X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14367
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego na stopień nauczyciela mianowanego w szkole podstawowej

Nauczyciel kontraktowy: mgr Paulina Mankiewicz
Opiekun stażu:
Dyrektor szkoły:
Miejsce stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2011
Data zakończenia stażu: 31.05.2014
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Cele szczegółowe:

1.umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach,
2.umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
3.umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
4.umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań,
5.umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Plan działania:

&7 ust. 2 pkt 1
Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

I.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

1.Omówienie zasad współpracy z opiekunem stażu (zawarcie kontraktu).
2.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i współprowadzonych.
3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
4.Wspomaganie prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu.
5.Dokonanie samooceny (mocne i słabe strony własnej działalności).

wrzesień 2011

Dowody realizacji:
1.Podpisanie kontraktu.
2.Harmonogram hospitacji oraz spotkań.
3.Karty hospitacji.
4.Konspekty zajęć.
5.Analiza SWOT z wnioskami

II.Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dobór odpowiednich form i metod pracy dla każdego ucznia w zależności od jego dysfunkcji.

1.Stosowanie aktywizujących metod nauczania w procesie dydaktycznym oraz różnorodnych form pracy z uczniem dysfunkcyjnym.
2.Opracowanie pomocy dydaktycznych np. kart pracy, foliogramów, gazetek szkolnych, testów, pokazów multimedialnych w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
3.Opracowanie scenariuszy zajęć, środków dydaktycznych, konsultacja, analiza, ewaluacja.
4.Publikacja scenariuszy zajęć lekcyjnych oraz publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie www.
5.Prowadzenie lekcji otwartych dla pedagogów oraz rodziców.
6.Prowadzenie dokumentacji szkolnej, czyli dzienników zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, arkuszy ocen, akt osobowych ucznia, teczki integracyjnej klasy, dziennika pracy z uczniami niepełnosprawnymi.
7.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

III.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym.

1.Udział w radach pedagogicznych, kursach, szkoleniach, konferencjach, spotkaniach metodycznych dotyczących pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych.
Dowody realizacji:
1.Świadectwa ukończenia kursów. Potwierdzenie udziału w konferencjach metodycznych.

IV.Współpraca z nauczycielami w ramach działań zespołu samokształceniowego ds. integracji oraz z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

1.Udział w zebraniach zespołów samokształceniowych.
2.Realizacja podejmowanych przez nich zadań.
3.Konsultowanie działań podejmowanych w klasie z pedagogiem, psychologiem oraz nauczycielami pracującymi w klasie.

V.Pogłębianie wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka.

1.Studiowanie literatury fachowej, korzystanie z doświadczeń nauczycieli.
2.Prowadzenie zeszytu obserwacji dotyczących zachowania i postępów dzieci, sporządzanie opinii na koniec każdego semestru. cały okres stażu Pisemne omówienie tematyki wybranych numerów czasopism oraz zaprezentowanie jednego artykułu.


&7 ust. 2 pkt 2
Umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

VI.Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci, ich możliwości intelektualnych oraz potrzeb i możliwości rozwojowych.

1.Gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji i przeprowadzonych rozmów zarówno z uczniami jak i ich opiekunami.
2.Konsultacja z pedagogiem, psychologiem oraz nauczycielami.
3.Dostosowanie metod pracy oraz form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
4.Współtworzenie indywidualnych programów dla uczniów z orzeczeniem.
5.Współpraca z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne oraz zebrania klasowe.
6.Włączanie rodziców w organizację wszelkiego rodzaju przedsięwzięć. wrzesień 2011

VII.Zapoznanie się z dokumentacją uczniów niepełnosprawnych i jej przeanalizowanie.

1.Opracowanie i modyfikowanie planów pracy uczniów z niepełnosprawnością na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej.

VIII.Stworzenie i realizacja plany wychowawczego klasy. 1.Organizacja imprez klasowych oraz szkolnych z udziałem dzieci z niepełnosprawnością.

