X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1442
Przesłano:

Projekt edukacyjny - "Pomagamy innym - Edukacja Rozwojowa w szkole"

(klasa V szkoły podstawowej)

WPROWADZENIE

W dzisiejszym świecie dostatku i pokoju często zapominamy że obok nas niekiedy bardzo blisko są ludzie, których życie bardzo odbiega od tego co my nazywamy normą.
Gdzieś blisko są głodne dzieci, nie mogące chodzić do szkoły, zmuszane do pracy, żyjące na skraju ubóstwa i nędzy, których jedyną zabawką jest znaleziony kamyk lub szmaciana lalka samodzielnie zrobiona.
Celem projektu jest wskazanie dzieciom tych problemów i zachęcenie ich do zastanowienia się czy mogą coś na to poradzić. Projekt ma wskazać im także rozwiązania jakie już zostały stworzone i jakie są realizowane przez osoby na całym świecie, zajmujące się problemami współczesnego świata.

1. Cele główne
· Zapoznanie z Milenijnymi Celami Rozwoju.
· Doskonalenie umiejętności pracy w grupie
· Doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce
· Doskonalenie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych.
· Kształtowanie postaw tolerancji, empatii, zrozumienia, współdziałania i właściwej postawy.

2. Cele operacyjne – uczeń:
· potrafi wskazać na mapie fizycznej świata kontynenty – Eurazja, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka.
· potrafi wymienić 10 państw na każdym z poznanych kontynentów.
· potrafi wymienić stolice tych państw.
· potrafi wskazać 5 flag wybranych państw na każdym kontynencie.
· umie wymienić charakterystyczne budowle, zabytki związane z kontynentami.
· umie korzystać z materiałów źródłowych i wykorzystać te wiedzę w praktyce.
· potrafi zaprezentować wyniki wspólnej pracy.
· potrafi pracować metodą mapy mentalnej
· umie odnaleźć w Atlasie informacje dotyczące sytuacji materialnej ludzi żyjących na rożnych kontynentach.
· potrafi wyjaśnić pojęcia: pieniądz, wydatki, potrzeby, ubóstwo, głód, edukacja, ochrona środowiska, rozwój.
· umie wskazać potrzeby materialne własne i swoich rówieśników
· umie odróżnić potrzeby niezbędne od zachcianek
· zna pojęcie Milenijnych Celów Rozwoju
· wykorzystuje w praktycznym działaniu wiedzę zdobytą podczas realizacji projektu.

3. Kształcenie umiejętności kluczowych
· Efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie.
· Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.
· Rozwijanie problemów w sposób twórczy.
· Umiejętne prezentowanie własnych osiągnięć.

4. Metody
· mini - wykład;
· pogadanka;
· praca w grupach;
· zbieranie informacji;
· zastosowanie różnych technik aktywnych
· burza mózgów.


5. Pomoce dydaktyczne i środki realizacji
· mapa świata,
· atlasy,
· teksty źródłowe,
· Internet,
· karty pracy

6. Materiały
· artykuły piśmiennicze,


7. Ilość przewidzianych godzin – 8 jednostek lekcyjnych


8. Przewidziany czas realizacji projektu

listopad – styczeń.

9. Ewaluacja projektu
· konkurs podsumowujący wszystkie działania
· ocena jednostkowa pracy w grupie
· ocena pracy grupy

11. Publikacje
· wypracowane plakaty i materiały piśmienne
· dokumentacja fotograficzna.


Scenariusz godziny wychowawczej przeprowadzonej w klasie V b
przez mgr Joannę Miller w dniu 23 listopada 2007 roku w ramach projektu „Pomagamy innym – Edukacja Rozwojowa w szkole”


Temat zajęć: Odkrywamy świat – poznajemy kontynenty.

CELE:
- ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z POŁOŻENIEM POSZCZEGÓLNYCH KONTYNENTÓW NA ŚWIECIE.
- DOSKONALENIE WIADOMOŚCI NA TEMAT POJĘCIA KONTYNENT, PAŃSTWO, STOLICA.
- KSZTAŁTOWANIE WIEDZY DOTYCZĄCEJ NAZW STOLIC POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW ORAZ WSKAZYWANIE FLAG WYMIENIANYCH PAŃSTW.
- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH W CELU WSKAZANIA CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA DANEGO KONTYNENTU BUDOWLI I ZABYTKÓW.
- DOSKONALENIE PRACY W GRUPIE.
-
Uczeń:
· Potrafi wskazać na mapie fizycznej świata kontynenty – Eurazja, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka.
· Potrafi wymienić 10 państw na każdym z poznanych kontynentów.
· Potrafi wymienić stolice tych państw.
· Potrafi wskazać 5 flag wybranych państw na każdym kontynencie.
· Umie wymienić charakterystyczne budowle, zabytki związane z kontynentami.
· Umie korzystać z materiałów źródłowych i wykorzystać te wiedzę w praktyce.
· Potrafi zaprezentować wyniki wspólnej pracy.
· Umie pracować w grupie.

