X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14220
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU

nauczyciela kontraktowego
..............................
ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień
nauczyciela mianowanego
w .............................

Imię i nazwisko:
Okres stażu:
Opiekun stażu:

Staż był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego, opracowanym na podstawie zadań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 214 z dnia 16 listopada 2007, poz. 1580) . Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę, umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych, wynikających ze Statutu Szkoły, potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Przez cały okres stażu systematycznie uczestniczyłam w pracach organów Ośrodka związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań z nich wynikających. W związku z tym uczestniczyłam w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i wdrażałam jej postanowienia.

W ramach współpracy z Samorządem Uczniowskim przygotowałam figurki Aniołów z masy solnej, które zostały wykorzystane jako upominki w ramach podziękowań dla sponsorów wspierających nasz Ośrodek.

Na bieżąco uczestniczyłam i prowadziłam imprezy zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny oraz uczestniczyłam w przygotowaniach do uroczystości organizowanych przy współpracy z DPS-em. Dzieliłam się zdobytą wiedzą ze współpracownikami.

Systematycznie współpracowałam z personelem Domu Pomocy Społecznej przede wszystkim podczas pisania IPET. Również w ramach tej współpracy wymieniałam poglądy, dzieliłam się spostrzeżeniami, radami, brałam pod uwagę sugestie:................. i .........................w pracy z wychowankami.


§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych i zewnętrznych. W pracach zespołów samokształceniowych, Radach Pedagogicznych.

Dodatkowo samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę poprzez studiowanie literatury fachowej, przeglądanie stron internetowych, czasopism i publikacji.


§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

W ramach poznawania przepisów dotyczących systemu oświaty zapoznałam się z następującymi aktami prawnymi:
Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
Rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Rozporządzeniem MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Rozporządzeniem MEN z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie organizowania zajęć dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim.
Systematycznie przez cały okres stażu zapoznawałam się również z bieżącymi rozporządzeniami MENiS co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.


§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu....................... Jasno sformułowane zasady współpracy określone zostały we wspólnym kontrakcie. Wraz z opiekunem opracowałam plan rozwoju zawodowego, złożyłam wniosek o podjęcie stażu oraz przez cały okres stażu korzystałam ze wskazówek i rad udzielanych przez opiekuna.
Jednym z zadań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy było prowadzenie przeze mnie zajęć, które obserwował opiekun stażu . Poniżej przedstawię opracowany harmonogram przeprowadzonych przeze mnie indywidualnych zajęć. Po każdym przeprowadzeniu zajęć zawsze chętnie wysłuchiwałam opinii o zajęciach oraz korzystałam ze wskazówek i uwag dotyczących sposobu organizacji zajęć, opracowania konspektu itp. Uwagi okazały się dla mnie niezwykle cenne, gdyż wyznaczały te obszary mojego działania, w których powinnam dokonać korekty.
Harmonogram zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu
........................................

Równie wartościowe okazały się dla mnie zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu wg wcześniej opracowanego przez niego harmonogramu zajęć. Obserwacja zajęć pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody pracy, na atmosferę panującą na zajęciach, a także na stosunek nauczyciela do wychowanka. Poniżej przedstawiam harmonogram zajęć prowadzonych w mojej obecności przez opiekuna stażu.
Harmonogram zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
........................................