2.Organizacja oraz sprawowanie opieki podczas wycieczek klasowych, imprez i wyjść klasowych.
3.Przygotowywanie gazetek ściennych z życia klasy.
4.Współpraca z nauczycielami podczas przygotowań i przeprowadzania konkursów uczniów z niepełnosprawnością.

IX.Współpraca ze środowiskiem lokalnym

1.Nawiązanie międzyszkolnej współpracy.
2.Współpraca w zakresie działań profilaktycznych, wychowawczych szkoły.


&7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność korzystania w pracy z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

X.Doskonalenie warsztatu pracy oraz wykorzystanie w przygotowaniu do zajęć technologii komputerowej. 1.Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. foliogramów, planszy dydaktycznych, kart pracy, prezentacji multimedialnych)

2.Przygotowywanie scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych, sprawozdań oraz dokumentacji na komputerze.
3.Dokumentowanie przebiegu stażu. cały okres stażu

XI.Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w samodoskonaleniu.

1.Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i poświęconych awansowi zawodowemu, rewalidacji, przepisów oświatowych.
2.Współpraca z osobami prowadzącymi stronę internetową szkoły w celu przekazywania materiałów z życia klasy oraz kronikę.

XII.Korzystanie z materiałów multimedialnych

1.Przygotowywanie się do zajęć korzystając z różnorodnych programów edukacyjnych.
2.Korzystanie z materiałów multimedialnych na zajęciach indywidualnych.
3.Wzbogacanie spotkań z rodzicami poprzez tworzenie prezentacji multimedialnych.


ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

XIII.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki

1.Analiza publikacji z zakresu psychologii i pedagogiki.
cały okres stażu
Notatki odnośnie

XIV.Współpraca z wychowawcą w zakresie rozwiązywania problemów

1.Wspólne ustalenie tematyki godzin wychowawczych
2.Obserwacja osiągnięć uczniów i analiza trudności.
3.Rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w oparciu o mediacje.
4.Stosowanie różnych form integracyjnych: wycieczki, rajdy, spotkania klasowe (np. świąteczne), których celem jest wspieranie integracji między uczniami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi oraz rodzicami. wrzesień 2011; Konspekty wycieczek, spotkań klasowych, wyjść pozaszkolnych.

XV.Współpraca z rodzicami

1.Przeprowadzanie wywiadów odnośnie sytuacji, samopoczucia dziecka w szkole.
2.Zapoznanie rodziców z tematyką zaburzeń koncentracji uwagi i możliwościami pracy z dziećmi.
3.Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów pojawiających się u dzieci.
4.Bieżący kontakt z rodzicami (bezpośredni i pośredni). cały okres stażu Odnotowanie w dziennikach każdego kontaktu z rodzicami, uczniami.

XVI.Współpraca z nauczycielami – konsultacje

1.Przedstawianie zakresu umiejętności ucznia niepełnosprawnego na Radach Pedagogicznych.
2.Przygotowywanie i przedstawienie opinii odnośnie sytuacji ucznia niepełnosprawnego w klasie.
3.Pomoc w dostosowaniu metod i form pracy na lekcji z dziećmi niepełnosprawnymi.

XVII.Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych 1.Rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych.

2.Tworzenie modyfikacji programów dla uczniów z niepełnosprawnością.
3.Wspieranie integracji klasy poprzez wspólne przedsięwzięcia.


&7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

XVIII. Znajomość aktów prawnych regulujących pracę szkoły

1.Analiza dokumentów wewnątrzszkolnych: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Przedmiotowy System Oceniania.
2.Udział w konferencjach o systemie oświaty.
3.Stworzenie biblioteczki zawierającej przepisy prawa wewnątrzszkolnego, oświatowego oraz pomocy społecznej.
4.Pomoc rodzicom w analizie przepisów prawa oświatowego i pomocy społecznej oraz prawa wewnątrzszkolnego.

................................. Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.