X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14447
Przesłano:

Zagadnienia maturalne z WOS-u

Zagadnienia maturalne – WOS

1. Udowodnij że człowiek jest istotą społeczną.
2. Jakie są psychologiczne podstawy życia człowieka w społeczeństwie?
3. Co to jest grupa społeczna? Wymień rodzaje grup.
4. Co to jest naród? Jakie czynniki miały wpływ na powstanie narodów?
5. Co to jest świadomość narodowa?
6. Czym jest patriotyzm? Wyjaśnij współczesne rozumienie patriotyzmu.
7. Jakie są postawy negatywne Polaków w stosunku do innych narodów?
8. Scharakteryzuj mniejszości narodowe w Polsce
9. Jaki wyróżniamy współcześnie podział społeczeństwa?
10. Wymień najważniejsze instytucje społeczne w kraju i podaj podstawowe ich funkcje.
11. Wymień rodzaje instytucji społecznych
12. Podaj rodzaje konfliktów społecznych i sposoby ich rozwiązywania
13. Scharakteryzuj zmiany jakie zaszły w społ. Polskim po transformacji ustrojowej w 1989 roku.
14. Przedstaw problem ubóstwa i bezrobocia w Polsce.
15. Co rozumiesz przez pojęcie społeczeństwa obywatelskiego ? Omów jak kształtowało się ono w Polsce po II wojnie światowej.
16. Jaką rolę spełniło powstanie NSZZ „Solidarność” w 1980 roku?
17. Wymień czynniki warunkujące funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.
18. Wyjaśnij pojęcie :doktryna polityczna. Czym różni się doktryna od ideologii?
19. Scharakteryzuj doktrynę konserwatywną.
20. Co głosi liberalizm?
21. Co głosi współczesna socjaldemokracja?
22. Co głosi nauka społeczna kościoła katolickiego?
23. Co to jest państwo? Jakie cechy charakteryzują państwo?
24. Co to jest obywatelstwo?
25. Jakie funkcje pełni państwo?
26. Podaj przykłady patologii władzy państwowej.
27. Wymień trzy rodzaje władzy państwowej
28. Jakie są formy rządów w państwie?
29. Wymień systemy ustrojowe państw członkowskich Unii Europejskiej.
30. Czym charakteryzuje się państwo totalitarne?
31. Czym charakteryzuje się państwo autorytarne?
32. Wymień i scharakteryzuj fundamentalne zasady demokracji.
33. Jakie są formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym w państwie demokratycznym?
34. scharakteryzuj jakie prawa posiada obywatel w państwie demokratycznym.
35. Scharakteryzuj system demokratyczno – polityczny w USA.
36. Przedstaw walkę o prawa człowieka na forum ONZ.
37. Przedstaw najważniejsze prawa człowieka według wykładni ONZ.
38. Scharakteryzuj prawa człowieka i obywatela zapisane w naszej konstytucji.
39. Wymień i omów obowiązki obywatela zapisane w naszej konstytucji.
40. Wymień najważniejsze cnoty obywatelskie i wytłumacz jakie mają znaczenie dla dobrego funkcjonowania państwa i społeczeństwa obywatelskiego?
41. Jakie ujawniaj a się obecnie zagrożenia dla demokracji?
42. Czym jest partia polityczna i jakie funkcje spełnia w społeczeństwie?
43. Omów program polityczny dowolnej partii działającej obecnie w RP.
44. Jakie zmiany ustrojowe dokonały się w Polsce po 1989 roku?
45. Przedstaw zasady ustrojowe zapisane w konstytucji RP.
46. Jakie są zasady prawa wyborczego w Polsce? (wymień i scharakteryzuj je)
47. Kto sprawuje w Polsce władzę ustawodawczą i jak odbywają się wybory?
48. Jakie prawa i obowiązki maja posłowie i senatorowie w RP?
49. Przedstaw strukturę Sejmu i Senatu w Polsce.
50. Przedstaw najważniejsze funkcje Sejmu.
51. Jak powstaje ustawa sejmowa w Polsce?
52. Przedstaw najważniejsze funkcje Senatu.
53. Przedstaw skład i kompetencje Zgromadzenia Narodowego.
54. Jak Wybieramy prezydenta w RP.
55. Omów kompetencje prezydenta RP.
56. Przedstaw kompetencje Rady Ministrów.
57. Jaki jest tryb powoływania rządu w RP?
58. Wyjaśnij jaką rolę w państwie odgrywają sądy powszechne?
59. Na czym polega zasada niezawisłości sędziowskiej.
60. Czym zajmuje się Sąd Najwyższy w RP.
61. Przedstaw funkcje Trybunału Konstytucyjnego.
62. Czym zajmuje się Trybunał Stanu.
63. Przedstaw kompetencje NIK-u.
64. Czym zajmuje się urząd Rzecznika praw Obywatelskich.
65. Podaj sposób powoływania i zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
66. Przedstaw zadania prokuratury.
67. Przedstaw role prezydenta i Sejmu przy powoływaniu Rady Ministrów.
68. Przedstaw sposób powoływania i zadania wojewody.
69. Przedstaw trójstopniowy podział administracyjny państwa polskiego.
70. Omów zadania samorządu gminnego.
71. Jakie są zadania samorządu powiatowego?
72. Jakie są relacje między państwem a kościołem katolickim oraz innymi związkami wyznaniowymi?
73. Omów działalność najaktywniejszej i największej pozarządowej organizacji zajmującej się ochroną praw człowieka „Amnesty International”
74. Jakie instytucje państwowe w Polsce gwarantują ochronę praw człowieka?
75. Przedstaw najważniejsze fakty dotyczące procesu integracji europejskiej
76. Wymień i scharakteryzuj organy UE.
77. Wymień i charakteryzuj trzy filary współpracy UE.
78. Przedstaw drogę Polski do UE.
79. Jakie są symbole UE?
80. Przedstaw cele działania Rady Europy.
81. Przedstaw cele i zadania OBWE.
82. Jakie są podstawowe zasady i najważniejsze zadania NATO.
83. Przedstaw strukturę organizacyjną NATO.
84. Omów działalność ONZ.
85. Przedstaw genezę i strukturę ONZ.
86. Omów udział Polski w pracach ONZ.
87. Jakie zagrożenia dla łady międzynarodowego stwarza terroryzm.
88. Omów rolę wybitnych jednostek na rzecz rozwoju współczesnych społeczeństw.
89. Scharakteryzuj problemy społeczno- ekonomiczne współczesnego świata.
Autor: mgr Andrzej Hałoń

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.