METODY:
Korzystanie z materiałów źródłowych
Przekładanie wiedzy z materiałów źródłowych na praktyczne działanie

FORMY:
praca w grupach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Materiały źródłowe
Encyklopedia
Mapa fizyczna świata
Atlas geograficzny
Karty pracy
Kartony A1Przebieg lekcji:
I. Faza wstępna:

Zapoznanie uczniów z tematem zajęć
Powołanie koordynatorów projektu „Pomagamy innym – Edukacja Rozwojowa w szkole” i przydzielenie ima zadań.
II. Faza realizacyjna:
1. Przypomnienie podstawowych zasad pracy w grupie
2. Podział uczniów na 6 grup i przydzielenie im zadań przez koordynatorów.
3. Praca w grupach:
- Wyjaśnienie poleceń zawartych w karcie pracy,
- Wskazanie środków dydaktycznych będących pomoc w trakcie zajęć – atlasy, mapa fizyczna świata, encyklopedie,
- Wyjaśnienie, iż zadaniem grupy jest wspólne wykonanie plakatu poświęconego jednemu z kontynentów uwzględniając pytania zawarte na karcie pracy,
- Wyjaśnienie iż każdy uczeń będzie indywidualnie oceniany za swój wkład w pracę grupy,
4. Przedstawienie plakatów.
III. Faza końcowa:
5. Rozdanie punktów za aktywność w grupie.
6. Poproszenie koordynatorów o uprzątnięcie pracowni i wskazanie zadań na kolejne zajęcia.


Materiały wypracowane przez uczniów klasy Vb będą służyć uczniom z innych klas na lekcjach przyrody i godzinach wychowawczych.


KARTA PRACY:

Właśnie rozpoczynacie podróż po świecie. W dniu dzisiejszym waszym punktem docelowym jest .........................................................
(nazwa kontynentu)
waszym zadaniem będzie odpowiedzieć na następujące pytania a następnie umieścić te odpowiedzi na kartonie(plakacie) tak aby był on ciekawy, pełen ważnych informacji, estetyczny i przydatny innym uczniom w zajęciach.

Oto pytania:
1. Podaj nazwę kontynentu i wskaż go na mapie fizycznej świata.
2. Wypisz 10 państw leżących na wymienionym kontynencie.
3. Narysuj flagi 5 państw leżących na wymienionym kontynencie.
4. Podaj liczbę ludności zamieszkującej kontynent i ich kolor skóry.
5. Napisz jaki jest stan majątkowy mieszkańców wybranych krajów.
6. Napisz czy w krajach tych dzieci chodzą do szkoły, jakie choroby występują najczęściej i czy panuje tam pokój.
7. Napisz czy chciałbyś mieszkać na tym kontynencie i dlaczego?


Scenariusz godziny wychowawczej przeprowadzonej w klasie V b
przez mgr Joannę Miller w dniu 30 listopada 2007 roku w ramach projektu „Pomagamy innym – Edukacja Rozwojowa w szkole”

Temat zajęć: Poznajemy problemy – czyli jak przeżyć za 1 dolara dziennie?
CELE:
- ZAPOZNANIE Z SYTUACJA MATERIALNĄ LUDZI NA RÓŻNYCH KONTYNENTACH.
- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY METODĄ MAPY MENTALNEJ.
- ZAPOZNANIE Z POJĘCIAMI PIENIĄDZ, WYDATKI, POTRZEBY.
- DOSKONALENIE PRACY W GRUPIE.

Uczeń:
· Potrafi pracować metodą mapy mentalnej
· Umie odnaleźć w Atlasie informacje dotyczące sytuacji materialnej ludzi żyjących na rożnych kontynentach.
· Potrafi wyjaśnić pojęcia: pieniądz, wydatki, potrzeby.
· Wie jaką wartość w przeliczeniu na złotówki ma 1 Dolar
· Umie wskazać potrzeby materialne własne i swoich rówieśników
· Umie odróżnić potrzeby niezbędne od zachcianek
· Umie pracować w grupie.
· Potrafi zaprezentować wyniki wspólnej pracy.