W ramach poszerzania własnej wiedzy i umiejętności zawodowych, jak już wcześniej wspomniałam, korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych i zewnętrznych. Przez cały okres stażu uczestniczyłam w następujących wewnątrzszkolnych formach doskonalenia:
Rok szkolny .......................:
W październiku ...........roku uczestniczyłam w zespole samokształceniowym na temat „Metoda SI w pracy z dzieckiem ”. Dzięki uczestnictwie w tym zespole dowiedziałam się w jaki sposób pomóc dziecku, poznać znaczenie tego co widzi, słyszy, jak nauczyć go planowania ruchu i organizacji swojego zachowania, by mógł jak najlepiej zdobywać umiejętności szkolne i współuczestniczyć w różnych sytuacjach szkolnych. W listopadzie tego samego roku uczestniczyłam w Radzie Pedagogicznej szkoleniowej na temat: „ Mediacje rówieśnicze- ich rola i znaczenie w szkolnym systemie przeciwdziałania agresji i przemocy”. Ta forma doskonalenia dała mi możliwość zrozumienia, że mediacje są jednym ze sposobów nauczania uczniów podstawowych zasad rozmawiania, przedstawiania swoich racji i umiejętności słuchania drugiej osoby. Zajęcia dotyczące kultury rozwiązywania konfliktu uczą głębszego i szerszego spojrzenia na wiele spraw, pokazują uczniom, że za złymi działaniami mogą kryć się nieświadome motywy lub dobre intencje, uświadamiają różnorodność perspektyw. Uczą takiego postępowania w przyszłości, które pozwalają uniknąć konfliktów lub prowadzą do ich rozwiązania. Po uważnym wysłuchaniu tematu podjętego na Radzie Pedagogicznej szkoleniowej w grudniu ...............roku, której temat brzmiał: „Trening zastępowania agresji ART - jako metoda profilaktyki szkolnej”, dowiedziałam się, że ART -trening zastępowania agresji jest przeznaczony dla uczniów trudnych i agresywnych. Stosowany jest jako podstawowy program wychowawczy w licznych tzw. "Szkołach Alternatywnych" w USA. Jest to metoda uczenia się przez działanie: "Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem". Wszystkie działania w ART mają pomóc w radzeniu sobie z agresją . W styczniu ............roku uczestniczyłam w zespole samokształceniowym na temat „Diagnoza funkcjonalna na podstawie ............. z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej”. Dzięki obecności na w/w zespole samokształceniowym pogłębiałam wiedzę na temat opracowywania narzędzi diagnozujących używając technologii komputerowej. Byłam również uczestnikiem zespołu samokształceniowego............, który odbył się w kwietniu ................ roku. Ta forma doskonalenia dała mi możliwość przypomnienia sobie i lepszego zagłębienia wiedzy na temat pracy tą metodą, którą na bieżąco wykorzystywałam na zajęciach .
Rok szkolny ...........:

Ponadto uczestniczyłam w różnych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

Rok szkolny ...........:
W kwietniu.............roku uczestniczyłam w bardzo interesującym szkoleniu na temat „ Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpłynąć na jego rozwój?”.(zał.nr1) Na tej formie doskonalenia zawodowego nauczyłam się optymalnego wykorzystywania możliwości ruchowych dzieci, prawidłowego ich pozycjonowania wyzwalającego aktywność dziecka oraz takiej pracy z ciałem dziecka (stymulacje zmysłów, masaże), która intensyfikuje jego rozwój. Niezwykle cenne okazało się uczestnictwo w szkoleniu na temat .............

Rok szkolny ..................:
Niezwykle cenne okazało się uczestnictwo w listopadzie............. w warsztacie na temat: „Awans zawodowy Nauczyciela”.(zał.nr7) Wiadomości okazały się pomocne przy napisaniu sprawozdania z przebiegu stażu. Ułatwiły mi w znacznym stopniu prowadzenie dokumentacji a także pozwoliły zrozumieć ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela. W styczniu ............. roku w .........................

Uczestnictwo w w/w kursach i szkoleniach zdecydowanie powiększyło mój zasób wiedzy merytorycznej i umiejętności prowadzenia zajęć. Na bieżąco w miarę możliwości i potrzeb wprowadzałam i wykorzystywałam je w codziennej pracy.

