X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14240
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Antonie, dn. 23.08.2011r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO*

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Monika Maciejewska
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego i plastyki
Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, wydział anglistyki – filologia angielska
Akademia Podlaska, wydział humanistyczny – kształcenie zintegrowane z roz. pr. j. ang.
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Antoniach
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011 – 31.05.2014 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Agnieszka Pędzich
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Danuta Chorąży

*Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260 poz. 2593, Dz. U. z 2007r. Nr 214, poz.1580 i Dz. U. z 2010r. Nr 235, poz.1543)
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071)

KIERUNKI ROZWOJU ZAWODOWEGO

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tym działaniu. (§ 7. ust 2. pkt 1.)

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu procedury awansu zawodowego.
analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego (ze szczególnym uwzględnieni stopnia awansu na nauczyciela mianowanego)
wrzesień 2011
własne notatki

tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu
przez okres stażu
zbiór dokumentów

napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz projektu planu rozwoju zawodowego
sierpień 2011
wniosek o rozpoczęcie stażu

uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe)
przez okres stażu
własne notatki

2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.
zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
wrzesień 2011
kontrakt

przygotowanie planu rozwoju zawodowego
plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły
ustalenie terminów spotkań z opiekunem
harmonogram spotkań

opracowanie harmonogramu hospitacji zajęć prowadzonych przez stażystę
harmonogram hospitacji

opracowanie harmonogramu hospitacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
przez okres stażu – zgodnie z harmonogramem
wnioski z obserwacji zajęć

prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu –konsultacja, opracowanie konspektów zajęć ich analiza
konspekty zajęć

prowadzenie zajęć w obecności dyrektora – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego gromadzenie dokumentacji przez okres stażu zaświadczeń, dyplomów, itp.
samoocena – określenie mocnych i słabych stron własnej działalności opracowanie semestralnego sprawozdania z przebiegu stażu
na koniec każdego semestru
sprawozdania

opracowanie końcowego sprawozdania z przebiegu stażu
maj 2014
opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
wniosek

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
systematycznie
dzienniki lekcyjne
dzienniki zajęć pozalekcyjnych
dokumentacja sprawozdawcza
arkusze ocen
protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej

5. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
tworzenie pomocy dydaktycznych
systematycznie
zbiór pomocy dydaktycznych

opracowanie testów, sprawdzianów semestralnych, itp.
testy
udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - kursy doszkalające, kursy metodyczne, warsztaty przez
okres stażu
zaświadczenia

opracowanie konkursów przedmiotowych – j. angielski, plastyka
aktualizacja Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego i plastyki
sierpień 2011, 2012, 2013
PSO

aktualizacja i opracowanie planów wynikowych oraz rozkładów materiału
plany wynikowe
rozkłady materiału

gromadzenie i studiowanie czasopism, tj. TEACHER, JĘZYKI OBCE W SZKOLE, WENA literatury fachowej, poradników metodycznych systematycznie zgromadzona literatura

opracowywanie scenariuszy lekcji
przez okres stażu
scenariusze zajęć

stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
zapoznanie z nową podstawą programową z języka angielskiego dla klas I-III
wrzesień 2011
własne notatki

publikowanie własnych prac opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
grudzień 2011
publikacje
publikacja scenariuszy lekcji
przez okres stażu

powiększanie szkolnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej poprzez zaopatrzenie jej w nowości wydawnicze o tematyce związanej z nauczanymi przedmiotami (plastyka, j. angielski)
zgromadzone materiały

6. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami. konsultowanie działań dydaktyczno–wychowawczych podejmowanych w klasie z pedagogiem i psychologiem oraz innymi nauczycielami pracującym w klasie
systematycznie
własne notatki


II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7. ust 2. pkt 2.)

1. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych. pełnienie funkcji wychowawcy klasy
od września 2012
teczka wychowawcy

stworzenie i realizacja planu wychowawczego klasy
wrzesień 2012 – przez okres stażu
plan wychowawczy
zapisy w dzienniku lekcyjnym

opieka nad uczniami podczas wycieczek, wyjść pozaszkolnych, itp. zgodnie z harmonogramem karty wycieczki
współpraca z pedagogiem szkolnym
systematycznie
własne notatki

obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową, współpraca ze szkolną Radą Rodziców)
systematycznie – zgodnie z harmonogramem
adnotacje w dzienniku lekcyjnym

poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z nauczycielami systematycznie
indywidualne rozmowy z uczniami

realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym oraz profilaktyki
przez okres stażu
zapisy w dzienniku lekcyjnym

2. Opieka nad uczniem zdolnym.
zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach
przez okres stażu

3. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
prowadzenie konsultacji dla uczniów z problemami w nauce systematycznie
dzienniki zajęć pozalekcyjnych