METODY:
Mapa mentalna
Dyskusja

FORMY:
Praca zbiorowa jednolita
praca w grupach


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Materiały źródłowe
Atlas geograficzny
Karty pracy
Kartony A1


Przebieg lekcji:

I. Faza wstępna:
Przypomnienie zagadnień z poprzednich zajęć

Zapoznanie uczniów z tematem zajęć
II. Faza realizacyjna:
1. Praca metodą mapy mentalnej w celu wyjaśnienia pojęć: pieniądz, wydatki, potrzeby.
2. Rozmowa na temat pojęć i sformułowanie wspólnej definicji.
3. Podział uczniów na 3 grup i przydzielenie im zadań przez koordynatorów. Uczniowie odpowiadają na następujące pytania tworząc w grupach plakaty:
- na co uczniowie klasy Vb najczęściej wydają pieniądze,
- co jest im w życiu niezbędne,
- ile wydają pieniędzy dziennie,
- z czego mogą zrezygnować w planowaniu swoich wydatków,
- na co przeznaczą wydane pieniądze.
- Wyjaśnienie iż każdy uczeń będzie indywidualnie oceniany za swój wkład w pracę grupy,
4. Przedstawienie plakatów.

III. Faza końcowa:
5. Rozdanie punktów za aktywność w grupie.
6. Poproszenie koordynatorów o uprzątnięcie pracowni i wskazanie zadań na kolejne zajęcia.

Materiały wypracowane przez uczniów klasy Vb będą służyć uczniom z innych klas na lekcjach przyrody, historii i godzinach wychowawczych, a także w kształceniu zintegrowanym.
Scenariusz godziny wychowawczej przeprowadzonej w klasie V b
przez mgr Joannę Miller w dniu 7 grudnia 2007 roku w ramach projektu „Pomagamy innym – Edukacja Rozwojowa w szkole”


Temat zajęć: Poznajemy zasady – czyli Milenijne Cele Rozwoju

CELE:
- ZAPOZNANIE Z POJĘCIAMI ZAWARTYMI W MILENIJNYCH CELACH ROZWOJU
- ZAPOZNANIE Z POJĘCIEM MILENIJNE CELE ROZWOJU
- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH
- DOSKONALENIE PRACY W GRUPIE.

Uczeń:
· Zna pojęcie Milenijnych Celów Rozwoju
· Potrafi wyjaśnić pojęcia: ubóstwo, głód, edukacja, ochrona środowiska, rozwój.
· Umie pracować w grupie.
· Potrafi zaprezentować wyniki wspólnej pracy.
METODY:
Dyskusja


FORMY:
Praca zbiorowa jednolita
Praca w grupach


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Materiały źródłowe
Atlas geograficzny
Karty pracy
Kartony A1


Przebieg lekcji:

I. Faza wstępna:
Przypomnienie zagadnień z poprzednich zajęć
Zapoznanie uczniów z tematem zajęć

II. Faza realizacyjna:
1. Dyskusja na temat pojęć: ubóstwo, głód, edukacja, ochrona środowiska, rozwój.
2. Wypracowanie definicji tych pojęć.
3. Zastosowanie piramidy priorytetów w celu ustalenia najważniejszych problemów współczesnego świata.
4. Podział uczniów na 4 grupy i przydzielenie im zadań przez koordynatorów. Uczniowie pracując w grupach rozpatrują Milenijne Cele Rozwoju
Grupa 1 – ubóstwo, głód i choroby,
Grupa 2 – powszechna edukacja i równość płci
Grupa 3 – śmiertelność wśród dzieci i matek
Grupa 4 – ochrona środowiska i przedsiębiorczość.
Ze względu na wiek dzieci i ich wiedzę sposób tworzenia prezentacji na plakatach i przedstawienie wyników pracy został przystosowany do ich możliwości a wiadomości ograniczone ilościowo.
5. Przedstawienie plakatów.

III. Faza końcowa:
6. Rozdanie punktów za aktywność w grupie.
7. Poproszenie koordynatorów o uprzątnięcie pracowni i wskazanie zadań na kolejne zajęcia.

Materiały wypracowane przez uczniów klasy Vb będą służyć uczniom z innych klas na lekcjach przyrody, historii, języku polskim i godzinach wychowawczych, a także w kształceniu zintegrowanym.Scenariusz godziny wychowawczej przeprowadzonej w klasie V b
przez mgr Joannę Miller w dniu 14 grudnia 2007 i 4 stycznia 2008 roku w ramach projektu „Pomagamy innym – Edukacja Rozwojowa w szkole”


Temat zajęć: Poznajemy człowieka – czyli bohater i „innego” świata.