Biorąc udział w różnych szkoleniach i kursach dzieliłam się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami. W tym celu, w roku szkolnym .............. przeprowadziłam zespół samokształceniowy na temat „..............................” Opracowując w/w temat oparłam się o wiadomości zdobyte na szkoleniu „....................., który odbył się ............. roku. (zał.nr2) W roku szkolnym ................. po raz drugi prowadziłam zespół samokształceniowy. Jego temat brzmiał „..............................”. Opracowując w/w temat opierałam się o wiadomości zdobyte na szkoleniu .............................”, którego byłam uczestnikiem .............. roku. (zał.nr1)
Głównym zadaniem wynikającym z mojego planu rozwoju było cykliczne prowadzenie zajęć..........................
Zajęcia odbywały się w atmosferze zapewniającej uczniom komfort psychiczny, życzliwość, aprobatę i pełną swobodę. Ta forma zajęć wprowadzała dzieci w dobry nastrój i przynosiła odprężenie. Celem prowadzonych przeze mnie zajęć nie było .........................
Techniki dobierałam odpowiednio do możliwości i upodobań uczniów. Były łatwe do wykonania, budziły zainteresowanie, ciekawość i mobilizowały swoją atrakcyjnością do pracy. Dzieci ...................
Tematy zajęć były różnorodne, a wyznaczały je przede wszystkim: pory roku, nadchodzące święta i różne okoliczności ....................
W roku szkolnym .................... powołałam zespół zadaniowy do pomocy przy wykonaniu dekoracji świątecznej na uroczystość Wigilijną, która odbyła się w ...............W uroczystości brali udział m.in. ......................Za wykonanie dekoracji cały zespół zadaniowy dostał nagrodę w formie podziękowań i kosza pełnego słodyczy.
Kolejnym zadaniem wynikającym z organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy było to, że na bieżąco gromadziłam narzędzia do pracy ..........................Gromadzenie pomocy dydaktycznych znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, a tym samym bazę materialną szkoły i pozwoliło uatrakcyjnić zajęcia.
W ramach organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy z własnych środków wykonałam tablice, na której na bieżąco staram się prezentować prace uczniów, zdjęcia przedstawiające metody pracy nauczycieli.
Podczas stażu starałam się również w miarę możliwości doposażać gabinet . Wraz z koleżankami kupiłyśmy do ogólnego użytku taker, pistolety klejowe, materiały stolarskie. Wspólnie z koleżankami z filii z własnych środków zakupiłyśmy materiały stolarskie na sztalugi do prezentacji prac.
Warsztat pracy nauczyciela kontraktowego doskonaliłam również poprzez systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji realizowanych przeze mnie zajęć. W tym zakresie codziennie po skończonej pracy dokonywałam wpisów do dziennika. Corocznie także opracowywałam i wdrażałam Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne oraz w miarę potrzeb dokonywałam ich modyfikacji.


§ 7 ust. 2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Prowadząc zajęcia starałam się przede wszystkim poznać dokładnie swoich uczniów i ich potrzeby. W związku z tym na bieżąco zapoznawałam się z aktami osobowymi uczniów.................... Z rozmów i spotkań sporządzałam krótkie notatki i adnotacje. Mając tę wiedzę, mogłam m.in. zaplanować pracę tak, aby uwzględniała zarówno potrzeby rozwojowe uczniów, jak i współczesne problemy cywilizacyjne i społeczne.
Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów organizowałam wiele uroczystości szkolnych i imprez okolicznościowych oraz brałam wspólnie z moimi uczniami aktywny w nich udział. W trakcie przebiegu stażu przygotowałam następujące imprezy i uroczystości szkolne: Sprzątanie świata (r.), Mikołajki (.), Powitanie Wiosny (r.), Jesień w sadzie, lesie i ogrodzie (20..r.), Bal karnawałowy (20r.), Święto Pieczonego Ziemniaka (20r.), Dzień Edukacji Narodowej (20..r.). Imprezom naszym towarzyszyły pogadanki, prezentacje, wspólne wykonywanie prac plastycznych, wspólne tańce, gry i zabawy, zdobywanie nagród w konkursach, wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Niejednokrotnie zapraszaliśmy gości. Z naszego zaproszenia skorzystali m.in. ...................Uczestnicy nabywali umiejętności poprawnego zachowania się w sytuacjach oficjalnych, uczyli się odpowiedzialności i współdziałania pracując nad wykonaniem określonego zadania, uczyli się używania zwrotów grzecznościowych, właściwego zachowywania się podczas zabawy, poprawiali swoją koordynację ruchową oraz wyzwalali swoją aktywność i inwencję twórczą.

