X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14274
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego - I semestr

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego obiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Imię i nazwisko: Karolina Hęś
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Opiekun stażu: mgr Maria Pazdan


Realizacja zadań związanych z organizacja stażu.

Zadanie 1: Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.

1.1. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego, który został przyjęty przez Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie.

1.2.Zapoznałam się z następującymi przepisami prawa:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, 3z 1998 r. Nr 106, poz. 688i Nr 162, poz. 1118 oraz 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19,poz.239),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 825)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2002 r. Nr 82, poz. 744).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 82, poz. 744).

1.3.Na początku września przygotowałam swój plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora . Przy opracowywaniu Planu Rozwoju Zawodowego posłużyłam się komputerowym edytorem tekstu – Ms Word.

Po wnikliwej analizie ww. dokumentów byłam w stanie dokonać następujących działań:
- Zidentyfikowałam potrzeby uczniów, rodziców, grona pedagogicznego i moje – jako nauczyciela;
- Zdiagnozowałam poziom moich kompetencji i umiejętności zawodowych, aby móc ocenić, jakie działania powinnam podjąć w przyszłości;
- Zanalizowałam własne potrzeby, możliwości i zamierzenia, szeregując je na te, które zrealizuję w okresie stażu, i te, które mogę odłożyć na okres późniejszy.

Zadanie 2: Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.

2.1. Wkrótce po przydzieleniu opiekuna stażu podjęłam z Panią mgr Marią Pazdan ścisłą współpracę. Pierwszym krokiem było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy, co znalazło wyraz we wspólnie opracowanym i podpisanym kontrakcie .
2.2. Następnie opracowałyśmy harmonogram i tematykę spotkań, które miały doprowadzić do realizacji postawionych nam zadań. Wspólnie ustaliłyśmy zasady konsultacji i komunikowania się, wzajemnej obserwacji zajęć oraz zakres obowiązków moich i opiekuna.
2.3. Dokonałyśmy analizy dokumentów dotyczących awansu zawodowego.
2.4. Przeprowadziłyśmy również diagnozę moich kompetencji nauczycielskich, potrzeb uczniów i szkoły.
2.5. Ustaliłyśmy kierunki mojego rozwoju zawodowego.
2.6. Ustaliłyśmy kryteria oceny stażu.
2.7. Przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego również współpracowałam z Panią mgr Maria Pazdan, czego efektem było powstanie tegoż dokumentu, który uwzględniał aktualne akty prawne, moje kompetencje, potrzeby uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego oraz szkoły.

II realizacja zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

1. § 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
W pierwszym semestrze mojego stażu współpracowałam z gronem pedagogicznym, uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zgodnie ze szkolnym harmonogramem. Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjść i wycieczek takich jak: wyjście do teatru, dyskoteka szkolna.


2. § 7 ust.1 pkt.2 pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Uczestniczyłam w spotkaniach metodycznych dla nauczycieli języków obcych a także odbyłam szkolenie z zakresu obsługi komputera, aby poszerzyć swoje kompetencje informatyczne.

3. § 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Analizowałam znane mi już dokumenty, takie jak:
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Starałam się na bieżąco aktualizować swą wiedzę na temat aktualnie obowiązującego prawa oświatowego.

4. § 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Starałam się jako nauczyciel języka niemieckiego stosować aktywne metody nauczania i motywować uczniów do pracy.
Podczas pierwszego semestru opracowywałam sobie także pomoce dydaktyczne pomocne mi w pracy.
Opublikowałam swój plan rozwoju oraz sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stronie www.
Na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną (dzienniki lekcyjne).

5. § 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Brałam udział w zebraniach z rodzicami, w konsultacjach indywidualnych oraz służyłam pomocą rodzicom i uczniom, którzy mają problemy z nauką.
Aby lepiej poznać sytuację moich uczniów kontaktowałam się na bieżąco z psychologiem i pedagogiem szkolnym, którzy zawsze służyli radą i pomocą.

6. § 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
W codziennej pracy stosuję techniki komputerowe, które są mi niezbędne podczas przygotowywania materiałów dodatkowych dla uczniów, testów, sprawozdań, planów, dokumentacji szkolnej itp. W codziennej pracy wykorzystuje również internet jako narzędzie do sprawdzania zadań przesyłanych przez uczniów poczta elektroniczną. W najbliższym czasie mam także zamiar wziąć udział w szkoleniu dotyczącym tworzenia stron internetowych lub o podobnej tematyce.

7. § 7 ust.2 pkt.4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.
Na bieżąco aktualizuję moją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Korzystam ze zbiorów biblioteki szkolnej, interesuję się nowościami pedagogicznymi wśród książek i czasopism. Cały czas aktywnie pracuję nad samokształceniem.
Współpracuję także z rodzicami, służę radą , pomocą w trudnych sytuacjach wychowawczych.

8. § 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Starałam się na bieżąco analizować przepisy prawa oświatowego a ważniejsze informacje notować.
Konstruowałam plany pracy dydaktycznej z języka angielskiego.


Myślę, że cele jakie postawiłam sobie w planie rozwoju zawodowego w większości zostały zrealizowane.
Karolina Hęś

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.