X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14391
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko stażysty: mgr Dorota Jaskólska-Fiuk
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Miejsce odbywania stażu: Kielce; świetlica szkolna.
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2011 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2012 r.
Posiadane wykształcenie: Wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
• 5-letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej
• Studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną

§ 6.2.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1.Uczestniczenie w pracach organizacyjnych szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
FORMY REALIZACJI:
Udział w spotkaniach RadyPedagogicznej,obserwacje,współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami i wychowawcami
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Lista obecności na radach, zespołach; wykaz tematyki spotkań.

2. Poznanie dokumentów i aktów prawnych obowiązujących w szkole:
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Program Profilaktyki Szkoły,
- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania i Klasyfikowania
- Kodeks Praw i Obowiązków Ucznia,
- Regulamin Rady Pedagogicznej,
- Regulamin Świetlicy.
FORMY REALIZACJI:
Analiza dokumentacji szkolnej.
Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych.
Opracowanie regulaminu świetlicy.
Opracowanie miesięcznych planów pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz współpraca przy opracowaniu rocznego planu wychowawczo-dydaktycznego Świetlicy.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Dokumentacja nauczyciela.
Regulamin świetlicy
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy.

3. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
FORMY REALIZACJI:
Lektura obowiązujących aktów prawnych;
Udział w szkoleniu BHP.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pracy, świadectwo ukończenia kursu BHP.

4. Poznanie procedur awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na nauczyciela kontraktowego.
FORMY REALIZACJI:
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
( tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm. ) i Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 oraz z 2007 r. Nr 214, poz. 1580 )
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty

5. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
FORMY REALIZACJI:
Rozmowa wstępna na temat awansu zawodowego. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Sformułowanie zasad wzajemnej współpracy; kontrakt.

6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
FORMY REALIZACJI:
Opis realizacji Planu Rozwoju Zawodowego; autoanaliza; autorefleksja.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Opis realizacji Planu Rozwoju Zawodowego; autoanaliza; autorefleksja.

§ 6.2.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i samodoskonalenia: wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.
FORMY REALIZACJI:
Uczestnictwo w szkoleniach, kursach oraz konferencjach dla nauczycieli.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach.

2. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
FORMY REALIZACJI:
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych. Przygotowywanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Teczka stażysty,płyta z zapisem elektronicznym.

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci. Rozbudzanie zainteresowań teatrem i sztuką poprzez udział dzieci w spektaklach Teatru „Kubuś”.
FORMY REALIZACJI:
Uczestnictwo
w przedstawieniach według harmonogramu; warsztaty artystyczne.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Wykaz spektakli, w których dzieci brały udział.

4. Angażowanie się do czynnego udziału w życiu i pracy szkoły oraz podejmowanie działań na rzecz świetlicy.
FORMY REALIZACJI:
Współudział w organizowaniu uroczystości, konkursów, dbanie o estetyczny wygląd świetlicy i szkoły.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Kronika Świetlicy, wykaz uroczystości

§ 6.2.3
Znajomość środowiska wychowanków ich problemów oraz umiejętność współpracy z tym środowiskiem.

1 Poznanie wychowawczego środowiska uczniów
FORMY REALIZACJI:
Analiza kart zgłoszeniowych dzieci do świetlicy. Indywidualne rozmowy z rodzicami( opiekunami prawnymi) na temat sytuacji rodzinnej i problemów zdrowotnych, współpraca z wychowawcami
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Adnotacje w dzienniku.

2 Udzielanie wsparcia rodzicom i poszerzanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, kompetencji wychowawczych i potrzeb dziecka. Troska o dobry kontakt z wychowankami i ich rodzicami
FORMY REALIZACJI:
Zorganizowanie spotkania obejmującego tematykę wieku wczesnoszkolnego np. z psychologiem lub pedagogiem.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Sprawozdanie z przebiegu spotkania.

3 Rozwijanie współpracy
z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych.
FORMY REALIZACJI:
Utrzymywanie kontaktów z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Spis instytucji wspierających.

4. Pomoc w nauce i wyrównywanie braków szkolnych.
FORMY REALIZACJI:
Pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne. Rozwijanie umiejętności indywidualnej pracy z dzieckiem.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Dokumentacja nauczyciela.

§ 6.2.4
Umiejętność organizowania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1.Ustalenie
z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych.
FORMY REALIZACJI:
Opracowanie terminów.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Harmonogram zajęć.

2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
FORMY REALIZACJI:
Obserwacja zajęć, ich analiza i omówienie.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Zapisy w kartach hospitacji, wnioski własne z obserwacji zajęć.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
FORMY REALIZACJI:
Opracowanie scenariusza zajęć; konsultacja, analiza, ewaluacja.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Konspekty zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.

4. Ocena własnych umiejętności.
FORMY REALIZACJI:
Działania autorefleksyjne.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Wnioski własne z uwzględnieniem opinii opiekuna o sposobie prowadzenia zajęć

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
FORMY REALIZACJI:
Samoocena.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
Teczka stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.