Jednym z zadań wynikających z potrzeb rozwojowych uczniów było zorganizowanie przeze mnie w ramach obchodów Dnia Dziecka, międzyszkolnego konkursu plastycznego „Morze nasze morze”. Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań aktywnością twórczą, rozwijanie aktywnej postawy, uświadomienie, że można się uczyć poprzez zabawę oraz zdrową rywalizację. W konkursie wzięli udział m.in. uczniowie ze szkoły ...................................

W czasie trwania stażu wychodząc na przeciw potrzebom uczniów zorganizowałam 2 wycieczki i wyjazd do ............
1.Wycieczka do
2.Wycieczka do
3.W okresie oczekiwania

Kontynuując uwzględnianie w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów byłam pomocna w organizowaniu obchodów Dnia Dziecka na terenie .................... pod hasłem „Na Dzikim Zachodzie” w 200..r., „Po morzach i oceanach” w 20..... roku oraz „Boso przez świat” w 20....roku. Pomoc we współorganizowaniu polegała na: wcześniejszym przygotowaniu razem z koleżankami kompletnej, tematycznej dekoracji, przygotowanie odpowiednio dobranego stroju na te dni, współudział w zorganizowaniu zabawy integracyjnej z zaproszonymi gośćmi VIP oraz zaproszonymi wychowankami z zaprzyjaźnionych ........, uczestnictwie w występie, inscenizacji powitalnej piosenki ..........................

Kolejnym zadaniem wynikającym z potrzeb rozwojowych uczniów było włączenie się w przygotowanie w roku 200.............................Pomoc polegała na zorganizowaniu dla uczniów zajęć z zakresu gospodarstwa domowego i wspólnym upieczeniu rogalików, którymi częstowaliśmy gości uczestniczących w obchodach. Ponadto współpracując z opiekunem stażu brałam udział w projekcie „Poznajemy kulturę Kaszub”. Moja pomoc polegał na wspólnym przygotowaniu stoiska „Chleb ze smalcem” i częstowaniu przybyłych gości w w/w obchodach. Finalizując projekt warsztaty plenerowe „Poznajemy kulturę kaszubską” wspólnie z opiekunem stażu zorganizowałyśmy w ...................... wystawę zdjęć przedstawiającą przebieg w/w projektu.