CELE:
- DOSKONALENIE WIEDZY DOTYCZĄCEJ MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU.
- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH
- DOSKONALENIE PRACY W GRUPIE
- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI WYRAŻANIA WŁASNYCH OPINII.

Uczeń:
· Zna pojęcie Milenijnych Celów Rozwoju
· Potrafi wyjaśnić pojęcia: ubóstwo, głód, edukacja, ochrona środowiska, rozwój.
· Umie pracować w grupie.
· Potrafi zaprezentować wyniki wspólnej pracy.
· Potrafii wypowiedzieć swoja opinie na konkretny temat.
METODY:
Dyskusja


FORMY:
Praca zbiorowa jednolita
Praca w grupach


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Materiały źródłowe
Atlas geograficzny
Karty pracy
Kartony A1


Przebieg lekcji:

I. Faza wstępna:
Przypomnienie zagadnień z poprzednich zajęć

Zapoznanie uczniów z tematem zajęć
II. Faza realizacyjna:
1. Podział uczniów na 5 grupy i przydzielenie im zadań przez koordynatorów. Uczniowie pracując w grupach rozpatrują sytuację życiową wskazanych bohaterów i odpowiadają na pytania zawarte w kartach pracy.
Grupa 1 – Hamis z Indii
Grupa 2 – Hirut z Etiopii
Grupa 3 – Juana z Boliwii
Grupa 4 – Jose z Meksyku
Grupa 5 – Nico z Rumuni
2. Przedstawienie plakatów.
3. Dyskusja w klasie na temat prezentacji i utworzenie banku pomysłów na pomoc dla bohaterów opowiadań.
4. Wskazanie organizacji krajowych i międzynarodowych zajmujących się pomocą.
5. Wspólne sformułowanie listu do wybranej organizacji w sprawie wybranego dziecka z prośbą o pomoc dla niego i jego rodziny.

III. Faza końcowa:
6. Rozdanie punktów za aktywność w grupie.
7. Poproszenie koordynatorów o uprzątnięcie pracowni i wskazanie zadań na kolejne zajęcia.

KARTA PRACY
Pamiętasz jak zaprosiłam Cię w podróż po świecie. Jestem pewna, że znasz już kontynenty i wiesz jacy ludzie na nich żyją i jakie maja problemy. Dzisiaj chce Ci przedstawić pewne osoby i ich historie. Zapoznaj się z nimi i spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania:
o Jak ma na imię bohater Twojej historii? ..........................
o Gdzie mieszka. Napisz nazwę miasta, państwa i kontynentu? ......................... , .................................... , ..................................
o Ile ma lat? ...............................
o Czy ma oboje rodziców a jeśli nie to dlaczego?
.....................................................................
o Co robią jego rodzice, dziadkowie i rodzeństwo?
.....................................................................
o Z kim mieszka w domu?
.....................................................................
o Czy ma rodzeństwo? .............................
o Gdzie się uczy?
.....................................................................
o Jaki jest jego największy problem?
.....................................................................
o Co robi w czasie wolnym?
.....................................................................
o Jakie ma zabawki?
.....................................................................
o Czego się boi w życiu?
.....................................................................
o Jak możesz Ty mu pomóc?
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................


Hamis urodził się w zachodniej części Indii. Ma 9 lat i od 7 roku życia pracuje w kamieniołomach. Jego ojciec zginął rok temu w tych właśnie kamieniołomach przygnieciony zawalającym się blokiem skalnym.
Hamis ma trójkę młodszego rodzeństwa, którymi zajmuje się mama. Chłopiec pracuje od 5 rano do przerwy obiadowej do 13.00 i potem od 14.00 do zmierzchu. Czasami przynosi do domu znalezione ładne kamyki i bawi się nimi.
W domu w jednej izbie mieszkają z nim jego mama, rodzeństwo i rodzice jego taty, czyli dziadkowie Hamisa. Są oni bardzo starzy i schorowani. Hamis bardzo chciałby chodzić do szkoły.