4. Analiza potrzeb, umiejętności oraz możliwości uczniów.
stała współpraca z wychowawcami klas oraz członkami Rady Pedagogicznej; konsekwentne realizowanie postanowień Rady w
łasne notatki

analiza i dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów własne notatki
plany wynikowe

kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
dokumentacja

5. Współorganizacja oraz organizacja uroczystości okolicznościowych.

Halloween
październik 2012, 2013
nagrania
zdjęcia

Jasełka Bożonarodzeniowa
grudzień 2011

Wielkanoc
maj/ kwiecień 2012, 2013, 2014

festyn z okazji Dni Rodziny
czerwiec 2012, 2013

6. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych.
zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole – opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno- psychologicznej
na bieżąco
własne notatki

udział w akcji „Sprzątanie świata”
wrzesień 2011, 2012, 2013
zapis w dzienniku lekcyjnym

integrowanie uczniów poprzez organizacje wspólnych imprez (dyskoteki, ogniska, wycieczki, Quizy itp.)
zgodnie z harmonogramem
nagrania z uroczystości
zdjęcia

aktywna współpraca z rodzicami
systematycznie

dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów
konspekty zajęć

7. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego. czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych
zgodnie z harmonogramem
nagrania
zdjęcia

wycieczki do miejsc historii, muzeum, kina itp.
karta wycieczki

organizacje konkursu na najładniejszą gazetkę szkolną
przez okres stażu

8. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i regionie.
aktualizacja strony internetowej szkoły
systematycznie
opis uroczystości, zdjęcia, nagrania, itp.

przygotowanie uczniów do konkursów plastycznych (lokalnych oraz ogólnopolskich)
przez okres stażu
potwierdzeniu uczestnictwa

9. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych uwzględnieniem potrzeb uczniów.
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
przez okres stażu
podziękowania dyplomy, zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych

przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
organizacja lekcji pokazowych z j. angielskiego
przez okres stażu
zapisy w dziennikach lekcyjnych


III. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komputerowej (§ 7. ust 2. pkt 3. )

1. Komputer jako pomoc naukowa.
prowadzenie zajęć lekcyjnych przy użyciu komputera
systematycznie
wpis w dzienniku lekcyjnym

2. Komputer jako narzędzie pracy.
wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera
przygotowane materiały

opracowanie dokumentów
sierpień 2011
rozkłady materiału
plany wynikowe
plany wychowawcze, itp.

wykorzystywanie Internetu w celu aktualizowania informacji z zakresu prawa oświatowego
przez okres stażu
własne notatki

publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
grudzień 2011
publikacja

publikacja scenariuszy zajęć lekcyjnych
przez okres stażu
publikacja

3. Internet – miejsce promocji szkoły.
aktualizacja strony internetowej szkoły
systematycznie
strona szkoły

kontakt z wydawnictwami językowymi oraz naukowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej (informacje o szkoleniach, warsztatach, seminariach i nowościach wydawniczych)
przez okres stażu
e- maile

4. Video-filmowanie nagrywanie uroczystości oraz ważnych wydarzeń szkolnych
zgodnie z harmonogramem
nagrania z uroczystości

5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem w pracy zawodowej oraz poszerzenie wiedzy z zakresu ogólnego stosowania technologii komputerowej i komunikacyjnej.
udział w szkoleniach o tematyce związanej z technologią komputerową i komunikacyjną
przez okres stażu
zaświadczenia


IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7. ust 2. pkt 4. )

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
przez okres stażu
zaświadczenia
własne notatki

2. Samokształcenie zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z dziedzin oświatowych systematycznie
własne notatki
korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej
korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej
korzystanie z publikacji w Internecie

3. Praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy z zakresu dydaktyki języków obcych oraz pedagogiki i wychowania.
rozwiązywanie występujących problemów edukacyjnych i wychowawczych zapisy w dzienniku lekcyjnym

wprowadzenie nowych metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
przez okres stażu
scenariusz zajęć

4. Pedagogizacja rodziców rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce
zapisy w dzienniku lekcyjnym

kontakty podczas zebrań z rodzicami i spotkań indywidualnych

organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii
podczas zebrań wg potrzeb


V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7. ust 2. pkt 5. )

1. Stała analiza przepisów dotyczących systemu oświaty.
uaktualnianie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego i analiza dokumentacji:
 Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
 Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r;
 Kodeks postępowania administracyjnego - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
przez okres stażu
własne notatki

udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących temat oświaty
zaświadczenia

2. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania oraz organizacji pracy i zadań szkoły, w której przebiega staż.
analiza oraz aktualizacja przepisów prawnych i dokumentacji obowiązującej w szkole
Statut Szkoły
wrzesień 2011
własne notatki
WSO
PSO
Program Profilaktyki
Program Wychowawczy

3. Udział w pracach organów szkolnych związanych z realizacją ich podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
zebrania Rady Pedagogicznej
przez okres stażu – zgodnie z harmonogramem

protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznej
zebrania z rodzicami
dzienniki lekcyjne

zespoły i komisje powołane w szkole
dokumentacja

4. Stosowanie w codziennej pracy przepisów obowiązujących w szkole. prawidłowe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej
systematycznie
dzienniki lekcyjne i pozalekcyjnych
dokumentacja szkolna

przestrzeganie regulaminu dyżurów


Plan opracowała: Katarzyna M. Maciejewska

Zatwierdzam do realizacji:
........................................ .......................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

Niniejszy plan rozwoju zawodowego jest dokumentem otwartym, dlatego w trakcie realizacji może ulec zmianom za zgodą Dyrektora szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.