Śledząc zmiany w przepisach oświatowych, z dniem 1 września 200. roku rozpoczęłam realizować zajęcia dla uczniów szkoły i wychowanków DPS-u w ramach dodatkowej godziny wynikającą z Karty Nauczyciela, zgodnie z art.42. W związku z tym przeprowadziłam zajęcia plastyczne, na których wykonane zostały mobile do .............. oraz aktywnie uczestniczyłam we wszystkich innych formach zajęć organizowanych z tego tytułu na terenie filii przez moje koleżanki.
Uwzględniając potrzeby szkoły i środowiska lokalnego w ramach współpracy z ...........i biorąc pod uwagę 40-godzinny tydzień pracy byłam pomysłodawczynią i wykonałam dekoracje okolicznościowe związane z porami roku (jesień, zima, wiosna). Dekoracje zdobiły ...................
W czasie trwania stażu starałam się systematycznie współpracować z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Z inicjatywy opiekuna stażu nawiązałam współpracę ze Stowarzyszeniem KIWANIS International Klub SŁUPIA i Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość”.
Współpraca ze stowarzyszeniem KIWANIS International Klub SŁUPIA rozpoczęła się od uszycia lalek „Kiwanisek”. Dalsza współpraca polegała na przygotowaniu w roku 200.. elementów dekoracji tematycznej do „Balu Duchów” nawiązujących do filmu Harry Potter. Wspólnie z koleżankami zrobiłyśmy miotły, sowy, dynie, oraz głównego bohatera balu - Harrego Pottera. Nasze dekoracje wykorzystane zostały i podziwiane były na oficjalnym charytatywnym „Balu duchów” dla dzieci zorganizowanym przez w/w stowarzyszenie w 20... roku. Kontynuując współpracę z w/w stowarzyszeniem w grudniu 20.....roku, na uroczystości Wigilijnej zorganizowanej przez owe stowarzyszenie, przygotowałam we współpracy z opiekunem stażu mini kiermasz, na którym sprzedawałam z koleżankami wcześniej wykonane przez zespół zadaniowy świąteczne wianki. Kwotę ze sprzedaży systematycznie przeznaczałam na zakup materiałów do zajęć plastycznych.
Natomiast współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość” oparta była na pomocy w zorganizowaniu w roku 20....Dni Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie na terenie.....Pomoc polegała na wykonaniu upominków dla gości promujących nasz Ośrodek, na bezpośrednim uczestnictwie w przedstawieniu „Kopciuszek” na pomocy przy wykonaniu dekoracji do przedstawienia, przygotowaniu i poprowadzeniu wspólnie z koleżanką zajęć muzyczno – ruchowych otwartych z elementami KLANZY, przygotowaniu galerii zdjęć przedstawiających metody pracy nauczycieli z wychowankami, przygotowaniu kącika plastycznego, upieczeniu rogalików na poczęstunek dla zaproszonych gości. W ramach współpracy z w/w fundacją uczestniczyłam również w projekcie pod hasłem „IGRASZKI W WODZIE””. Nad całym przebiegiem czuwał mój opiekun stażu pani . „IGRASZKI W WODZIE” to projekt, który realizowany był na terenie ............... pod kierunkiem nauczyciel.................... Zajęcia realizowane były od 6 września 20..r. do 8 grudnia 20,,,,, roku. Obejmowały cykl zajęć z zakresu hydroterapii dla mies................. mających na celu oswojenie ich z wodą, przełamanie bariery strachu, wykorzystanie nieocenionego wpływu hydromasażu. Spośród osób biorących udział w zajęciach została wyłoniona grupa, która brała udział w cyklicznych wyjazdach do Aquaparku w Redzikowie. Zajęcia w basenie prowadzone były z wykorzystaniem elementów metody WATSU oraz elementów koncepcji Halliwick. Zabawy w wodzie sprawiły wiele radości, dały okazję do nabywania nowych umiejętności oraz podniesienia poczucia własnej wartości i niezależności. Uwieńczeniem projektu była wystawa fotograficzna zorganizowana na terenie .................


§ 7 ust. 2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologia informacyjna od samego początku stosowałam zawsze zgodnie z moimi potrzebami. Komputer stał się nieodzownym narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność i skrócił czas wykonywania rutynowych czynności, przez co ułatwił moją pracę.

Dzięki umiejętności korzystania z komputera i Internetu sporządzam całą dokumentację potrzebną mi w pracy, jak również wszelkie pisma, plany, wnioski, które były niezbędne do rozpoczęcia stażu. Na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową, programy, zasoby stron internetowych do pracy. Systematycznie przygotowuję pomoce dydaktyczne na zajęcia, takie jak szkice, szablony, obrazki. Wykonuję wszelkiego rodzaju druki, ogłoszenia, zaproszenia, dyplomy i prezentacje multimedialne. Poszukuję dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.

Poprzez sprawne i swobodne poruszanie się w sieci miałam możliwość zapoznać się z ofertą różnych ośrodków doskonalących, wysłać zgłoszenia za pomocą maila i porozumiewać się z innymi nauczycielami przesyłając różne dane.

Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli również uzyskuję korzystając z portali lub serwisów poświęconych wyłącznie kwestiom związanym z awansem takich jak np. www.awans.net, www.oswiata.org.pl. Przepisy i akty prawa oświatowego, w tym regulujące system awansu, również aktualizowałam poprzez Internet.
Wykorzystując technologię informacyjną i komunikacyjną opublikowałam kilka własnych materiałów na portalach edukacyjnych. Dzieląc się wiedzą z innymi nauczycielami, mam nadzieję, że opublikowane materiały pomogą innym, tak jak mi pomogły publikacje innych nauczycieli. Na stronie www.edux.pl zamieściłam następujące publikacje :"................................
Podsumowując stwierdzam, że komputer stał się dla mnie nieodzownym narzędziem pomocnym nie tylko w pracy, ale i w życiu. Dał mi możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z całej Polski, wpłynął na wzbogacenie mojego warsztatu pracy oraz na poszerzenie wiedzy metodycznej i merytorycznej.


§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Pełniąc rolę nauczyciela zajęć starałam się na bieżąco prowadzić ścisłą współpracę z ............uczniów, ........................... W zależności od sytuacji spotykałam się z nimi w zespołach TEAM lub na codziennych indywidualnych konsultacjach. Biorąc pod uwagę dobro uczniów, które jest zarówno dla mnie, jak i dla członków zespołu TEAM wartością nadrzędną, staraliśmy się wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy . W miarę możliwości angażowałam .............. do realizacji celów zawartych w IPET. ..................chętnie pomagali w ich realizacji.
Mając na uwadze ciągłe zdobywanie i poszerzanie wiedzy, a przede wszystkim umiejętności wykorzystania jej w praktyce uczestniczyłam w kursach, szkoleniach i zespołach samokształceniowych. Jak już wcześniej wspomniałam dzieliłam się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami. W tym celu, w roku szkolnym .............. przeprowadziłam zespół samokształceniowy na temat .................

Wiedzę z zakresu przepisów dotyczących systemu oświaty poszerzyłam także uczestnicząc w kursie „Awans zawodowy Nauczyciela”(zał.nr7) i Radzie Pedagogicznej szkoleniowej „Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznych w świetle nowych regulacji prawnych”.
Wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wzbogacałam śledząc na bieżąco wydawnictwa specjalistyczne oraz literaturę fachową. Nieustannie powracam do
następujących -pozycji książkowych:
1.
-materiałów szkoleniowych:
1.
-czasopism:
1.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, nieletnich zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Dążąc do umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, przystąpiłam do ponownej lektury dokumentów : Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy i Profilaktyczny, Program Rozwoju Szkoły. W codziennej pracy zawodowej staram się na bieżąco posługiwać zasadami nakreślonymi w tych dokumentach.
Oprócz tego dokonałam analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty. Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. i Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Przeanalizowałam Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego z dnia 1 grudnia 2004 r., Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Było mi to niezbędne w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania dorobku i przygotowania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin. W zakresie obowiązku dokumentowania swoich osiągnięć w okresie odbywania stażu i wymagań egzaminacyjnych stawianych przed nauczycielami ubiegającymi się o awans zawodowy. Zgodnie z rozporządzeniem przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację potwierdzającą zrealizowane zadania. Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie organizowania zajęć dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim. Przez cały okres stażu zapoznawałam się również z bieżącymi rozporządzeniami MENiS co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
W okresie stażu uczestniczyłam również w tworzeniu dokumentów szkoły. Wzięłam udział w pracach zespołu powołanego do tworzenia ankiety w celu uzyskania informacji na temat: ........................... Ze swoich zadań wywiązywałam się terminowo i sumiennie.
Podsumowanie
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowane działania pozwoliły mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez 2 lata i 9 miesięcy uczyłam się systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów, cierpliwości, konsekwencji, współpracy, obiektywizmu, planowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania metod aktywnych. W 200... roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły za wzorową pracę dydaktyczno – wychowawczą. (zał.nr14) Chciałabym nadal podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe i mam nadzieję, że każdy następny rok przyniesie również wiele satysfakcji.

Magdalena Kuchta

ZAŁĄCZNIKI

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.