Hirut mieszka w Etiopii na terenie Parku Narodowego Omo. Jej plemię nie chce przyjąć zaleceń rządu co do sposobu uprawy roli na terenach Parku i dlatego grozi im wysiedlenie. Dziewczynka ma 12 lat i siedmioro rodzeństwa. Dwóch starszych i dwóch młodszych braci oraz 3 młodsze siostry.
Ojciec Hirut chciałby pracować jako strażnik w Parku Omo ale jego współplemieńcy nie zgadzają się na to i uważają jego pomysł za zdradę plemienia. Dziewczynka przez dwa lata uczyła się w szkole przy misji czytać i pisać, ale misjonarze wyjechali i szkolę zamknięto.
Została jej pamiątka po ich pobycie – lalka, która dostała od zakonnicy. Bardzo kocha te lalkę, jest to jej jedyna zabawka.
Hirut boi się że będzie musiała wraz z rodziną opuścić teren parku i nie będą mieli co jeść. Boi się też, że ludzie z plemienia zabiją jej ojca jeśli zgodzi się na pracę w Parku Narodowym Oma.

Juana mieszka w Montereo w departamencie Santa Cruz w Boliwii. Ma 11 lat. W domu oprócz rodziców i piątki rodzeństwa żyje z nimi niewidoma babcia. Najstarsza siostra Rosita ma 19 lat i półrocznego synka. Oni też mieszkają z Juaną w dwóch pokojach z kuchnią w najuboższej dzielnicy miasta.
Tato Juany rok temu stracił pracę i teraz Juana i jej brat Jesus chodzą po śmietnikach w bogatych dzielnicach i szukają starych garnków i narzędzi kuchennych. Ojciec dziewczynki naprawia te sprzęty i ona sprzedaje je potem na targu.
Juana chodzi do szkoły przykościelnej ale nie codziennie, w dni targowe (wtorek i piątek) musi być na rynku i sprzedawać garnki.
Dziewczynka lubi robić plecionki z kolorowych nitek i sznurków. Robi różne wzory i kształty, którymi bawi się w wolnym czasie.
Boi się , że koś z rodziny zachoruje i nie będzie pieniędzy na lekarstwa.

Jose mieszka w stolicy Meksyku. Ma 9 lat i jest bardzo energicznym chłopcem. W kieszeni swoich spodni ma mnóstwo sznurków, gwoździ i kulek, którymi bawi się w wolnych chwilach.
Chłopiec wstaje jako pierwszy w rodzinie o 4 rano i idzie do piekarza po świeży chleb i bułki. Wielki kosz z pieczywem nosi na głowie i o 5 rano jest już w centrum miasta i sprzedaje.
Jego mama zmarła przy porodzie jego młodszego rodzeństwa – bliźniąt. Ojciec pracuje w fabryce ale pije więc pensji nie przynosi do domu. Jose musi utrzymać całą rodzinę.
Na wsi mieszka jego ciotka – siostra mamy, która przywozi czasami jedzenie i coś dla maluchów. Zapisała nawet Jose do szkoły ale chłopiec śpi na lekcjach i często się spóźnia. Raczej nie zda do następnej klasy i chyba zostanie wyrzucony ze szkoły.
Najbardziej boi się, że zabraknie mu sił na wczesne wstawanie i dźwiganie ciężkiego kosza i straci pracę u piekarza.

Nico ma 5 lat. Mieszka w Rumunii w mieście Ploeszti, gdzie znajduje się duża rafineria. Pracował w niej tato chłopca ale miał wypadek i już nie może podjąć pracy. Dostał odszkodowanie ale już się skończyły pieniądze. Nico ma dwoje rodzeństwa ale bracia są dużo starsi od niego i mają już własne rodziny. Chłopiec jest bardzo mały, ma śliczne oczy i blond włoski. Mama wysyła go na ulicę żeby żebrał o pieniądze.
Chłopiec marzy by spotkać jakąś piękną panią z zagranicy i żeby go zabrała ze sobą daleko stąd. Już raz spotkał panią z Niemiec, dała mu misia, to ulubiona i jedyna zabawka. Nico kocha ją najbardziej na świecie.


Materiały wypracowane przez uczniów klasy Vb będą służyć uczniom z innych klas na lekcjach przyrody, historii, języku polskim i godzinach wychowawczych, a także w kształceniu zintegrowanym.Scenariusz godziny wychowawczej przeprowadzonej w klasie V b
przez mgr Joannę Miller w dniu 11 stycznia 2008 roku w ramach projektu „Pomagamy innym – Edukacja Rozwojowa w szkole”

Temat zajęć: Co już wiemy o Milenijnych Celach Rozwoju – konkurs

CELE:
- DOSKONALENIE WIEDZY DOTYCZĄCEJ MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU.
- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA ZE ZDOBYTEJ NA POPRZEDNICH ZAJĘCIACH WIEDZY.
- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI WYRAŻANIA WŁASNYCH OPINII.

