cyryl i Metody byli misjonarzami w państwie ........................................
4. Głagolica jest to ........................................
5. Ruryk stworzył państwo o nazwie ........................................
6. Do słowiańszczyzny południowej zaliczamy państwa ........................................


II. Określ, które zdanie jest prawdziwe, które fałszywe:

Do Słowian Wschodnich zaliczamy: Rusinów, Białorusinów i Ukraińców ..................
Wspólnota terytorialna zajmowała określony obszar oddzielony lasami od sąsiadów. ...............
Na czele wiecu plemiennego stał król. .............
Władza w pierwszych państwach słowiańskich była dziedziczna. .............
Na gruzach państwa Wielkomorawskiego powstało państwo Czechów. .............
Mianem cara tytułowano najwyższego władcę Słowian południowych i wschodnich. ..............

5. Czynności końcowe 2 min Zadanie domowe : Uczniowie na podstawie zdobytej wiedzy na lekcji mają odpowiedzieć na pytanie: Określ rolę chrześcijaństwa dla pierwszych państw słowiańskich.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.