Uczeń:
· Zna pojęcie Milenijnych Celów Rozwoju
· Umie krótko wyjaśnić poszczególne problemy związane z Milenijnymi Celami Rozwoju.
· Pracuje w grupie
· Wykorzystuje w praktycznym działaniu wiedzę zdobytą podczas realizacji projektu.

METODY:
Przekładanie wiedzy na praktyczne działanie


FORMY:
praca w grupie


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Mapa fizyczna świata
Atlas geograficzny
Karty pracy – stacje wiedzy


Uczniowie podzieleni na 5 drużyn przechodzą przez poszczególne stacje rozwiązując zadania. Maksymalnie mogą uzyskać 74 punkty. Do nich dodawane są punkty z poszczególnych zajęć – maximum 5. W sumie całkowita ilość to 79 punktów.
Uczniowie otrzymują dyplomy za udział w zajęciach.


STACJA I
- Wyjmijcie wszystkie elementy z koperty.
- Ułóżcie na planszy „Mapa Świata” poszczególne kontury kontynentów we właściwych miejscach.
- Dopasujcie nazwy kontynentów do odpowiednich konturów.
- Jak skończycie prace poproście nauczyciela o sprawdzenie i ocenę waszej pracy.
- Za zadanie możecie otrzymać od 0 do 10 punktów.
- Po ocenie zadania włóżcie elementy z powrotem do koperty i przejdźcie do wolnej stacji.

STACJA II
- Wyjmijcie wszystkie elementy z koperty.
- Ułóżcie na planszy „Mapa Świata” poszczególne kontury kontynentów we właściwych miejscach.
- Dopasujcie nazwy kontynentów do odpowiednich konturów.
- Połóżcie na odpowiednich konturach odpowiednie nazwy państw wchodzących w jego skład.
- Jak skończycie prace poproście nauczyciela o sprawdzenie i ocenę waszej pracy.
- Za zadanie możecie otrzymać od 0 do 25 punktów.
- Po ocenie zadania włóżcie elementy z powrotem do koperty i przejdźcie do wolnej stacji.

STACJA III
- Wyjmijcie wszystkie elementy z koperty.
- Spośród wybranych haseł zostawcie tylko Milenijne Cele Rozwoju.
- Jak skończycie prace poproście nauczyciela o sprawdzenie i ocenę waszej pracy.
- Za zadanie możecie otrzymać od 0 do 8 punktów.
- Po ocenie zadania włóżcie elementy z powrotem do koperty i przejdźcie do wolnej stacji.

STACJA IV
- Przeczytajcie uważnie historię na kartonie.
- Napiszcie w 5 zdaniach jak możecie pomóc dziecku – bohaterowi waszego opowiadania.
- Napiszcie na jakim kontynencie mieszka bohater waszego opowiadania.
- Jak skończycie prace poproście nauczyciela o sprawdzenie i ocenę waszej pracy.
- Za zadanie możecie otrzymać od 0 do 11 punktów.
- Po ocenie zadania przejdźcie do wolnej stacji.

STACJA V
- Wyjmijcie wszystkie elementy z koperty.
- Dopasujcie określenia z żółtych kartek do zdań na kartkach zielonych.
- Dopasujcie określenie do kontynentu na którym najczęściej występuje – możecie dopasować kilka określeń do jednego kontynentu i kilka kontynentów do jednego określenia.
- Jak skończycie prace poproście nauczyciela o sprawdzenie i ocenę waszej pracy.
- Za zadanie możecie otrzymać od 0 do 10 punktów.
- Po ocenie zadania włóżcie elementy z powrotem do koperty i przejdźcie do wolnej stacji.

STACJA VI - Rozwiążcie krzyżówkę:

1. Brak umiejętności pisania i czytania.
2. Brak pracy.
3. Milenijne ................... Rozwoju.
4. Powszechna .................................
5. np. Islam.
6. Jeden z kontynentów.
7. Kobiet i mężczyzn – jeden z Milenijnych Celów Rozwoju.
8. np. środowiska
9. Przeciwieństwo pokoju.
10. Dżuma XXI wieku.
HASŁO: ......................................................
Za to zadanie możecie otrzymać od 0 do 10 punktów.
dla

............................................................


za aktywny udział w realizacji projektu
„Pomagamy innym – Edukacja Rozwojowa w szkole”Łódź, dn ...................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.